• Behandeling van seksuele delinquenten

   Unknown author (WODC, 1989)
   Dit themanummer van Justitiele Verkenningen gaat over de problemen in de behandeling van seksuele delinquenten. In maart van dit jaar werden vanuit het Ministerie van Justitie twee besloten studiedagen georganiseerd over 'seksualiteit en intimiteit in de inrichting' ten behoeve van de medewerkers in inrichtingen waarin de tbs-maatregel ten uitvoer wordt gelegd. De lezingen die op deze dagen werden gehouden, zijn in dit themanummer in artikelvorm bijeengebracht. De bijdragen vormen met elkaar een fascinerende staalkaart van morele overwegingen, behandelingsproblemen, psychotherapeutische technieken en beleidsafwegingen rond agressief seksueel geweld.
  • Haalbaarheid recidivemeting kindermishandeling, seksueel geweld tegen kinderen en mensenhandel - Verslag van een voorstudie naar de uitvoerbaarheid van metingen op basis van de OBJD

   Beerthuizen, M.G.C.J.; Wartna, B.S.J. (WODC, 2014)
   Van 2012 tot 2016 loopt het actieplan ‘Kinderen Veilig’. In het actieplan worden drie accenten gelegd: 1. Voorkomen; 2. Krachten bundelen door multidisciplinaire aanpak; en 3. Het aanpakken van fysieke mishandeling en seksueel misbruik. Dit onderzoeksproject betreft het derde accent. Dit onderzoek heeft als doel te achterhalen of op basis van de Onderzoek- en Beleidsdatabase Justitiële Documentatie (OBJD) een volledig dan wel representief beeld kan worden verkregen van de strafrechtelijke carrière van persoen die op OM-niveau verdacht worden van kindermishandeling. Naast kindermishandeling wordt in dit rapport ook de aandacht gericht op seksueel geweld tegen kinderen en mensenhandel.
  • Prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel geweld 2020

   Akkersmans, M.; Gielen, W.; Kloosterman, R.; Moons, E.; Reep, C.; Wingen, M. (CBS, 2020-12)
   De Prevalentiemonitor huiselijk geweld en seksueel geweld (PHGSG) beschrijft de aard en de mate waarin huiselijk geweld en seksueel geweld in Nederland voorkomen. Bij huiselijk geweld gaat het om vormen van geweld als fysiek geweld, dwingende controle, stalking en seksueel geweld die gepleegd worden door iemand uit de huiselijke kring. De term ‘huiselijke kring’ heeft betrekking op de sociale relatie tussen slachtoffer en pleger. Tot de huiselijke kring worden gezins- en familieleden en ook eventuele (ex-)partners gerekend. De cijfers in deze PHGSG zijn gebaseerd op een internetenquête onder een steekproef van de Nederlandse bevolking van 16 jaar en ouder (ongeveer 14,3 miljoen personen). Het onderzoek is gehouden van begin maart tot eind april 2020. De uitvraag was net een week gaande toen de zogeheten ‘lockdown’ in het kader van de coronapandemie werd afgekondigd. Over de mogelijke effecten van deze lockdown op het onderzoek wordt in deze publicatie gerapporteerd. Voor het onderzoek zijn honderdduizend personen benaderd. Ruim 30 duizend personen hebben de vragenlijst ingevuld, een respons van 30,5 procent. Dit grote aantal respondenten maakt het mogelijk om betrouwbare en gedetailleerde uitspraken te doen over de prevalentie van huiselijk geweld en seksueel geweld in Nederland. INHOUD: 1. Inleiding, 2. Verbale agressie in huiselijke kring, 3. Fysiek geweld in huiselijke kring, 4. Dwingende controle in huiselijke kring, 5. Stalking door ex-partner, 6. Niet-fysieke seksuele intimidatie, 7. Fysiek seksueel geweld, 8. Online seksuele intimidatie, 9. Huiselijk geweld en seksueel geweld in samenhang bekeken, 10. Totaal huiselijk geweld en totaal seksueel geweld
  • Seksuele kindermishandeling en Justitie

   Unknown author (WODC, 1989)
   Klaarblijkelijk is het seksueel misbruiken van kinderen niet het werk van enkele mannen, maar is een groot deel van de mannelijke bevolking in het geding. Opmerkelijk is dat het delict zich mag verheugen in een zeer wispelturige aandacht. De publieke opinie wordt heen en weer geslingerd tussen morele verontwaardiging en scepsis; tussen de positie van het slachtoffer en die van de beschuldigde ouder(s). Met dit themanummer van Justitiële Verkenningen wordt een nieuwe publikatie toegevoegd aan de boekenkast die reeds over dit onderwerp volgeschreven is. Toch lijkt het wenselijk om het onderwerp nog eens 'rustig' vanuit een justitieel gezichtspunt te belichten. Hoe moeten we de plotselinge aandacht ervoor begrijpen? Welke gevallen komen bij de politie? Wat is de rol van de Raad voor de Kinderbescherming? Wat is de getuigenis van een kind eigenlijk waard?