• Allochtone jongeren en de kinderbescherming

   Unknown author (WODC, 1985)
   Dit kinderbeschermingsnummer van Justitiële verkenningen is in z'n geheel gewijd aan het thema `Allochtone jongeren en de kinderbescherrning'. Er zijn een viertal artikelen opgenomen, die gezien kunnen worden als het resultaat van ruim drie jaar onderzoek op dit terrein van het onderzoekteam Jeugdbescherming en Jeugddelinquentie van de CoOrdinatiecommissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbescherming.
  • Crisisplaatsingen in de opvanginrichtingen

   Boendermaker, L.; Eijgenraam, K.; Geurts, E. (WODC, 2004)
   In aanvulling op andere onderzoeken naar civiele plaatsingen gaat dit onderzoek over de afstemming van het (zorg)aanbod op de (hulp)vraag van civiel geplaatsten en met name over de vraag of een gesloten plaatsing nodig is voor de hulpvraag. In een kortlopend onderzoek zal de hulpvraag in kaart gebracht worden, daarna vastgesteld worden welk aanbod hierbij past en tenslotte worden nagegaan welk aanbod gegeven wordt en of dit een gesloten setting vergt.
  • De residentiële carrière van jongeren in de kinderbescherming

   Vissers, Jan (WODC, 1988)
   Een centrale doelstelling van het hoofdonderzoek is die factoren op te sporen die van bepalende invloed zijn op de verblijfsduur van jongeren in tehuizen en op de duur en het verloop van hun residentiele carrière. Ten aanzien van de factoren die mogelijk van invloed zijn op de verblijfsduur en de duur en het verloop van de residentiële carrière, kan een onderscheid gemaakt worden in de volgende drie groepen: a. factoren met betrekking tot de jongere en.zijn ouderlijk milieu; b. factoren met betrekking tot het beleid van en de behandeling in het tehuis; c. factoren met betrekking tot het beleid van en de begeleiding door de begeleidende instantie. INHOUD: 1. Inleiding 2. Het statistisch vooronderzoek 3. Het hoofdonderzoek 4. Kenmerken van tehuizen 5. Kenmerken van jongeren 6. Kenmerken van begeleidende instanties 7. Verblijfsduur en residentiële carrière 8. Verblijfsduur en tehuis-factoren 9. Verblijfsduur, carrière en factoren betreffende jongere, ouders en ouderlijk gezin 10. Verblijfsduur, carrière en begeleidingsfactoren 11. Verblijfsduur, carrière en achtergrondfactoren: afsluitende analyses 12. Samenvatting, discussie en aanbevelingen
  • Erkenning, genoegdoening of opnieuw geraakt - Ervaringen met de financiële regelingen 'Seksueel misbruik in instellingen en pleeggezinnen'

   Rij, C. van (Cebeon - Centrum Beleidsadviserend Onderzoek, 2017)
   De Commissie-Samson deed in 2010-2012 onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen die, sinds 1945, op gezag van de overheid in (rijks)instellingen of pleeggezinnen waren geplaatst (Omringd door zorg, toch niet veilig; seksueel misbruik van door de overheid uit huis geplaatste kinderen, 2012). Op basis van het rapport zijn twee (tijdelijke) regelingen getroffen voor een financiële tegemoetkoming aan slachtoffers van seksueel misbruik van uit huis geplaatste kinderen van 1945 tot heden. Het betreft Het Statuut voor de buitengerechtelijke afhandeling van civiele vorderingen tot schadevergoeding in verband met seksueel misbruik van minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen en de Tijdelijke regeling uitkeringen seksueel misbruik minderjarigen in instellingen en pleeggezinnen. De centrale onderzoeksvraag luidt: Wat zijn de ervaringen van aanvragers, instellingen en uitvoerders met de regelingen voor schadever-goeding en financiële tegemoetkoming voor slachtoffers van seksueel misbruik in residentiële instellingen en pleeggezinnen? INHOUD: 1. Inleiding 2. De financiële regelingen 3. Omvang beroep op financiële regelingen 4. Perspectief van slachtoffers 5. Perspectief van de instellingen 6. Perspectief uitvoerder Schadefonds 7. Analyse en conclusie
  • Feiten op een rij: een tussenstand - Tussenevaluatie Actieplan feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen

   Abraham, M.; Dijk, B. van; Hofstra, D. (DSP-groep, 2020)
   Het Actieplan verbetering feitenonderzoek in de jeugdbeschermingsketen; Respect voor kind, ouder en professional, 2018-2021, heeft tot doel te komen tot goed feitenonderzoek en onderbouwde besluiten in de jeugdbeschermingsketen, met betrokkenheid van kinderen en ouders. Het Actieplan is aangeboden aan de Tweede Kamer in 2018 en de uitvoering van het plan loop van 2019 tot en met 2021. De minister heeft bij de aanbieding van het plan aan de Tweede Kamer toegezegd na twee jaar de balans te willen opmaken.De probleemstelling van het onderzoek is vervat in de volgende hoofdvragen: A. Kunnen met het Actieplan de gestelde doelen worden bereikt? B. Wat zijn de (tussentijdse) resultaten van het Actieplan? C. In hoeverre ontwikkelen deze zich in de richting van de nagestreefde doelen? D. Zijn aanpassingen/verbeteringen ten aanzien van het Actieplan mogelijk/wenselijk? Zo ja, welke?De probleemstelling is vertaald naar verschillende onderzoeksvragen, waarin wordt gekeken naar achtereenvolgens het potentieel doelbereik, de uitvoering en eerste resultaten van de verschillende acties, hoe verder en het betrekken van kinderen en ouders bij eindevaluatie.
  • Jongens en meisjes in een gesloten jeugdinrichting - De eerste ervaringen met coëducatie in Het Poortje

   Laan, P.H. van der; Smit, M. (WODC, 1993)
   Tot voor kort geschiedde gesloten (justitiele) opvang van jongens en meisjes in ons land strikt gescheiden. Met ingang van 1992 is daar verandering in gekomen. In de Groningse jeugdinrichting Het Poortje is sedert die datum sprake van een beperkte vorm van coëducatie. Naast drie groepen jongens verblijft daar ook een groep meisjes. De jongens en meisjes verblijven in aparte, van elkaar gescheiden groepen, maar een deel van de bewoners volgt gemengd onderwijs in de interne school. Het experiment met gemengde opvang is tot nu toe zonder problemen verlopen. De gemengde opvang in een gesloten setting blijkt niet tot ongewenste ontwikkelingen en gebeurtenissen te leiden. Op grond van de ervaringen tot nu toe menen de onderzoekers dat er alle reden is om het experiment met gemengde opvang voort te zetten. INHOUD: 1. Inleiding 2. Coëducatie: perspectieven en bezwaren 3. Van jongensopvang naar coëducatie 4. Het Poortje en haar bewoners 5. Opvattingen en ervaringen 6. Slotbeschouwing
  • Jongeren in justitiële behandelinrichtingen

   Boendermaker, L. (WODC, 1995)
   In dit rapport wordt verslag gedaan van de resultaten van een onderzoek naar de populatie in de elf justitiële behandelinrichtingen voor jeugdigen die ons land kent. Het populatieonderzoek is het eerste deel van het onderzoek Justitiële behandelinrichtingen: populatie, behandeling en follow-up. In dit rapport wordt de populatie in justitiële behandelinrichtingen beschreven en komt de problematiek uitgebreid aan de orde. Daarbij staan drie vragen centraal: in hoeverre verschillen jongeren in justitiële behandelinrichtingen van jongeren in andere, niet-justitiële inrichtingen; zijn binnen de populatie van de justitiële behandelinrichtingen verschillende typen jongeren te onderscheiden, met bijvoorbeeld elk een eigen problematiek; verschillen de justitiële behandelinrichtingen onderling. Om deze vragen te kunnen beantwoorden is informatie verzameld uit de dossiers van de 338 jongeren die in 1993 opgenomen zijn in een justitiële behandelinrichting. Daarnaast is er kort na opname aan jongeren gevraagd een aantal gestandaardiseerde vragenlijsten in te vullen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Jongeren en hun problematiek bij opname 3. De typen nader bekeken 4. Verschillen tussen inrichtingen 5. Vergelijking met jongeren buiten de justitiële behandelinrichtingen 6. Conclusies en discussie
  • Moeilijk plaatsbare jongeren - Een onderzoek naar plaatsingen en pogingen tot plaatsing in tehuizen van OTS-pupillen in de leeftijd van 12 tot 17 jaar

   Laan, P.H. van der; Verwers, C.; Essers, A.A.M. (WODC, 1992)
   De centrale doelstelling van het onderzoek luidde: Het verkrijgen van inzicht (kwantitatief en kwalitatief) in de problemen die zich voordoen bij de plaatsing, in het kader van een kinderbeschermingsmaatregel, van jeugdigen in een inrichting en de behoefte bij kinderrechters aan specifieke, al dan niet gesloten, residentiële voorzieningen. De eerste fase van het onderzoek omvatte een peiling van de omvang van de problematiek. Daarvan werd al verslag gedaan in het rapport Wel geplaatst, maar... In de tweede fase is gericht gekeken naar specifieke problemen en knelpunten rond plaatsingen en plaatsingspogingen van als 'moeilijk plaatsbaar' aangemerkte jongeren. Aan de kinderrechters in een zestal arrondissementen is gevraagd aan te geven welke OTS-pupillen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar huns inziens als 'moeilijk plaatsbaar' moeten worden beschouwd. Vervolgens is door middel van dossieronderzoek de plaatsingsgeschiedenis van deze jongeren in kaart gebracht. In interviews met hun gezinsvoogden zijn deze plaatsingsgeschiedenissen vervolledigd en is tevens gevraagd naar de specifieke psychosociale problemen van deze jongeren.
  • Onderwijs in justitiële jeugdinrichtingen en gesloten jeugdzorg

   Smeets, E. (Radboud Universiteit Nijmegen - Instituut voor Toegepaste Sociale Wetenschappen (ITS), 2011)
   Als de jongere binnen een justitiële jeugdinrichting (JJI) of gesloten jeugdzorg (GJZ) leerplichtig is, dan volgt hij/zij onderwijs binnen de inrichting. Het onderwijs wordt verzorgd door een school voor  voortgezet speciaal onderwijs voor jeugdigen met ernstige gedragsproblemen (VSO-ZMOK) verbonden aan een Regionaal expertisecentrum (REC) in de regio. Om de belangen van het onderwijs voor jongeren JJI’s en in de gesloten jeugdzorg en hun instellingen te behartigen is er een Taakgroep onderwijs in gesloten jeugdinrichtingen. Zij zorgen voor de onderlinge afstemming tussen scholen, bewaken dat de kwaliteit van het onderwijs structureel op niveau blijft en sturen waar nodig op verbetering aan.  De centrale vraag voor dit onderzoek luidt: Welke informatie krijgen scholen in justitiële jeugdinrichtingen en scholen in instellingen voor Jeugdzorg-Plus over instromende jongeren en welke activiteiten ondernemen de scholen zelf om informatie te verzamelen die nodig is voor het vaststellen van het onderwijsaanbod? INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoeksopzet en -uitvoering 3. Resultaten van de telefonische enquête 4. Resultaten van de vraaggesprekken 5. Dossieronderzoek en kengetallen 6. Conclusies en discussie
  • Opleiding en begeleiding van inrichtingspersoneel - Psychologisch psychiatrisch informatiebulletin, 8e jrg., nr. 2, september 1975

   Bergeijk, G.A. van (red.); Deinema, C.H.A. (red.); Duintjer-Kleyn, M.R. (red.); Hooft, C. van der (red.); Houwink, R.H. (red.); Houwink, R.H. (red.) (WODC, 1975)
   Over de optimale wijze om vormen van opleiding c.q. begeleiding te realiseren bestaat nog verschil van inzicht. Methodisch is uiteraard de setting, waarin het gebeurt, en de doelstelling van die setting van grote invloed op de vorm die men kiest. In dit themanummer treft men een aantal voorbeelden aan van experimenten op dit gebied, deels op het terrein van het gevangeniswezen, deels op dat van de residentiële kinderbescherming.
  • Opstand en onrust in gevangenissen en kinderbeschermingsinrichtingen - Psychologisch psychiatrisch informatiebulletin, 7e jrg., nr. 1, maart 1974

   Bergeijk, G.A. van (red.); Deinema, C.H.A. (red.); Duintjer-Kleyn, M.R. (red.); Hooft, C. van der (red.); Houwink, R.H. (red.) (WODC, 1974)
   Wat is de achtergrond van opstand en onrust in gevangenissen en kinderbeschermingsinrichtingen? Het ligt voor de hand dat situaties waarin sprake is van vrijheidsbeperking en onderworpenheid, soms ook van gebrekkige huisvesting, een voedingsbodem kunnen zijn voor uitbarstingen, agressieve kortsluitingsreacties en dergelijke. We zien echter de laatste jaren in diverse landen een nevenpatroon in de verschillende gevangenisoproeren verschijnen. Naast betreffende tekorten in de privacy-sfeer bleek ook dat sociale en politieke doelstellingen van invloed waren op het in opstand komen. Mede door de massamedia werden de eisen en verlangens van de opstandigen bij een zeer groot publiek bekend.
  • Tehuisplaatsing van jongeren uit etnische minderheden - Een onderzoek naar de problematiek rond de plaatsing in tehuis of internaat van Surinaamse, Turkse en Marokkaanse jongeren

   Laan, P.H. van der; Essers, A.A.M.; Smit, M. (WODC, 1983)
   Met dit onderzoek hebben de onderzoekers zich ten doel gesteld een inventarisatie te geven van de problematiek rond tehuisplaatsingen van jongeren afkomstig uit etnische minderheden. De algemene onderzoekvraag luidt dan ook: Wat is de problematiek rond tehuisplaatsingen van jongeren uit etnische minderheden? Deze vraag is gesplitst in twee deelvragen: Wat is de problematiek die geleid heeft tot tehuisplaatsing van deze jongeren? Welke problemen ontmoet men bij de tehuisplaatsing van deze jongeren? INHOUD: Deel I: Onderzoekopzet en onderzoekgroepen 1. Onderzoekvragen en onderzoekmethoden 2. Beschrijving van de onderzoekgroep 3. samenvatting Deel II: Achtergrond van de tehuisplaatsing 1. Redenen voor tehuisplaatsing 2. Achtergronden 3. Samenvatting Deel III: De hulpverlening 1. De aanmeldende instanties 2. De groepsleiding 3. De jongeren 4. De ouders 5. Samenvatting Deel IV: Discussie en samenvatting
  • Totale inrichtingen en hun effecten

   Unknown author (WODC, 1976)
   Heel wat mensen houden noodgedwongen verblijf in gevangenissen, ziekenhuizen, bejaardenoorden en dergelijke. Kenmerkend voor dit soort inrichtingen is, dat wonen, slapen, werken en recreëren onder een dak en in tegenwoordigheid van vaak niet zelf gekozen lotgenoten plaatsvindt. Dit soort tehuizen heeft niet altijd een positief effect op hen die er een plaats in hebben gevonden. Aan dit probleem, het negatieve effect van het verblijf in totale inrichtingen, is dit themanummer van Justitiële verkenningen gewijd. Na de inleiding volgen een aantal artikelen die in verkorte vorm zijn opgenomen.
  • Uithuisplaatsing

   Unknown author (WODC, 1978)
   Soms is een justitieel ingrijpen in gezinsverhoudingen onvermijdelijk, en dit kan betekenen dat een minderjarige vanuit het oorspronkelijke milieu wordt overgeplaatst naar een tehuis of pleeggezin. Aan het thema uithuisplaatsing is dit nummer gewijd, en de nadruk zal daarbij vallen op de verschillende keuzemogelijkheden welke de plaatsende instanties ter beschikking staan. In het inleidende artikel wordt vooral stilgestaan bij de vraag, op grond van welke criteria men kiest voor een (bepaald type) tehuis dan wel voor een (bepaald type) pleeggezin. In aansluiting daarop is een aantal 3 al dan niet verkort weergegeven publikaties opgenomen over verschillende mogelijkheden tot uithuisplaatsing in ons land, waarbij tevens onderlinge vergelijkingen worden gemaakt. Verder wordt aandacht besteed aan de rechtspositie van minderjarigen in tehuizen, en tot slot is opgenomen een samenvatting van een onderzoek aangaande het plaatsen van jeugdigen in tehuizen.
  • Wel geplaatst, maar ... - Een eerste verkenning van het verschijnsel moeilijk plaatsbare jongeren en de daarmee samenhangende capaciteitsproblemen in de residentiële hulpverlening

   Laan, P.H. van der (WODC, 1990)
   De centrale doelstelling van het onderzoek is het verkrijgen van inzicht (kwalitatief en kwantitatief) in de problemen die zich voordoen bij de plaatsing in het kader van een maatregel van jeugdigen in inrichtingen en in de behoefte bij kinderrechters aan specifieke (al dan niet gesloten) residentiele voorzieningen. Er is een schriftelijke enquete gehouden onder plaatsende instanties: kinderrechters, voogdij-instellingen en Raden voor de kinderbescherming inzake inrichtingsplaatsing van 12- tot 17-jarige OTS- en voogdijpupillen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Inrichtingsplaatsingen in juli t/m december 1988 3. Justitie-inrichtingen 4. Landelijke voorzieningen 5. Regionale voorzieningen.