• Biotechnologie

   Dam, R. van; Patijn, A.; Janssen, R.T.A.; Jochemsen, H.; Pol, H. van der; Visser, C.; Eschen, S.; Galjaard, H.; Kleter, G.A.; Kuiper, H.A. (WODC, 2003)
   ARTIKELEN: 1. R. van Dam-Mieras - Wat is biotechnologie? 2. A. Patijn - Biotechnologie en het recht 3. R.T.A. Janssen - Wettelijk kader remt biotechnologie 4. H. Jochemsen, H. van der Pol en C. Visser - Biotechnologie; ethiek en regelgeving 5. S. Eschen - Mensen kloneren? Een overzicht van de discussie 6. H. Galjaard - Biotechnologie en geneeskunde 7. G.A. Kleter en H.A. Kuiper - Biotechnologie en voedselveiligheid SAMENVATTING: De bedoeling van dit themanummer van Justitiële verkenningen is een beeld te geven van de wijze waarop de toelating van biotechnologische toepassingen op de markt is geregeld, alsmede van de discussies die daaraan ten grondslag liggen. De ethische aspecten komen daarbij ruimschoots aan bod. Tegelijkertijd is er naar gestreefd meer inzicht te bieden in de feitelijke ontwikkelingen op verscheidene toepassingsgebieden, zoals de gezondheidszorg, landbouw en voeding. Daarnaast heeft de redactie gemeend er goed aan te doen een populair-wetenschappelijk artikel over biotechnologie toe te voegen.
  • De markt van misdaad en milieu; deel II - De grijze en groene deelmarkten

   Berg, E.A.I.M. van den (red.) (WODC, 1995)
   Deelrapport 2 van het onderzoek dat verricht is naar de aard, verschijningsvorm en omvang van zware milieucriminaliteit. Het gaat inhoudelijk in op de problematiek van zware milieucriminaliteit en illustreert tevens het gebruik en de opbrengst van de methode die is gehanteerd bij het onderzoek. Eerst wordt ingegaan op de resultaten van onderzoek met betrekking tot de grijze deelmarkten: de schoonmaak- en saneringsmarkt, de hergebruik- en secundaire grondstoffenmarkt, de afvalverwijderingsmarkt en de ontdoe-het-zelfmarkt. Daarna worden de resultaten besproken van de groene deelmarkten: de bestrijdingsmiddelenmarkt, de markt van bodemverbeteraars, de wildlife-markt en de markt van vis en visprodukten. Per deelmarkt worden beschreven de kenmerken van de markt en marktomgeving, de marktdeelnemers en de handelswijzen. Eveneens worden per deelmarkt marktspecifieke risicofactoren onderscheiden, worden hypothesen geformuleerd over de werking van factoren en wordt ingegaan op het dreigingsbeeld van zware milieucriminaliteit in de politieregio Kennemerland. INHOUD: 1. Inleiding 2. De schoonmaak- en saneringsmarkt 3. De hergebruik- en secundaire grondstoffenmarkt 4. De afvalverwijderingsmarkt 5. De ontdoe-het-zelfmarkt 6. De markt van bestrijdingsmiddelen 7. De markt van bodemverbeteraars 8. De wildlife-markt 9. De markt van vis en visprodukten
  • Omvang wettelijk niet-hiërarchisch tuchtrecht 2001-2006 - Eindrapport

   Schol, M.J.; Middelkamp, A.; Winter, H.B. (WODC, 2007)
   Deze inventarisatie is een vervolg op het rapport ‘Beleidsuitgangspunten wettelijk geregeld tuchtrecht’ (2006) dat in opdracht van het Ministerie van Justitie is vervaardigd en is uitgevoerd in het kader van het programma Bruikbare rechtsorde. De centrale vraag van dit onderzoek luidt: Wat is de feitelijke aard en de omvang van de wettelijke, niet-hiërarchische tuchtrechtelijke procedures in de periode 2001-2006 voor de advocaten, accountants, beroepsbeoefenaren in de individuel gezondheidszorg, gerechtsdeurwaarders, notarissen, octrooigemachtigden, loodsen, diergeneeskundigen, zeevarenden en de beroepen van het economisch tuchtrecht?
  • Voedselcriminaliteit

   Gussow, K.E.; Kuiper, L.H.; Ruth, S. van; Huisman, W.; Siegel, D.; Uhm, D.P. van; Sambrook, Ch.I.; Akker, J.A. van den; Lange, E.M.R. de; Vansteenkiste, Ch.; et al. (WODC, 2014)
   ARTIKELEN: 1. K.E. Gussow en L.H. Kuiper - De bestrijding van voedselfraude in Nederland 2. S. van Ruth en W. Huisman - Kwetsbaarheid voor voedselfraude in de vleessector 3. D. Siegel en D.P. van Uhm - Zwarte kaviaar; over criminele netwerken, illegale handel en de bedreiging van de steur 4. Ch.I. Sambrook - Illegale pesticiden en voedselcriminaliteit 5. J.A. van den Akker en E.M.R. de Lange - Naar een Europese aanpak van voedselfraude 6. Ch. Vansteenkiste en T. Schotte - De rol van Europol in de strijd tegen voedselcriminaliteit 7. Internetsites. SAMENVATTING: Nederland en andere Europese landen zijn in de afgelopen periode opgeschrikt door verschillende voedselschandalen. Vooral in de vleessector is van alles mis, zoveel is duidelijk na de ontdekking van de paardenvleesfraude in 2013. In dit themanummer wordt het verband verkend tussen voedsel(on)veiligheid en criminaliteit, waarbij aansluiting wordt gezocht met criminologische theorieën over gelegenheidsstructuren, motivaties en organisatiecriminaliteit.