• De invulling van het participatieverklaringstraject in Nederlandse gemeenten

   Vries, A.M. de; Noyon, S.M.; Meer, M. van der; Kulu-Glasgow, I. (WODC, 2019)
   Op 1 oktober 2017 werd het ondertekenen van de participatieverklaring een wettelijk onderdeel van het inburgeringsexamen. Het hieraan verbonden traject omvat een of meerdere bijeenkomsten waarin inburgeringsplichtigen leren over de Nederlandse kernwaarden. Hierna bevestigen zij met hun ondertekening op de hoogte te zijn van deze kernwaarden, deze te respecteren en te willen participeren in de Nederlandse samenleving. Als onderdeel van een breder onderzoek naar de binding van statushouders met de Nederlandse rechtsstaat heeft het WODC in kaart gebracht welke verschillende aanpakken van het participatieverklaringstraject (PVT) onder gemeenten bestaan. Gezien de focus van het bredere onderzoek is gekozen om alleen te inventariseren hoe het PVT voor statushouders georganiseerd wordt. Het resulterende overzicht van aanpakken en ervaringen wordt in deze factsheet gepresenteerd.
  • Directe plaatsing in gemeenten van hervestigde vluchtelingen - Een onderzoek naar de impact van het gewijzigde beleid

   Schol, M.; Woestenburg, N.; Sibma, A.; Jager, L. de; Winter, H. (Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, 2013)
   In plaats van een acclimatiseringperiode in het asielzoekerscentrum AZC Amersfoort, worden uitgenodigde vluchtelingen sinds september 2011 rechtstreeks in gemeenten geplaatst. Dit leidt enerzijds tot besparingen, anderzijds kan de maatschappelijke hulpverlening en begeleiding van deze vluchtelingen onder druk komen te staan. Momenteel zijn tussen de 50 en 60 gemeenten actief met deze groep. De centrale vraag van die onderzoek is hoe de directe plaatsing en begeleiding van hervestigde vluchtelingen in gemeenten in de praktijk verloopt, zowel inhoudelijk als financieel, hoe deze uitvoeringspraktijk beoordeeld wordt door betrokken partijen en of zich daarbij knelpunten voordoen. INHOUD: 1. Samenvatting 2. Summary 3. Onderzoeksvragen en -aanpak 4. Het proces in vogelvlucht 5. Selectie 6. Voorbereiding vluchtelingen 7. Voorbereiding in gemeenten 8. Reis en aankomst 9. Verblijf 10. Financiën 11. Conclusie
  • Draagvlak migratiebeleid

   Postmes, T.; Gordijn, E.; Kuppens, T.; Gootjes, F.; Albada, K. (Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen, 2017)
   De hoge instroom van asielzoekers in 2015 heeft het migratievraagstuk op de maatschappelijke agenda geplaatst. Er zijn soms sterke meningsverschillen tussen voor- en tegenstanders. Dit onderzoek focust op het draagvlak onder de Nederlandse bevolking voor verschillende aspecten van het Nederlandse migratiebeleid. De onderzoeksvraag is: Welke factoren beïnvloeden de mate van maatschappelijk draagvlak voor de verschillende aspecten van het migratiebeleid in Nederland, en in hoeverre kunnen die factoren worden ingezet om maatschappelijk draagvlak voor die aspecten te behouden dan wel versterken? Het onderzoek bestaat uit drie delen. Het eerste deel betreft een literatuurstudie waarin is nagegaan welke processen het draagvlak voor migratiebeleid bepalen. Het tweede deel betreft een enquête naar draagvlak onder een grote steekproef Nederlanders. Het derde deel bestaat uit telefonische interviews onder 80 deelnemers aan de enquête , waarbij het doel was om beter inzicht te krijgen in de redenen waarom men zo over deze beleidsmaatregelen en hun uitvoering denkt. INHOUD: 1. Inleiding 2. Literatuuronderzoek 3. Analyse draagvlak op basis van enquête 4. Interviews over vluchtelingen- en arbeidsmigratiebeleid 5. Beschouwing 6. Literatuur 7. Appendix
  • In uitvoering - Een analyse van het op statushouders gerichte beleid en wat er nodig is om dit beleid te verbeteren

   Dagevos, J.; Schans, D.; Uiters, E. (SCP, 2021-09-09)
   Deze policy brief is het sluitstuk van een meerjarig onderzoeksproject over de positie en leefsituatie van statushouders die vanaf 2014 naar Nederland zijn gekomen. Deze policy brief is gericht aan gemeenten omdat zij verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van deze wet. Daarnaast richt de brief zich op de landelijke overheid, die verantwoordelijk is voor de vormgeving en financiële randvoorwaarden van het inburgerings- en opvangbeleid. (zie hiernaast: link naar de SCP-Policy brief)
  • Jaarrapport integratie 2012

   Unknown author (CBS, 2012)
   Tot en met 2008 was het WODC al enige jaren betrokken bij rapportages inzake integratie. Het WODC heeft nu weer een bijdrage geleverd aan het Jaarrapport Integratie door het hoofdstuk over criminaliteit voor zijn rekening te nemen. Als basis dienen daarvoor beschrijvende statistieken en multivariate analyses. De pdf's van het volledige rapport en de samenvatting zijn te vinden op de website van het cbs (zie: bestelinfo).
  • Kortetermijnevaluatie Wet inburgering buitenland - Eindrapportage

   Wilkinson, C.; Goedvolk, M.; Dieten, S. van (WODC, 2008)
   De Wet Inburgering Buitenland (Wib) is in maart 2006 in werking getreden. Deze wet stelt aan vreemdelingen die voor toelating tot Nederland in het bezit moeten zijn van een geldige machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) de extra eis dat ze reeds voor hun komst naar Nederland beschikken over basiskennis van de Nederlandse taal en de Nederlandse maatschappij; zij krijgen geen machtiging voorlopig verblijf (mvv) als ze niet hebben aangetoond over de vereiste basiskennis te beschikken. Dit alles met als doel om de eigen verantwoordelijkheid van de migrant te benadrukken, het integratieproces na aankomst in Nederland efficiënter en effectiever te laten verlopen en met als neveneffect dat het als een selectiecriterium werkt.
  • Met beleid van start - Over de rol van beleid voor ontwikkelingen in de positie en leefsituatie van Syrische statushouders

   Huijnk, W.; Dagevos, J.; Djundeva, M.; Schans, D.; Uiters, E.; Ruijsbroek, A.; Mooij, M. de (Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), 2021-04)
   Het project ‘Longitudinaal cohortonderzoek asielzoekers en statushouders’ heeft als doel om de positie en de leefsituatie van statushouders te onderzoeken en veranderingen in kaart te brengen. Dit is de vierde kwantitatieve studie binnen dat project. Deze studie is verklarend van aard en richt zich primair op Syrische statushouders. Zij maken verreweg het grootste deel uit van de groep statushouders die in de afgelopen jaren in Nederland is komen wonen. De studie gaat na welke factoren van invloed zijn op veranderingen in de positie en de leefsituatie van Syrische statushouders, met een sterke focus op de rol van beleidsfactoren. Hiermee pogen we beter zicht te krijgen op cruciale factoren die een goede start faciliteren. Wat werkt (niet)? INHOUD: 1. Inleiding: de leefsituatie verklaard - Willem Huijnk en Jaco Dagevos (SCP) 2. De rol van psychische en fysieke gezondheid bij succesvol inburgeren in Nederland - Ellen Uiters en Annemarie Ruijsbroek (RIVM), met medewerking van drs. Evert Bloemen 3. Taal met beleid. Factoren achter de taalverbetering van Syrische statushouders - Linda Bakker (Signi cant Public), Jaco Dagevos (SCP) en Maja Djundeva (SCP) 4. Arbeidsdeelname van statushouders en hun dynamiek op de arbeidsmarkt - Dion Dieleman, Corina Huisman, Stephan Verschuren (CBS) 5. Wat werkt? Over de invloed van beleid op de start van de arbeidsloopbaan van Syrische statushouders - Roxy Damen, Willem Huijnk en Maja Djundeva (SCP) 6. Een goed begin is het halve werk? - Mieke Maliepaard, Sanne Noyon en Djamila Schans (WODC)
  • Nieuwe kansen voor vrijwilligerswerk - De inzet van vrijwilligers bij het COA

   Gruijter, M. de; Razenberg, I. (Verwey-Jonker Instituut, 2017)
   De hoofdvraag van het onderzoek luidt: Wat is de mogelijke meerwaarde en wat zijn de (on)mogelijkheden van de inzet van vrijwilligers voor de activering van bewoners in de locaties voor noodopvang en asielzoekerscentra vanuit het gezichtspunt van vrijwilligers, organisaties uit het maatschappelijk middenveld, bewoners en (medewerkers van) het COA?Met de resultaten van het onderzoek wil de aanvrager, het COA, inzicht krijgen in de meerwaarde en (on)mogelijkheden van de inzet van vrijwilligers in de genoemde locaties. Daarmee wil het COA een onderbouwd uitvoeringsbeleid formuleren voor de inzet van vrijwilligers, gericht op de activering van bewoners. INHOUD: 1. Inleiding 2. Het onderzoek 3. Beleidscontext en inzichten over vrijwilligerswerk 4, Activiteiten en taken van vrijwilligers bij het COA 5. Faciliteiten en eisen Conclusies 6. Literatuur 7. Bijlagen
  • Opnieuw beginnen - Achtergronden van positieverschillen tussen Syrische statushouders

   Miltenburg, E. (red.); Dagevos, J. (red.); Huijnk, W. (red.) (Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), 2019)
   Syriërs zijn getalsmatig de grootste groep statushouders die de afgelopen jaren in Nederland zijn komen wonen. Hun leven staat in het teken van het opbouwen van een nieuw bestaan in Nederland. Met dit rapport wordt inzicht geboden in de vroege integratie van Syriërs. Zes onderwerpen staan centraal: gezinshereniging en verhuisgedrag, intenties om in Nederland te blijven, psychische gezondheid, zorggebruik, diversiteit in participatie en sociaal-culturele posities. Er wordt ingegaan op de factoren die verschillen kunnen verklaren binnen de Syrische groep en kenmerkend zijn voor statushouders die nog maar kort in Nederland verblijven: het leven vóór de migratie, ervaringen gedurende de vlucht, de verblijfsperiode in de opvang en de periode daarna. CONTENT: 1. Inleiding - E. Miltenburg, J. Dagevos en W. Huijnk (SCP) 2. Dynamiek in de demografie van Syrische statushouders - N. Boot en Z. Driessen (CBS) 3. Verblijfsintenties van Syrische statushouders n Nederland - S. Noyon en M. Maliepaard (WODC) 4. Inzicht in psychische ongezondheid - A. Wijga (RIVM), M. Maliepaard (WODC), W. Huijnk (SCP) en E. Uiters (RIVM) (m.m.v. E. Bloemen, arts, adviseur/trainer bij Pharos) 5. Zorggebruik in beeld - W. Huijnk (SCP), E. Uiters (RIVM) en A. Wijga (RIVM) 6. Variatie in participatie - E. Miltenburg en J. Dagevos (SCP) 7. Een sociaal-culturele typologie van Syrische statushouders - R. Damen en W. Huijnk (SCP). Lees het persbericht van het SCP met de belangrijkste conclusies van dit onderzoek of lees het volledige rapport 'Opnieuw beginnen; achtergronden van positieverschillen tussen Syrische statushouders' op de website van het SCP. Zie link: Syriërs in Nederland: een studie over de eerste jaren van hun leven in Nederland (2018)
  • Pardon? - Evaluatie van de Regeling afwikkeling nalatenschap oude Vreemdelingenwet

   Wijkhuijs, L.J.J.; Galloway, A.M.; Kromhout, M.H.C.; Welle, I.C. van der; Smit, M. (WODC, 2011)
   Onder bepaalde voorwaarden konden vreemdelingen die onder de oude vreemdelingenwet een asielaanvraag hebben ingediend en nog in Nederland verblijven, een verblijfsvergunning toegekend krijgen. De Regeling is per 1 januari 2009 gesloten. Momenteel worden de laatste werkzaamheden op het terrein van huisvesting, afwikkeling beroepszaken en de financiële afwikkeling afgerond. Het doel van dit onderzoek is na te gaan of de uitvoering van de Pardonregeling overeenkomstig de vooraf geformuleerde uitgangspunten en randvoorwaarden is verlopen en in hoeverre de resultaten overeen komen met hetgeen vooraf was beoogd. INHOUD: 1. Inleiding 2. De Pardonregeling en het bestuursakkoord 3. Vergunningverlening 4. Huisvesting en intake in gemeenten 5. Integratie 6. Terugkeer 7. Noodopvang 8. Conclusie
  • Procesevaluatie pilot Tynaarlo

   Berends, S.; Buimer, L.; Klaver, J. (Regioplan Beleidsonderzoek, 2020)
   Per 1 augustus 2018 is een pilot gestart voor statushouders en kansrijke asielzoekers in de gemeente Tynaarlo, getiteld TuVo 2.0. De TuVo 2.0 pilot betreft kleinschalige opvang in de buurt van gemeenten die deze statushouders zullen gaan huisvesten en is een aangepaste voortzetting van de eerder gestarte tussenvoorziening in Tynaarlo (TuVo 1.0). Deze eerdere TuVo 1.0 is in juli 2016 als proef opgezet om een einde te maken aan de noodopvang van vluchtelingen en om de integratie te bevorderen. De pilot TuVo 2.0 wordt uitgevoerd door stichting INLIA.Het doel van het onderzoek is om in kaart te brengen of het plaatsen van statushouders en kansrijke asielzoekers in kleinere opvangcentra, dicht bij de gemeente waar ze definitief gehuisvest zullen worden, hen helpt bij (in eerste instantie) participatie en (op termijn) integratie. Daartoe worden een plan- en procesevaluatie van de pilot uitgevoerd. INHOUD: 1. Inleiding 2. De pilot Tynaarlo: opzet en beoogde werking 3. De pilot in de praktijk 4. Samenvatting en conclusie
  • Steun voor de Nederlandse rechtsstaat onder statushouders - Identificatie, gedeelde waarden, evaluaties en institutioneel vertrouwen

   Noyon, S.M.; Meer, M. van der; Kulu-Glasgow, I.; Schans, D. (WODC, 2020)
   De afgelopen jaren zijn er veel asielmigranten naar Nederland gekomen, waarbij Syriërs en Eritreeërs de belangrijkste groepen vormen. Een groot deel van hen heeft een verblijfsvergunning asiel in Nederland gekregen. Er leven zorgen over de structurele integratie van asielmigranten, bijvoorbeeld wat betreft hun arbeidsmarktparticipatie en sociale integratie. Daarnaast zijn er ook zorgen over het draagvlak voor de Nederlandse rechtsstaat onder deze groep.Steun voor de rechtsstaat kan op verschillende manieren benaderd worden. In het huidige onderzoek is gekeken naar (1) identificatie als onderdeel van de Nederlandse rechtsstaat; (2) draagvlak voor de kernwaarden en -principes van de Nederlandse rechtsstaat; (3) evaluaties van de prestaties van de Nederlandse rechtsstaat; en (4) vertrouwen in de instanties van de Nederlandse rechtsstaat. INHOUD: 1. Inleiding 2. Steun voor de Nederlandse rechtsstaat 3. Methoden 4. Kennis van en ervaringen met de Nederlandse rechtsstaat onder statushouders 5. Steun voor de Nederlandse rechtsstaat onder statushouders 6. Discussie en conclusie
  • Syriërs in Nederland - Een studie over de eerste jaren van hun leven in Nederland

   Dagevos, J. (red.); Huijnk, W. (red.); Maliepaard, M. (red.); Miltenburg, E. (red.) (Sociaal Cultureel Planbureau (SCP), 2018)
   In deze studie staan Syriërs centraal van 15 jaar en ouder die tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2016 een status hebben gekregen. In deze periode hebben 44 duizend Syriërs een status gekregen. Voor deze studie is een survey uitgevoerd onder 3.200 Syriërs (respons 81%).Er wordt ingegaan op de vlucht, hun ervaringen met de opvang, hun gezondheid, het leren van de Nederlandse taal en hun participatie in het Nederlandse onderwijs. We laten zien hoeveel mensen al betaald werk hebben, in hoeverre ze contacten onderhouden met autochtone Nederlanders en of ze zich veilig en thuis voelen in dit land. Ook bevat de publicatie informatie over welke betekenis religie heeft voor Syriërs en welke waarden binnen deze groep belangrijk zijn. Er is apart informatie verzameld over de leefsituatie van inwonende kinderen. Lees het persbericht van het SCP met de belangrijkste conclusies van dit onderzoek of lees het volledige rapport 'Syriërs in Nederland; een studie over de eerste jaren van hun leven in Nederland' op de website van het SCP. INHOUD: 1. Syriërs in Nederland 2. Demografie 3. Op de vlucht 4. Periode in de opvang 5. Inburgering, maatschappelijke begeleiding en taal 6. Onderwijs 7. Werk, bijstand en de ervaren financiële situatie 8. Sociale contacten, waardeoriëntaties en religie 9. Oriëntatie op Nederland en op het herkomstland 10. Gezondheid, leefstijl en zorggebruik 11. De situatie van Syrische kinderen
  • Syrische statushouders op weg in Nederland - De ontwikkeling van hun positie en leefsituatie

   Unknown author (SCP, 2020)
   Dit is een digitale publicatie die is opgebouwd uit verschillende, op zichzelf staande pagina’s of ‘kaarten’. Hierin brengen we in beeld hoe de positie en leefsituatie van de recent in Nederland gearriveerde Syrische statushouders zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Elke kaart behandelt een eigen onderwerp, zoals taal, gezondheid of positie op de arbeidsmarkt.De basis voor deze publicatie bestaat uit twee surveys die in 2017 en 2019 zijn gehouden onder dezelfde groep (‘cohort’) Syrische statushouders. Het gaat om het cohort Syriërs dat tussen 1 januari 2014 en 1 juli 2016 een verblijfsvergunning asiel heeft gekregen en hun kinderen en partner die als nareiziger of in het kader van gezinshereniging naar Nederland zijn gekomen.zie de digitale publicatie: Syrische statushouders op weg in Nederland