• Algemeen Bestuursrecht 2001 - Subsidies

   Westra, K.M.; Ouden, W. den (Universiteit Leiden - Departement Publiekrecht, 2001)
   Op 1 januari 1998 is titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) in werking getreden. Tijdens de totstandkoming van deze subsidietitel zijn enkele doelstellingen geformuleerd die als volgt kunnen worden samengevat. Ten eerste moest de legitimiteit van subsidiebesluiten worden vergroot. Daarnaast diende het subsidierecht te worden vereenvoudigd en geharmoniseerd en de rechtszekerheid voor de subsidie-ontvanger worden vergroot. Verder moest misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidiegelden worden tegengegaan. Tot slot was het noodzakelijk de overheidsuitgaven aan subsidies beter te beheersen. Door het departement Publieksrecht van de Universiteit Leiden is onderzoek gedaan naar de effecten van de inwerkingtreding van de subsidietitel. Dit juridisch empirisch onderzoek, waarvan in dit boek verslag wordt gedaan, was toegespitst op beantwoording van de vraag in hoeverre de doelstellingen van de wetgever medio 2001 zijn gerealiseerd.
  • Het reclasseringswerk: visies van cliënten en maatschappelijk werkers op het hulpverleningsproces - Een onderzoek naar de tijdsbesteding en het functioneren van reclasseringsteams; 3e deelrapport

   Spickenheuer, J.L.P. (WODC, 1984)
   Het onderzoek valt uiteen in twee hoofdcomponenten, te weten: (a) onderzoek onder reclasseringscliënten; en (b) onderzoek onder de maatschappelijk werkers van die cliënten.
  • Hopeloze gevallen?

   Tonkens, E.; Duyvendak, J.W.; Wolf, J.; Bransen, E.; Nicholas, S.; Brussel, G. van; Paal, J.H.C. van de; Vliet, J.A. van; Don, H.-M.; Nelissen, P.Ph.; et al. (WODC, 2001)
   ARTIKELEN: 1. E. Tonkens en J.W. Duyvendak - Paternalisme tussen verguizing en omarming; bemoeizorg en bemoeizucht van sociale professies na 1950 2. J. Wolf, E. Bransen en S. Nicholas - Mensen in de marge; kenmerken van sociaal kwetsbaren 3. G. van Brussel - 'Onbemiddelbaren' in Amsterdam; naar een integrale zorg 4. J.H.C. van de Paal, J.A. van Vliet en H-M. Don - Sociaal uitgeslotenen; de aanpak van het Leger des Heils 5. P.Ph. Nelissen - Kansarme en kansrijke gedetineerden; selectiviteit en tweedeling in penitentiaire inrichtingen 6. H.J.C. van Marle - Het concept onbehandelbaarheid in de terbeschikkingstelling SAMENVATTING: Het sociale en justitiële beleid staat de laatste jaren sterker in het teken van effectiviteit, 'afrekenen op resultaat' en zelfredzaamheid van cliënten. In positieve zin kan gesteld worden dat een groter beroep kan worden gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van cliënten. Zij die voldoende capaciteit hebben en gemotiveerd zijn kunnen rekenen op hulp en stimulans; zij vinden een baan, raken niet meer verslaafd of komen niet meer met justitie in aanraking. kenmerken; problemen en achterstanden). Verder wordt ingegaan op de mechanismen die achter selectieve aandacht en hulp schuil gaan. In hoeverre is er sprake van eersterangs en tweederangs cliënten? Is de situatie van multiprobleemgevallen uitzichtsloos of hopeloos? Hoe kan de hulpverlening aan die groep worden verbeterd?