• Buitenlandse financiering en beïnvloeding van religieuze instellingen in Nederland

   Hoorens, S.; Nederveen, F.; Snippe, J.; Muijnck, J. de; Sijtsma, M. (RAND Europe, 2020)
   Vanuit de gedachte ‘wie betaalt, bepaalt’ bestaan er zorgen over ongewenste beïnvloeding van religieuze instellingen vanuit onvrije landen. Deze zorgen richten zich met name op nationalistische invloed via religieuze instellingen en op invloed door religieuze stromingen die een andere rechtsorde voorstaan dan de Nederlandse democratische rechtsstaat.Aangezien een haalbaarheidsstudie door RAND naar dit onderwerp in 2015 had uitgewezen dat de beschikbare informatie tekortschoot om tot een betrouwbare inschatting van de totale omvang van buitenlandse financiering van moskeeën te komen, werd in de opzet van dit onderzoek gekozen voor een bottom-up benadering, waarbij informatie wordt opgevraagd bij de religieuze instellingen zelf. Daarnaast is het onderzoek breder opgezet dan eerder onderzoek, door het onderzoek niet te beperken tot islamitische instellingen maar het te richten op de grootste kerkgenootschappen en geloofsgemeenschappen in Nederland: kerken, parochies en gemeenten aangesloten bij de Rooms-Katholieke Kerk (RKK), Protestantse Kerk in Nederland (PKN), Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt), Gereformeerde Gemeenten, Christelijke Gereformeerde Kerken, Hersteld Hervormde Kerk en de Anglicaanse Kerk in Nederland, evenals een groot aantal migrantenkerken en alle identificeerbare moskeeën. De aandacht van het onderzoek gaat uit naar de jaren na publicatie van het vorige RAND-rapport: de periode 2016-2019. In plaats van de totale omvang van buitenlandse financiering is dit onderzoek gericht op de relatieve omvang van buitenlandse financiering aan deze instellingen: enerzijds relatief ten opzichte van de totale inkomsten van de instellingen binnen een religieuze stroming en anderzijds ten opzichte van andere religieuze stromingen of geloofsgemeenschappen.De centrale vraagstelling van dit onderzoek luidt derhalve: Wat is de relatieve omvang en aard van buitenlandse financiering aan religieuze instellingen tussen de grootste denominaties in Nederland en binnen relevante stromingen of afsplitsingen van deze denominaties en in hoeverre gaat deze financiering gepaard met ongewenste beïnvloeding? INHOUD: 1. Introductie 2. Doelstelling en aanpak 3. Religieuze instellingen in Nederland en hun financiën 4. Resultaten enquête 5. Resultaten van het bureauonderzoek 6. Casestudies 7. Conclusies en reflectie
  • Foreign financing of Islamic institutions in the Netherlands - A study to assess the feasibility of conducting a comprehensive analysis

   Hoorens, S.; Krapels, J.; Long, M.; Keatinge, T.; Meulen, N. van der; Kruithof, K.; Bellasio, J.; Psiaki, A.; Aliyev, G. (RAND Europe, 2015)
   The size and nature of foreign funding of religious institutions is subject to speculation. Foreign funding is not registered centrally, nor is there an obligation to report such donation. Hence, little is known about the origins of funding to mosques in the Netherlands, which is why it is difficult to draw any firm conclusions as to whether these concerns are justified. This research has tackled this through a staged approach. The first phase was commissioned in June 2014 and comprises an assessment of the feasibility of conducting a full analysis of the size and scope of foreign funding of Islamic institutions in the Netherlands and the possible conditions under which foreign funding might be provided. This document reports on the results of that feasibility study. CONTENT: 1. Introduction 2. Islam in the Netherlands 3. Islam and finance 4. Methodology 5. The feasibility of assessing the size and scope of foreign funding to Islamic institutions in the Netherlands 6. The feasibility of assessing the size and scope of foreign funding conditions for Islamic institutions in the Netherlands 7. Information available in source countries 8. Synthesis and conclusions
  • Literatuurscan oorzaken geweld tegen kinderen en jongeren in afhankelijkheidsrelaties

   Slotboom, A.; Rodermond, E.; Wijkman, M.D.S.; Hendriks, J. (Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 2012)
   Naar aanleiding van het rapport van de Commissie Seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk (Commissie Deetman), heeft de Minster van Veiligheid en Justitie, mede namens de Staatssecretaris van VWS,  een onderzoek naar dieperliggende oorzaken van seksueel geweld en andere vormen van geweld in afhankelijkheidsrelaties toegezegd aan de Tweede Kamer. Dit onderzoek heeft betrekking op de eerste fase van het onderzoek. Het betreft een literatuurscan die de stand van de wetenschappelijke kennis op hoofdlijnen in kaart moet brengen met betrekking tot de etiologie van seksueel geweld en fysiek geweld tegen kinderen en jongeren, binnen afhankelijkheidsrelaties. De volgende deelvragen staan daarbij centraal: Wat is de stand van de kennis over de etiologie van fysieke kindermishandeling en seksueel misbruik? Waar liggen grofweg de mogelijkheden om te interveniëren? Op welke thema's zou nader, al dan niet empirisch, onderzoek in Nederland wenselijk zijn en hoe zou dat er idealiter uitzien? INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode 3. Fysieke mishandeling binnen het gezin 4. Seksueel misbruik binnen het gezin 5. Seksueel misbruik buiten het gezin 6. Conclusie en discussie