• Internationaal immigratierecht - Verdragen, besluiten van internationale organisaties en internationale jurisprudentie van belang voor het Nederlands immigratierecht

   Steenbergen, J.D.M.; Spijkerboer, T.P.; Vermeulen, B.P.; Fernhout, R. (Instituut voor Immigratierecht, 1999)
   Dit onderzoek betreft de verdragsbepalingen en bindende besluiten van internationale organisaties die van belang zijn met het oog op de vreemdelingenwet, alsmede de internationale jurisprudentie daarover. Het gaat daarbij om bepalingen en besluiten die gevolgen hebben voor grensbewaking, toegang, toelating, asiel, voortgezet verblijf, verblijfsbeëindiging, uitzetting, ongewenstverklaring, vrijheidsbeneming en procedure. Het accent van het onderzoek ligt primair op de inhoud van de verdragsverplichtingen, maar er is ook onderzocht hoe deze verplichtingen geïmplementeerd zijn in wetgeving en jurisprudentie. Het feit dat de vreemdelingenwet het kader bepaalt, maakt dat er getracht is zich te beperken ten aanzien van het beleid. Dat was niet altijd mogelijk, omdat vele verplichtingen slechts in het beleid geïmplementeerd zijn en niet in de wetgeving. Naarmate een verdrag of bepaling in Nederland uitgebreider wordt toegepast, beperkt het onderzoek zich meer tot de hoofdlijnen en het bespreken van eventuele twistpunten. het onderzoek is gestructureerd door eerst te onderscheiden naar organisatie waarbinnen een verdrag tot stand gekomen is, dan naar verdrag en binnen een verdrag naar bepaling.
  • Marokko

   Obdeijn, H.; Buskens, L.P.H.M.; Velden, F.J.A. van der; Manouzi, A.B.L. El; Valk, I. van der; Bouddouft, S.; De Mas, P.; Harchaoui, S. (WODC, 2001)
   ARTIKELEN: 1. H. Obdeijn - De democratische transitie in Marokko 2. L.P.H.M. Buskens - Wachten op de koning; recente discussies over islam, familierecht en politiek in Marokko 3. F.J.A. van der Velden - Marokkaans en Nederlands familierecht; botsende concepten en praktische oplossingen 4. A.B.L. El Manouzi - De Marokkaanse politie; rechtsvacuüm, interne crisis en de erosie van legitimiteit 5. I. van der Valk - Een loodzware erfenis; geschonden mensenrechten in Marokko 6. S. Bouddouft - Marokkaanse migratiepolitiek; toezicht op arbeidsmigranten en hun valuta 7. P. De Mas - De poreuze noordkust van Marokko; migratie, smokkel en hasj 8. S. Harchaoui - Hedendaags kwaad revisited; kanttekeningen bij de Marokkaanse criminaliteit in Nederland SAMENVATTING: Dit nummer beoogt zicht zicht bieden op de economische, politieke en religieuze ontwikkelingen binnen Marokko. Met name de democratische transitie die het land momenteel doormaakt. Hoe verhouden de vernieuwers en de traditionalisten zich tot elkaar? Wat zijn de gevolgen van de democratische transitie op onder andere het functioneren van de politie, het opereren van criminele groepen en het handhaven van de mensenrechten? Hoe tracht Marokko greep te houden op de arbeidsmigranten in Europa? Wat is het economisch belang van de hasjhandel en de mensensmokkel? Deze vragen komen in dit nummer uitvoerig aan bod.
  • Scheiding en ouderschap

   Antokolskaia, M.V.; Lans, M. van der; Chin-A-Fat, B.E.S.; Voert, M. ter; Geurts, T.; Verstappen, L.C.A.; Sportel, I. (WODC, 2011)
   ARTIKELEN: 1. M.V. Antokolskaia - Co-ouderschap in Nederland: eindelijk duidelijkheid! 2. M. van der Lans - Het ouderschapsplan in de rechtspraktijk 3. B.E.S. Chin-A-Fat - Scheiden anno 2011; over depolarisering, mediation en overlegscheiding 4. M. ter Voert en T. Geurts - Scheidingen en gesubsidieerde rechtsbijstand; veranderingen en continuïteit tussen 2000 en 2010 5. L.C.A. Verstappen - Koude uitsluiting en de scheefgroei van inkomens en vermogens na scheiding 6. I. Sportel - 'Als het hier niet lukt, dan maar in Marokko?' Vormen van kapitaal in transnationale Nederlands-Marokkaanse echtscheidingen 7. Internetsites. SAMENVATTING: In dit themanummer over scheiding en ouderschap is veel aandacht voor de ontwikkelingen in de scheidingswetgeving, de jurisprudentie en de wijze waarop scheidingen worden afgewikkeld. Dat gebeurt steeds vaker met behulp van mediation in allerlei vormen. Voorts komen de financiële aspecten van scheiding aan de orde in een artikel over koude uitsluiting. Ook het fenomeen van de transnationale scheiding wordt besproken.