• De prostitutiebranche - Acceptatie door dienstverlenende instellingen: een kwalitatief/kwantitatief onderzoek naar de beeldvorming van de prostitutiebranche onder dienstverlenende instellingen

   Unknown author (WODC, 2002)
   In dit onderzoek zijn vragen gesteld aan enerzijds instellingen die (nog) geen ervaring hebben met de dienstverlening aan de prostitutiebranche en anderzijds aan instellingen die deze ervaring wel hebben. De vragen aan de eerste groep instellingen (zonder ervaring) zeggen iets over hun intentie tot gedrag en de vragen aan de tweede groep instellingen (met ervaring) over daadwerkelijk gedrag. De vragen hebben betrekking op het beleid van de instellingen bij dienstverlening aan de prostitutiebranche, welwillendheid, rechten en plichten van prostituees en exploitanten, kansen op een overeenkomst, belemmeringen in de dienstverlening en eventuele signalen van illegaliteit en onvrijwilligheid. De volgende onderzoeksvragen zijn onderzocht: Wat voor beleid voeren dienstverlenende instanties ten aanzien van prostituees en exploitanten en wat voor motivatie ligt ten grondslag aan dat beleid? Hebben dienstverlenende instanties hun beleid gewijzigd na de opheffing van het bordeelverbod of zullen zij dat op korte termijn doen? Hebben prostituees en exploitanten dezelfde mogelijkheden als andere beroepsgroepen voor de diensten die de betreffende instanties verlenen? Hoe worden naam- en adresgegevens binnen de instanties geregistreerd en voor wie zijn die gegevens toegankelijk? In hoeverre faciliteren de organisaties vrouwen en mannen die willen kiezen voor het beroep van prostituee? Is het beleid van de rijksoverheid rond de afschaffing van het algemeen bordeelverbod duidelijk gecommuniceerd naar de verschillende instanties? Heeft de rijksoverheid voldoende inspanningen verricht om het beleid rond de opheffing van het algemeen bordeelverbod succesvol te implementeren?
  • Kansspelen op afstand - Legalisering van online kansspelen in Europa: ontwikkelingen in kansspeldeelname en -verslaving

   Bruin, D. de; Labree, M. (CVO Research & Consultancy, 2014)
   Wie in Nederland een kansspel aanbiedt, heeft daarvoor een vergunning nodig. De Nederlandse Wet op de kansspelen staat momenteel niet toe dat vergunningen voor online kansspelen worden verstrekt. Online kansspelen zijn dus illegaal. Om deze situatie te veranderen is de wetgeving ‘Kansspelen op afstand’ in voorbereiding. Deze wet moet het aanbieders van online kansspelen mogelijk maken om met een vergunning legaal in Nederland te opereren. Dit onderzoek is enerzijds een inventariserend onderzoek naar de mate waarin Europese landen tot legalisering zijn overgegaan en in hoeverre deze landen vergelijkbaar zijn met Nederland wat betreft wet- en regelgeving, preventiebeleid en kansspelcultuur. Anderzijds is in het onderdeel bezien hoe - in de meest vergelijkbare landen - vorm en uitvoering wordt gegeven aan beleid dat is gericht om kansspelverslaving te voorkomen of te overwinnen en welke ontwikkelingen zicht hebben voorgedaan in het aantal kansspelverslaafden sinds de legalisering van online kansspelen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methodische verantwoording 3. Online kansspelen in Europa: inventarisatie 4. Selectie van landen voor de verdiepinsstudie 5. Karakterisering van verdiepingslanden
  • Tussenevaluatie pilot Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen - Samen werken aan bestendige oplossingen voor vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang

   Hermens, N.; Kahman, M.; Treeck, J. van; Out, M.; Gruijter, M. de (Verwey-Jonker Instituut, 2021-03)
   Het doel van het programma LVV is het ontwikkelen van een landelijk dekkend netwerk van LVV’s. In de LVV’s werken lokale maatschappelijke organisaties en de landelijke ketenpartners onder regie van de gemeente samen aan het vinden van bestendige oplossingen voor vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang. Met bestendige oplossingen wordt bedoeld: terugkeer naar het land van herkomst, doormigratie naar een derde land waar permanent verblijf gewaarborgd is, en, indien dit tot de mogelijkheden behoort, legalisering van verblijf in Nederland. Sinds medio 2019 zijn in de vijf gemeenten LVV pilots gestart om de juiste aanpak, structuur en wijze van samenwerken binnen de LVV’s te ontwikkelen. INHOUD: 1. Inleiding, 2. Aanpak van dit onderzoek, 3. De LVV populatie, 4. Bevindingen uit de pilots, 5. Conclusie