• ANPR: toepassingen en ontwikkelingen

   Homburg, G.; Schreijenberg, A.; Tillaart, J. van den; Bleeker, Y. (Regioplan Beleidsonderzoek, 2016)
   Automatic Number Plate Recognition (ANPR) is een techniek waarmee kentekens met behulp van camera's automatisch worden gelezen. De kentekens worden vervolgens real time vergeleken met één of meerdere referentiebestanden met kentekens waar iets mee aan de hand is. Het is een technologie die mogelijk bijdraagt aan betere opsporing. In 2011 is een ANPR-onderzoek uitgevoerd om te bepalen of, en zo ja hoe, ANPR bijdraagt of bij kan dragen aan de opsporing, vervolging en berechting van delictplegers (zie link bij: Meer informatie). Dit onderzoek gaat over bestaande en nieuwe toepassingen van ANPR. Het biedt achtergrond- informatie voor de actuele discussie over maatschappelijke aanvaardbaarheid en wettelijke bevoegdheden met betrekking tot ANPR. De onderzoeksvragen zijn: Welke (intelligente) toepassingen werden of worden op dit moment door opsporingsdiensten gebruikt? Hoe worden deze uitgevoerd en wat is er over de resultaten bekend? Welke (intelligente) toepassingen zijn er in het buitenland? Welke toepassingen zijn er denkbaar die nog niet worden gebruikt? In hoeverre passen ze binnen het huidige wettelijke kader voor de inzet van ANPR? In hoeverre zijn nieuwe intelligente toepassingen van ANPR aan gegevens binnen het overheidsdomein gebonden? Zijn er mogelijkheden voor publiek-private samenwerking? Wat zijn de beperkingen? INHOUD: 1. Inleiding 2. ANPR voor realtime alertering en opvolging 3. ANPR in de opsporing 4. Herkennen en voorspellen van delicten 5. Informatie voor efficiënte en effectieve inzet van capaciteit 6. Thema's 7. Conclusie
  • Evaluatie ANPR-wetgeving 126jj Wetboek van Strafvordering - De wet 'vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie' geëvalueerd

   Berkel, J.J. van; Uden, A. van; Poot, C.J. de; Eeden, C.A. van den (medew.) (WODC, 2021-10)
   Op 1 januari 2019 is de wet ‘Vastleggen en bewaren kentekengegevens door de politie’ in werking getreden. Op basis van het nieuwe artikel 126jj Wetboek van Strafvordering (in de rest van het rapport aangeduid als 126jj) is het voor de politie mogelijk om door middel van daarvoor aangewezen camera’s kentekengegevens van passerende voertuigen te registreren en op te slaan voor een periode van 28 dagen. Deze gegevens kunnen gedurende deze periode worden ingezien ten behoeve van de opsporing van een misdrijf of van voortvluchtige personen. De wet bevat een evaluatie- en horizonbepaling. De bevoegdheid is in beginsel voor drie jaar van kracht, tenzij bij Koninklijk Besluit anders wordt besloten. Mede op basis van de onderhavige evaluatie wordt bepaald of de bevoegdheid zal worden gehandhaafd. De evaluatie is gebaseerd op twee monitorrapportages. Het eerste monitorrapport verscheen in 2020 (zie: link hiernaast) en het tweede monitorrapport is gelijktijdig met de onderhavige evaluatie verschenen (zie: link hiernaast). De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek luidt als volgt: Op welke wijze wordt bij de opsporing van strafbare feiten gebruikgemaakt van kentekens die op basis van de wet ‘Vastleggen en bewaren kentekengegevens door de politie’ worden opgeslagen en welke rol spelen deze gegevens in de opsporing? INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrond van de wet 3. Plaatsing en inzet van camera's 4. Vastlegging, raadpleging en verstrekking gegevens 5. Effecten van de wet 6. Conclusie.
  • Het gebruik van bewaarde kentekengegevens in de opsporing - De wet 'vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie' een jaar in werking

   Berkel, J.J. van; Eeden, C.A.J. van den; Poot, C.J. de; Haan, M. de (medew.) (WODC, 2020)
   Op 1 januari 2019 is de wet “Vastleggen en bewaren kentekengegevens door de politie” in werking getreden. Op basis van het nieuwe artikel 126jj Wetboek van Strafvordering (hierna aangeduid als 126jj) is het voor de politie mogelijk om door middel van daarvoor aangewezen camera’s kentekengegevens van passerende voertuigen te registreren en op te slaan voor een periode van 28 dagen. Deze gegevens kunnen gedurende deze periode worden opgevraagd ten behoeve van de opsporing van een misdrijf of van voortvluchtige personen. De centrale onderzoeksvraag van deze monitor is als volgt: Op welke wijze wordt in de opsporing gebruikgemaakt van kentekens die op basis van de wet ‘Vastleggen en bewaren kentekengegevens door de politie’ worden opgeslagen en welke rol spelen deze gegevens in de opsporing? Een nadere beschouwing van de bevindingen volgt nadat de wet twee jaar in werking is, in een wetsevaluatie die in 2021 zal verschijnen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Juridisch kader 126jj 3. Privacy Impact Assessment 4. Ontwikkeling van ANPR in Nederland 5. Bestaande ANPR-bevoegdheden en -toepassingen 6. ANPR-camera's in het kader van 126jj 7. 126jj in de praktijk 8. Opsporingsproces 9. Slotbeschouwing
  • Hits en hints - De mogelijke meerwaarde van ANPR voor de opsporing

   Flight, S.; Egmond, P. van (DSP-groep, 2011)
   Automatic Number Plate Recognition (ANPR) is een techniek waarmee kentekens met behulp van camera’s automatisch worden gelezen en vervolgens worden vergeleken met één of meer referentiebestanden. Deze bestanden bevatten kentekens waarmee iets aan de hand is, bijvoorbeeld een openstaande boete, een gestolen voertuig of een rijontzegging. Er zijn op dit moment 90 mobiele en 120 vaste ANPR-camera's in gebruik bij de Nederlandse politie. Dit onderzoek maakt duidelijk of, en zo ja hoe, ANPR kan bijdragen aan (verbeterde) opsporing, vervolging en berechting van delictplegers. De probleemstelling van dit onderzoek is als volgt geformuleerd: Hoe wordt binnen de Nederlandse strafrechtspleging gebruik gemaakt van ANPR? Op welke elementen van de strafrechtsketen is ANPR van invloed? Draagt de inzet van ANPR bij aan een effectiever werkende strafrechtsketen en zo ja, hoe dan? INHOUD: 1. Inleiding 2. ANPR in Nederland 3. Wetgeving en bewaartermijn 4. Beoordelingskader ANPR 5. Stap 1: Scannen 6. Stap 2: Referentielijsten en hits 7. Stap 3: Reactie 8. Neveneffecten, knelpunten en kosten/baten 9. Slotbeschouwing
  • Tweede monitorronde evaluatie ANPR-wetgeving 126jj Wetboek van Strafvordering - De wet 'vastleggen en bewaren van kentekengegevens door de politie' twee jaar in werking

   Berkel, J.J. van; Uden, A. van; Poot, C.J. de; Eeden, C.A. van den (medew.); Lankhaar, C.C. (medew.) (WODC, 2021-10)
   Op 1 januari 2019 is de wet ‘Vastleggen en bewaren kentekengegevens door de politie’1 in werking getreden. Op basis van het nieuwe artikel 126jj Wetboek van Strafvordering (in de rest van het rapport aangeduid als 126jj) is het voor de politie mogelijk om door middel van daarvoor aangewezen camera’s kentekengegevens van passerende voertuigen te registreren en op te slaan voor een periode van 28 dagen. Deze gegevens kunnen gedurende deze periode worden ingezien ten behoeve van de opsporing van een misdrijf of van voortvluchtige personen. De wet bevat een evaluatie- en horizonbepaling. De bevoegdheid is in beginsel voor drie jaar van kracht, tenzij bij koninklijk besluit anders wordt besloten. Op basis van de evaluatie wordt bepaald of de bevoegdheid zal worden gehandhaafd. De uiteindelijke evaluatie (zie: link hiernaast) is gebaseerd op twee monitorrapportages. Het onderhavige onderzoek betreft het tweede monitorrapport en richt zich vooral op nieuwe elementen die in het eerste monitorjaar niet waren belicht zoals de uitvoering van de wet door de Koninklijke Marechaussee (KMar), de afhandeling van internationale verzoeken en een nieuwe selectie van opsporingszaken waarin gebruik is gemaakt van 126jj. Het eerste monitorrapport verscheen in 2020 (zie: link hiernaast). De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek is als volgt: Op welke wijze wordt in de opsporing gebruikgemaakt van kentekens die op basis van de wet ‘Vastleggen en bewaren kentekengegevens door de politie’ worden opgeslagen en welke rol spelen deze gegevens in de opsporing? INHOUD: 1. Inleiding 2. ANPR-camera's in het kader van 126jj 3. 126jj in de praktijk 4. Opsporingsproces 5. Conclusie
  • Verzekeringsplicht motorvoertuigen - Evaluatie vermuldering WAM art 30 lid 2

   Goedvolk, M.; Jongebreur, W.; Reitsma, J. (Significant, 2016)
   Motorvoertuigen dienen adequaat verzekerd te zijn wanneer zij deelnemen aan het verkeer. Deze plicht is vastgelegd in de Wet Aansprakelijkheidsverzekering Motorrijtuigen (WAM). In lid 2 van artikel 30 WAM staat bovendien dat een kentekenhouder een verzekering afgesloten moet hebben voor het motorrijtuig dat in het kentekenregister is ingeschreven en te naam is gesteld. Sinds medio 2011 wordt de verzekeringsplicht gehandhaafd conform de Wet administratiefrechtelijke handhaving verkeersvoorschriften (beter bekend als de wet Mulder). Dit wordt ook wel de ‘vermuldering van de WAM’ genoemd. Het onderhavige onderzoek is gericht op de evaluatie van deze vermuldering. INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrond van de vermuldering 3. Praktijk van de vermuldering 4. WAM in vergelijking met de Wahv algemeen 5. Kenmerken van onverzekerden 6. Segmentatiestudie van onverzekerden 7. Toekomstverkenning 8. Conclusie