• Effecten van de ISD-maatregel

   Tollenaar, N.; Laan, A.M. van der (WODC, 2012)
   De centrale vraag die in deze rapportage wordt beantwoord, is: Is de ISD-maatregel voor zeer actieve veelplegers uitgevoerd in de periode 2004-2008 in termen van criminaliteits- en recidivereductie een veelbelovende maatregel? Een uitgebreide bespreking van de literatuur, methode en resultaten is te vinden in: 'Effecten van de ISD-maatregel; technische rapportage' (Memorandum 2012-2). Zie link bij: Meer informatie.
  • Effecten van de ISD-maatregel - technisch rapport

   Tollenaar, N.; Laan, A.M. van der (WODC, 2012)
   In Nederland is sinds oktober 2004 voor zeer actieve veelplegers (ZAVP's) van misdrijven de ISD-maatregel van kracht. Het doel van deze maatregel is criminaliteitsreductie door incapacitatie (onschadelijkmaking) en recidivereductie door middel van behandeling en resocialisatie. In deze studie is een quasi-experimentele onderzoeksopzet gebruikt om de effectiviteit van de ISD-maatregel afgerond in de periode 2004 tot en met 2008 in termen van recidivereductie en criminaliteitsreductie door incapacitatie te onderzoeken.
  • Effectiviteit van de ISD-maatregel - 2e replicatie

   Tollenaar, N.; Beerthuizen, M.G.C.J.; Drieschner, K.H.; Laan, A.M. van der (WODC, 2019)
   Sinds oktober 2004 kan in Nederland aan veelplegers de maatregel plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders, kortweg de ISD-maatregel, worden opgelegd. De maatregel is bedoeld voor zeer actieve volwassen veelplegers (ZAVP) van veelal lichtere misdrijven bij wie het opleggen van standaardstraffen zoals de korte vrijheidsstraf geen zin blijken te hebben. Het WODC heeft de maatregel tweemaal eerder geëvalueerd in termen van effectiviteit op recidive na uitstroom en het insluitingseffect (ook wel het incapacitatie-effect genoemd) (zie links bij: Meer informatie).Dit onderzoek omvat een replicatie van en een aantal uitbreidingen op de voorgaande effectonderzoeken. Onder andere wordt de recidive van nieuwe cohorten uitgestroomd in de periode 2011 tot en met 2014 onderzocht, zijn er methodologische vernieuwingen doorgevoerd om mogelijke vertekeningen in de schattingen tegen te gaan en is de samenhang van forensische zorg met recidive geschat. Ook is bekeken of het effect van ISD op resocialisatiekenmerken kan worden bepaald. In dit onderzoek worden de volgende onderzoeksvragen beantwoord: In hoeverre is de ISD-maatregel effectief in het reduceren van recidiveprevalentie en -frequentie onder de uitstromers in de periode 2007 tot en met 2014? Wat is het incapacitatie-effect van de ISD-maatregel in termen van strafzaken voor verblijven geëindigd in de periode 2007 tot en met 2016 en zijn er verschillen over de tijd? Welke verschillen zijn er in recidive tussen uitstromers voor en uitstromers na 2009-2010?Verschilt het effect op recidive naar kenmerken van de ISD’ers uitgestroomd in de periode 2011 tot en met 2014? Is het mogelijk de samenhang van de ISD-maatregel met resocialisatiekenmerken, zoals werk, inkomen, en schulden te onderzoeken? Recidiveren ISD’ers die forensische zorg hebben gehad minder dan ISD’ers die geen forensische zorg hebben gehad?
  • Korte- en langetermijneffecten van de ISD-maatregel

   Tollenaar, N.; Laan, A.M. van der; Beijersbergen, K.A. (WODC, 2014)
   De resultaten in deze factsheet zijn een beknopte weergave van de replicatiestudie van de effecten van de ISD-maatregel. Een uitgebreide bespreking van de methode en resultaten is te vinden in Cahier nr. 2014-10 (zie link bij: Meer informatie)
  • Korte- en langetermijneffecten van de ISD-maatregel - Technisch rapport

   Tollenaar, N.; Laan, A.M. van der; Beijersbergen, K.A. (WODC, 2014)
   Het doel van dit onderzoek is:Het repliceren van de vorige effectmeting, maar dan ook voor de uitstroom in 2009 en 2010 en een langere follow-uptijd voor recidive (tot en met 2012) voor ISD’ers uitgestroomd voor 2009.Onderzoeken welke verschillen er zijn in achtergrondkenmerken tussen ex-ISD‘ers die binnen een periode van x jaar wel en die niet meer recidiveren met als doel het verbeteren van de selectiecriteria voor de ISD. Een beknopte weergave van dit onderzoek is terug te vinden in een afzonderlijk gepubliceerde Factsheet, nr. 2014-3 (zie link bij: Meer informatie).
  • Varianummer

   Unknown author (WODC, 1984)
   Dit Varianummer van Justitiele Verkenningen bestaat uit een aantal uiteenlopende onderwerpen vervat in bewerkingen van een viertal buitenlandse artikelen.