• Geschillen in het MKB - Over het verloop van conflicten bij bedrijven tot tien werkzame personen

   Geurts, T.; Voert, M.J. ter (WODC, 2019)
   Deze rapportage gaat in op conflicten van MKB-bedrijven tot tien werkzame personen. Dit vanuit de veronderstelling dat als een conflict zich voordoet, ze kwetsbaarder zijn dan grotere MKB-bedrijven omdat ze vaak minder beschikking zullen hebben over economische en juridische hulpbronnen en minder ervaring met het oplossen van potentieel juridische problemen. MKB-bedrijven met 10 t/m 250 werkzame personen blijven dus buiten beeld. Desalniettemin geeft het onderhavige onderzoek zicht op het leeuwendeel van de bedrijven in de zakelijke economie: 96% van alle MKB-bedrijven telt één tot tien werkzame personen. De onderzoeksvragen zijn:Hoeveel bedrijven hebben in het afgelopen jaar civiel- en bestuursrechtelijke conflicten ervaren? Wat is de aard van deze conflicten?Hoeveel bedrijven hebben het afgelopen jaar een beroep op juridische dienstverleners en (buiten)gerechtelijke procedures gedaan? Welke waren dit? En om welke redenen zien ze af van het inschakelen van dienstverleners en procedures?Hoe zijn de belangrijkste conflicten afgelopen en wat zijn de resultaten van de gevolgde aanpak?Hoe beoordelen bedrijven de dienstverlening van dienstverleners en beslissende instanties?Hoe beoordelen bedrijven de toegang tot recht en hoe is hun vertrouwen in het rechtssysteem in het algemeen? INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrond 3. Juridiceerbare conflicten van kleine bedrijven 4. De weg naar het recht: opvattingen en hoofdlijnen 5. Aanpak van het belangrijkste conflict 6. Afloop en waardering. Bekijk de resultaten in vogelvlucht: Animatie - Geschillen in het MKB (zie link naar: youtube-animatie) en neem kennis van de kernbevindingen: (zie link naar: Infographic - Geschillen in het MKB
  • Kostprijzen, tarieven en prijsafspraken voor ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders

   Winter, H.; Geertsema, B.; Boxum, Ch.; Beukers, M.; Vermeulen, G.P. (Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, 2019)
   Het onderzoeksrapport doet verslag van twee deelonderzoeken. Deelonderzoek A gaat in op de integrale kostprijzen van ambtshandelingen verricht door gerechtsdeurwaarders, eventuele spreiding daarin en de oorzaken van die spreiding. Deelonderzoek B betreft de gevolgen van het maken van prijsafspraken tussen schuldeisers en gerechtsdeurwaarders voor de bedrijfsvoering en het verdienmodel van de gerechtsdeurwaarders en voor de financiële positie van schuldenaren, gerechtsdeurwaarders en schuldeisers. INHOUD: 1. Inleiding 2. Kader 3. Deelonderzoek A: Kostprijsberekening 4. Deelonderzoek B: Prijsafspraken 5. Analyse en conclusies
  • Markt van buitengerechtelijke incasso

   Geurts, T. (WODC, 2012)
   In het kader het wetsvoorstel maximering buitengerechtelijke incassokosten is door de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer toegezegd dat er onderzoek zal worden verricht naar de markt van buitengerechtelijke incassobureaus (Kamerstukken Tweede Kamer, Vergaderjaar 2010-2011, Handelingen 12 april 2011, 72-17-31). Dit naar aanleiding van het verzoek van de Tweede Kamer om zicht te krijgen op de aard en omvang van de incassomarkt. Deze rapportage doet verslag van een kleinschalig onderzoek. Hoe ziet de markt van buitengerechtelijke incasso er op hoofdlijnen uit? Welk deel valt wel en welk deel valt niet onder een bepaalde vorm van regulering? De focus ligt in dit onderzoek op incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en advocaten omdat dit de belangrijkste deskundigen zijn op de markt van buitengerechtelijke incasso.
  • Omvang incassomarkt - Actualisatie van kwantitatieve gegevens uit 2012

   Geurts, T. (WODC, 2018)
   In 2012 heeft het WODC kleinschalig onderzoek verricht naar de markt van buitengerechtelijke incasso (zie link bij: Meer informatie). Dit onderzoek bracht de aard en omvang van de markt in kaart. In deze notitie wordt nagegaan in hoeverre de cijfermatige gegevens uit deze rapportage nog actueel zijn, en wordt – voor zover haalbaar – de gegevens omtrent de omvang van de markt geactualiseerd. Er is gekeken naar de meest belangrijke spelers op de incassomarkt, te weten incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en advocaten.
  • Particuliere recherche: uitbreiding van de reikwijdte van de wet? - Eindrapportage

   Eysink Smeets, M.; Wal, R. van der (medew.); Bervoets, E. (medew.); Nijmeijer, P. (medew.) (WODC, 2005)
   Doel van het onderzoek is inzicht verschaffen in het (geschatte) aantal, de aard en omvang van (de activiteiten van) bedrijven, bedrijfsonderdelen en andere organisaties die zich met recherchewerkzaamheden bezighouden en die nu niet onder de Wet op de particuliere beveiligingsorganisaties en recherchebureaus (Wpbr) vallen.
  • Trendrapportage gerechtsdeurwaarders 2006 - Toegankelijkheid, continuïteit en kwaliteit van de ambtelijke dienstverlening

   Voert, M. ter; Ewijk, M.D. van (WODC, 2006)
   De minister van Justitie dient de toegankelijkheid en kwaliteit van de diensten van gerechtsdeurwaarders te waarborgen. Daarom is het nodig zicht te houden op de ontwikkelingen in de praktijk van de beroepsbeoefening. De trendrapportage heeft tot doel een beeld te geven van de staat van de dienstverlening van gerechtsdeurwaarders. Tweejaarlijks worden de ontwikkeling op de volgende terreinen in kaart worden gebracht: (a) toegankelijkheid van de diensten (tarieven en spreiding vraag en aanbod), (b) de continuïteit (bedrijfseconomisch en in- en uitstroom gerechtsdeurwaarders) en (c) de kwaliteit en integriteit. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. Toegankelijkheid ambtelijke dienstverlening 4. Continuïteit ambtelijke dienstverlening 5. Kwaliteit ambtelijke dienstverlening 6. Conclusie
  • Verkrijging van een executoriale titel in incassozaken

   Kramer, X.E.; Tuil, M.L.; Tillema, I.; Hazelhorst, M.I. (medew.); Ontanu, E.A. (medew.); Ayrir, N. (medew.) (Erasmus Universiteit Rotterdam - Erasmus school of law, 2012)
   De doelstelling van dit onderzoek is om na te gaan of in incassozaken op een andere wijze dan door het doorlopen van de bestaande gerechtelijke procedure een executoriale titel kan worden verkregen. Daarbij wordt geïnventariseerd wat de voor- en nadelen zijn van mogelijke alternatieven ten opzichte van de bestaande (verstek)procedure. Daartoe biedt het onderzoek inzicht in de aard van incassozaken, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk. Er wordt ook een beschrijving gegeven van de inning van incassovorderingen in Duitsland, Frankrijk, Engeland en Wales, Oostenrijk en Zwitserland.