• Afzonderlijke behandeling vordering benadeelde partij - Financiële consequenties voor de Staat van toepassing Voorschotregeling

   Dantzig, L.A. van; Kuipers, J.P.; Rij, J.C. van; Akkermans, A.J. (medew.) (Cebeon, 2021-12)
   Het beoogde nieuwe Wetboek van Strafvordering bevat de mogelijkheid om complexe vorderingen tot schadevergoeding van slachtoffers van een gewelds- of zedenmisdrijf als benadeelde partijen af te splitsen van de hoofdzaak en in een afzonderlijke procedure in het strafrecht te behandelen.1 Aanleiding hiervoor is dat in de huidige situatie de strafrechter een civiele vordering van de benadeelde partij niet behandelt, als dit naar het oordeel van de rechtbank een onevenredige belasting van het strafgeding oplevert. De benadeelde partij krijgt in dat geval geen schadevergoeding toegewezen in het strafproces. Weliswaar staat de weg naar de civiele rechter dan nog open, maar een civiele procedure kent drempels die er in de strafprocedure niet zijn.2 Afzonderlijke behandeling in een aparte schadevergoedingskamer zou behandeling in het strafproces alsnog mogelijk moeten maken, waardoor de voordelen voor het slachtoffer van strafrechtelijke behandeling blijven bestaan. De centrale onderzoeksvraag luidt: Wat zijn, volgens een beredeneerde schatting, de jaarlijkse publieke kosten van het toevoegen van de voor-schotregeling aan de afzonderlijke behandeling vordering benadeelde partij, zoals opgenomen in het concept nieuwe Wetboek van Strafvordering? INHOUD: 1. Inleiding 2. Problematiek niet-ontvankelijke vorderingen 3. Huidige praktijk: voeging en ontvankelijkheid 4. Toekomst: afzonderlijke behandeling 5. Voorschotregeling
  • Betalingsregelingen - Bevorderen van haalbare betalingsregelingen bij private schuldeisers

   Jungmann, N.; Linssen, M.; Moerman, A.; Muiswinkel, S. van; Oomkens, R. (Hogeschool Utrecht - Kenniscentrum Sociale Innovatie, 2020)
   Er leeft een breed gedragen maatschappelijke zorg rondom de aanpak van schulden. Voor het kabinet vormt deze breed gedragen zorg de aanleiding om werk te maken van een Brede schuldenaanpak. In het regeerakkoord is opgenomen dat de juridische afhandeling van schulden wordt verbeterd. Schuldeisers dienen eerst de mogelijkheden van een betalingsregeling te onderzoeken voor een zaak voor de rechter wordt gebracht. Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen hoe de private markt invulling geeft aan betalingsregelingen en om uit te werken hoe gestimuleerd kan worden dat er, voordat een zaak voor de rechter wordt gebracht, geprobeerd wordt om een haalbare minnelijke betalingsregeling te treffen. Om bovenstaand doel te realiseren, geeft het voorliggende onderzoek antwoord op de volgende centrale onderzoeksvraag: Op welke wijze en in welke mate treffen de verschillende soorten private schuldeisers (haalbare) betalingsregelingen en welke mogelijkheden zijn er om de inzet van dit middel te verbeteren? INHOUD: 1. Inleiding 2. Juridisch kader en jurisprudentie 3. Het perspectief van schuldeisers 4. Het perspectief van incassopartijen 5. Het perspectief van de debiteur 6. Het perspectief sociaal raadslieden 7. Het perspectief van de rechterlijke macht 8. Voorbeelden van aansprekende praktijken 9. De impact van corona 10. Conclusie 11. Denkrichtingen
  • Daling instroom civiele handelszaken onderzocht - Verslag wetenschappelijk forum, 1 mei 2014

   Eshuis, R.J.J. (red.); Tulder, F.P. van (red.) (WODC, 2014)
   Het aantal civiele rechtszaken is in de afgelopen decennia gestaag toegenomen. Het aantal handelszaken steeg van ruim 300.000 in het jaar 2000 tot bijna 700.000 in 2010. Rond de jaarwisseling 2009/2010 sloeg de trend om en begon de instroom van dit type zaken te dalen. Welke factoren zijn van invloed op het beroep op de civiele rechter? Al enige jaren proberen het WODC en de Raad voor de rechtspraak samen daar beter zicht op te krijgen, om prognoses te maken van het te verwachten beroep op de rechter en zo de begroting van de Rechtspraak beter te kunnen onderbouwen. In het voorjaar van 2014 verschenen publicaties van het WODC en van Raad voor de rechtspraak (Rvdr) met verschillende antwoorden op die vraag. WODC en Rvdr hebben hierin aanleiding gezien een ‘wetenschappelijk forum’ te organiseren, waarop drie onderzoeken werden gepresenteerd en bediscussieerd. INHOUD: 1. Inleiding 2. De drie onderzoeken 3. De referenten aan het woord 4. Reacties van de onderzoekers 5. Nawoord Leeuw en Van Dijk
  • De aanpak van de schuldenproblematiek

   Jungmann, N.; Baan, A.; Berkhout, B.; Moerman, A.; Huls, N.; Madern, T.; Beek, G. van; Vogel, V. de; Mheen, D. van de (WODC, 2020)
   ARTIKELEN: 1. Nadja Jungmann - Hoe de onvrede over het schuldhulpstelsel ontstond 2. Ad Baan en Bram Berkhout - Stabilisatie van het schuldenprobleem is niet genoeg 3. André Moerman - Invordering schulden: van eigenbelang naar gezamenlijk belang 4. Nick Huls - Naar een maatschappelijk effectieve schuldenrechter 5. Tamara Madern - De onbenutte kracht van schuldpreventie 6. Gercoline van Beek, Vivienne de Vogel en Dike van de Mheen - Financiële problematiek als belemmering voor re-integratie van ex-delinquenten. Een onderzoek onder reclasseringswerkers en hun cliënten 7. Over het incassobeleid van het CJIB. Het laatste onderzoek van Roland Eshuis (1960-2020) 105 Nick Huls over: Het innen van verkeersboetes op basis van de Wahv Instrumenten, kosten en resultaat, (Cahier 2020-5) van R.J.J. Eshuis SAMENVATTING: Hoewel de economie in de afgelopen jaren bloeide, hebben veel huishoudens zich nog altijd niet kunnen verlossen van de schulden die in de nasleep van de kredietcrisis ontstonden. In 2019 waren er 1,4 miljoen huishoudens met risicovolle (840.000) of problematische schulden (540.000). Na betaling van de vaste lasten en de noodzakelijke aflossingen op achterstanden en leningen blijft er voor hen onvoldoende geld over voor de dagelijkse uitgaven. Het is voorzienbaar dat de coronacrisis deze problemen verder zal doen verergeren. Daarmee krijgen de vele al op stapel staande plannen voor een andere aanpak van schulden, in combinatie met nieuwe wetgeving inzake incasso en belastingvrije voet, extra urgentie. Dit themanummer geeft een beeld van de problemen waarmee de onder schulden gebukt gaande personen en gezinnen kampen, hoe problematische schulden ontstaan en wat daartegen te doen valt. De door de rijksoverheid gelanceerde brede aanpak problematische schulden komt aan de orde, de belangrijke rol van de gemeenten in de aanpak van schulden, evenals nieuwe wetgeving en tal van maatregelen op verschillende niveaus die het probleem zouden moeten helpen beteugelen. Ook is er aandacht voor de in het slop geraakte Wet schuldsanering natuurlijke personen (Wsnp) en voor de rol van schulden bij re-integratie van ex-delinquenten
  • Geschillen in het MKB - Over het verloop van conflicten bij bedrijven tot tien werkzame personen

   Geurts, T.; Voert, M.J. ter (WODC, 2019)
   Deze rapportage gaat in op conflicten van MKB-bedrijven tot tien werkzame personen. Dit vanuit de veronderstelling dat als een conflict zich voordoet, ze kwetsbaarder zijn dan grotere MKB-bedrijven omdat ze vaak minder beschikking zullen hebben over economische en juridische hulpbronnen en minder ervaring met het oplossen van potentieel juridische problemen. MKB-bedrijven met 10 t/m 250 werkzame personen blijven dus buiten beeld. Desalniettemin geeft het onderhavige onderzoek zicht op het leeuwendeel van de bedrijven in de zakelijke economie: 96% van alle MKB-bedrijven telt één tot tien werkzame personen. De onderzoeksvragen zijn:Hoeveel bedrijven hebben in het afgelopen jaar civiel- en bestuursrechtelijke conflicten ervaren? Wat is de aard van deze conflicten?Hoeveel bedrijven hebben het afgelopen jaar een beroep op juridische dienstverleners en (buiten)gerechtelijke procedures gedaan? Welke waren dit? En om welke redenen zien ze af van het inschakelen van dienstverleners en procedures?Hoe zijn de belangrijkste conflicten afgelopen en wat zijn de resultaten van de gevolgde aanpak?Hoe beoordelen bedrijven de dienstverlening van dienstverleners en beslissende instanties?Hoe beoordelen bedrijven de toegang tot recht en hoe is hun vertrouwen in het rechtssysteem in het algemeen? INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrond 3. Juridiceerbare conflicten van kleine bedrijven 4. De weg naar het recht: opvattingen en hoofdlijnen 5. Aanpak van het belangrijkste conflict 6. Afloop en waardering. Bekijk de resultaten in vogelvlucht: Animatie - Geschillen in het MKB (zie link naar: youtube-animatie) en neem kennis van de kernbevindingen: (zie link naar: Infographic - Geschillen in het MKB
  • Incassoprocedures - Opzet voor een Nederlandse incassoprocedure met empirische en rechtsvergelijkende aantekeningen

   Freudenthal, M. (Rijksuniversiteit Utrecht - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 1996)
   De studie valt uiteen in twee delen. In de eerste plaats in een deel waarin naast een historisch overzicht van de Nederlandse incassoprocedures een beschrijving van de huidige procedures voor de inning van geldvorderingen wordt gegeven. In dit deel van het onderzoek valt ook de rechtsvergelijkende beschrijving van het Duitse en Oostenrijkse Mahnverfahren, de Belgische summiere rechtspleging om betaling te bevelen en de Franse injonction de payer en het référé-provision. In de tweede plaats bevat de studie een empirische dimensie, waarin de toepassing van de gerechtelijke procedures en de buitengerechtelijke incasso in Nederland onderzocht worden. Het onderzoek wordt afgesloten met de beantwoording van de vraag of in Nederland de wenselijkheid bestaat voor een incassoprocedure en zo ja, hoe een dergelijke procedure zou moeten worden ingericht.
  • Internationaal onderzoek naar muziekauteursrechten - Eindrapport (tweede versie)

   Frinking, E.; Dorp, L. van; Kahan, J. (RAND Europe, 1997)
   Verslag wordt gedaan van een internationaal vergelijkend onderzoek naar verschillende bestaande systemen van muziekauteursrechtelijke bescherming in vijf Europese landen. De volgende vragen komen aan de orde:Hoe worden in deze landen de vergoedingen voor muziekgebruik geind?Aan de hand van welke parameters worden de tarieven vastgesteld?Wat is de hoogte van deze tarieven?Hoe is het toezicht op de desbetreffende organisaties geregeld.In het onderdeel over Nederland komen de organisaties BUMA, STEMRA en SENA aan de orde.
  • Markt van buitengerechtelijke incasso

   Geurts, T. (WODC, 2012)
   In het kader het wetsvoorstel maximering buitengerechtelijke incassokosten is door de Minister van Veiligheid en Justitie aan de Tweede Kamer toegezegd dat er onderzoek zal worden verricht naar de markt van buitengerechtelijke incassobureaus (Kamerstukken Tweede Kamer, Vergaderjaar 2010-2011, Handelingen 12 april 2011, 72-17-31). Dit naar aanleiding van het verzoek van de Tweede Kamer om zicht te krijgen op de aard en omvang van de incassomarkt. Deze rapportage doet verslag van een kleinschalig onderzoek. Hoe ziet de markt van buitengerechtelijke incasso er op hoofdlijnen uit? Welk deel valt wel en welk deel valt niet onder een bepaalde vorm van regulering? De focus ligt in dit onderzoek op incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en advocaten omdat dit de belangrijkste deskundigen zijn op de markt van buitengerechtelijke incasso.
  • Omvang incassomarkt - Actualisatie van kwantitatieve gegevens uit 2012

   Geurts, T. (WODC, 2018)
   In 2012 heeft het WODC kleinschalig onderzoek verricht naar de markt van buitengerechtelijke incasso (zie link bij: Meer informatie). Dit onderzoek bracht de aard en omvang van de markt in kaart. In deze notitie wordt nagegaan in hoeverre de cijfermatige gegevens uit deze rapportage nog actueel zijn, en wordt – voor zover haalbaar – de gegevens omtrent de omvang van de markt geactualiseerd. Er is gekeken naar de meest belangrijke spelers op de incassomarkt, te weten incassobureaus, gerechtsdeurwaarders en advocaten.
  • Quick scan Belgische procedure voor invordering van onbetwiste schulden

   Voert, M. ter; Lierop, L.E.H.P. van (WODC, 2019)
   In België is in juli 2016 een nieuwe buitengerechtelijke incassoprocedure voor vorderingen tussen bedrijven in werking getreden.1 Deze procedure voor Invordering van Onbetwiste Schulden (hierna IOS-procedure) moet de inning van geldschulden makkelijker, sneller en goedkoper maken voor bedrijven. De gedachte is dat het innen van vorderingen gemakkelijker wordt, omdat een lange en kostbare procedure bij de rechter vermeden kan worden. De meerwaarde van een dergelijke procedure voor de Nederlandse situatie is niet zonder meer duidelijk. De vraag is in hoeverre deze procedure sneller en goedkoper is dan de Nederlandse verstekprocedure en in hoeverre deze procedure – geheel buiten de rechtbank om – voldoende rechtsbescherming biedt. In het onderhavige onderzoek worden de kenmerken van de IOS-procedure beschreven. Tevens wordt ingegaan op de mogelijke voor- en nadelen van invoering van de Belgische IOS-procedure voor bedrijven in Nederland. INHOUD: 1. Inleiding 2. Kenmerken IOS-procedure 3. Voor- en nadelen IOS-procedure in België 4. Mogelijke voor- en nadelen voor Nederland 5. Samenvatting en conclusie
  • Verkrijging van een executoriale titel in incassozaken

   Kramer, X.E.; Tuil, M.L.; Tillema, I.; Hazelhorst, M.I. (medew.); Ontanu, E.A. (medew.); Ayrir, N. (medew.) (Erasmus Universiteit Rotterdam - Erasmus school of law, 2012)
   De doelstelling van dit onderzoek is om na te gaan of in incassozaken op een andere wijze dan door het doorlopen van de bestaande gerechtelijke procedure een executoriale titel kan worden verkregen. Daarbij wordt geïnventariseerd wat de voor- en nadelen zijn van mogelijke alternatieven ten opzichte van de bestaande (verstek)procedure. Daartoe biedt het onderzoek inzicht in de aard van incassozaken, zowel gerechtelijk als buitengerechtelijk. Er wordt ook een beschrijving gegeven van de inning van incassovorderingen in Duitsland, Frankrijk, Engeland en Wales, Oostenrijk en Zwitserland.