• De Handleiding strafrechtelijke aanpak schoolverzuim - Een procesevaluatie

   Lubberman, J.; Rens, C. van; Mommers, A.; Koster, T. (Radboud Universiteit Nijmegen - ITS, 2015)
   In 2011 is, op initiatief van het OM, samen met Ingrado, de Handleiding Strafrechtelijke aanpak schoolverzuim tot stand gebracht. In 2012 is de handleiding geactualiseerd (registratienummer 2012H002) en in oktober 2012 is deze in werking getreden. Doel van de handleiding is om landelijk een meer eenduidig handhavings- en vervolgingsbeleid tot stand te brengen ten aanzien van de verschillende vormen van schoolverzuim. Voor het voorkomen en bestrijden van schoolverzuim en –uitval is een adequate, snelle en eenduidige aanpak nodig van alle organisaties en professionals die betrokken zijn bij dit fenomeen. Er zijn evenwel signalen dat de aanpak van schoolverzuim niet overal in Nederland even goed van de grond komt. Ook stellen het OM en Ingrado vast dat de partijen in de keten niet overal conform de handleiding werken. Er lijkt geen sprake van een uniforme aanpak. In deze procesevaluatie wordt onderzocht hoe het handhavings- en vervolgingsbeleid in gemeenten wordt vorm gegeven, in hoeverre dit conform de handleiding is en welke verbeteringen in de handleiding mogelijk zijn. INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrond strafrechtelijke aanpak schoolverzuim 3. Signaalverzuim 4. Luxe verzuim 5. Absoluut verzuim 6. Het proces-verbaal 7. Ketenpartners en de handleiding 8. Conclusies en aanbevelingen
  • Evaluatie Handhaven op Niveau

   Bressers, H.; Bruijn, Th. de; Fikkers, D.J.; Stapersma, P. (WODC, 2006)
   In de Begroting 2004 is aan de Tweede Kamer toegezegd dat het meerjarige beleidsprogramma ‘Handhaven op Niveau’ (HoN) zal worden geëvalueerd. Dit evaluatieonderzoek beantwoordt de volgende vragen:In welke mate zijn de ambities van de stuurgroep HoN gerealiseerd?In welke mate leveren de drie programmalijnen een bijdrage aan het realiseren van de ambities?Wat kan worden gezegd over het niveau van de naleving/handhaving van ordeningswetgeving in de periode 2000-2005 als gevolg van de activiteiten van de stuurgroep HoN? Wordt er bijvoorbeeld door gemeenten, provincies en waterschappen gestuurd op nalevingsniveaus en zo ja welke resultaten zijn bekend?
  • Handhaven op niveau

   Michiels, F.C.M.A. (voorz.) (Commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke Handhaving, 1998)
   Nadat van verschillende instanties advies was ontvangen verscheen in juli 1996 het kabinetsstandpunt op het rapport van de commissie Korthals Altes, neergelegd in de nota 'In juiste verhouding'. Naar aanleiding van de beschouwingen van de commissie en haar voorstellen zijn bij het kabinet vragen gerezen over de feitelijke kanten van een (eventueel bestaand) handhavingstekort en de wijzen waarop zulk een tekort zou kunnen worden bestreden. Op 12 december 1996 werd daartoe de commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke Handhaving ingesteld dit tot taak kreeg:onderzoek te laten verrichten naar de huidige bestuurspraktijk teneinde te achterhalen wat de factoren zijn die in de weg staan aan een adequaat toezicht en aan een duidelijke en consequente handhavingsreactie;studie te doen naar de wijze waarop de bestuurlijke repressieve handhaving het best kan worden georganiseerd, in het bijzonder of een zekere scheiding tussen uitvoering en toezicht enerzijds en sanctieoplegging anderzijds wenselijk is, en zo ja op welke wijze die scheiding gestalte moet worden gegeven en zo nee of de organisatie van de bestuursrechtelijke handhaving op andere wijze kan worden verbeterd;studie te doen naar de vraag of de invoering van een preventieve rechterlijke toets een bijdrage levert aan een betere bantering van de instrumenten van bestuursdwang en dwangsom, en zo ja hoe zo'n toets is in te passen in het stelsel van bestuursrechtelijke handhaving en rechtsbescherming;studie te doen naar de rol die het privaatrecht kan spelen in aanvulling op de bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsinstrumenten van de overheid en de vraag of daartoe nadere wettelijke voorzieningen dienen te worden getroffen en zo ja of de wet restricties moet stellen aan het privaatrechtelijke overheidsoptreden;terzake van deze onderwerpen waar de commissie dat nodig acht voorstellen te doen.
  • Handhaving Leerplichtwet 1969

   Laemers, M.; Vermeulen, B.; Kuijk, J. van; Kessel, N. van (Katholieke Universiteit Nijmegen - Instituut voor toegepaste sociale wetenschappen, 1997)
   Dit onderzoek is verricht voor de Commissie bestuursrechtelijke en privaatrechtelijke handhaving (Commissie Michiels). Hoofdstuk 2 bevat een beschrijving van het juridisch systeem van de Leerplichtwet. Hoofdstuk 3 geeft de belangrijkste resultaten uit een literatuuronderzoek, gevoerde gesprekken met deskundigen en met name relevante gegevens uit recent verricht empirisch onderzoek. Hoofdstuk 4 is gewijd aan een beschrijving van zes cases. Hoofdstuk 5 bevat een samenvatting, conclusies en aanbevelingen.
  • Handhaving Leerplichtwet HON-project Breda - Evaluatierapport

   Boekhoorn, P.F.M.; Waelen, W. (medew.); Speller, T.E.A.M. (medew.) (BBSO, 2003)
   In het kader van het porgramma Handhaven op Niveau (HON) is in april 200 een pilotproject voor leerplichthandhaving gestart. Dit onderzoek doet verslag van de evaluatie over de periode voorjaar 2000 tot najaar 2002.
  • Spijbelaars en drop-outs

   Storimans. Th.; Herweijer, L.; Weerman, F.M.; Laan, P.H. van der; Craane, L.; Teijl, R.; Plukker, M.; Beer, A. de; Schravesande, M.L.; Veen, A.F.D. van (WODC, 2006)
   ARTIKELEN: 1. Th. Storimans - Geschiedenis en achtergronden van de wettelijke leerplicht 2. L. Herwijer - Voortijdig schoolverlaten; aantallen, knelpunten en risicogroepen 3. F.M. Weerman en P.H. van der Laan - Het verband tussen spijbelen, voortijdig schoolverlaten en criminaliteit 4. R. Teijl - Strafrechtelijk optreden bij schoolverzuim 5. L. Craane, M. Plukker en A. de Beer - De leerplichtambtenaar 6. M.L. Schravesande - Leeromgeving, leerloopbanen en schooluitval; een nieuwe visie 7. A.F.D. van Veen - De brede school; pleidooi voor een integraal onderwijs- en jeugdbeleid 8. Internetsites SAMENVATTING: Schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten vormen in Nederland een vrij omvangrijk probleem. In 2004/2005 werden 57.000 nieuwe voortijdige schoolverlaters geteld (van wie overigens een deel opnieuw geplaatst wordt op een opleiding). Dropouts zijn kwetsbaar en hebben weinig kansen op de arbeidsmarkt. Duidelijk is dat er niet zoiets bestaat als een standaardinterventie, maar dat scholen, leerplichtambtenaren, OvJ's en 'spijbelrechters' moeten beschikken over een arsenaal van reacties op spijbelen, dat soms een voorbode is van voortijdig schoolverlaten. Aan de handhaving van de leerplichtwet wordt dan ook ruim aandacht besteed in dit themanummer.