• Arbeidsmarkt voor cyber security professionals

   Lakerveld, J.A. van; Broek, S.D.; Buiskool, B.J.; Grijpstra, D.H.; Gussen, I.; Tönis, I.C.M.; Zonneveld, C.A.J.M. (Universiteit van Leiden - PLATO, 2014)
   Er wordt een tekort aan cyber security professionals voorzien als gevolg van de toenemende digitalisering van de maatschappij en de daarmee gepaard gaande risico’s. Deze professionals zijn nodig om betrouwbare ICT te kunnen blijven maken en zijn een voorwaarde voor de groei van de digitale economie in Nederland. Een tekort aan cyber security professionals is een grote kwetsbaarheid voor de weerbaarheid van de vitale sectoren. Momenteel bestaat er een groot verschil tussen de vraag en het aanbod van (technische) cyberprofessionals op de arbeidsmarkt. In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal: In hoeverre is er, nu en in de toekomst, een mogelijk kwalitatief en kwantitatief tekort aan Cyber Security Professionals op hoger en middelbaar niveau te verwachten? Hoe kunnen deze tekorten op de huidige en toekomstige arbeidsmarkt voor Cyber Security Professionals worden opgelost? INHOUD: 1. Inleiding en achtergrond van het onderzoek 2. Het werkveld van de Cyber Security Professionals en conceptueel kader 3. De vraag op de arbeidsmarkt naar Cyber Security Professionals 4. Aanbod van Cyber Security Professionals: onderwijs en opleiding 5. Discrepanties op de arbeidsmarkt en oplossingsrichtingen 6. Conclusies
  • De glans van de parels - Onderzoek naar de effectiviteit van 'Pearls in Policing' en de aansluiting bij nieuw beleid

   Winter, H.; Struiksma, N.; Schol, M.; Schudde, B.; Zee, T. van der (Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, 2014)
   Pearls in Policing (PiP) is een initiatief voor topmensen in politieorganisaties van over de hele wereld. Het doel is professionele kennis en ervaring in te zetten om oplossingen te vinden voor internationale veiligheidsvraagstukken. Pearls in Policing is opgericht in 2007. In Nederland wordt Pearls in Policing uitgevoerd door de School voor Politie Leiderschap. De financiering van de opleiding is geregeld tot en met 2014 en de vraag is of deze nadien moet worden voortgezet. In dit onderzoek komt de volgende probleemstelling aan de orde:Op welke wijze heeft Pearls in Policing de afgelopen zeven jaar gestalte gekregen, op welke wijze zijn de middelen ingezet, welke prestaties zijn geleverd, hoe wordt het gewaardeerd door betrokkenen, wat zijn de doelen die ten grondslag liggen aan Pearls in Policing, sluiten deze aan bij de doelen van de organisaties die Pearls in Policing financieren en in hoeverre zijn de doelen gerealiseerd?Kunnen de doelen van Pearls in Policing ook anders worden bereikt, wat kan Pearls in Policing op dit gebied leren van soortgelijke initiatieven, en op welke wij-ze kan Pearls in Policing aansluiten bij het (aangepaste) strategisch landenbeleid internationale politiesamenwerking? INHOUD: 1. Plaatsbepaling 2. Onderzoeksvragen en -aanpak 3. Aanleiding, activiteiten, organisatie en middelen 4. Reconstructie van de beleidstheorie 5. Prestaties, waardering en doorwerking 6. Doeltreffendheid 7. PiP en de toekomst 8. Conclusies
  • Naar meer evidence-based beleid binnen JenV

   Torenvlied, R.; Boer, H.F de; Couwenberg, S.; Linnenbank, J.H.M.; Meulen, B.J.R. van der (Universiteit Twente, 2022-05-10)
   Het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV) ziet kennis als een onmisbaar kompas voor een goed onderbouwd en effectief beleid. Een betere kennisbenutting leidt tot de verbetering van bestaand en nieuw beleid. In 2017 wordt daarom op het ministerie van JenV aangegeven dat de strategische kennisfunctie bij het ministerie zou moeten worden versterkt. De boodschap is helder: kennismanagement en kennisinnovatie, sturen op kennisbenutting en kennisontwikkeling, moeten (meer) aandacht krijgen binnen het ministerie van JenV. Het doel van het onderhavige onderzoek is om een beeld te krijgen in welke mate het werken en het beleid binnen JenV ‘evidence-based’ en/of ‘evidence-informed’ is. De hoofdvraag van het onderzoek luidt: in hoeverre kan het werken en beleid binnen het ministerie van JenV worden gekarakteriseerd als ‘evidence-based’ en welke institutionele- en contextfactoren zijn hierop van invloed? INHOUD: 1. Aanleiding, doel en vraagstelling van het onderzoek 2. Institutionele inbedding 3. Wat is 'evidence-based' werken en -beleid 4. Daadwerkelijk gebruik van kennis en beleid 5. Motieven en belemmeringen bij 'evidence-based' werken en -beleid 6. Conclusies en aanbevelingen