• Adolescentenstrafrecht - Effecten van de toepassing van het jeugdstrafrecht bij jongvolwassenen op resocialisatie en recidive

   Prop, L.J.C.; Beerthuizen, M.G.C.J.; Laan, A.M. van der (WODC, 2021-05-25)
   Op 1 april 2014 is het adolescentenstrafrecht in Nederland in werking getreden. Met het adolescentenstrafrecht wordt door de wetgever een flexibele toepassing van het jeugd- en volwassenenstrafrecht bij 16- tot 23-jarigen beoogd. Het adolescenten-strafrecht is geen apart type strafrecht maar bestaat uit een aantal wijzigingen in het wetboek van Strafrecht en wetboek van Strafvordering. De nadruk ligt daarbij op de toepassing van het jeugdstrafrecht bij 18- tot 23-jarigen (artikel 77c Sr.) en de advisering ten behoeve van de berechting. Het doel van dit onderzoek is om inzicht te krijgen in het effect van de toepassing van het jeugdstrafrecht bij jongvolwassenen op recidive en resocialisatie. Dit onderzoek is zowel beschrijvend als evaluerend van aard. De volgende onderzoeksvragen worden beantwoord: 1 a Wat zijn de kenmerken van opleiding, woonsituatie en werk (resocialisatie) van jongvolwassenen die volgens het jeugdstrafrecht zijn berecht? b Welke veranderingen doen zich voor in resocialisatie bij jongvolwassenen die volgens het jeugdstrafrecht zijn berecht na afronding van de sanctie in vergelijking met de situatie bij instroom bij het OM? c Wat is de recidive van jongvolwassenen die volgens het jeugdstrafrecht zijn berecht? d Wat is de relatie tussen veranderingen in resocialisatie en recidive? e Wat is de relatie tussen verschillende jeugdsancties (voorwaardelijke en onvoorwaardelijke jeugddetenties en taakstraffen) en recidive? 2 a Wat is het effect van de toepassing van het jeugdstrafrecht bij 18- tot 23-jarigen op de recidive twee jaar na afronding van de opgelegde sanctie? b Wat is het effect van de toepassing van het jeugdstrafrecht bij 18- tot 23-jarigen op veranderingen in opleiding, woonsituatie en werk (als indicatoren van resocialisatie)?
  • Agressie en psychische stoornissen bij meisjes in justitiële jeugdinrichtingen

   Hamerlynck, S.M.J.J.; Doreleijers, Th.A.H.; Cohen-Kettenis, P.T.; Vermeiren, R.; Nauta-Jansen, L.M.C. (WODC (subsidie), 2006)
   In dit onderzoek zijn meisjes in gesloten justitiële jeugdinrichtingen (JJI) gevraagd deel te nemen aan het onderzoek. Onder andere zijn de sociaaldemografische, psychopathologische en aggressiegerelateerde kenmerken van meisjes van 12 to 18 jaari onderzocht d.m.v. dossieronderzoek, zelfrapportagevragenlijsten, een intelligentieonderzoek en een psychiatrisch interview. Meisjes in JJI’s kenmerken zich door het frequent voorkomen van psychopathologie, risicogedrag en ernstige traumata. Daarnaast blijkt de mate van agressie samen te gaan met de mate van psychopathologie en risicogedrag; civielrechtelijk geplaatste meisjes zijn in een aantal opzichten te onderscheiden van strafrechtelijk geplaatste meisjes.
  • Amerikaanse kampementen - Een literatuurverkenning naar 'boot camp prisons' in de Verenigde Staten

   Beenakkers, E.M.Th. (WODC, 1993)
   Literatuuronderzoek naar 'correctional boot camps' in de Verenigde Staten. Na de beschrijving van de programma's, worden de doelen aangegeven en de resultaten. Aan de orde komen: afvallers, attitudes van gedetineerden, recidive/gedrag tijdens reclasseringstoezicht, drugverslaafden, alcoholgebruikers. kosten en vermindering gevangenisoverbevolking. De effecten blijken zeer beperkt te zijn. Ook kritiek op de boot camps komt aan de orde.
  • Band met behandeling - een onderzoek naar de toegevoegde waarde van Electronic Monitoring aan de behandeling van tbs-gestelden en jongeren met een PIJ-maatregel

   Berends, I.E.; Vinkenvleugel, M.H.I.; Bijl, B. (WODC, 2008)
   In hoeverre draagt Electronic Monitoring (EM) bij aan een effectievere behandeling van TBS-ers en jeugdigen met een PIJ-maatregel? Electronic monitoring is (in justitiële setting) de verzamelnaam voor technologie die is bedoeld om de verblijfplaats van personen statisch of dynamisch te bepalen. EM is bij een negental instellingen uitgezet als pilot, waarna de ervaringen met de betrokken partijen zijn geïnventariseerd.
  • Being inside - An explorative study into emotional reactions of juvenile offenders to custody

   Laan, A.M. van der; Vervoorn, L.; Schans, A. van der; Bogaerts, S. (WODC, 2008)
   The central question of this study is: What is the relation between custody and the emotional reactions of juvenile inmates? And, based on the literature, what can be said about the effects of emotional reactions of juveniles during custody on criminal recidivism? CONTENT: 1. Introduction 2. Method 3. Custody and emotional reactions 4. Individual characteristics 5. Characteristics of the custody 6. The social environment and emotions 7. Conclusions
  • Criminaliteit en rechtshandhaving 2014 - Ontwikkelingen en samenhangen

   Kalidien, S.N. (eindred.); Heer-de Lange, N.E. de (eindred.) (WODC, 2015)
   Deze 13e editie van Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. De publicatie verschaft informatie over langere tijd en richt zich met name op de periode 2007-2014.Met het oog op de inspanningen ten behoeve van de kwaliteitsborging en verdergaande digitalisering is er dit jaar gekozen voor een sterk ingekorte editie van C&R. In deze 13e editie vindt u geen update van het beschrijvende hoofdstuk 2 (Het Nederlands strafrechtssysteem). De andere hoofdstukken zijn sterk ingekort en bieden alleen op hoofdlijnen beschrijvingen van 2007 tot en met 2014 in de vorm van verkorte teksten en enkele figuren.Nieuwe bevindingen over de informatieverzameling en -verwerking alsook toelichtingen bij definities zijn met name terug te vinden in bijlage 3 (Bronnen en methoden) en bijlage 7 (Begrippen). De onderliggende gegevens zijn zoveel mogelijk behouden. Deze zijn enkel online beschikbaar in Excel-formaat, mede als opstap naar verdergaande digitalisering van de gegevens. Een overzicht van vorige edities van C&R is te vinden op de speciale webpagina 'Criminaliteit en rechtshandhaving' (zie www.wodc.nl). INHOUD: 1. Inleiding - N.E. de Heer-de Lange en S.N. Kalidien 2. Het Nederlandse strafrechtssysteem - J.B.J. van der Leij 3. Criminaliteit en slachtofferschap - M.M.P. Akkermans en R.J. Kessels 4. Misdrijven en opsporing - R.J. Kessels en C.M.P. Verkleij 5. Vervolging - M.M. van Rosmalen en R.F. Meijer 6. Berechting - C.M.P. Verkleij en R.F. Meijer 7. Tenuitvoerlegging van sancties - S.N. Kalidien 8. De strafrechtsketen in samenhang - F.P. van Tulder, R.F. Meijer en C.M.P. Verkleij 9. Overtredingen - F.P. van Tulder, D.E.G. Moolenaar en C.M.P. Verkleij 10. Kosten van criminaliteit -D.E.G. Moolenaar, M. Vlemmings, F.P. van Tulder en J. de Winter 11. Nederland in internationaal perspectief - P.R. Smit en H. Goudriaan
  • Criminaliteit en rechtshandhaving 2015 - Ontwikkelingen en samenhangen

   Kalidien, S.N. (eindred.) (WODC, 2016)
   Deze 14e editie van Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. De publicatie verschaft informatie over langere tijd en richt zich met name op de periode 2007-2015.Vergelijkbaar met vorig jaar wordt dit jaar wederom een afgeslankte C&R in pdf gemaakt. De pdf bestaat uit kernachtige teksten, een beperkt aantal figuren, keynotes en kernstaten. In deze editie is het beschrijvende hoofdstuk 2 (Het Nederlands strafrechtssysteem) integraal overgenomen uit de 12e editie (zie: Bijlagen). Daarnaast worden onderliggende tabellen in EXCEL-formaat beschikbaar gesteld. Onder meer met betrekking tot de onderlinge samenhang tussen de schakels van de strafrechtsketen, Nederland in internationaal perspectief en kosten van criminaliteit. Nieuwe bevindingen over de informatieverzameling en -verwerking alsook toelichtingen bij definities zijn met name terug te vinden in bijlage 3 (Bronnen en methoden) en bijlage 7 (Begrippen). Een overzicht van vorige edities van C&R is te vinden op de speciale webpagina 'Criminaliteit en rechtshandhaving' (zie: www.wodc.nl). INHOUD: 1. Inleiding - S.N. Kalidien en M. Vlemmings 2. Het Nederlandse strafrechtssysteem - J.B.J. van der Leij 3. Criminaliteit en slachtofferschap - M.M.P. Akkermans 4. Misdrijven en opsporing - R.J. Kessels en W.T. Vissers 5. Vervolging - M.M. van Rosmalen en R.F. Meijer 6. Berechting - Z.C. Driessen en R.F. Meijer 7. Tenuitvoerlegging van sancties - S.N. Kalidien 8. De strafrechtsketen in samenhang - F.P. van Tulder, R.F. Meijer en M.M. van Rosmalen 9. Overtredingen - D.E.G. Moolenaar en E.C. van Beek 10. Kosten van criminaliteit - D.E.G. Moolenaar, M. Vlemmings, F.P. van Tulder en J. de Winter 11. Nederland in internationaal perspectief - P.R. Smit en H. Goudriaan
  • Criminaliteit en rechtshandhaving 2016 - Ontwikkelingen en samenhangen

   Kalidien, S.N. (red.); Vlemmings, M.; Tulder, F.P. van; Leij, J.B.J. van der; Akkermans, M.M.P.; Kessels, R.J.; Vissers, W.T.; Rosmalen, M.M. van; Meijer, R.F.; Verkleij, C.M.P.; et al. (WODC, 2017)
   De publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving' brengt ontwikkelingen in en samen-hangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. Deze 15e editie richt zich daarbij met name op de periode 2007 tot en met 2016.Vergelijkbaar met vorig jaar is dit jaar wederom een afgeslankte C&R in pdf gemaakt. De pdf bestaat uit kernachtige teksten, een beperkt aantal figuren, keynotes en kernstaten.  Daarnaast worden onderliggende tabellen in EXCEL-formaat beschikbaar gesteld. Onder meer met betrekking tot de onderlinge samenhang tussen de schakels van de strafrechtsketen, Nederland in internationaal perspectief en kosten van criminaliteit.De publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving 2016' is terug te vinden op de websites van het WODC, het CBS en de Raad voor de rechtspraak. Daarnaast is de publicatie beschikbaar op het nieuwe digitale platform www.criminaliteitinbeeld.nl, een initiatief gedragen door het WODC, het CBS, de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie. Een overzicht van vorige edities van C&R is te vinden op de speciale webpagina 'Criminaliteit en rechtshandhaving'. INHOUD: 1. Inleiding - S.N. Kalidien, M. Vlemmings en F.P. van Tulder 2. Het Nederlandse strafrechtssysteem - J.B.J. van der Leij 3. Criminaliteit en slachtofferschap - M.M.P. Akkermans 4. Misdrijven en opsporing - R.J. Kessels en W.T. Vissers (Capita selecta: een alternatieve kijk op de ontwikkeling van criminaliteit: de Nationale Veiligheidsindices 2010-2016 - G. Weijters) 5. Vervolging - M.M. van Rosmalen en R.F. Meijer 6. Berechting - C.M.P. Verkleij en R.F. Meijer 7. Tenuitvoerlegging van sancties - S.N. Kalidien 8. De strafrechtsketen in samenhang - F.P. van Tulder, R.F. Meijer en M.M. van Rosmalen 9. Overtredingen - D.E.G. Moolenaar 10. Kosten van criminaliteit - D.E.G. Moolenaar, M. Vlemmings, F.P. van Tulder en J. de Winter 11. Nederland in internationaal perspectief - P.R. Smit en H. Goudriaan
  • Criminaliteit en rechtshandhaving 2018 - Ontwikkelingen en samenhangen

   Choenni, R. (red.); Braak, S.W. van den (red.); Platenburg, P.F.M. (red.) (WODC, 2019)
   De publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. Deze 17e editie richt zich daarbij met name op de periode 2008 tot en met 2018. Deze editie staat weer boordevol informatie over de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel hiervan wordt opgespoord, de strafrechtelijke reactie die justitie hierop heeft, de tenuitvoerlegging van opgelegde sancties en ontwikkelingen die zich hierin hebben voorgedaan. De publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving 2018' is ook terug te vinden op de websites van het CBS en de Raad voor de rechtspraak. Daarnaast is de publicatie beschikbaar op het nieuwe digitale platform www.criminaliteitinbeeld.nl, een initiatief gedragen door het WODC, het CBS, de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie. Een overzicht van vorige edities van C&R is te vinden op de speciale webpagina 'Criminaliteit en rechtshandhaving'. iNHOUD: 1. Inleiding 2. Het Nederlandse strafrechtssysteem 3. Criminaliteit en slachtofferschap 4. Misdrijven en opsporing 5. Vervolging 6. Berechting 7. Tenuitvoerlegging van sancties 8. De strafrechtsketen in samenhang 9. Overtredingen 10. Kosten van criminaliteit 11. Nederland in internationaal perspectief
  • Criminaliteit en rechtshandhaving 2019 - Ontwikkelingen en samenhangen

   Meijer, R.F. (red.); Braak, S.W. van den (red.); Choenni, R. (red.) (WODC, 2020)
   De publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. Deze 18e editie richt zich daarbij met name op de periode 2009 tot en met 2019. Deze editie staat weer boordevol informatie over de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel hiervan wordt opgespoord, de strafrechtelijke reactie die justitie hierop heeft, de tenuitvoerlegging van opgelegde sancties en ontwikkelingen die zich hierin hebben voorgedaan.De publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving 2019' is ook terug te vinden op de websites van het CBS en de Raad voor de rechtspraak. Daarnaast is de publicatie beschikbaar op het digitale platform www.criminaliteitinbeeld.nl, een initiatief gedragen door het WODC, het CBS, de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie. Een overzicht van vorige edities van C&R is te vinden op de speciale webpagina 'Criminaliteit en rechtshandhaving' (zie: link hiernaast). INHOUD: 1. Inleiding 2. Het Nederlandse strafrechtsysteem 3. Criminaliteit en slachtofferschap 4. Misdrijven en opsporing 5. Vervolging 6. Berechting 7. Tenuitvoerlegging van sancties 8. De strafrechtsketen in samenhang 9. Overtredingen 10. Uitgaven aan sociale veiligheid 11. Nederland in internationaal perspectief
  • Criminaliteit en rechtshandhaving 2020 - Ontwikkelingen en samenhangen

   Meijer, R.F. (red.); Moolenaar, D.E.G. (red.); Choenni, R. (red.); Braak, S.W. van den (red.) (WODC, 2021-10-18)
   De publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. Deze 19e editie richt zich daarbij met name op de periode 2010 tot en met 2020. Deze editie staat weer boordevol informatie over de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel hiervan wordt opgespoord, de strafrechtelijke reactie die justitie hierop heeft, de tenuitvoerlegging van opgelegde sancties en ontwikkelingen die zich hierin hebben voorgedaan. Verder worden de uitgaven gemoeid met sociale veiligheid beschreven. Ten slotte is er aandacht voor de ontwikkelingen in internationaal perspectief. C&R is oorspronkelijk door WODC en CBS opgezet. Sinds 2011 werkt de Raad voor de rechtspraak aan deze publicatie mee en in de onderhavige editie C&R 2020 ook de politie en het Openbaar Ministerie, waardoor de expertise verder is verbreed. C&R 2020 omvat de strafrechtsketencijfers inclusief het eerste jaar van de COVID-19-pandemie. C&R beschrijft de ontwikkelingen in de vorm van jaarcijfers. Wat zich qua ontwikkelingen afspeelt in de afzonderlijke maanden binnen het jaar blijft daarmee buiten beeld. Mogelijke verbanden met COVID-19 komen alleen aan de orde voor zover daar voldoende aanwijzingen voor zijn. Een parallel aan deze editie te verschijnen WODC-publicatie (zie: link hiernaast) gaat meer in detail in op het effect van de COVID-19-pandemie op de criminaliteit en de strafrechtsketen. De publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving 2020' is ook terug te vinden op de websites van het CBS en de Raad voor de rechtspraak. Daarnaast is de publicatie beschikbaar op het digitale platform www.criminaliteitinbeeld.nl, een initiatief gedragen door het WODC, het CBS, de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie. Een overzicht van vorige edities van C&R is te vinden op de speciale webpagina 'Criminaliteit en rechtshandhaving' (zie: link hiernaast). INHOUD: 1. Inleiding 2. Het Nederlandse strafrechtsysteem 3. Criminaliteit en slachtofferschap 4. Misdrijven en opsporing 5. Vervolging 6. Berechting 7. Tenuitvoerlegging van sancties 8. De strafrechtsketen in samenhang 9. Overtredingen 10. Uitgaven aan sociale veiligheid 11. Nederland in internationaal perspectief
  • Criminogene en beschermende factoren bij preventief gehechte jongens in een JJI

   Matkoski, S.; Vervaeke, G. (WODC, 2008)
   Dit rapport is opgebouwd uit twee delen: een literatuurstudie en een terreinverkenning. Deel I gaat in op de verschillende elementen uit onze titel, met name de aard van de criminogene en beschermende factoren bij preventief gehechte jongeren in een Justitiële Jeugdinrichting (JJI). Deel II bevat de terreinverkenning.
  • De Jeugdwerkinrichting binnenstebuiten gekeerd - Onderzoek naar de resultaten van de Jeugdwerkinrichting en het project Binnenste Buiten

   Spaans, E.C. (WODC, 1997)
   DOEL: Op 1 januari 1994 is het experiment met de Jeugdwerkinrichting van start gegaan. Het experiment is opgezet naar aanleiding van de in 1993 gevoerde discussie over kampementen voor criminele jongeren. De jeugdwerkinrichting is bestemd voor jongvolwassen mannen (18 tot 23 jaar) die mede door het gemis aan adequate opvoeding, vorming en opleiding zijn vervallen tot ernstig crimineel gedrag. Deelname aan de jeugdwerkinrichting - in totaal 15 maanden - is bedoeld als een alternatief voor een (voorgenomen) onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van 6 tot 24 maanden. De interventie is gericht op het vergroten van de maatschappelijke integratie van de deelnemers door middel van toeleiding naar werk en/of opleiding en op het zoveel mogelijk voorkomen van toekomstig delinquent gedrag. Het onderzoek diende aan te tonen of men hierin (in voldoende mate) zou slagen. OPZET: Voor het onderzoek werden gegevens verzameld van deelnemers aan de jeugdwerkinrichting gedurende de periode januari 1994 - april 1996. Nagegaan is of de bereikte doelgroep overeenkomt met de beoogde doelgroep, hoe de deelname aan de jeugdwerkinrichting verliep, en wat de effecten waren in termen van werk/opleiding en recidive na afloop van de deelname. Om de gegevens in een breder perspectief te kunnen plaatsen, werden tevens gegevens verzameld vn jongvolwassen zelfmelders en detentiefaseerders die - in genoemde periode - deelnamen aan het arbeidstoeleidingsproject van Penitentiair Trainingskamp de Corridor en van jongvolwassenen die een traditionele onvoorwaardelijke vrijheidsstraf van 6 tot 24 maanden ondergingen. De dataverzameling vond plaats door middel van ondermeer interviews en dossieronderzoek.
  • De Sprang - evaluatie van een bijzonder regiem in een jeugdhuis van bewaring

   Berghuis, A.C. (WODC, 1982)
   In de jaren 1978-1980 is een onderzoek verricht naar het bijzondere regiem van het Jeugdhuis van Bewaring De Sprang in Scheveningen. Het initiatief tot het instellen van deze studie is afkomstig uit De Sprang, waar de behoefte bestond aan een evaluatie van de daar gevolgde werkwijzen, die voortkwamen uit het in het begin van de zeventiger jaren ingestelde experimentele regiem.
  • Delictkenmerken van de PIJ-populatie 1996-2005 - ontwikkeling en vergelijking met jongeren met jeugddetentie, voorlopige hechtenis en OTS

   Weijters, G. (WODC, 2010)
   De PIJ-maatregel (Plaatsing in Inrichting voor Jeugdigen) is de zwaarste sanctie die via het jeugdstrafrecht opgelegd kan worden als een jongere een zeer ernstig delict heeft gepleegd. In dit onderzoek zijn de kenmerken onderzocht van jongeren die in de periode 1995-2005 een PIJ-maatregel opgelegd hebben gekregen. Er is gekeken naar sociaaldemografische kenmerken, kenmerken van het delict waarvoor de jongere is veroordeeld en kenmerken van de strafrechtelijke geschiedenis. De kenmerken van PIJ-ers zijn vergeleken met de kenmerken van jongeren die in dezelfde periode op een andere titel in een justitiële jeugdinrichting verbleven.
  • Delinquente meisjes - achtergronden, risicofactoren en interventies

   Slotboom, A.; Wong, T.M.L.; Swier, C.; Broek, T.C. van der (Vrije Universiteit - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 2011)
   Het eerste doel van dit onderzoek is meer inzicht te krijgen in de kenmerken van de populatie delinquente meisjes in Nederland. Het tweede doel van dit onderzoek is te inventariseren of de bestaande interventieprogramma's voor delinquente jongeren aansluiten bij de problematiek van delinquente meisjes. De uitkomsten moeten tot meer inzichten leiden over een adequate aanpak en behandeling van deze populatie. De achterliggende vraag van dit onderzoek luidt daarmee: Hoe kan het beste geïntervenieerd worden in de criminele carrière van delinquente meisjes om de problematiek te verminderen en latere recidive te voorkomen? INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode(n) van onderzoek 3. Verklaringen voor criminaliteit bij meisjes: een overzicht van de belangrijkste risicofactoren voor meisjescriminaliteit 4. Interventies voor delinquente meisjes 5. Aard en omvang van (geregistreerde) criminaliteit van delinquente meisjes in Nederland 6. Verblijfsduur van meisjes in de JJI's 7. Risicodomeinen van delinquente meisjes 8. Risicodomeinen van delinquente meisjes met verschillende typen afdoeningen 9. Conclusies, discussie en aanbevelingen
  • Effect deelname ESF-projecten op werk/opleiding en strafrechtelijke recidive

   Weijters, G.; Noordhuizen, S.; Verweij, S.; Wartna, B.S.J.; Vergouw, S.J. (WODC, 2013)
   In Nederland maken de justitiële inrichtingen gebruik van gelden uit het Europees Sociaal Fonds (ESF) voor de financiering van activiteiten op het gebied van arbeidstoeleiding. In dit onderzoek wordt nagegaan wat de resultaten zijn van deze 'ESF-trajecten'. Een beeld wordt geschetst van de recidive en sociaaleconomische positie van de deelnemende justitiabelen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek 3. Werk, opleiding of uitkering na een ESF-traject 4. Recidive na een ESF-traject 5. Impact van een ESF-traject op het recidiveniveau 6. Verwachte en geobserveerde recidive van ESF-deelnemers 7. Conclusie en discussie
  • Getallen of gevallen? - Een onderzoek naar de plaatsing van jeugdige veelplegers op speciaal gereserveerde plaatsen in justitiële jeugdinrichtingen

   Jakobs, J.; Arts, N.; Ferwerda, H. (WODC, 2005)
   Het doel van dit onderzoek is een verklaring te vinden voor het achter- of uitblijven bij de verwachtingen van de bezettingsgraad van trekkingsrechtenplaatsen of tenderplaatsen in JJI’s (Justitiële Jeugd Inrichtingen) die zijn gecreëerd voor jeugdige veelplegers. Daarnaast geeft het onderzoek inzichten in de plaats, op welke locatie of bij welke instanties zich de jeugdige veelplegers zich in het kader van een interventie bevinden, indien zij niet in een JJI zijn geplaatst.
  • Halfway houses en sluisinternaten - Psychologisch psychiatrisch bulletin, 8e jrg., nr. 1, mei 1975

   Bergeijk, G.A. van (red.); Deinema, C.H.A. (red.); Duintjer-Kleyn, M.R. (red.); Hooft, C. van der (red.); Houwink, R.H. (red.) (WODC, 1975)
   Er is behoefte gegroeid aan tussensituaties, tussenstations op de weg naar een geheel zelfstandig bestaan waar nog enige zorg of nazorg kan worden geboden, zoals de halfway houses en de sluisinternaten. Er zijn in deze richting verschillende experimenten geweest, die met wisselend succes zijn bekroond. Het leek nuttig om in dit themanummer een aantal relevante publikaties over dit onderwerp en de daarbij opgedane ervaringen samen te vatten. Er is literatuur verzameld over de laatste vijf jaar.
  • Herstel in detentie - Beleid en interventies

   Hoekstra, M.S.; Bak, R.R. den (WODC, 2021-12-13)
   Dit onderzoek heeft tot doel om een overzicht te geven van de inzet van herstel-gerichte interventies in detentie voor zowel volwassenen als jeugdigen. Een eerdere inventarisatie liet een groot aanbod van dergelijke interventies zien, maar het is onduidelijk in hoeverre hier in de praktijk gebruik van wordt gemaakt en hoe deze interventies worden gewaardeerd door de betrokken professionals. Inzet van herstelgerichte interventies sluit aan bij het streven van DJI naar slachtoffer- en herstelgerichte detentie. Herstel in een detentiecontext kan bestaan uit bemiddeld contact tussen gedetineerde verdachten of daders en hun slachtoffer(s), maar omvat ook dadergerichte interventies zoals cursussen die gericht zijn op bewustwording en het nemen van verantwoordelijkheid (ook bekend als zelfherstel) en interventies gericht op herstel met het netwerk van de gedetineerde. Al deze interventies worden in dit onderzoek meegenomen. De volgende drie onderzoeksvragen staan in het onderzoek centraal: 1. Hoe is herstel in detentie georganiseerd? 2. Welke herstelgerichte interventies zijn in detentie beschikbaar voor volwassenen en jeugdigen en wat houden deze in? 3. Hoe kijken betrokken professionals aan tegen de inzet van herstelgerichte interventies? INHOUD: 1. Inleiding, 2. Literatuuroverzicht, 3. Beleid en organisatie van herstelgerichte detentie in de penitentiaire inrichtingen, 4. Herstelgerichte interventies in penitentiaire inrichtingen, 5. Herstelgerichte detentie in justitiële jeugdinrichtingen, 6. Conclusie.