• Between prohibition and legalization - The Dutch experiment in drug policy

   Leuw, Ed. (ed.); Haen Marshall, I. (ed.) (WODC, 1994)
   This book gives an account of the national Dutch drug control strategy. Many researches in this field are described. Most of the chapters touch, in one way or another, on one of three key questions: (1) how is Dutch drug policy different from that of other countries; (2) how is the increasing internationalization of the world going to have an impact on Dutch drug policy, and (3) is there anything in Dutch drug policy that may be transferred to other nations.
  • Coffeeshops en cannabis

   Bunt, H.G. van de; Ooyen-Houben, M.M.J. van; Bieleman, B.; Snippe, J.; Korf, D.J.; Brink, W. van den; Maris van Sandelingenambacht, C.W.; Dufour, R.; Croes, M.T.; Ruyver, B. de; et al. (WODC, 2006)
   ARTIKELEN: 1. H.G. van de Bunt - Hoe stevig zijn de fundamenten van het cannabisbeleid 2. M.M.J. van Ooyen-Houben - Hoe werkt het Nederlandse drugsbeleid? Een evaluatieve verkenning van een decennium drugsbeleid 3. B. Bieleman en J. Snippe - Coffeeshops en criminaliteit 4. D.J. Korf - De normalisering van cannabisgebruik 5. W. van den Brink - Hoe schadelijk zijn softdrugs? 6. C.W. Maris van Sandelingenambacht - Extase; drugs en het schadebeginsel 7. R. Dufour - Drugs; van oorlog naar regulering 8. M.T. Croes - Peace on drugs? 9. B. de Ruyver - Drugs in de Lage Landen; de Belgische kant van het verhaal 10. T. Blom - Coffeeshops, gedoogbeleid en Europa 11. Boekrecensie - I. de Haen-Marshall over 'Dealing with drugs in Europe' - T. Boekhout van Solinge 12. Internetsites SAMENVATTING: Het Nederlandse gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs is nog altijd uniek in Europa en in de wereld. De bestrijding van softdruggebruik en -handel is misschien niet overal een prioriteit van justitie en politie, maar er is geen sprake van dat andere landen het gedoogbeleid zouden willen overnemen. Het liberale softdrugsbeleid lijkt in Nederland zelf nog altijd op ruime steun te rekenen. In brede kring wordt dit beleid gezien als de beste manier om het gebruik van softdrugs te reguleren en de gezondheidsrisico's voor gebruikers te beperken. Maar de vraag is gerechtigd of de vooronderstellingen die ten grondslag liggen aan het gedoogbeleid nog wel kloppen. Vanuit zeer verschillende invalshoeken gaan auteurs in op deze vraag.
  • Grenzen van het softdrugsbeleid

   Unknown author (WODC, 1993)
   Het Nederlandse drugsbeleid kent aan softdrugs niet onaanvaardbare risico's toe. De strafrechtelijke bejegening van softdrugs is daarom minder streng dan die van harddrugs. Dit beleid heeft de vestiging mogelijk gemaakt van ongeveer 1500 coffeeshops, waar softdrugs worden verhandeld, en bijgedragen aan de teelt van hoogwaardige nederwiet. Hiermee lijken de grenzen van het beleid in zicht te zijn gekomen. Coffeeshops zijn noodgedwongen permanent in conflict met de wet, de teelt van nederwiet dreigt in handen te komen van de georganiseerde misdaad en het gevaar bestaat dat Nederland een exportland van softdrugs wordt. In deze aflevering van Justitiële Verkenningen worden de problemen van het Nederlandse beleid vanuit verschillende invalshoeken belicht.
  • Internationaal recht en cannabis - Een beoordeling op basis van VN-drugsverdragen en EU-drugsregelgeving van gemeentelijke en buitenlandse opvattingen pro regulering van cannabisteelt voor recreatief gebruik

   Kempen, P.H.P.H.M.C. van; Fedorova, M.I. (Radboud Universiteit Nijmegen, 2014)
   Sinds 2005 heeft zich in buiten- en binnenland een aantal relevante ontwikkelingen voorgedaan in de vorm van gewijzigde wet- en regelgeving en officiële stellingnames op het gebied van cannabisteelt. De centrale vraag van dit onderzoek luidt als volg: In hoeverre zijn de gemeentelijke argumenten en plannen en buitenlandse initiatieven betreffende het legaliseren, decriminaliseren, beleidsmatig gedogen en/of anderszins reguleren van cannabisteelt verenigbaar met het geldende daarvoor relevante internationale recht zoals dit blijkt uit de VN-drugsverdragen en het Europees recht? INHOUD: 1. Inleiding 2. Internationaalrechtelijke verplichtingen betreffende cannabis: VN-drugsverdragen 3. Europeesrechtelijke verplichtingen betreffende cannabis: EU-drugsregelgeving 4. Toetsing van gemeentelijke en buitenlandse argumenten en initiatieven betreffende regulering van cannabisteelt 5. Conclusie
  • Legalisering van hennepprodukten - Argumenten pro en contra; een inventariserend literatuurrapport

   Vegt, C. van de (WODC, 1974)
   Overzicht van sociaal-politieke, filosofisch argumenten, criminologische argumenten, strafrechtelijke argumenten, argumenten met betrekking tot de effecten van het gebruik (empirische gegevens), schadelijkheid en gevaar.
  • Verkenning drugsbeleid in Nederland - Feiten, opinies en scenario's

   Schnabel, P. (voorz.); Schreuder, R.F. (red.); Broex, V.M.F. (red.) (Stichting Toekomstscenario's Gezondheidszorg (STG), 1998)
   Deze verkenning heeft tot doel inzicht te verschaffen in:de omvang van het drugsgebruik, het aantal drugsverslaafden. de door hen gepleegde criminaliteit en de door hen veroorzaakte overlastde omvang en de effectiviteit van het zorgaanbod, de preventieactiviteiten en de maatregelen met betrekking tot de bestrijding van de overlast en criminaliteitde huidige en te verwachten maatschappelijke kosten van drugsgebruikhet identificeren van omgevingsfactoren en autonome ontwikkelingen, die van invloed kunnen zijn op de drugsproblematiek in de toekomst.
  • Het vestigingsklimaat voor drugscriminaliteit in Nederland

   Spapens, T.; Mheen, D. van de; Kuijpers, E. (medew.); Blatter, I. (medew.); Bourdoud, L. (medew.); Dijcks, V. (medew.) (Tilburg University, 2022-07-06)
   Uit zowel nationale als internationale onderzoeken en dreigingsanalyses komt al meerdere decennia het beeld naar voren dat in Nederland gebaseerde criminele netwerken een belangrijke rol spelen in de internationale handel in verdovende middelen en in de productie van synthetische drugs en cannabis. Dit roept de vraag op waarom drugscriminaliteit zich juist in Nederland heeft kunnen ontwikkelen tot een, naar breed wordt aangenomen, zeer grootschalige omvang. De vraag die in dit rapport wordt onderzocht is of Nederland een gunstig ‘vestigingsklimaat’ voor drugscriminaliteit heeft. Het gaat daarbij om de vragen welke factoren dit vestigingsklimaat bepalen, hoe deze kunnen worden gemeten en beïnvloed, en hoe deze factoren in onderlinge samenhang kunnen worden gevisualiseerd in een conceptueel model. Dit rapport vormt de weerslag van een literatuuronderzoek, aangevuld met een beperkt aantal interviews met academici en praktijkexperts. INHOUD: 1. Algemene inleiding 2. Analysemodel en theoretisch kader 3. Misdaadondernemers: keuzes en motivatie (micro) 4. Het criminele bedrijfsproces (meso) 5. Bestedingen van misdaadgeld (meso) 6. Systematische factoren (macro) 7. Conceptueel model 8. Meetbaarheid en beïnvloedbaarheid 9. Conclusie