• Overheden over internationalisering en ICT-recht - De standpunten van Duitsland, Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten

      Koops, B.-J.; Prins, C.; Schellekens, M.; Gijrath, S.; Schreuders, E.; Oudejans, T. (medew.) (Katholieke Universiteit Brabant - Centrum voor Recht, Bestuur en Informatisering, 2000)
      Met het onderzoek wordt beoogd een inventarisatie te geven van de standpunten van enkele nationale overheden (Duitsland, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten) over ICT-recht en de ontwikkelingen hieromtrent binnen internationale organisaties (o.a. EU, Raad van Europa en de OESO). In het algemeen kan worden gesteld dat de algemene uitgangspunten van het kabinet in de Nota Wetgeving voor de Elektronische Snelweg (Nota WES) soms nuancering behoeven. Zo zijn er bijvoorbeeld toch specifieke regels voor de on-line wereld nodig te zijn om bepaalde belangen te kunnen beschermen, zoals consumentenbescherming, rechtszekerheid en de bevordering van de elektronische handel. De benadering zal niet meer de gelijkstelling van concrete regels uit de off-line wereld aan de on-line wereld moeten zijn, maar de gelijkstelling van het beschermingsniveau van beide werelden. Tevens blijkt de Nederlandse voorkeur voor de inzet van zelfregulering in de onderzochte landen breed gedragen te worden. In de onderzochte landen zijn geen uitgekristalliseerde ideeën te vinden over handhaving van het ICT-recht in algemene zin.