• Onderdak en opvang door Rijk en gemeenten van vertrekplichtige vreemdelingen en de invloed daarvan op terugkeer

   Winter, H.; Bex-Reimert, V.; Geertsema, B.; Krol, E. (Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, 2018)
   Dit rapport presenteert de resultaten van het onderzoek naar onderdak en opvang door Rijk en gemeenten van vertrekplichtige vreemdelingen en de invloed daarvan op terugkeer.Het onderzoek stelt de relatie tussen opvang- en onderdakvoorzieningen geboden door het Rijk en door gemeenten enerzijds en de uitstroom uit die voorzieningen van vreemdelingen met een vertrekplicht anderzijds centraal.De hoofdvraag van het onderzoek luidt als volgt:Welke vormen van opvang- en onderdaklocaties bestaan er voor vreemdelingen die uit Nederland dienen te vertrekken (1), hoe is het gesteld met de terugkeer van vreemdelingen en andere vormen van uitstroom vanuit die locaties (2), in hoeverre is de geboden opvang daarop van invloed en wat zijn in dat verband de ervaringen van vreemdelingen zelf (3)? INHOUD: 1. Inleiding 2. Terugkeer(factoren) en opvang 3. Gemeentelijke opvang 4. Rijksonderdaklocaties 5. Analyse: de verschillen uitgelicht 6. Conclusie
  • Plan- en procesevaluatie Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen

   Mack, A.; Verbeek, E.; Klaver, J. (Regioplan beleidsonderzoek, 2020)
   Eind 2018 hebben het Rijk en gemeenten een samenwerkingsovereenkomst afgesloten ten behoeve van het realiseren van een landelijk dekkend netwerk van begeleidings- en opvangvoorzieningen voor vreemdelingen zonder recht op verblijf en recht op Rijksopvang. Dit zijn de zogeheten Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen (LVV’s). Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft voor een periode van drie jaar middelen ter beschikking gesteld voor de pilotfase van het programma. Vanaf het voorjaar van 2019 startte de LVV-pilot in vijf pilotgemeenten: Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Eindhoven en Groningen. Bij de uitvoering van de LVV’s zijn de betreffende gemeenten, maatschappelijke organisaties (ngo’s) in die gemeenten, de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), de Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) en de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM) betrokken. Regioplan heeft een plan- en procesevaluatie van de pilot LVV uitgevoerd. Concreet diende het onderzoek het volgende op te leveren: inzicht in de gestelde doelen binnen de pilot LVV op het landelijke niveau, het gemeentelijke niveau, en op het niveau van de uitvoering van de begeleiding en opvang; inzicht in de opzet van de pilot – zowel praktisch als methodisch – in de vijf pilotgemeenten (betrokken partijen, type opvang en begeleiding, beschikbare middelen); inzicht in de tussentijdse resultaten van de pilot met aandacht voor ‘lessons learned’ en ‘best practices’. bouwstenen (inhoudelijk én praktisch) voor de toekomstige effectevaluatie van de pilot. De focus van het onderzoek was hoofdzakelijk gericht op de ervaringen in de pilotgemeenten. De bredere bestuurlijke inrichting van de pilot was geen expliciet onderdeel van het onderzoek. INHOUD: 1. Inleiding 2. Literatuurverkenning 3. Doelstellingen en doelgroep van de LVV 4. Rollen van betrokken partijen 5. Samenwerking tussen de betrokken partijen 6. Begeleidings- en opvangnormen 7. Conclusies
  • Tussenevaluatie pilot Landelijke Vreemdelingenvoorzieningen - Samen werken aan bestendige oplossingen voor vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang

   Hermens, N.; Kahman, M.; Treeck, J. van; Out, M.; Gruijter, M. de (Verwey-Jonker Instituut, 2021-03)
   Het doel van het programma LVV is het ontwikkelen van een landelijk dekkend netwerk van LVV’s. In de LVV’s werken lokale maatschappelijke organisaties en de landelijke ketenpartners onder regie van de gemeente samen aan het vinden van bestendige oplossingen voor vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang. Met bestendige oplossingen wordt bedoeld: terugkeer naar het land van herkomst, doormigratie naar een derde land waar permanent verblijf gewaarborgd is, en, indien dit tot de mogelijkheden behoort, legalisering van verblijf in Nederland. Sinds medio 2019 zijn in de vijf gemeenten LVV pilots gestart om de juiste aanpak, structuur en wijze van samenwerken binnen de LVV’s te ontwikkelen. INHOUD: 1. Inleiding, 2. Aanpak van dit onderzoek, 3. De LVV populatie, 4. Bevindingen uit de pilots, 5. Conclusie