• De groeimarkt van kansspelen

   Unknown author (WODC, 1996)
   Gokken kan op een groeiende populariteit rekenen. In Nederland wordt jaarlijks 3,8 miljard gulden uitgegeven aan legale kansspelen, hetgeen ongeveer 250 gulden per inwoner betekent. Daarmee staat Nederland inmiddels vijfde op de Europese gokranglijst. Zuinigheid, matiging en afkeer van gokken hebben plaatsgemaakt voor een liberaal-pragmatisch besef dat de kansspelmarkt uitermate lucratief is en fondswerving begunstigt. Het eind van de groei is nog niet in zicht: deelname aan gokspelletjes via telefoon en televisie wordt steeds gemakkelijker; de digitale casino komt onder ieders handbereik. Deze wildgroei heeft mogelijk een hoge prijs: verder toenemende gokverslaving. De laatste jaren hebben een kentering te zien gegeven: om verslaving tegen te gaan hebben gemeenten de groei van speelautomaten aan banden gelegd. De nota Kansspelen herijkt gaat nog een stap verder. Het kabinet wil een algeheel verbod op speelautomaten in laagdrempelige locaties zoals snackbars, buurthuizen en sportkantines. Gemeenten kunnen zelf bepalen of ze deze automaten ook in hoogdrempelige locaties zoals cafés gaan weren. Voor de loterijen en casinospelen zijn de gevolgen van de nota minder ingrijpend. Reclame moet worden verminderd en het aantal kansspelen wordt bevroren op het huidige niveau. Maar ook nu laat de kritiek van de kanspelbranche zich raden: er zal 'kapitaalvlucht' ontstaan naar het illegale gokwezen en naar buitenlandse loterijen. De begunstigden van de kansspelen, sport en lichamelijke opvoeding, het goede doel (van Unicef tot Wereld Natuur Fonds), maar ook de schatkist, zijn de verliezers. Dat maakt de positie van de overheid er niet makkelijker op, zeker als ze zelf als gokbaas fungeert. De overheid reguleert en kanaliseert maar profiteert dankbaar van de omzet.
  • Gokken in kaart - tweede meting aard en omvang kansspelen in Nederland

   Bieleman, B.; Biesma, S.; Kruize, A.; Zimmerman, C.; Boendermaker, M.; Nijkamp, R.; Bak, T. (Intraval, 2011)
   Na een voorstudie door het Amsterdam Institute for Addiction Research, heeft het Centrum voor Verslavingsonderzoek (CVO) in 2005 het eerste onderzoek uitgevoerd. Het rapport van dit onderzoek kreeg als titel ‘Verslingerd aan meer dan een spel’ (zie link bij: Meer informatie). Dit onderzoek geldt als nulmeting. Deze tweede meting is grotendeels een herhaling van de eerste meting, zodat ontwikkelingen kunnen worden vastgesteld. Vier onderdelen staan centraal: de omvang van kansspelverslaving, de aard van kansspelverslaving, het preventiebeleid en verwachtingen voor de toekomst. INHOUD: 1. Inleiding 2. Aantallen spelers 3. Aantallen spelers naar soort spel 4. Aard regelmatige spelers 5. Kansspel- en preventiebeleid 6. Conclusies
  • Kansen begrensd - Evaluatie van de Kansspelautoriteit 2012-2016

   Thiel, S.; Erp, J. van; Kruijf, J. de; Kingma, S.; Blom, R.; Bouwman, R. (Radboud Universiteit - Institute for Management Research, 2017)
   De Kansspelautoriteit is op 1 april 2012 opgericht (Wijzigingswet Wet op de kansspelen – instelling kansspelautoriteit). Het onderzoek betreft een evaluatieonderzoek vijf jaar na instelling van dit zelfstandig bestuursorgaan, de toezichthouder op de kansspelmarkt. Het betreft een analyse van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van deze autoriteit. INHOUD: 1. Opzet van het onderzoek 2. Beoordelingskader 3. Doeltreffend 4. Doelmatigheid 5. Legitimiteit en samenwerking met stakeholders 6. Publieke waarde 7. Conclusies en aanbevelingen
  • Kansen met beleid - beleidsreconstructie en evaluatiekader modernisering kansspelbeleid

   Boendermaker, M.; Snippe, J.; Kruize, A.; Bieleman, B. (INTRAVAL, 2015)
   Binnen de modernisering van het kansspelbelbeleid blijven de bestaande doelstellingen van het kansspelbeleid gehandhaafd, te weten: voorkoming van kansspelverslaving; beschermen van consumenten; en tegengaan van fraude en overige criminaliteit. Voor de evaluatie van de wijzigingen van het kansspelbeleid dient allereerst een reconstructie plaats te vinden van de beleidstheorie die aan de modernisering ten grondslag ligt. Vervolgens moet een evaluatiekader worden opgesteld dat alle onderdelen daarvan omvat. Het onderzoek heeft de daarom de volgende, tweeledige, probleemstelling:Hoe ziet de beleidstheorie van de voorgenomen modernisering van het kansspelbeleid eruit?Hoe ziet een evaluatiekader eruit waarmee de uitvoeringspraktijk en de doelbereiking van het gewijzigde kansspelbeleid geëvalueerd kan worden? INHOUD: 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen kansspelbeleid 3. Vergunningenstelsel kansspelen op afstand 4. Herinrichting casinoregime 5. Herijking loterijstelsel 6. Evaluatiekader 7. Samenvatting en conclusies
  • Kansspelen in andere aarde - Een onderzoek naar kansspelproblematiek onder allochtone Nederlanders

   Bruin, D. de; Fris, M.; Braam, R.; Verbraeck, H. (WODC, 2008)
   De probleemstelling van dit onderzoek is: Wat is de aard en omvang van kansspelproblematiek onder Surinamers, Antillianen, Marokkanen, Turken en Chinezen in Nederland?Welk bereik heeft het gevoerde preventiebeleid in de kansspelmarkt op deze groepen allochtonen?Op welke wijze kan dit beleid verbeterd worden?
  • Kansspelen op afstand - Legalisering van online kansspelen in Europa: ontwikkelingen in kansspeldeelname en -verslaving

   Bruin, D. de; Labree, M. (CVO Research & Consultancy, 2014)
   Wie in Nederland een kansspel aanbiedt, heeft daarvoor een vergunning nodig. De Nederlandse Wet op de kansspelen staat momenteel niet toe dat vergunningen voor online kansspelen worden verstrekt. Online kansspelen zijn dus illegaal. Om deze situatie te veranderen is de wetgeving ‘Kansspelen op afstand’ in voorbereiding. Deze wet moet het aanbieders van online kansspelen mogelijk maken om met een vergunning legaal in Nederland te opereren. Dit onderzoek is enerzijds een inventariserend onderzoek naar de mate waarin Europese landen tot legalisering zijn overgegaan en in hoeverre deze landen vergelijkbaar zijn met Nederland wat betreft wet- en regelgeving, preventiebeleid en kansspelcultuur. Anderzijds is in het onderdeel bezien hoe - in de meest vergelijkbare landen - vorm en uitvoering wordt gegeven aan beleid dat is gericht om kansspelverslaving te voorkomen of te overwinnen en welke ontwikkelingen zicht hebben voorgedaan in het aantal kansspelverslaafden sinds de legalisering van online kansspelen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methodische verantwoording 3. Online kansspelen in Europa: inventarisatie 4. Selectie van landen voor de verdiepinsstudie 5. Karakterisering van verdiepingslanden
  • Modernisering kansspelbeleid - Nulmeting 2016

   Kruize, A.; Boendermaker, M.; Sijtstra, M.; Bieleman, B. (Intraval, 2016)
   Deze nulmeting vormt het tweede deel van het onderzoek naar de modernisering van het kansspelbeleid. In het eerste deel, waarvan het rapport medio 2015 is verschenen (zie link hiernaast), is een reconstructie gemaakt van de beleidstheorie die aan de modernisering ten grondslag ligt en is een evaluatiekader opgesteld dat alle onderdelen daarvan omvat. Het evaluatiekader vormt de vertaling van de beleidstheorie naar concrete en meetbare indicatoren. Een overzicht van deze indicatoren is opgenomen in bijlage 1. De centrale vraag die in de nulmeting centraal staat luidt als volgt: Wat is de huidige staat van de indicatoren die voor de nulmeting relevant zijn? Deze vraag valt uiteen in drie onderzoeksvragen: Wat is op dit moment de totale omvang van kansspeldeelname in Nederland, uitgesplitst naar type spel en vergunde c.q. niet vergunde markt? Wat is op dit moment de totale omvang van verslaving aan kansspelen in Nederland, uitgesplitst naar type kansspel en naar het profiel van de spelers (recreatief, risico, probleem)? Wat is de huidige staat van de indicatoren per kansspelsector die voor de nulmeting relevant zijn? INHOUD: 1. Inleiding 2. Deelname en speelgedrag 3. Vergunninghouders casinospelen 4. Vergunninghouders speelautomaten 5. Vergunninghouders loterijen en sportweddenschappen 6. Kansspelen op afstand 7. Doelrealisatie kansspelbeleid 8. Conclusies
  • Nieuwe meting modernisering kansspelbeleid

   Kruize, A.; Snippe, J.; Muijnck, J. de (Breuer & Intraval, 2021-12)
   De wet Kansspelen op afstand (Wet Koa) is op 1 april 2021 in werking getreden. Een half jaar na de inwerkingtreding van de wet, op 1 oktober 2021, gaat de onlinemarkt open. De doelstellingen van het kansspelbeleid zijn onveranderd, het gaat nog steeds om: voorkomen van kansspelverslaving, het tegengaan van fraude, witwassen en overige criminaliteit en het beschermen van consumenten. Met de invoering van de Wet Koa zijn aan het toegestane aanbod strikte(re) regels en voorwaarden gesteld – met name ten aanzien van kansspelverslaving -, terwijl op de naleving daarvan effectief toezicht kan worden gehouden. Spelers dienen zo veel mogelijk naar dit gereguleerde aanbod te worden geleid (kanalisatie). De komende jaren wil het kabinet de gevolgen van de openstelling van de onlinemarkt voor de doelstellingen van het kansspelbeleid evalueren. De probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt: ‘Wat is in 2020 de omvang van de deelname aan (legale en illegale) kansspelen in Nederland en de stand van de indicatoren voor de drie beleidsdoelen, in totaal (de gehele Nederlandse bevolking) en voor specifieke groepen daarbinnen?’ INHOUD: 1. Inleiding 2. Deelname en speelgedrag 3. Vergunninghouders casinospelen 4 Vergunninghouders speelautomaten 5. Loterijen en sportweddenschappen 6. Kansspelen op afstand 7. Doelrealisatie kansspelbeleid
  • Onder controle? - Een procesevaluatie van de gedragsinterventie 'Korte Leefstijltraining voor verslaafde justitiabelen'

   Schoenmakers, Y.; Leiden, I. van; Bremmers, B.; Ferwerda, H. (Bureau Beke, 2012)
   De Korte Leefstijltraining voor verslaafde justitiabelen is een gedragsinterventie gericht op het terugdringen van recidive. Deze training wordt uitgevoerd door de instellingen van de Stichting Verslavingsreclassering GGZ (SVG). Deze gedragsinterventie is in 2009 erkend door de Erkenningscommissie Gedragsinterventies Justitie. Dit betekent dat de training aan alle kwaliteitscriteria voldoet die door het ministerie van Justitie zijn opgesteld. Om de erkende status te behouden dient de gedragsinterventie geëvalueerd te worden. In deze procesevaluatie zijn gegevens over de uitgevoerde Korte Leefstijlstrainingen, de deelnemers en de trainers verzameld en geanalyseerd. Aan de hand van de bevindingen is nagegaan of de Korte Leefstijltraining wordt uitgevoerd zoals beschreven in de door de Erkenningscommissie goedgekeurde programmahandleiding. INHOUD: 1. Inleiding 2. Het kader voor de Korte Leefstijltraining 3. De Korte Leefstijltraining in cijfers 4. De deelnemers 5. De trainers en de training 6. Proces en randvoorwaarden 7. Conclusie en lessen
  • Prevalentie van problematisch speelgedrag onder deelnemers aan online kansspelen

   Bruin, D. de; Labree, M. (Centrum voor Verslavingsonderzoek (CVO), 2015)
   Het onderzoek kent de volgende onderzoeksvragen: In welke mate zijn kenmerken van kansspelverslaving aanwezig bij deelnemers aan short odds online kansspelen? Wat is de verdeling van deelnemers aan online kansspelen in recreatieve, risicio- en probleemspelers? Wat is de verdeling van deelnemers aan online kansspelen over verschillende typen short odds online kansspelen? Hoe zijn de recreatieve, risico- en probleemspelers verdeeld over de verschillende typen online kansspelen? Welk aandeel van kansspelverslaving is in de ervaring van hulpverleners te relateren aan deelname aan online kansspelen? INHOUD: 1. Inleiding 2. Methodische verantwoording 3. De resultaten van de panelstudie onder online spelers 4. Online spelers in de verslavingszorg
  • Risico’s, voordelen en regulering van games

   Tuijnman, A.; Andree, R.; Rooij, A.J. van (Trimbos-instituut, 2021-12-13)
   Dit onderzoek bracht in kaart welke games op dit moment populair zijn en welke kenmerken deze games hebben. Er werd onderzocht wat er bekend is over de risico’s en voordelen van gamen en in hoeverre deze risico’s en voordelen verbonden zijn aan de meest populaire games. Ook werd onderzocht welke vormen van beleidsmaatregelen, regulering en zelfregulering aanwezig zijn in Nederland en wat hun werkzaamheid is. In welke mate worden risico’s afgedekt en voordelen benut? Welke behoeften aan regulering zijn er, volgens experts? Tot slot werd internationaal gekeken hoe andere landen omgaan met de regulering van games en welke aangrijpingspunten dat oplevert voor de bescherming van gamers in Nederland. INHOUD: 1. Meest gespeelde games en hun eigenschappen, 2. Risico's en voordelen van gamen, 3. De huidige (zelf)regulering van de gamesector, 4. Internationaal perspectief op regulering van games.
  • Verslingerd aan meer dan een spel - Een onderzoek naar de aard en omvang van kansspelproblematiek in Nederland

   Bruin, D.E. de; Meijerman, C.J.M.; Leenders, F.R.J.; Braam, R.V. (WODC, 2006)
   Doel van het onderzoek is: inzicht geven in omvang en aard van kansspelverslaving in Nederland; de werking van het huidige (preventie)beleid met betrekking tot kansspelverslaving; aanbevelingen doen voor een preventiebeleid inzake kansspelverslaving. INHOUD: 1. Inleiding 2. Kansspelverslaving: de omvang van het probleem 3. Deelname en deelnemers aan kansspelen 4. Risico's van kansspelen 5. Kenmerken van risico- en probleemspelers 6. Preventie en hulpverlening 7. Meningen en ervaringen kansspelbeleid