• Achtergronden van de detentieratio in Caribisch Nederland

   Leertouwer, E.C.; Zaalberg, A.; Busker, A.L.J. (medew.) (WODC, 2015)
   Aanleiding voor het onderzoek waren diverse publicaties waarin gemeld werd dat de detentieratio, gedefinieerd als het aantal gedetineerden per 100.000 inwoners, in Caribisch Nederland ruim acht keer hoger ligt dan in Europees Nederland. Gecombineerd met jarenlange tekorten aan detentieplaatsen in het recente verleden zorgde dit voor een voortdurende druk op de beschikbare detentiecapaciteit in Caribisch Nederland. Het steeds weer vergroten van detentiecapaciteit is zeer kostbaar en kent financiële en fysieke grenzen. Op dit moment is er bovendien onvoldoende inzicht in de aard en achtergronden van de hoge detentieratio. Onduidelijk is daardoor ook hoe deze zich in de toekomst zal ontwikkelen, en welke effecten er zouden kunnen optreden bij eventuele beleids-wijzigingen, bedoeld om de ratio te beïnvloeden. Om beter grip te krijgen op de behoefte aan detentiecapaciteit en de factoren die een rol spelen in de ontwikkeling is onderzoek verricht naar mogelijke achtergronden van de hoge detentieratio in Caribisch Nederland. INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethoden 3. Algemene situatieschets 4. Relevante factoren vanuit de strafrechtketen 5. Mogelijke achtergronden van criminaliteit 6. Conclusies en discussie
  • Achtergronden van jeugddelinquentie en middelengebruik

   Junger-Tas, J.; Steketee, M.; Moll, M. (WODC (subsidie), 2008)
   Dit onderzoek naar jeugddelinquentie, het gebruik van alcohol en drugs en slachtofferschap is onderdeel van het tweede internationaal vergelijkend onderzoek via zelfrapportage naar deze problematiek. Het rapport biedt theoretische en maatschappelijke verklaringen voor delinquentie of risicogedrag van jongeren. De sociale en morele ontwikkeling van kinderen en de invloed van het gezin, de school, de buurt en de leefstijl van jongeren zijn volgens de auteurs van doorslaggevende invloed op de oorzaken, ernst en duur van jeugddelinquentie.
  • Afdoening van zeer ernstige delicten gepleegd door jeugdigen - vervolgonderzoek naar aanleiding van de Motie Griffith

   Buysse, W.; Dijk, B. van; Abraham, M. (WODC, 2008)
   Het doel van dit onderzoek is tweeledig: Inzicht geven in de wijze waarop rechters reageren op zeer ernstige delicten gepleegd door jeugdigen.Nagaan of er significante verschillen zijn tussen de rechtbanken in de afdoening van dit soort delicten.Het onderzoek is een vervolg op een eerder onderzoek uit 2005 naar de specifieke aard en omvang van de vormen van ernstig crimineel gedrag, gepleegd, al dan niet in groepsverban, door jeugdigen van 14 tot 16 jaar en welke sancties de rechter deze jeugdigen oplegd.
  • Communities and Crime

   Eisner, M.; Wikström, P.-O.H.; Hawkins, J.D.; Torstensson, M.; Peper, B.; Spierings, F.; Crawford, A.; Killias, M.; Sahetapy, J.E.; Neubacher, F.; et al. (WODC, 1999)
   ARTICLES: 1. Editorial 2. Manuel Eisner and Per-Olof H. Wikström - Violent Crime in the Urban Community: A Comparison of Stockholm and Basel 3. J. David Hawkins - Preventing Crime and Violence through Communities That Care 4. Per-Olof H. Wikström and Marie Torstensson - Local Crime Prevention and its National Support: Organisation and Direction 5. Bram Peper and Frans Spierings - Settling Disputes Between Neighbours in the Lifeworld: An Evaluation of Experiments with Community Mediation in the Netherlands 6. Adam Crawford - Questioning Appeals to Community within Crime Prevention and Control 7. Current Issues: Martin Killias and Jacob Elfinus Sahetapy - 'Communities and Crime': the Unexpected Outcomes of an Asian Dinner 8. Frank Neubacher, Michael Walter, Helena Válková and Krzysztof Krajewski - Juvenile delinquency in Central European Cities: a Comparison of Registration and Processing Structures in the 1990s
  • Crime Prevention by Early Intervention

   Le Blanc, M.; Tremblay, R.E.; Craig, W.M.; Farrington, D.P.; Doreleijers, Th.A.H.; Moser, F.; Rollet, C.; Junger-Tas, J.; Tutt, N.; Ierland (WODC, 1997)
   ARTICLES: 1. Editorial 2. Marc Le Blanc - Identification of potential juvenile offenders 3. Richard E. Tremblay and Wendy M. Craig - Developmental juvenile delinquency prevention 4. David P. Farrington - Early prediction of violent and non-violent youthful offending 5. Françoise Moser and Theo A.H. Doreleijers - An explorative study of juvenile delinquents with attention-deficit/hyperactivity disorder 6. Catherine Rollet - The early intervention of juvenile crime: some historical landmarks 7. Josine Junger-Tas - The future of a preventive policy towards juveniles 8. Norman Tutt - Home and away: a new social policy for children in Ireland 9. Crime institute profile - WODC
  • Criminaliteit en rechtshandhaving 2012 - ontwikkelingen en samenhangen

   Kalidien, S.N. (eindred.); Heer-de Lange, N.E. de (eindred.) (WODC, 2013)
   Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) 2012 is een periodiek naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig belangstelling hebben voor cijfers over criminaliteit en rechtshandhaving. Het rapport bevat de gegevens en ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving. De gegevens hebben in het algemeen betrekking op de periode 2005-2012. De rapportage richt zich op de volgende vragen: wat is de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel wordt hiervan opgespoord, welke strafrechtelijke reactie heeft justitie hierop, hoe worden opgelegde sancties tenuitvoergelegd en welke ontwikkelingen hebben zich hierin voorgedaan? Andere vragen die aan de orde komen hebben ondermeer betrekking op de onderlinge samenhang tussen de schakels van de strafrechtsketen, Nederland in internationaal perspectief en kosten van criminaliteit. Het bevat de gegevens van de ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving vanaf 2005 tot en met 2012.  Voor de tweede keer verschijnt C&R in een op zichzelf staande reeks (Justitie in statistiek). INHOUD: 1. Inleiding - N.E. de Heer-de Lange, S.N. Kalidien en F.P. van Tulder 2. Het Nederlandse strafrechtssysteem - J.B.J. van der Leij 3. Criminaliteit en slachtofferschap - M.M.P. Akkermans en M.M. van Rosmalen 4. Criminaliteit en opsporing - A.Th.J. Eggen en R.J. Kessels 5. Vervolging - M. Brouwers en A.Th.J. Eggen 6. Berechting - M. Brouwers en A.Th.J. Eggen 7. Tenuitvoerlegging van sancties - S.N. Kalidien 8. Overtredingen - F.P. van Tulder en H.G. Aten 9. De strafrechtsketen in samenhang - R.F. Meijer, F.P. van Tulder en S.N. Kalidien 10. Kosten van criminaliteit - D.E.G. Moolenaar, B. Nauta en F.P. van Tulder 11. Nederland in internationaal perspectief - P.R. Smit en H. Goudriaan
  • Criminaliteit en rechtshandhaving 2013 - Ontwikkelingen en samenhangen

   Heer-de Lange, N.E. de (eindred.); Kalidien, S.N. (eindred.) (WODC, 2014)
   Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) 2013 is een periodiek naslagwerk voor allen die, al dan niet beroepsmatig belangstelling hebben voor cijfers over criminaliteit en rechtshandhaving. Het rapport bevat de gegevens en ontwikkelingen op het terrein van criminaliteit en rechtshandhaving. De gegevens hebben in het algemeen betrekking op de periode 2007-2013. De rapportage richt zich op de volgende vragen: wat is de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel wordt hiervan opgespoord, welke strafrechtelijke reactie heeft justitie hierop, hoe worden opgelegde sancties tenuitvoergelegd en welke ontwikkelingen hebben zich hierin voorgedaan? Andere vragen die aan de orde komen hebben onder meer betrekking op de onderlinge samenhang tussen de schakels van de strafrechtsketen, Nederland in internationaal perspectief en kosten van criminaliteit. Het bevat de gegevens van de ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving vanaf 2007 tot en met 2013. Voor de derde keer verschijnt C&R in een op zichzelf staande reeks (Justitie in statistiek, nr. 4), INHOUD: 1. Inleiding - S.N. Kalidien, N.E. de Heer-de Lange en F.P. van Tulder 2. Het Nederlandse strafrechtssysteem - J.B.J. van der Leij 3. Criminaliteit en slachtofferschap - M.M.P. Akkermans en M.M. van Rosmalen 4. Misdrijven en opsporing - A.Th.J. Eggen en R.J. Kessels 5. Vervolging - R.F. Meijer en A.Th.J. Eggen 6. Berechting - R.F. Meijer en A.Th.J. Eggen 7. Tenuitvoerlegging van sancties - S.N. Kalidien 8. De strafrechtsketen in samenhang - F.P. van Tulder, R.F. Meijer en S.N. Kalidien 9. Overtredingen - F.P. van Tulder en H.G. Aten 10. Kosten van criminaliteit - D.E.G. Moolenaar, M.M. van Rosmalen, M. Vlemmings en F.P. van Tulder 11. Nederland in internationaal perspectief - P.R. Smit en H. Goudriaan
  • Criminaliteit en rechtshandhaving 2014 - Ontwikkelingen en samenhangen

   Kalidien, S.N. (eindred.); Heer-de Lange, N.E. de (eindred.) (WODC, 2015)
   Deze 13e editie van Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. De publicatie verschaft informatie over langere tijd en richt zich met name op de periode 2007-2014.Met het oog op de inspanningen ten behoeve van de kwaliteitsborging en verdergaande digitalisering is er dit jaar gekozen voor een sterk ingekorte editie van C&R. In deze 13e editie vindt u geen update van het beschrijvende hoofdstuk 2 (Het Nederlands strafrechtssysteem). De andere hoofdstukken zijn sterk ingekort en bieden alleen op hoofdlijnen beschrijvingen van 2007 tot en met 2014 in de vorm van verkorte teksten en enkele figuren.Nieuwe bevindingen over de informatieverzameling en -verwerking alsook toelichtingen bij definities zijn met name terug te vinden in bijlage 3 (Bronnen en methoden) en bijlage 7 (Begrippen). De onderliggende gegevens zijn zoveel mogelijk behouden. Deze zijn enkel online beschikbaar in Excel-formaat, mede als opstap naar verdergaande digitalisering van de gegevens. Een overzicht van vorige edities van C&R is te vinden op de speciale webpagina 'Criminaliteit en rechtshandhaving' (zie www.wodc.nl). INHOUD: 1. Inleiding - N.E. de Heer-de Lange en S.N. Kalidien 2. Het Nederlandse strafrechtssysteem - J.B.J. van der Leij 3. Criminaliteit en slachtofferschap - M.M.P. Akkermans en R.J. Kessels 4. Misdrijven en opsporing - R.J. Kessels en C.M.P. Verkleij 5. Vervolging - M.M. van Rosmalen en R.F. Meijer 6. Berechting - C.M.P. Verkleij en R.F. Meijer 7. Tenuitvoerlegging van sancties - S.N. Kalidien 8. De strafrechtsketen in samenhang - F.P. van Tulder, R.F. Meijer en C.M.P. Verkleij 9. Overtredingen - F.P. van Tulder, D.E.G. Moolenaar en C.M.P. Verkleij 10. Kosten van criminaliteit -D.E.G. Moolenaar, M. Vlemmings, F.P. van Tulder en J. de Winter 11. Nederland in internationaal perspectief - P.R. Smit en H. Goudriaan
  • Criminaliteit en rechtshandhaving 2015 - Ontwikkelingen en samenhangen

   Kalidien, S.N. (eindred.) (WODC, 2016)
   Deze 14e editie van Criminaliteit en rechtshandhaving (C&R) brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. De publicatie verschaft informatie over langere tijd en richt zich met name op de periode 2007-2015.Vergelijkbaar met vorig jaar wordt dit jaar wederom een afgeslankte C&R in pdf gemaakt. De pdf bestaat uit kernachtige teksten, een beperkt aantal figuren, keynotes en kernstaten. In deze editie is het beschrijvende hoofdstuk 2 (Het Nederlands strafrechtssysteem) integraal overgenomen uit de 12e editie (zie: Bijlagen). Daarnaast worden onderliggende tabellen in EXCEL-formaat beschikbaar gesteld. Onder meer met betrekking tot de onderlinge samenhang tussen de schakels van de strafrechtsketen, Nederland in internationaal perspectief en kosten van criminaliteit. Nieuwe bevindingen over de informatieverzameling en -verwerking alsook toelichtingen bij definities zijn met name terug te vinden in bijlage 3 (Bronnen en methoden) en bijlage 7 (Begrippen). Een overzicht van vorige edities van C&R is te vinden op de speciale webpagina 'Criminaliteit en rechtshandhaving' (zie: www.wodc.nl). INHOUD: 1. Inleiding - S.N. Kalidien en M. Vlemmings 2. Het Nederlandse strafrechtssysteem - J.B.J. van der Leij 3. Criminaliteit en slachtofferschap - M.M.P. Akkermans 4. Misdrijven en opsporing - R.J. Kessels en W.T. Vissers 5. Vervolging - M.M. van Rosmalen en R.F. Meijer 6. Berechting - Z.C. Driessen en R.F. Meijer 7. Tenuitvoerlegging van sancties - S.N. Kalidien 8. De strafrechtsketen in samenhang - F.P. van Tulder, R.F. Meijer en M.M. van Rosmalen 9. Overtredingen - D.E.G. Moolenaar en E.C. van Beek 10. Kosten van criminaliteit - D.E.G. Moolenaar, M. Vlemmings, F.P. van Tulder en J. de Winter 11. Nederland in internationaal perspectief - P.R. Smit en H. Goudriaan
  • Criminaliteit en rechtshandhaving 2016 - Ontwikkelingen en samenhangen

   Kalidien, S.N. (red.); Vlemmings, M.; Tulder, F.P. van; Leij, J.B.J. van der; Akkermans, M.M.P.; Kessels, R.J.; Vissers, W.T.; Rosmalen, M.M. van; Meijer, R.F.; Verkleij, C.M.P.; et al. (WODC, 2017)
   De publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving' brengt ontwikkelingen in en samen-hangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. Deze 15e editie richt zich daarbij met name op de periode 2007 tot en met 2016.Vergelijkbaar met vorig jaar is dit jaar wederom een afgeslankte C&R in pdf gemaakt. De pdf bestaat uit kernachtige teksten, een beperkt aantal figuren, keynotes en kernstaten.  Daarnaast worden onderliggende tabellen in EXCEL-formaat beschikbaar gesteld. Onder meer met betrekking tot de onderlinge samenhang tussen de schakels van de strafrechtsketen, Nederland in internationaal perspectief en kosten van criminaliteit.De publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving 2016' is terug te vinden op de websites van het WODC, het CBS en de Raad voor de rechtspraak. Daarnaast is de publicatie beschikbaar op het nieuwe digitale platform www.criminaliteitinbeeld.nl, een initiatief gedragen door het WODC, het CBS, de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie. Een overzicht van vorige edities van C&R is te vinden op de speciale webpagina 'Criminaliteit en rechtshandhaving'. INHOUD: 1. Inleiding - S.N. Kalidien, M. Vlemmings en F.P. van Tulder 2. Het Nederlandse strafrechtssysteem - J.B.J. van der Leij 3. Criminaliteit en slachtofferschap - M.M.P. Akkermans 4. Misdrijven en opsporing - R.J. Kessels en W.T. Vissers (Capita selecta: een alternatieve kijk op de ontwikkeling van criminaliteit: de Nationale Veiligheidsindices 2010-2016 - G. Weijters) 5. Vervolging - M.M. van Rosmalen en R.F. Meijer 6. Berechting - C.M.P. Verkleij en R.F. Meijer 7. Tenuitvoerlegging van sancties - S.N. Kalidien 8. De strafrechtsketen in samenhang - F.P. van Tulder, R.F. Meijer en M.M. van Rosmalen 9. Overtredingen - D.E.G. Moolenaar 10. Kosten van criminaliteit - D.E.G. Moolenaar, M. Vlemmings, F.P. van Tulder en J. de Winter 11. Nederland in internationaal perspectief - P.R. Smit en H. Goudriaan
  • Criminaliteit en rechtshandhaving 2018 - Ontwikkelingen en samenhangen

   Choenni, R. (red.); Braak, S.W. van den (red.); Platenburg, P.F.M. (red.) (WODC, 2019)
   De publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. Deze 17e editie richt zich daarbij met name op de periode 2008 tot en met 2018. Deze editie staat weer boordevol informatie over de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel hiervan wordt opgespoord, de strafrechtelijke reactie die justitie hierop heeft, de tenuitvoerlegging van opgelegde sancties en ontwikkelingen die zich hierin hebben voorgedaan. De publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving 2018' is ook terug te vinden op de websites van het CBS en de Raad voor de rechtspraak. Daarnaast is de publicatie beschikbaar op het nieuwe digitale platform www.criminaliteitinbeeld.nl, een initiatief gedragen door het WODC, het CBS, de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie. Een overzicht van vorige edities van C&R is te vinden op de speciale webpagina 'Criminaliteit en rechtshandhaving'. iNHOUD: 1. Inleiding 2. Het Nederlandse strafrechtssysteem 3. Criminaliteit en slachtofferschap 4. Misdrijven en opsporing 5. Vervolging 6. Berechting 7. Tenuitvoerlegging van sancties 8. De strafrechtsketen in samenhang 9. Overtredingen 10. Kosten van criminaliteit 11. Nederland in internationaal perspectief
  • Criminaliteit en rechtshandhaving 2019 - Ontwikkelingen en samenhangen

   Meijer, R.F. (red.); Braak, S.W. van den (red.); Choenni, R. (red.) (WODC, 2020)
   De publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. Deze 18e editie richt zich daarbij met name op de periode 2009 tot en met 2019. Deze editie staat weer boordevol informatie over de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel hiervan wordt opgespoord, de strafrechtelijke reactie die justitie hierop heeft, de tenuitvoerlegging van opgelegde sancties en ontwikkelingen die zich hierin hebben voorgedaan.De publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving 2019' is ook terug te vinden op de websites van het CBS en de Raad voor de rechtspraak. Daarnaast is de publicatie beschikbaar op het digitale platform www.criminaliteitinbeeld.nl, een initiatief gedragen door het WODC, het CBS, de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie. Een overzicht van vorige edities van C&R is te vinden op de speciale webpagina 'Criminaliteit en rechtshandhaving' (zie: link hiernaast). INHOUD: 1. Inleiding 2. Het Nederlandse strafrechtsysteem 3. Criminaliteit en slachtofferschap 4. Misdrijven en opsporing 5. Vervolging 6. Berechting 7. Tenuitvoerlegging van sancties 8. De strafrechtsketen in samenhang 9. Overtredingen 10. Uitgaven aan sociale veiligheid 11. Nederland in internationaal perspectief
  • Criminaliteit en rechtshandhaving 2020 - Ontwikkelingen en samenhangen

   Meijer, R.F. (red.); Moolenaar, D.E.G. (red.); Choenni, R. (red.); Braak, S.W. van den (red.) (WODC, 2021-10-18)
   De publicatie Criminaliteit en rechtshandhaving brengt ontwikkelingen in en samenhangen tussen criminaliteit en rechtshandhaving in kaart. Deze 19e editie richt zich daarbij met name op de periode 2010 tot en met 2020. Deze editie staat weer boordevol informatie over de aard en omvang van de criminaliteit in Nederland, welk deel hiervan wordt opgespoord, de strafrechtelijke reactie die justitie hierop heeft, de tenuitvoerlegging van opgelegde sancties en ontwikkelingen die zich hierin hebben voorgedaan. Verder worden de uitgaven gemoeid met sociale veiligheid beschreven. Ten slotte is er aandacht voor de ontwikkelingen in internationaal perspectief. C&R is oorspronkelijk door WODC en CBS opgezet. Sinds 2011 werkt de Raad voor de rechtspraak aan deze publicatie mee en in de onderhavige editie C&R 2020 ook de politie en het Openbaar Ministerie, waardoor de expertise verder is verbreed. C&R 2020 omvat de strafrechtsketencijfers inclusief het eerste jaar van de COVID-19-pandemie. C&R beschrijft de ontwikkelingen in de vorm van jaarcijfers. Wat zich qua ontwikkelingen afspeelt in de afzonderlijke maanden binnen het jaar blijft daarmee buiten beeld. Mogelijke verbanden met COVID-19 komen alleen aan de orde voor zover daar voldoende aanwijzingen voor zijn. Een parallel aan deze editie te verschijnen WODC-publicatie (zie: link hiernaast) gaat meer in detail in op het effect van de COVID-19-pandemie op de criminaliteit en de strafrechtsketen. De publicatie 'Criminaliteit en rechtshandhaving 2020' is ook terug te vinden op de websites van het CBS en de Raad voor de rechtspraak. Daarnaast is de publicatie beschikbaar op het digitale platform www.criminaliteitinbeeld.nl, een initiatief gedragen door het WODC, het CBS, de Raad voor de rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de Nationale Politie. Een overzicht van vorige edities van C&R is te vinden op de speciale webpagina 'Criminaliteit en rechtshandhaving' (zie: link hiernaast). INHOUD: 1. Inleiding 2. Het Nederlandse strafrechtsysteem 3. Criminaliteit en slachtofferschap 4. Misdrijven en opsporing 5. Vervolging 6. Berechting 7. Tenuitvoerlegging van sancties 8. De strafrechtsketen in samenhang 9. Overtredingen 10. Uitgaven aan sociale veiligheid 11. Nederland in internationaal perspectief
  • Dalende jeugdcriminaliteit

   Berghuis, A.C.; Waard, J. de; Laan, A.M. van der; Beerthuizen, M.G.C.J.; Goudriaan, H.; Jennissen, R.; Weerman, F.; Looze, M. de; Koning, I.; Marie, O.; et al. (WODC, 2017)
   ARTIKELEN: 1. A.C. Berghuis en J. de Waard - Verdampende jeugdcriminaliteit: Verklaringen van de internationale daling 2. A.M. van der Laan, M.G.C.J. Beerthuizen en H. Goudriaan - Ontwikkelingen in de jeugdcriminaliteit, 1997 tot 2015 3. R. Jennissen - Trends in de overrepresentatie van jongens en jongemannen met een Marokkaanse achtergrond in de verdachtenstatistiek 4. F. Weerman - Social media en smartphones als verklaring voor de daling in jeugdcriminaliteit? 5. M. De Looze en I. Koning - Alcoholgebruik bij jongeren in Nederland: Van zuipschuit van Europa tot het braafste kind van de klas 6. O. Marie en T. Paulovic - Jongeren op school houden, helpt dat tegen criminaliteit? 7. H. Ferwerda en T. van Ham - Lessen uit de aanpak van jeugdgroepen 8. S. van Grinsven en A. Verwest - Vijf jaar Aanpak Top600: Waar staan we nu? SAMENVATTING: De jeugdcriminaliteit is in de afgelopen tien jaar fors afgenomen. Het aantal geregistreerde minderjarige verdachten van een misdrijf daalde met zo’n 60%. Niet alleen de officiële registraties door politie en justitie laten een daling zien. Zelfrapportagecijfers over daderschap bevestigen dit beeld en deze trend stemt overeen met de afname in slachtofferschap in Nederland. Opmerkelijk is dat in de meeste andere westerse landen dezelfde tendens waar te nemen is. Deze ontwikkeling en de duiding daarvan hebben relatief nog weinig aandacht gekregen. Met dit themanummer van Justitiële verkenningen wordt beoogd in die leemte te voorzien.Gezien het internationale karakter ervan is het niet voor de hand liggend om de dalende trend in (jeugd)criminaliteit (uitsluitend) te beschouwen als het resultaat van succesvol criminaliteits- en jeugdbeleid, aangezien dat beleid per land behoorlijk verschilt. In dit themanummer gaan we daarom in de eerste plaats op zoek naar gemeenschappelijke culturele verklaringen, waarin bijvoorbeeld een link wordt gelegd met technologische ontwikkelingen die de tijdsbesteding en belevingswereld van jongeren drastisch veranderd hebben, zoals de opkomst van de smartphone en de populariteit van sociale media en allerlei computer en online games. Ook de tevredenheid met het eigen leven van de generatie ‘Gezond en gelukkig’[1] zou een criminaliteit dempende factor kunnen zijn.Naast deze culturele benadering is er aandacht voor de effecten van overheidsbeleid. Dat hoeft niet direct gericht te zijn op criminaliteitsbestrijding om toch indirect uiteindelijk gevolgen te hebben voor de ontwikkeling van de jeugdcriminaliteit. In dit nummer besteden we bijvoorbeeld aandacht aan campagnes tegen alcoholgebruik door jongeren en aan de maatregel die jongeren verplicht tot hun 18e onderwijs te volgen als zij nog geen startkwalificatie (minimaal mbo-2) hebben behaald. De aanpak van problematische jeugdgroepen en de grootschalige Amsterdamse Top600-aanpak komen eveneens aan bod als voorbeelden van beleid ter bestrijding van jeugdcriminaliteit.Dit themanummer beoogt mede een bijdrage te leveren aan de discussie over de inzet van justitie- en politiemiddelen en de toekomstige ontwikkeling van de criminaliteit. De jeugdstrafsector krimpt al jaren, met alle consequenties voor de werklast en benodigde capaciteit. En hoewel niet iedere crimineel al in zijn of haar jeugdjaren de eerste stappen richting misdaad zette, is het voorstelbaar dat de sterke vermindering van het aantal jeugdige delinquenten in de toekomst zal leiden tot minder aanwas van volwassen justitiabelen. [1] Zie: www.scp.nl/Nieuws/Hoe_staat_het_met_de_Nederlandse_jeugd
  • De overeenstemming tussen zelfgerapporteerde jeugdcriminaliteit en bij de politie bekende jeugdige verdachten

   Weijters, G.; Laan, A.M. van der; Kessels, R.J. (medew.) (WODC, 2016)
   In dit onderzoek is nagegaan in hoeverre zelfrapportage van delinquent gedrag gemeten met de Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit (MZJ) een aanvulling geeft op jeugdcriminaliteit gemeten met politieregistraties. Hiervoor is ten eerste gekeken naar de representativiteit van de MZJ wat betreft het voorkomen van jongeren in de politieregistraties. Vervolgens is meer inzicht willen verkregen in de overeenkomsten en verschillen tussen zelfgerapporteerde daders en door de politie geregistreerde verdachten. Zelfrapportage richt zich vooral op lichtere vormen van criminaliteit, terwijl in de politieregistraties vooral de meer ernstige delicten voorkomen. De algemene gedachte is dat de bronnen samen een completer beeld van de jeugdcriminaliteit geven. In dit onderzoek is gebruikgemaakt van de 2010 meting van de MZJ. De MZJ is een landelijk representatieve steekproef van jongeren in de leeftijd 10 tot en met 17 jaar. Het huidige onderzoek is beperkt tot de 12- tot en met 17-jarigen, omdat deze groep strafrechtelijk vervolgd kan worden en daardoor ook als verdachte worden geregistreerd. De jongeren zijn gevraagd of hun gegevens uit de MZJ gekoppeld mochten worden aan de politieregistraties. De tachtig jongeren die dit geweigerd hebben, zijn verder niet meegenomen in dit onderzoek. Zie ook deel I van dit onderzoek (projectnummer 2033). INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode 3. Vergelijking respons- en non-responsgroep wat betreft voorkomen in de politieregistratie 4. Voorkomen van zelfgerapporteerde daders in de politieregistratie 5. Voorkomen van door de politie geregistreerde verdachten in zelfrapportage 6. Conclusie en discussie
  • De psychometrische kenmerken van de MZJ-vragenlijst over gedigitaliseerde, cyber- en offlinedelicten bij jongeren - Schaalconstructen, afnamemodi en omvangschattingen

   Beerthuizen, M.G.C.J.; Tollenaar, N.; Laan, A.M. van der (WODC, 2017)
   De Monitor Zelfgerapporteerde Jeugdcriminaliteit (MZJ) is een vijfjaarlijks onderzoek waarin Nederlandse jongeren in de leeftijd van 10 tot 23 jaar bevraagd worden over hun delictgedrag.Tijdens de laatste meting zijn een aantal veranderingen doorgevoerd, waar de belangrijkste van is de toevoeging van nieuwe gedigitaliseerde en cyber-delicten in de bevraging. In het huidig rapport worden de resultaten van een ver-diepingsonderzoek naar de MZJ gepresenteerd. De drie thema’s die aan bod komen zijn:De psychometrische kenmerken van de vragenlijst over gedigitaliseerde, cyber- en offlinedelicten, welke de kern vormt van de MZJ.De gevolgen van een overstap van een CAPI/CASI-afnamemodus (d.w.z., afname waarbij een interviewer aanwezig is) naar een CAWI-modus (d.w.z., een internet-afname) voor de rapportage en monitoring van zelfgerapporteerd delinquent gedrag.De mogelijkheden om de MZJ te gebruiken om een omvangschatting te maken van de door Nederlandse jeugdigen gepleegde gedigitaliseerde en cyberdelicten. Zie ook: de Tweede Kamerbrief rondom dit onderzoek. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode 3. Psychometrische kenmerken, gedigitaliseerde, cyber- en offlinedelinquentie 4. CAPI/CASI- versus CAWI-modus 5. Omvangschatting cyber- en gedigitaliseerde delinquentie 6. Samenvatting en conclusie
  • De tweede generatie gastarbeiders

   Unknown author (WODC, 1979)
   Op dit moment verblijven in ons land circa 50.000 Turkse en Maroldcaanse gastarbeiderskinderen. Het is deze tweede generatie' die in het hiernavolgende centraal zal staan. Niet onvermeld blijven gegevens van de situatie van deze kinderen in andere Europese landen. Vooral wordt nagegaan wat de oorzaken zijn die ertoe kunnen leiden dat de toekomst er voor hen weinig veelbelovend uitziet.
  • De verandering in het aandeel jeugdige verdachten in Amsterdam 2005 tot en met 2011 - Op zoek naar verklaringen

   Weijters, G.; Laan, A. van der; Kessels, R.J. (medew.) (WODC, 2014)
   Het doel van dit onderzoek was om meer inzicht te krijgen in de mogelijke achtergronden van de verandering in het geregistreerde aantal jeugdige verdachten in de periode 2005 tot en met 2011 in de gemeente Amsterdam.
  • Delinquent behavior among young people in the western world - First results of the international self-report delinquency study

   Junger-Tas, J. (ed.); Klein, M.W. (ed.); Terlouw, G.J. (ed.) (WODC, 1994)
   This volume presents the first results of the self-report in 13 individual countries. A second volume will follow in 1995, which will present the results of in-depth comparative analysis. The outcomes of these studies are presented in individual chapters. Some conclusions on the basis of this material are presented in the last chapter. These preliminary conclusions are based on similarities in the instruments used and a number of similar samples. In the chapters demographic and socio-economic features of the country under discussion are presented as well as cultural factors, alcohol- and drug consumption, study design, and conclusions about delinquency and problem behavior.
  • Delinquentie, sociale controle en `life events' - Eerste resultaten van een longitudinaal onderzoek

   Rutenfrans, C.J.C.; Terlouw, G.J. (WODC, 1994)
   Dit verslag betreft de eerste resultaten van een deelproject van het onderzoek 'Wendingen in de levensloop' (WIL). Het WIL-project wordt uitgevoerd door de vakgroep 'Jeugd, Gezin en Levensloop' van de RU Utrecht. Dit deelproject betreft voornamelijk regeloverschrijdend gedrag, en is ontwikkeld door het WODC in samenwerking met de genoemde vakgroep. De centrale vraag is, of onverwachte levensgebeurtenissen (life events) onafhankelijk van achtergrondkenmerken en een aantal andere factoren betrokkenheid bij delinquent gedrag kunnen verklaren. Life events zijn bijvoorbeeld het overlijden van een ouder, het krijgen van een ongeluk, maar ook positieve zaken, zoals het vinden van een baan na een periode van werkloosheid. Het theoretische uitgangspunt is de sociale-controletheorie van Hirschi. Het WIL-onderzoek is longitudinaal van opzet. De steekproef bestaat uit 2918 jongeren van 12 tot en met 24 jaar.