• Binnen beeld buiten - Een evaluatie van zorgconferenties bij langverblijvers (15+) in de tbs

   Wolf, M.J.F. van der; Reef, J.; Gunnink, L.; Hertzberger, J.; Doekhie, J.V.O.R. (Universiteit Leiden - Instituut voor Strafrecht en Criminologie, 2022-05-06)
   Dit onderzoek heeft als doel de gehouden zorgconferenties in het kader van het Project 15-plus, als veelbelovende oplossing voor het ervaren probleem van langverblijvers in de tbs, te evalueren. INHOUD: 1. Inleiding, 2. Kenmerken van langverblijvers – verslag van een dossierstudie, 3. Waardering van betrokkenen – verslag van een interviewstudie, 4. Buitenlandse inzichten – verslag van een vergelijkend onderzoek, 5. Beleidsimplicaties en vroegsignalering – verslag van expertmeetings, 6. Conclusies, discussie en aanbevelingen.
  • Blijvend delictgevaarlijk - Empirische schattingen en conceptuele verheldering

   Kogel, C.H. de; Verwers, C.; Hartogh, V.E. den (WODC, 2005)
   Deze inventarisatie van blijvend delictgevaarlijke patiënten heeft plaatsgevonden in acht tbs-klinieken, drie Forensisch Psychiatrische Klinieken (FPK’s), negen Forensisch Psychiatrische Afdelingen (FPA’s) van algemeen psychiatrische ziekenhuizen, drie Klinieken voor Intensieve Behandeling (KIB’s) en Hoeve Boschoord.  Daarnaast hebben ook twee gesloten afdelingen voor chronisch psychiatrische patiënten van algemeen psychiatrische ziekenhuizen deelgenomen. Het gaat om het verkrijgen van inzicht in de aard en omvang van de populatie patiënten in de TBS-sector en de algemene geestelijke gezondheidszorg (ggz) die blijvend delictgevaarlijk en gestoord worden geacht en voor wie naar de huidige stand van de wetenschap en praktijk geen reëel behandelperspectief aanwezig wordt geacht. INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrondinformatie over juridische maatregelen en voorzieningen 3. Een verkenning van het concept 'blijvende delictgevaarlijkheid' 4. Methoden 5. Aantallen 'blijvend delictgevaarlijke' patiënten 6. Behoefte aan beveiliging en zorg 7. Slotbeschouwing
  • Dagdetentie - Evaluatie van een experiment

   Wartna, B.; Aidala, R. (WODC, 1991)
   Tijdens dit experiment hebben langgestraften de laatste zes weken van hun straf in dagdetentie doorbracht. Het doel van het onderzoek is vast te stellen of dagdetentie een meerwaarde kan hebben boven reeds bestaande modaliteiten, in het bijzonder de open inrichting, in de voorbereiding van de terugkeer van langgestraften naar de samenleving. De resultaten van het onderzoek leren ons dat het antwoord op deze vraag voorzichtig bevestigend is. INHOUD: 1. Achtergronden en opzet experiment dagdetentie Rotterdam 2. Opzet evaluatie-onderzoek 3. Kenmerken onderzoeksgroep 4. Bevindingen van gedetineerden 5. Discussie.
  • De levenslange vrijheidsstraf

   Zyl Smit, D. van; Glerum, V.H.; Cornelissen, D.J.G.J.; Hattum, W.F. van; Fleisher, M.S.; Jonge, G. de; Braun, P.C.; Bont, T. de; Meijer, S.; Ginneken, E.F.J.C. van (WODC, 2013)
   ARTIKELEN: 1. D. van Zyl Smit - De levenslange vrijheidsstraf internationaal vergeleken 2. V.H. Glerum - Levenslange gevangenisstraf: uitlevering en overlevering aan Nederland 3. D.J.G.J. Cornelissen - Het advies van de rechter in de gratieprocedure levenslanggestraften 4. W.F. van Hattum - Het aanzien van de Staat; over de praktijk van tenuitvoerlegging van de levenslange straf 5. M.S. Fleisher - 'Levenslang': schadebeperking door levenslange gevangenisstraffen 6. G. de Jonge - Naar een compensatoir regime voor levenslang- en zeer langgestraften 7. P.C. Braun - Perspectiefverlies bij levenslange gevangenisstraf en longstay-tbs-kader; overeenkomsten en verschillen 8. T. de Bont en S. Meijer - Perspectief voor levenslanggestraften? 9. Boekrecensie door E.F.J.C. van Ginneken over: Leven na een levenslange gevangenisstraf 10. Internetsites. SAMENVATTING: Nederland neemt met zijn strenge uitleg van levenslange straf een uitzonderingspositie in Europa in. De meeste landen kennnen een aan rechterlijke toetsing onderhevige regeling die voorziet in de mogelijkheid van voorwaardelijke vrijlating nadat een substantieel deel van de straf is uitgezeten. Nederland kent alleen de aan politieke besluitvorming onderworpen gratieregeling. Tegen deze achtergrond is er alle aanleiding om in dit themanummer ook aandacht te besteden aan de internationale context waarbinnen het Nederlandse beleid ten aanzien van de levenslange gevangenisstraf vorm heeft gekregen, evenals aan de discussies over dit onderwerp in andere landen.
  • ERA Norgerhaven - Eerste resultaten van een reïntegratieproject voor extra zorgbehoevende gedetineerden

   Blees, L.W.; Aidala, R.; Wartna, B.S.J. (WODC, 1997)
   Aanleiding: Langgestrafte gedetineerden die verblijven op de Individuele Begeleiding Afdeling van een penitentiaire inrichting, komen gezien hun problematische achtergrond doorgaans niet in aanmerking voor de bestaande vormen van detentiefasering, zoals plaatsing in een penitentiaire open inrichting of dagdetentie. Met de oprichting van een Externe Resocialisatie Afdeling (ERA) wil gevangenis Norgerhaven te Veenhuizen in deze lacune voorzien. Op het terrein van Norgerhaven, maar los van de inrichting, biedt ERA de bedoelde gedetineerden in de aanloop naar hun invrijheidstelling een intensief programma waarin wordt gewerkt aan hun toekomstperspectief. Het WODC ondersteunt de projectleiding en zal te zijner tijd een recidivestudie verrichten. Opzet: Het ontwikkelen van een 'monitor'-systeem waarmee de resultaten van het project in eigen beheer kunnen worden bijgehouden; recidivestudie. iNHOUD: 1. Inleiding 2. Het onderzoek 3. De samenstelling van de deelnemersgroep 4. Het verloop van het begeleidingstraject 5. De effecten van het verblijf 6. Knelpunten in de organisatie 7. Conclusies en discussie
  • Gevangeniswezen: enkele problemen

   Unknown author (WODC, 1980)
   In dit themanummer wordt aandacht besteed aan enkele probleemcategorieen in penitentiaire inrichtingen. Daarbij wordt niet gestreefd naar een behandeling van alle denkbare categorieen. De keuze is gevallen op die groepen gedetineerden, ten aanzien van wie zich recentelijk ontwikkelingen hebben voorgedaan, of waarover kortelings interessante informatie is verschenen. De aard van de problematiek bij de in dit nummer behandelde categorieen loopt uiteen. In enkele bijdragen gaat het om problemen die gedetineerden binnen de inrichting ervaren of veroorzaken: psychische problemen, gewelddadig gedrag, nadelige effecten van een zeer lange detentie en de problemen rondom de opvang van drugsverslaafden. In een andere bijdrage staat de terugkeer naar de maatschappij meer centraal, terwlil ook aandacht gegeven wordt aan gedifferentieerde behandeling van delinquenten. In totaal telt dit nummer zeven artikelen. Drie daarvan zijn oorspronkelijke artikelen en vier zijn bewerkingen van elders verschenen artikelen.
  • Middellanggestraften - Een vergelijking van twee gevangenisregiems

   Linden, B. van der (WODC, 1981)
   Het onderhavige rapport geeft de resultaten weer van vier van de zeven deelstudies: het onderzoek naar probleemgevend gedrag van gedetineerden in de twee inrichtingen (hoofdstuk 3); het onderzoek naar de beleving van de detentie (hoofdstuk 4); het onderzoek naar tijdens de detentie optredende veranderingen in houdingen en persoonlijkheidsaspecten (hoofdstuk 5); en het onderzoek naar het functioneren in de vrije samenleving na het ontslag uit de inrichting (hoofdstuk 6). De resultaten van de andere deelstudies zijn in afzonderlijke interimrapporten gepresenteerd. Hierop zal in het slothoofdstuk van dit rapport nog kort worden teruggekomen. Hoofdstuk 2 bevat een overzicht van de inhoud en opzet van de verschillende deelstudies van het onderzoek middellanggestraften. De gedetailleerde kwantitatieve gegevens betreffende het onderzoek zijn zoveel mogelijk in het afzonderlijke bijlagenrapport ondergebracht.
  • Nazorgproblematiek en recidive van kortgestrafte gedetineerden

   Weijters, G.; More, P.A.; Alma, S.M. (WODC, 2010)
   Deze Factsheet geeft inzicht in de aard en omvang van de problematiek op de nazorggebieden en de recidive voor gedetineerden met een detentieduur korter dan een maand ten opzichte van gedetineerden die langer dan een maand vastzitten.
  • Ontwikkeling en evaluatie van de Agressiehanteringstherapie - voor gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten (jongens en mannen)

   Hornsveld, R.H.J. (WODC (subsidie), 2006)
   De Agressiehanteringstherapie (AHT) is een cognitief-gedragstherapeutische groepsbehandeling voor gewelddadige forensisch psychiatrische patiënten. De therapie omvat vijftien wekelijkse reguliere en drie vijfwekelijkse follow-up bijeenkomsten. Onderdelen zijn: Woedebeheersing, Sociale vaardigheden, Moreel redeneren en Zelfregulatie vaardigheden. Deel I van het onderzoek werd uitgevoerd in 2002 en 2003. In het vervolgonderzoek - deel II (2004 en 2005) - werd het effect van de AHT onderzocht bij verschillende subpopulaties. Bij de klinische patiënten wordt een vergelijking gemaakt met ‘care as usual’ en bij de poliklinische patiënten met een wachtlijstperiode. Daarnaast werd een observatieschaal voor agressief gedrag en een zelfrapportage vragenlijst voor vijandigheid ontwikkeld.
  • Personeel en regiem - Opstelling en meningen van gevangenispersoneel in twee inrichtingen voor middellanggestraften

   Linden, B. van der (WODC, 1979)
   INHOUD: 1. Inleiding 2. De onderzoeksopzet 3. Taakomschrijving van de verschillende personeelscategorieën binnen de P.V.I. 'Nederheide' en de gevangenis 'De Boschpoort' 4. De opstelling van het gevangenispersoneel tegenover de gedetineerden 5. Door het gevangenispersoneel gesignaleerde problemen met betrekking tot gedetineerden 6. Regiemsperceptie en -evaluatie 7. Het formeel en informeel overleg binnen beide inrichtingen 8. De personeelsverhoudingen binnen de P.V.I. 'Nederheide' en de gevangenis 'De Boschpoort' SAMENVATTING: Het onderzoek 'middellang-gestraften' heeft ten doel het beleid ten aanzien van deze categorie gedetineerden te evalueren. Centraal daarbij staat de vraag welke effecten de twee bestaande inrichtingen voor volwassen middellang-gestraften - de Penitentiaire Vormingsinrichting 'Nederheide' en de gevangenis 'De Boschpoort' - hebben op de daar verblijvende gedetineerden. Zo wordt onderzocht hoe de betrokken gedetineerden hun detentie ervaren, welke houdingsveranderingen tijdens het verblijf optreden, en hoe de gevangeniservaring na het ontslag doorwerkt in het functioneren in de 'vrije maatschappij'.
  • Probleemgroepen in de inrichtingen voor langgestraften - een inventarisatie

   Unknown author (WODC, 1982)
   Het doel van de inventarisatie is het verkrijgen van inzicht in de samenstelling van de bevolking van de inrichtingen voor langgestraften, in de omvang van de probleemcategorieën en in de mate waarin deze elkaar overlappen
  • Regiem en recidive - Een onderzoek naar het effect van twee verschillende gevangenisregiems op de recidive van middellang-gestraften

   Linden, B. van der (WODC, 1978)
   Twee vragen staan in dit onderzoek centraal: (1) Bestaat er een verband tussen het regiem waarmee gedetineerden worden geconfronteerd en hun recidive na ontslag? en (2) Zijn er categorieën gedetineerden aanwijsbaar voor wie een verblijf in 'De Boschpoort' meer effect sorteert dan een detentie in 'Nederheide' in termen van hun latere recidive en omgekeerd?
  • Selectiebeleid ten aanzien van middellanggestraften

   Linden, B. van der (WODC, 1982)
   In dit rapport wordt getracht een antwoord te geven op drie hoofdvragen die met betrekking tot het selectiebeleid ten aanzien van middellangstraften kunnen worden gesteld:Hoe verloopt de aanbieding van kandidaten aan de selectiecommissie?Hoe verloopt de besluitvormingsprocedure en welke overwegingen worden daarbij door de commissieleden gehanteerd?Wat zijn de feitelijk gehanteerde selectiecriteria?
  • TBR en recidive - een beschrijving van ter beschikking gestelden van wie de maatregel is beëindigd in de periode 1974-1979

   Emmerik, J.L. van (WODC, 1985)
   In dit rapport komen de delictsachtergronden van de TBR-gestelden aan de orde, waarna een aantal kenmerken van de periode van tenuitvoerlegging van de maatregel wordt besproken. Daarna worden de verschillende aspecten van de recidive, en de samenhang hiervan met de delictsachtergronden en de periode van tenuitvoerlegging uiteengezet. Vervolgens wordt een aantal verschillen belicht van de populaties van de verschillende TBR-instituten. Tevens wordt aandacht besteed aan de langgestraften. Het rapport wordt afgesloten met een slotbeschouwing.
  • (Te) lang in de tbs? - Een onderzoek naar patiënten die meer dan 15 jaar in de tbs-behandeling zijn

   Lammers, S.; Vrinten, M.; Nijman, H. (Radboud Universiteit Nijmegen, 2015)
   Dit onderzoek betreft de vraag wat de kenmerken zijn van de groep tbs-patiënten die 15 jaar of langer in de tbs verblijven, en wat mogelijke oorzaken van dit langdurig verblijf kunnen zijn. Het gaat om de patiënten die op 15 september 2013 een tbs-behandelplaats bezetten, dus (althans op het moment van onderzoek, mogelijk wel eerder) geen longstay-status hadden, noch op proefverlof waren of een voorwaardelijke beëindiging van de tbs hadden.
  • Ter beschikkingstelling of gevangenisstraf

   Nuijten-Edelbroek, E.G.M. (WODC, 1979)
   INHOUD: 1. Inleiding 2. De wetgeving ten aanzien van geestelijk gestoorde delinquenten 3. Opzet en uitvoering van het onderzoek 4. Kwantitatieve gegevens over de toepassing van de maatregel 5. Veroordeling tot straf of tbr in 1974 6. Achtergrondsituatie en crimineel gedrag 7. Rapportage ten behoeve van het vonnis 8. Psychische gestoordheid 9. Toerekenbaarheid, advies en veroordeling 10. Combinatie van straf en tbr-maatregel 11. Overplaatsing ex. artikel 47/120 G.M. 12. Samenvatting 13. Slotbeschouwing SAMENVATTING: Het onderzoek had een tweeledige vraagstelling. De eerste vraag was of er in recente jaren sprake was van een toename van het aantal patiënten dat in de behandelingsinrichtingen verbleef en of daarin een verschuiving was opgetreden naar de status waaronder deze patiënten waren opgenomen. De tweede vraag luidde of er verschillen bestonden tussen personen die langs verschillende wegen in een behandelingsinrichting werden opgenomen, namelijk rechtstreeks op grond van een veroordeling tot een onvoorwaardelijke tbr of via het gevangeniswezen, op grond van een overplaatsing vanuit detentie.
  • Totale inrichtingen en hun effecten

   Unknown author (WODC, 1976)
   Heel wat mensen houden noodgedwongen verblijf in gevangenissen, ziekenhuizen, bejaardenoorden en dergelijke. Kenmerkend voor dit soort inrichtingen is, dat wonen, slapen, werken en recreëren onder een dak en in tegenwoordigheid van vaak niet zelf gekozen lotgenoten plaatsvindt. Dit soort tehuizen heeft niet altijd een positief effect op hen die er een plaats in hebben gevonden. Aan dit probleem, het negatieve effect van het verblijf in totale inrichtingen, is dit themanummer van Justitiële verkenningen gewijd. Na de inleiding volgen een aantal artikelen die in verkorte vorm zijn opgenomen.
  • Wat weten wij over de gevangenispopulatie? - een overzicht van bevindingen uit verschillende onderzoeken

   Wemmers, J.-A. (WODC, 1995)
   Dit is een overzicht van de populatie recent veroordeelden of gedetineerden, teneinde na te gaan wat de omvang is van een aantal categorieën personen die in aanmerking zouden kunnen komen voor een alternatieve sanctie.