• Aantrekkelijkheid van Nederland voor kennismigranten - Een onderzoek naar hoe aantrekkelijk kennismigranten Nederland vinden als potentieel vestigings- en carrièreland

   Buers, C.; Klaver, J.; Witkamp, B.; Duysak, S. (medew.); Verbeek, E. (medew.); Bouterse, M. (medew.); Mack, A. (medew.) (Regioplan Beleidsonderzoek, 2018)
   Doel van het onderzoek is inzicht te krijgen in wat het vreemdelingenbeleid kan doen om Nederland aantrekkelijk(er) te maken voor kennismigranten en meer in het bijzonder wat de IND en andere betrokken partijen kunnen doen om de dienstverlening richting kennismigranten te verbeteren. Het onderzoek geeft inzicht in de redenen van kennismigranten om voor Nederland te kiezen en hun ervaringen met het Nederlandse toelatingsbeleid en de dienstverlening. Onder kennismigranten verstaan we alle hooggekwalificeerde arbeidsmigranten van buiten de EU/EER die in Nederland aan de slag zijn als kennismigrant. Dit zijn bijvoorbeeld hoogopgeleide managers of ICT-specialisten, maar ook wetenschappelijk personeel zoals aio’s, onderzoekers of docenten rekenen we tot deze groep. Naast inzicht in de keuzes en ervaringen van kennismigranten zijn in dit onderzoek concrete aanknopingspunten geformuleerd voor het verbeteren van de dienstverlening aan kennismigranten, wat uiteindelijk de aantrekkelijkheid van Nederland als vestigings- en carrièreland ten goede kan komen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Van aanvraag naar verblijf 3. Ervaringen van kennismigranten 4. Knel- en verbeterpunten 5. Ervaringen uit het buitenland 6. Conclusie en verbetersuggesties 7. Literatuurlijst
  • De Nederlandse migratiekaart - achtergronden en ontwikkelingen van verschillende internationale migratietypen

   Jennissen, R.P.W. (red.); Nicolaas, H.; Verschuren, S.; Wijkhuijs, V.; Fouarge, D.; Thor, J. van; Liu, J.; Boer, S. de; Kromhout, M.; Wubs, H.; et al. (WODC, 2011)
   De Migratiekaart beoogt een periodiek overzicht te geven van de cijfermatige trends in migratiestromen, o.a. arbeidsmigratie, gezinsmigratie, studiemigratie, asielmigratie en illegale migratie. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de achtergronden van en verklaringen voor deze trends en aan te verwachten toekomstige ontwikkelingen. Dit is de eerste volledige versie van de Migratiekaart. Een eerste proeve die in 2009 (Cahier, 2009-3) werd opgeleverd, spitste zich toe op arbeidsmigratie en asielmigratie. Deze publicatie is bedoeld om onderzoekers, beleidsmakers en andere belangstellenden te voorzien van theoretische en empirische achtergrondinformatie over recente migratiestromen in het bijzonder in de periode vanaf het jaar 2000. Dit boek bevat een aantal thematische hoofdstukken waarin specifieke migratietypen worden behandeld. Het gaat om achtereenvolgens: arbeidsmigratie, studiemigratie, gezinsmigratie, asielzoekers, postkoloniale migratie, emigratie uit Nederland en illegale migranten. INHOUD: 1. Inleiding: definities, theorieën en leeswijzer - R. Jennissen 2. Internationale migratie naar en vanuit Nederland: algemene trends - R. Jennissen 3. Arbeidsmigratie - H. Nicolaas, S. Verschuren, V. Wijkhuijs en R. Jennissen 4. Studiemigratie - D. Fouarge en J. van Thor 5. Gezinsmigratie - H. Nicolaas, J. Liu en S. de Boer 6. Asielzoekers - V. Wijkhuijs, M. Kromhout, R. Jennissen en H. Wubs 7. Postkoloniale migratie - G. Oostindie en J. Schoorl 8. Emigratie uit Nederland - H. Nicolaas en R. Jennissen 9. Illegale migranten - J. de Boom, A. Leerkes en G. Engbersen 10. Conclusie en discussie - R. Jennissen
  • De Nederlandse Migratiekaart 2013 - Achtergronden en ontwikkelingen in internationale migratiestromen in de periode vanaf 2000

   Jennissen, R. (red.); Nicolaas, H. (red.); Ooijevaar, J.; Liu, J.; Thor, J. van; Fouarge, D.; Chotkowski, M.; Sprangers, A.; Boersema, E.; Winter, J. de; et al. (WODC, 2014)
   Deze publicaties maakt deel uit van een reeks die beoogt de verdere ontwikkelingen in de verschillende migratietypen naar en van Nederland te monitoren. De eerste volledige versie van de Migratiekaart werd gepubliceerd in 2011 (zie link bij: Meer informatie).  De migratiekaart is bedoeld om onderzoekers, beleidsmakers en andere belangstellenden te voorzien van empirische achtergrondinformatie over recente migratiestromen. In deze update, waarin de nadruk ligt op de periode vanaf 2000 en die deels reikt tot 2013 en deels tot 2012, is voor de belangrijkste migratietypen een overzicht gemaakt van de omvang, de verdeling over de herkomst- en bestemmingslanden en de demografische samenstelling. Elk van de hoofdstukken behandelt een bepaald migratietype. Het gaat hierbij om: arbeids-, gezins-, studie-, asiel- en intra-EU-migratie. INHOUD: 1. Inleiding en algemene migratietrends - R. Jennissen (WODC) 2. Arbeidsmigratie - R. Jennissen (WODC), J. Ooijevaar (CBS) en H. Nicolaas (CBS) 3. Gezinsmigratie - M. Chotkowski (WODC), J. Liu (IND) en H. Nicolaas (CBS) 4. Studiemigratie - D. Fouarge (ROA) en J. van Thor (ROA) 5. Asielmigratie - M. Chotkowski (WODC), A. Sprangers (CBS), H. Nicolaas (CBS), E. Boersema (WODC), J. de Winter (CBS) en R. Jennissen (WODC) 6. Intra-EU-migratie - R. Jennissen, J. Ooijevaar (CBS) en V. Wijkhuijs (Instituut Fysieke veiligheid; voorheen WODC) 7. Conclusie en voorzichtige blik op de toekomst - R. Jennissen (WODC) en H. Nicolaas (CBS)
  • Gezocht: buitenlands toptalent - evaluatie van de Regeling Hoogopgeleiden

   Kulu-Glasgow, I.; Schans, D.; Smit, M.; Vleugel, M.J.; Uitterhoeve, J.; Boersema, E. (medew.); Chotkowski, M. (medew.) (WODC, 2014)
   Doel van de Regeling Hoogopgeleiden, die op 1 januari 2009 in werking is getreden, is het aantrekken van buitenlands toptalent ten bate van de Nederlandse kenniseconomie. Hoogopgeleide vreemdelingen kunnen een verblijfsvergunning krijgen voor de duur van één jaar om op zoek te gaan naar werk als kennismigrant of een innovatief bedrijf te starten. Op 1 juni 2013 trad de Wet Modern Migratiebeleid in werking waarmee de Regeling Hoogopgeleiden structureel werd. Na een eerste evaluatie in 2011 is dit de de tweede evaluatie van de regeling. INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrondkenmerken van de deelnemers aan de Regeling Hoogopgeleiden 3. Overige kenmerken en huidige arbeidsmarktpositie van de deelnemers 4. Keuze voor Nederland en ervaringen met de Regeling Hoogopgeleiden 5. Tevredenheid met het leven in Nederland en intenties met betrekking tot toekomstig verblijf 6. Conclusies
  • Migratie in beeld

   Maliepaard, M.; Meer, M. van der; Noyon, S.; Schans, D. (WODC, 2018)
   Er zijn allerlei redenen waarom mensen hun land verlaten. Om een jaar te studeren in het buitenland, voor de liefde of voor het werk. Maar het vertrek kan ook gedwongen zijn, bijvoorbeeld als gevolg van oorlog. Wie zijn de mensen die ons land binnenkwamen, waar komen ze vandaan, waarom kwamen ze naar Nederland? En welke mensen vertrokken er juist? Dit is een vervolg op de publicatie: De Nederlandse migratiekaart 2013. INHOUD: 1. Migratie door de tijd 2. Werk en studie 3. Gezinsmigratie 4. Asielmigratie
  • Selectief naast restrictief - Evaluatie van de Wet modern migratiebeleid

   Lodder, G. (Universiteit Leiden - Instituut voor Immigratierecht, 2019)
   Op 1 juni 2013 is de Wet modern migratiebeleid (wet MoMi) in werking getreden. De wet MoMi ziet op een modernisering van het reguliere toelatingsbeleid ten aanzien van migranten van buiten de Europese Unie, de zogenaamde derdelanders. Het reguliere toelatingsbeleid is gedifferentieerd naar verschillende verblijfsdoelen zoals werk, studie of gezinshereniging. De wet MoMi heeft geen betrekking op asielmigratie.De centrale probleemstelling van de wetsevaluatie is: Voldoet de wet MoMi aan de doelstellingen zoals deze door de wetgever zijn geformuleerd bij de totstandkoming van de wettelijke regeling? De probleemstelling is uitgewerkt in drie onderzoeksvragen die corresponderen met de drie hierboven genoemde terreinen: de toelatingsprocedures, de referentensystematiek en toezicht en handhaving.Zijn de toelatingsprocedures voor alle reguliere migranten snel, doeltreffend en beheersbaar?Werkt de referentensystematiek en zijn de administratieve lasten voor burgers en bedrijven zo beperkt mogelijk gehouden?Is het toezicht- en handhavingsmechanisme zoals neergelegd in de wet MoMi (gebaseerd op vertrouwen vooraf en controle achteraf) effectief? INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoekskader 3. Kennismigratie 4. Arbeid in loondienst 5. Onderzoek 6. Studie 7. Au Pair 8. Familie en gezin 9. Toezicht en handhaving 10. Conclusies en aanbevelingen