• Hopeloze gevallen?

   Tonkens, E.; Duyvendak, J.W.; Wolf, J.; Bransen, E.; Nicholas, S.; Brussel, G. van; Paal, J.H.C. van de; Vliet, J.A. van; Don, H.-M.; Nelissen, P.Ph.; et al. (WODC, 2001)
   ARTIKELEN: 1. E. Tonkens en J.W. Duyvendak - Paternalisme tussen verguizing en omarming; bemoeizorg en bemoeizucht van sociale professies na 1950 2. J. Wolf, E. Bransen en S. Nicholas - Mensen in de marge; kenmerken van sociaal kwetsbaren 3. G. van Brussel - 'Onbemiddelbaren' in Amsterdam; naar een integrale zorg 4. J.H.C. van de Paal, J.A. van Vliet en H-M. Don - Sociaal uitgeslotenen; de aanpak van het Leger des Heils 5. P.Ph. Nelissen - Kansarme en kansrijke gedetineerden; selectiviteit en tweedeling in penitentiaire inrichtingen 6. H.J.C. van Marle - Het concept onbehandelbaarheid in de terbeschikkingstelling SAMENVATTING: Het sociale en justitiële beleid staat de laatste jaren sterker in het teken van effectiviteit, 'afrekenen op resultaat' en zelfredzaamheid van cliënten. In positieve zin kan gesteld worden dat een groter beroep kan worden gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van cliënten. Zij die voldoende capaciteit hebben en gemotiveerd zijn kunnen rekenen op hulp en stimulans; zij vinden een baan, raken niet meer verslaafd of komen niet meer met justitie in aanraking. kenmerken; problemen en achterstanden). Verder wordt ingegaan op de mechanismen die achter selectieve aandacht en hulp schuil gaan. In hoeverre is er sprake van eersterangs en tweederangs cliënten? Is de situatie van multiprobleemgevallen uitzichtsloos of hopeloos? Hoe kan de hulpverlening aan die groep worden verbeterd?
  • Recidivemeting onder de deelnemers aan de Sociale Vaardigheidstraining voor groepen van het Leger des Heils

   Laan, A.M. van der; Knaap, L.M. van der; Wartna, B.S.J. (WODC, 2005)
   Het onderzoek maakt gebruik van de, in het kader van de WODC-Recidivemonitor ontwikkelde, methodiek voor recidivemetingen en biedt zicht bieden op de recidive na deelname aan de groepstraining “Sociale Vaardigheden” van het Leger des Heils. Tevens geeft dit onderzoek een indruk van de recidive in deze groep ten opzicht van een vergelijkingsgroep. Verder biedt het onderzoek zicht op de vraag welke achtergrondkenmerken een rol spelen bij het al dan niet vóórkomen van recidive.