• Aard en omvang van illegale kansspelen in Nederland

   Homburg, G.H.J.; Oranje, E. (WODC, 2009)
   Dit onderzoek is bedoeld om inzicht te krijgen in de aard en omvang van een aantal nieuwe en/of belangrijke illegale kansspelen in Nederland anno 2008. Het gaat daarbij om de volgende vijf vormen van illegale kansspelen: - internetkansspelen; - illegale poker (fysiek, dus niet via internet); - gokzuilen en computerterminals; - illegale bingo; - illegale lotto en toto.
  • De groeimarkt van kansspelen

   Unknown author (WODC, 1996)
   Gokken kan op een groeiende populariteit rekenen. In Nederland wordt jaarlijks 3,8 miljard gulden uitgegeven aan legale kansspelen, hetgeen ongeveer 250 gulden per inwoner betekent. Daarmee staat Nederland inmiddels vijfde op de Europese gokranglijst. Zuinigheid, matiging en afkeer van gokken hebben plaatsgemaakt voor een liberaal-pragmatisch besef dat de kansspelmarkt uitermate lucratief is en fondswerving begunstigt. Het eind van de groei is nog niet in zicht: deelname aan gokspelletjes via telefoon en televisie wordt steeds gemakkelijker; de digitale casino komt onder ieders handbereik. Deze wildgroei heeft mogelijk een hoge prijs: verder toenemende gokverslaving. De laatste jaren hebben een kentering te zien gegeven: om verslaving tegen te gaan hebben gemeenten de groei van speelautomaten aan banden gelegd. De nota Kansspelen herijkt gaat nog een stap verder. Het kabinet wil een algeheel verbod op speelautomaten in laagdrempelige locaties zoals snackbars, buurthuizen en sportkantines. Gemeenten kunnen zelf bepalen of ze deze automaten ook in hoogdrempelige locaties zoals cafés gaan weren. Voor de loterijen en casinospelen zijn de gevolgen van de nota minder ingrijpend. Reclame moet worden verminderd en het aantal kansspelen wordt bevroren op het huidige niveau. Maar ook nu laat de kritiek van de kanspelbranche zich raden: er zal 'kapitaalvlucht' ontstaan naar het illegale gokwezen en naar buitenlandse loterijen. De begunstigden van de kansspelen, sport en lichamelijke opvoeding, het goede doel (van Unicef tot Wereld Natuur Fonds), maar ook de schatkist, zijn de verliezers. Dat maakt de positie van de overheid er niet makkelijker op, zeker als ze zelf als gokbaas fungeert. De overheid reguleert en kanaliseert maar profiteert dankbaar van de omzet.
  • De risicomaatschappij

   Unknown author (WODC, 1996)
   De auteurs in dit nummer gaan na in hoeverre de opkomst van risicoaansprakelijkheid (en de erosie van morele verwijtbaarheid) zichtbaar is binnen verschillende rechtsgebieden (milieu, arbeid, letselschade). Andere vragen zijn: In welke mate is preventie gediend met de toedeling van risico-aansprakelijkheid? Welke rol speelt het slachtoffer? Ook zal aandacht worden besteed aan de betekenis van verzekeringen voor aansprakelijkheid. Tenslotte is het de vraag of ook bij justitiële vraagstukken de morele/juridische verwijtbaarheid naar de achtergrond verdwijnt. Daarom wordt ingegaan op de zogenaamde actuarial justice die vooral in de Verenigde Staten wordt gepralctizeerd. Dat beleid probeert door middel van grootschalige gegevensverzameling risico-groepen te traceren die vervolgens nader onderzocht worden, bij voorbeeld op mogelijke criminele contacten. Ook hier is het doel preventie: bij voorbeeld het opleggen van proeftijden aan 'gedetecteerde' individuen.
  • Een slimme gok? - Onderzoek naar de mogelijkheden om de aard en de omvang van illegale kansspelen in Nederland vast te stellen

   Wilkinson, C.; Vunderink, L.; Heijden, P.G.M. van der (Significant, 2008)
   In dit onderzoek is gekeken naar wat er al bekend is over de illegale kansspelen in Nederland en of er methoden zijn om per type kansspel de aard en omvang van illegale kansspelen betrouwbaar vast te stellen en of deze methoden in de praktijk haalbaar zijn, en zo ja, wat (per type kansspel) de beste methode is om de aard en omvang van illegale kansspelen vast te stellen, met de bijbehorende onderzoeksopzet en benodigde expertise. Het onderzoek betreft de volgende typen illegale kansspelen: poker (niet via internet), commerciële bingo’s (idem), lotto en toto (idem), gokzuilen en alle illegale kansspelen via internet.
  • Een spel met grenzen - De Nederlandse casinomarkt: eindrapport

   Pemberton, A.; Oostdijk, A.; Wils, J.; Werf, C. van der (WODC, 2002)
   Het Nederlandse kansspelbeleid, zoals dat is verankerd in de Wet op de kansspelen, beoogt de kansspelen in het algemeen en casinospelen in het bijzonder in goede banen te leiden. Daarbij zijn drie beleidsdoelen te onderscheiden. - Tegengaan van gokverslaving; met behulp van een preventief kansspelverslavingsbeleid. - Consumentenbescherming; zorg dragen voor een eerlijk spelverloop en duidelijke regels. - Tegengaan van criminaliteit; voorkomen van inmenging door georganiseerde misdaad. Holland Casino is de enige aanbieder van casinospelen die zich _ onder strikte voorwaarden _ mag richten op het algemeen publiek. Het bedrijf exploiteert op dit moment twaalf vestigingen waarmee het wettelijke toegestane maximumaantal is bereikt. In het kader van de operatie Marktwerking Deregulering en Wetgevingskwaliteit heeft een werkgroep zich gebogen over het kansspelbeleid en de casinomarkt. Teneinde inzicht te genereren heeft Research voor Beleid onderzocht of er bij consumenten behoefte bestaat aan de uitbreiding van het legale casinoaanbod, welke effecten daarvan op het gebied van verslaving, opbrengsten en criminaliteit zijn te verwachten en aan welke voorwaarden een eventuele uitbreiding van de casinomarkt gebonden zou moeten zijn. Dit rapport beschrijft de uitkomsten van dit onderzoek.
  • Eindadvies MDW Kansspelen - Europese regelgeving

   Unknown author (Europa Instituut, 1999)
   Dit advies is opgesteld aan de hand van drie analyses. Achtereenvolgens worden doorgelicht de Nederlandse kansspelwetgeving, de Europese bepalingen inzake vrij verkeer en de relevante mededingingsrechtelijke bepalingen. Per analyse wordt, waar nodig, gewezen op mogelijke knelpunten bij regelgeving op het terrein van kansspelen en loterijen. Een beknopte conclusie rondt het advies af.
  • Gokken in kaart - tweede meting aard en omvang kansspelen in Nederland

   Bieleman, B.; Biesma, S.; Kruize, A.; Zimmerman, C.; Boendermaker, M.; Nijkamp, R.; Bak, T. (Intraval, 2011)
   Na een voorstudie door het Amsterdam Institute for Addiction Research, heeft het Centrum voor Verslavingsonderzoek (CVO) in 2005 het eerste onderzoek uitgevoerd. Het rapport van dit onderzoek kreeg als titel ‘Verslingerd aan meer dan een spel’ (zie link bij: Meer informatie). Dit onderzoek geldt als nulmeting. Deze tweede meting is grotendeels een herhaling van de eerste meting, zodat ontwikkelingen kunnen worden vastgesteld. Vier onderdelen staan centraal: de omvang van kansspelverslaving, de aard van kansspelverslaving, het preventiebeleid en verwachtingen voor de toekomst. INHOUD: 1. Inleiding 2. Aantallen spelers 3. Aantallen spelers naar soort spel 4. Aard regelmatige spelers 5. Kansspel- en preventiebeleid 6. Conclusies
  • Kansen begrensd - Evaluatie van de Kansspelautoriteit 2012-2016

   Thiel, S.; Erp, J. van; Kruijf, J. de; Kingma, S.; Blom, R.; Bouwman, R. (Radboud Universiteit - Institute for Management Research, 2017)
   De Kansspelautoriteit is op 1 april 2012 opgericht (Wijzigingswet Wet op de kansspelen – instelling kansspelautoriteit). Het onderzoek betreft een evaluatieonderzoek vijf jaar na instelling van dit zelfstandig bestuursorgaan, de toezichthouder op de kansspelmarkt. Het betreft een analyse van de doelmatigheid en doeltreffendheid van het functioneren van deze autoriteit. INHOUD: 1. Opzet van het onderzoek 2. Beoordelingskader 3. Doeltreffend 4. Doelmatigheid 5. Legitimiteit en samenwerking met stakeholders 6. Publieke waarde 7. Conclusies en aanbevelingen
  • Kansen met beleid - beleidsreconstructie en evaluatiekader modernisering kansspelbeleid

   Boendermaker, M.; Snippe, J.; Kruize, A.; Bieleman, B. (INTRAVAL, 2015)
   Binnen de modernisering van het kansspelbelbeleid blijven de bestaande doelstellingen van het kansspelbeleid gehandhaafd, te weten: voorkoming van kansspelverslaving; beschermen van consumenten; en tegengaan van fraude en overige criminaliteit. Voor de evaluatie van de wijzigingen van het kansspelbeleid dient allereerst een reconstructie plaats te vinden van de beleidstheorie die aan de modernisering ten grondslag ligt. Vervolgens moet een evaluatiekader worden opgesteld dat alle onderdelen daarvan omvat. Het onderzoek heeft de daarom de volgende, tweeledige, probleemstelling:Hoe ziet de beleidstheorie van de voorgenomen modernisering van het kansspelbeleid eruit?Hoe ziet een evaluatiekader eruit waarmee de uitvoeringspraktijk en de doelbereiking van het gewijzigde kansspelbeleid geëvalueerd kan worden? INHOUD: 1. Inleiding 2. Ontwikkelingen kansspelbeleid 3. Vergunningenstelsel kansspelen op afstand 4. Herinrichting casinoregime 5. Herijking loterijstelsel 6. Evaluatiekader 7. Samenvatting en conclusies
  • Kansspelen in andere aarde - Een onderzoek naar kansspelproblematiek onder allochtone Nederlanders

   Bruin, D. de; Fris, M.; Braam, R.; Verbraeck, H. (WODC, 2008)
   De probleemstelling van dit onderzoek is: Wat is de aard en omvang van kansspelproblematiek onder Surinamers, Antillianen, Marokkanen, Turken en Chinezen in Nederland?Welk bereik heeft het gevoerde preventiebeleid in de kansspelmarkt op deze groepen allochtonen?Op welke wijze kan dit beleid verbeterd worden?
  • Kansspelen op afstand - Legalisering van online kansspelen in Europa: ontwikkelingen in kansspeldeelname en -verslaving

   Bruin, D. de; Labree, M. (CVO Research & Consultancy, 2014)
   Wie in Nederland een kansspel aanbiedt, heeft daarvoor een vergunning nodig. De Nederlandse Wet op de kansspelen staat momenteel niet toe dat vergunningen voor online kansspelen worden verstrekt. Online kansspelen zijn dus illegaal. Om deze situatie te veranderen is de wetgeving ‘Kansspelen op afstand’ in voorbereiding. Deze wet moet het aanbieders van online kansspelen mogelijk maken om met een vergunning legaal in Nederland te opereren. Dit onderzoek is enerzijds een inventariserend onderzoek naar de mate waarin Europese landen tot legalisering zijn overgegaan en in hoeverre deze landen vergelijkbaar zijn met Nederland wat betreft wet- en regelgeving, preventiebeleid en kansspelcultuur. Anderzijds is in het onderdeel bezien hoe - in de meest vergelijkbare landen - vorm en uitvoering wordt gegeven aan beleid dat is gericht om kansspelverslaving te voorkomen of te overwinnen en welke ontwikkelingen zicht hebben voorgedaan in het aantal kansspelverslaafden sinds de legalisering van online kansspelen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methodische verantwoording 3. Online kansspelen in Europa: inventarisatie 4. Selectie van landen voor de verdiepinsstudie 5. Karakterisering van verdiepingslanden
  • Modernisering kansspelbeleid - Nulmeting 2016

   Kruize, A.; Boendermaker, M.; Sijtstra, M.; Bieleman, B. (Intraval, 2016)
   Deze nulmeting vormt het tweede deel van het onderzoek naar de modernisering van het kansspelbeleid. In het eerste deel, waarvan het rapport medio 2015 is verschenen (zie link hiernaast), is een reconstructie gemaakt van de beleidstheorie die aan de modernisering ten grondslag ligt en is een evaluatiekader opgesteld dat alle onderdelen daarvan omvat. Het evaluatiekader vormt de vertaling van de beleidstheorie naar concrete en meetbare indicatoren. Een overzicht van deze indicatoren is opgenomen in bijlage 1. De centrale vraag die in de nulmeting centraal staat luidt als volgt: Wat is de huidige staat van de indicatoren die voor de nulmeting relevant zijn? Deze vraag valt uiteen in drie onderzoeksvragen: Wat is op dit moment de totale omvang van kansspeldeelname in Nederland, uitgesplitst naar type spel en vergunde c.q. niet vergunde markt? Wat is op dit moment de totale omvang van verslaving aan kansspelen in Nederland, uitgesplitst naar type kansspel en naar het profiel van de spelers (recreatief, risico, probleem)? Wat is de huidige staat van de indicatoren per kansspelsector die voor de nulmeting relevant zijn? INHOUD: 1. Inleiding 2. Deelname en speelgedrag 3. Vergunninghouders casinospelen 4. Vergunninghouders speelautomaten 5. Vergunninghouders loterijen en sportweddenschappen 6. Kansspelen op afstand 7. Doelrealisatie kansspelbeleid 8. Conclusies
  • Nieuwe meting modernisering kansspelbeleid

   Kruize, A.; Snippe, J.; Muijnck, J. de (Breuer & Intraval, 2021-12)
   De wet Kansspelen op afstand (Wet Koa) is op 1 april 2021 in werking getreden. Een half jaar na de inwerkingtreding van de wet, op 1 oktober 2021, gaat de onlinemarkt open. De doelstellingen van het kansspelbeleid zijn onveranderd, het gaat nog steeds om: voorkomen van kansspelverslaving, het tegengaan van fraude, witwassen en overige criminaliteit en het beschermen van consumenten. Met de invoering van de Wet Koa zijn aan het toegestane aanbod strikte(re) regels en voorwaarden gesteld – met name ten aanzien van kansspelverslaving -, terwijl op de naleving daarvan effectief toezicht kan worden gehouden. Spelers dienen zo veel mogelijk naar dit gereguleerde aanbod te worden geleid (kanalisatie). De komende jaren wil het kabinet de gevolgen van de openstelling van de onlinemarkt voor de doelstellingen van het kansspelbeleid evalueren. De probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt: ‘Wat is in 2020 de omvang van de deelname aan (legale en illegale) kansspelen in Nederland en de stand van de indicatoren voor de drie beleidsdoelen, in totaal (de gehele Nederlandse bevolking) en voor specifieke groepen daarbinnen?’ INHOUD: 1. Inleiding 2. Deelname en speelgedrag 3. Vergunninghouders casinospelen 4 Vergunninghouders speelautomaten 5. Loterijen en sportweddenschappen 6. Kansspelen op afstand 7. Doelrealisatie kansspelbeleid
  • Preventief ingrijpen in het gezin

   Unknown author (WODC, 1996)
   De roep om gezinsinterventies leidt tot de vraag of hulp en ondersteuning ook kunnen worden opgelegd wanneer er geen sprake is van herhaaldelijk overtreden van de wet. Tot hoever mag de overheid in het gezin penetreren om te voorkomen dat kinderen worden verwaarloosd of onherstelbaar worden beschadigd? Velen menen dat bemoeienis met het gezin de privacy schendt. Anderen vinden dat een excuus om de zaak op zijn beloop te laten. In principe is dwang niet te verkiezen. Van vrijwillige medewerking van de ouders is veel meer te verwachten. Dan kunnen hulpverleners immers beter gebruik maken van de mogelijkheden die het gezin heeft. Maar wat te doen wanneer ouders van kinderen met stelselmatig probleemgedrag zulke hulpprogramma's weigeren? Deze vragen komen in dit nummer uitvoerig aan bod. Tevens wordt nagegaan welke risicofactoren een rol spelen tijdens de primaire socialisatie.
  • Risico's van witwassen en terrorismefinanciering in de kansspelsector - Quick scan

   Knoop, J. van der (J. van der Knoop, Decision Support, 2017)
   In het bijzonder tracht deze quick scan antwoord te geven op de vraag of er segmenten in de kansspelsector zijn, waar de aard en omvang van de genoemde risico's laag zijn. De reden voor deze vraag is dat vanaf 26 juni 2017 de vierde EU richtlijn inzake de voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld of terrorismefinanciering moet zijn geïmplementeerd. Alle segmenten van de kansspelsector dienen dan aan de verplichtingen uit deze richtlijn te voldoen. Het is lidstaten echter toegestaan om bepaalde segmenten van deze verplichtingen geheel of gedeeltelijk vrij te stellen voor zover is bewezen dat de aard en, in voorkomend geval, de omvang van de transacties betreffende dergelijke diensten een laag risico vertegenwoordigen.De volledige tekst van dit rapport is opvraagbaar via de WODC-informatiedesk: informatiedesk@wodc.nl. iNHOUD: 1. Inleiding 2. Beleidsachtergrond en vraagstelling 3. Aanpak 4. Risico's op witwassen en terrorismefinanciering in de kansspelsector 5. Buitenlands National Risk Assessments
  • Risico’s, voordelen en regulering van games

   Tuijnman, A.; Andree, R.; Rooij, A.J. van (Trimbos-instituut, 2021-12-13)
   Dit onderzoek bracht in kaart welke games op dit moment populair zijn en welke kenmerken deze games hebben. Er werd onderzocht wat er bekend is over de risico’s en voordelen van gamen en in hoeverre deze risico’s en voordelen verbonden zijn aan de meest populaire games. Ook werd onderzocht welke vormen van beleidsmaatregelen, regulering en zelfregulering aanwezig zijn in Nederland en wat hun werkzaamheid is. In welke mate worden risico’s afgedekt en voordelen benut? Welke behoeften aan regulering zijn er, volgens experts? Tot slot werd internationaal gekeken hoe andere landen omgaan met de regulering van games en welke aangrijpingspunten dat oplevert voor de bescherming van gamers in Nederland. INHOUD: 1. Meest gespeelde games en hun eigenschappen, 2. Risico's en voordelen van gamen, 3. De huidige (zelf)regulering van de gamesector, 4. Internationaal perspectief op regulering van games.
  • Substitutie tussen online en offline kansspelen

   Blankers, I.; Douma, K.; Wilms, P. (APE - Public Economics, 2012)
   Het kabinet heeft besloten het kansspelbeleid te moderniseren. Op dit moment is het in Nederland niet toegestaan om kansspelen via internet aan te bieden. Toch wordt in de praktijk door enkele honderdduizenden Nederlanders op internet deelgenomen aan onder andere poker, casinospelen en sportweddenschappen. Onderdeel van de modernisering is dat kansspelen op internet gereguleerd zullen worden door middel van een vergunningstelsel. Er is behoefte aan inzichten in de aard en omvang van mogelijke substitutie-effecten tussen traditionele kansspelen en internetspelen. De volgende vragen komen in dit onderzoek aan de orde: - Wat is onderscheidend aan beide markten en wat overlapt (kenmerken spelers, inzetten, aanbod, etc.)? - Welke assumpties kunnen er gemaakt worden over de elasticiteit tussen beide markten, en binnen welke bandbreedte zijn deze uitkomsten betrouwbaar? - Wat zijn de te verwachten effecten op de omzet van de loterijen, en binnen welke bandbreedte zijn deze uitkomsten betrouwbaar? INHOUD: 1. Vraagstelling en aanpak 2. Kansspelmarkt 3. Substitutie 4. Empirische onderzoek 5. Synthese
  • Vernieuwd toezicht op de kansspelen - Eindrapportage

   Soer, J.H.K.C.; Hof, G.J.J. van den; Hannema, R.C.; Jong , D.M. de (WODC, 2003)
   In het onderzoeksrapport wordt allereerst een beschrijving van kansspelen, de kansspelmarkt en het toezicht op kansspelen gegeven. Daarna worden de Europeesrechtelijke aspecten besproken aan de hand van jurisprudentie van het Europese Hof van Justitie. Op basis van de bevindingen van de desk study en de paneldiscussie is een vijftal zgn. beslispunten geformuleerd welke bepalend zijn voor de inrichting van een nieuw toezichthoudend orgaan voor de kansspelen.
  • Verslingerd aan meer dan een spel - Een onderzoek naar de aard en omvang van kansspelproblematiek in Nederland

   Bruin, D.E. de; Meijerman, C.J.M.; Leenders, F.R.J.; Braam, R.V. (WODC, 2006)
   Doel van het onderzoek is: inzicht geven in omvang en aard van kansspelverslaving in Nederland; de werking van het huidige (preventie)beleid met betrekking tot kansspelverslaving; aanbevelingen doen voor een preventiebeleid inzake kansspelverslaving. INHOUD: 1. Inleiding 2. Kansspelverslaving: de omvang van het probleem 3. Deelname en deelnemers aan kansspelen 4. Risico's van kansspelen 5. Kenmerken van risico- en probleemspelers 6. Preventie en hulpverlening 7. Meningen en ervaringen kansspelbeleid
  • Witwassen op de Nederlandse Antillen en Aruba

   Baars-Schuyt, A.H. (WODC, 1996)
   De vraag die aan deze literatuurverkenning ten grondslag ligt luidt: welke kenmerken van de Nederlandse Antillen en Aruba worden in de literatuur in verband gebracht met het verschijnsel witwassen. Allereerst wordt een globale, algemene schets van de Nederlandse Antillen en Aruba gegeven. Vervolgens worden enkele factoren (het fiscale stelsel, de financiële infrastructuur, wet- en regelgeving, internationale samenwerking/ verdragen, trustkantoren/brievenbusmaatschappijen, en casino's) apart beschreven.