• Een internationaal onderzoek naar het doorberekenen van handhavingskosten

   Cave, J.; Frinking, E.; Loo, M. van het; Grünfeld, H. (European-American Center for Policy Analysis - RAND Europe, 1996)
   Dit rapport geeft de uitgangspunten voor en de praktijk van het doorberekenen van handhavingskosten in verschillende west-europese landen weer, en poogt zodoende inzicht te verschaffen over de denk- en handelwijzen daaromtrent. De onderzochte beleidsterreinen zijn:de lozing van verontreinigende stoffen in het water;de toelating, de aanwezigheid en de exploitatie van speelautomaten;de toelating, het vergunningenstelsel en distributie van op recept verkrijgbare geneesmiddelen.De onderzochte landen zijn: Denemarken, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.
  • Eindadvies MDW Kansspelen - Europese regelgeving

   Unknown author (Europa Instituut, 1999)
   Dit advies is opgesteld aan de hand van drie analyses. Achtereenvolgens worden doorgelicht de Nederlandse kansspelwetgeving, de Europese bepalingen inzake vrij verkeer en de relevante mededingingsrechtelijke bepalingen. Per analyse wordt, waar nodig, gewezen op mogelijke knelpunten bij regelgeving op het terrein van kansspelen en loterijen. Een beknopte conclusie rondt het advies af.
  • Het concurrentiebeding in de praktijk - Een inventariserend onderzoek

   Werf, C. van der; Ziegelaar, A.; Schoenmakers, F. (Research voor Beleid, 1997)
   In het kader van het project 'Marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit' (MDW) is een interdepartementale werkgroep samengesteld die zich bezighoudt met de vraag in welke mate concurrentiebedingen belemmerend werken op de arbeidsmobiliteit. Op verzoek van deze werkgroep is een inventariserend onderzoek uitgevoerd naar het voorkomen en de werking van het concurrentiebeding in Nederland. Drie hoofdonderzoeksvragen zijn: het voorkomen van het concurrentiebeding; de inhoud van het concurrentiebeding; de werking van het concurrentiebeding.
  • Juridische knelpunten voor intensief ruimtegebruik bij bedrijventerreinen

   Fokkema, M.; Koppenjan, J.F.M.; Kremers, G.J. (WODC, 2002)
   Het onderzoek is toegespitst op drie vormen van intensief ruimtegebruik die het meest voorkomen: 1. Verhoging van de bouw-en/of gebruiksruimte met behoud van dezelfde functies, met name hoger bouwen. 2. Functiemenging bij nieuwe bedrijventerreinen en bij herstructurering van bedrijventerreinen. 3. Gemeenschappelijk gebruik van voorzieningen. De belangrijkste bevindingen zijn voor alle drie de vormen: - In de onderzochte regelstelsels is gebleken dat nationale wet- en regelgeving slechts in zeer beperkte mate een serieuze belemmering vormt voor totstandkoming van intensief ruimtegebruik bij nieuwe en bestaande bedrijventerreinen. - Veel problemen ontstaan door pseudo-wetgeving, beleid en lokale uitvoering van wetgeving. - Belastend voor de totstandkoming van intensief ruimtegebruik is de cumulatie van relevante regelgeving verspreid over meerdere rechtsgebieden. De onderzoekers concluderen dat gegeven de door de regelgeving beschermde belangen het niet in de rede ligt om tot deregulering over te gaan. Wel kan de aanpassing van de projectinhoud en de uitvoering zo worden ingericht dat projecten worden gerealiseerd die tegelijkertijd aan de wettelijke voorschriften voldoen. Een bekend voorbeeld hiervan zijn geluidsschermen met het oog op naleving van de normen uit de Wet geluidhinder.
  • Knelpunten in de productwetgeving

   Unknown author (Bureau Bartels, 1997)
   Verslag van een knelpuntenonderzoek waarin zeven wetten met productregels en een twaalftal producten onderzocht zijn. De onderzochte wetten zijn: de Wet Gevaarlijke Werktuigen, de Stoomwet, de Arbeidsomstandighedenwet, de Warenwet, de Wet Milieugevaarlijke Stoffen (WMS), de Wet Energiebesparing Toestellen (WET) en de IJkwet.
  • Knelpunten in marktwerking en regelgeving

   Unknown author (Bureau Bartels, 1997)
   Dit onderzoek staat ten dienste van het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW). Binnenkort gaat de MDW-operatie haar vierde tranche in. De beleving van allerlei knelpunten door burgers en bedrijven zal wederom een basis vormen voor de selectie van nieuwe thema's in de MDW-operatie. Om inzicht te verkrijgen in zulke knelpunten is een inventariserend onderzoek uitgevoerd onder burgers en bedrijven. De probleemstelling van het onderzoek kan als volgt worden geformuleerd: Het inventariseren van knelpunten die burgers en bednjven ervaren ten aanzien van de regelgeving, de werking van markten en het functioneren van het overheidsapparaat.
  • Knelpunten in marktwerking regelgeving (vervolgonderzoek)

   Unknown author (Bureau Bartels, 2000)
   Dit onderzoek staat ten dienste van het project Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW). De probleemstelling, die aan het onderzoek ten grondslag ligt, kan in algemene termen als volgt worden geformuleerd: Het inventariseren van knelpunten die burgers en bedrijven ervaren ten aanzien van de regelgeving, de werking van markten, en het functioneren van het overheidsapparaat.
  • More power to the consumer? - Problems and possibilities to improve the price-quality relation in the delivery of legal services by the Dutch Bar; een essay voor de commisie Van Wijmen

   Huls, N.J.H.; Laclé, Z. (WODC, 2006)
   De doelstelling van het onderhavige onderzoek is mogelijke negatieve en positieve effecten van (meer) marktwerking in de advocatuur in kaart te brengen: welke effecten zijn vooral te verwachten en waar kunnen deze zich vooral voordoen. De commissie Advocatuur (Commissie Wijmen) heeft deze informatie nodig voor haar verslag aan de Minister.
  • Vergunningverlening bij bedrijfsvestiging

   Unknown author (Ingenieursbureau Oranjewoud, 1998)
   Deze rapportage behelst een verslag van de bevindingen van het ten behoeve van de MDW-werkgroep 'vergunningverlening bij bedrijfsvestiging' gehouden onderzoek naar de mogelijke knelpunten bij vergunningverlening aan bedrijven en naar de mogelijkheden van optimalisering van het vergunningverleningsproces.