• Jongeren in justitiële behandelinrichtingen

   Boendermaker, L. (WODC, 1995)
   In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van een onderzoek naar de populatie in de elf justitiële behandelinrichtingen voor jeugdigen die ons land kent. Het populatieonderzoek is het eerste deel van het onderzoek Justitiële behandelinrichtingen: populatie, behandeling en follow-up. In dit rapport wordt de populatie in justitiële behandelinrichtingen beschreven en komt de problematiek uitgebreid aan de orde. Daarbij staan drie vragen centraal: in hoeverre verschillen jongeren in justitiële behandelinrichtingen van jongeren in andere, niet-justitiële inrichtingen; zijn binnen de populatie van de justitiële behandelinrichtingen verschillende typen jongeren te onderscheiden, met bijvoorbeeld elk een eigen problematiek; verschillen de justitiële behandelinrichtingen onderling. Om deze vragen te kunnen beantwoorden is informatie verzameld uit de dossiers van de 338 jongeren die in 1993 opgenomen zijn in een justitiële behandelinrichting. Daarnaast is er kort na opname aan jongeren gevraagd een aantal gestandaardiseerde vragenlijsten in te vullen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Jongeren en hun problematiek bij opname 3. De typen nader bekeken 4. Verschillen tussen inrichtingen 5. Vergelijking met jongeren buiten de justitiële behandelinrichtingen 6. Conclusies en discussie
  • Voorspelling naar inrichting

   Tollenaar, N.; Weijters, G.M. (WODC, 2021-12-30)
   In dit onderzoek is voor de casus van justitiële jeugdinrichtingen (JJI’s) onderzocht onder welke condities het haalbaar is om te komen tot een onvertekende (valide) en stabiele (betrouwbare) schatting van het relatieve effect van de JJI’s op recidive. Hiervoor is gekeken naar gegevens over de periode 2004 tot en met 2013. Ook is bekeken of er een standaardwerkwijze voor modellering ontwikkeld kan worden.