• Actuele justitiethema's in historisch perspectief

   Fijnaut, C.; Spierenburg, P.; Bijleveld, C.C.J.H.; Spapens, P.; Koster, M. de; Moors, J.A.; Amersfoort, J.M.M. van (WODC, 2010)
   ARTIKELEN: 1. C. Fijnaut - De voorlopers van de moderne criminologie in België en Nederland 2. P. Spierenburg - Over het verband tussen de frequentie van en tolerantie voor geweld 3. M. Weevers en C.C.J.H. Bijleveld - 'Thans zal met kracht het breien van kousen worden voortgezet'; vrouwelijke bedelaars en landlopers in de RWI te Leiden 1886-1907 4. P. Spapens - De Brabantse smokkelaars; een grensgeschiedenis vol heroïek en eigenbelang 5. M. De Koster - De verhouding politie-bevolking in historisch perspectief; wederzijdse afhankelijkheid en stilzwijgende contracten 6. J.A. Moors - Radicalen en de macht in Nederland 7. J.M.M. van Amersfoort - Een som van misverstanden; het kabinet-Den Uyl en de immigratie van Surinamers 8. Internetsites SAMENVATTING: Dit themanummer rust op drie pijlers binnen de historische criminologie. Ten eerste de langetermijnontwikkelingen in sociale controle en bestraffing van overheidswege, ten tweede de evolutie van de criminologie zelf, en ten derde de studie van crimineel of deviant gedrag in het verleden. Omdat het werkveld van Justitie breder is dan het domein van de (historische) criminologie, wordt ook aandacht besteed aan een historisch voorbeeld van immigratie en integratie.
  • De Nederlandse Migratiekaart 2013 - Achtergronden en ontwikkelingen in internationale migratiestromen in de periode vanaf 2000

   Jennissen, R. (red.); Nicolaas, H. (red.); Ooijevaar, J.; Liu, J.; Thor, J. van; Fouarge, D.; Chotkowski, M.; Sprangers, A.; Boersema, E.; Winter, J. de; et al. (WODC, 2014)
   Deze publicaties maakt deel uit van een reeks die beoogt de verdere ontwikkelingen in de verschillende migratietypen naar en van Nederland te monitoren. De eerste volledige versie van de Migratiekaart werd gepubliceerd in 2011 (zie link bij: Meer informatie).  De migratiekaart is bedoeld om onderzoekers, beleidsmakers en andere belangstellenden te voorzien van empirische achtergrondinformatie over recente migratiestromen. In deze update, waarin de nadruk ligt op de periode vanaf 2000 en die deels reikt tot 2013 en deels tot 2012, is voor de belangrijkste migratietypen een overzicht gemaakt van de omvang, de verdeling over de herkomst- en bestemmingslanden en de demografische samenstelling. Elk van de hoofdstukken behandelt een bepaald migratietype. Het gaat hierbij om: arbeids-, gezins-, studie-, asiel- en intra-EU-migratie. INHOUD: 1. Inleiding en algemene migratietrends - R. Jennissen (WODC) 2. Arbeidsmigratie - R. Jennissen (WODC), J. Ooijevaar (CBS) en H. Nicolaas (CBS) 3. Gezinsmigratie - M. Chotkowski (WODC), J. Liu (IND) en H. Nicolaas (CBS) 4. Studiemigratie - D. Fouarge (ROA) en J. van Thor (ROA) 5. Asielmigratie - M. Chotkowski (WODC), A. Sprangers (CBS), H. Nicolaas (CBS), E. Boersema (WODC), J. de Winter (CBS) en R. Jennissen (WODC) 6. Intra-EU-migratie - R. Jennissen, J. Ooijevaar (CBS) en V. Wijkhuijs (Instituut Fysieke veiligheid; voorheen WODC) 7. Conclusie en voorzichtige blik op de toekomst - R. Jennissen (WODC) en H. Nicolaas (CBS)
  • Een partner van verre - De cijfers

   Schoorl, J.J.; Klundert, M. van de; Bedem, R.F.A. van den (WODC, 1994)
   Dit rapport bevat een korte studie naar de omvang van de gezinsgeherenigende en gezinsvormende migratie in Nederland. De nadruk daarbij ligt op beschikbare statistische en onderzoeksgegevens. Drie numeriek belangrijke bevolkingsgroepen zijn bij het onderzoek betrokken: Turken, Marokkanen en Surinamers. Naast bestaande gegevens wordt ook gekeken naar (mogelijke) ontwikkelingen in partnerkeuze en huwelijkssluiting. Nadrukkelijk wordt ingegaan op de mogelijkheden die geautomatiseerde gegevensbestanden in de toekomst zullen bieden om studies op dit terrein te verbeteren.
  • Immigratie en criminaliteit in acht West-Europese landen - Een literatuurverkenning

   Baas, N.J. (WODC, 1997)
   Deze literatuurverkenning is bedoeld als aanvulling op het literatuuronderzoek van het WODC naar de betrokkenheid van etnische minderheden bij 'commune criminaliteit' in ons land (Leuw, 1997). Hier is aan de hand van de literatuur onderzoek gedaan naar de situatie in andere Europese landen. Er is informatie verzameld over de resultaten van criminologisch onderzoek naar immigranten in de ons omringende landen, dat is gebaseerd op justitiële gegevens. Daarbij is speciale aandacht besteed aan de vraag of en, zo ja, hoe er in de justitiële wereld onderscheid wordt gemaakt tussen verdachten en daders uit de autochtone bevolking en justitiabelen met een immigrantenachtergrond. In sommige landen, zoals Duitsland en Groot-Brittannië, vond en vindt een discussie plaats over de vraag of criminologisch onderzoek naar immigranten toelaatbaar is en wat het nut daarvan zou kunnen zijn. Direct verband daarmee houdt de vraag of de registratie van nationaliteit, etniciteit of ras van verdachten en daders geoorloofd is. Deze discussie met de argumenten van voor- en tegenstanders komt hier ter sprake. Bovendien wordt gekeken of er landen zijn waar sprake is van een specifiek op immigranten gericht beleid op het terrein van de criminaliteitspreventie en, zo ja, wat daar de ervaringen mee zijn. In acht Europese landen is informatie voor deze literatuurverkenning gevonden: Duitsland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Zwitserland, Zweden, België, Italië, en Spanje.
  • Migratie in beeld

   Maliepaard, M.; Meer, M. van der; Noyon, S.; Schans, D. (WODC, 2018)
   Er zijn allerlei redenen waarom mensen hun land verlaten. Om een jaar te studeren in het buitenland, voor de liefde of voor het werk. Maar het vertrek kan ook gedwongen zijn, bijvoorbeeld als gevolg van oorlog. Wie zijn de mensen die ons land binnenkwamen, waar komen ze vandaan, waarom kwamen ze naar Nederland? En welke mensen vertrokken er juist? Dit is een vervolg op de publicatie: De Nederlandse migratiekaart 2013. INHOUD: 1. Migratie door de tijd 2. Werk en studie 3. Gezinsmigratie 4. Asielmigratie
  • Vorming van Europees immigratie en asielrecht

   Boeles, P.; Fernhout, R.; Gerritsma, E.T.; Kuijpers, A.M.; Tax, B.E.C.M.; Vrouenraets, M.J.A. (Katholieke Universiteit Nijmegen - Centrum voor Migratierecht, 1999)
   Het onderzoek was gericht op de vraag: Wat wordt het gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid van de Europese Unie in ontwikkeling? De onderzoekvragen waren de volgende: 1) Op welke wijze en in hoeverre vindt er harmonisatie plaats, en wat is het effect van de gekozen vorm van harmonisatie voor de samenhang van het rechtsgebied, de effectiviteit van de uitvoering, de bescherming van de belangen van de lidstaten en de bescherming van de rechten van individuen? 2) Hebben besluiten op het gebied van asiel en immigratie in de verschillende lidstaten tot specifieke wets- of beleidswijzigingen geleid? 3) Op basis van het meerjarig werkprogramma van de Raad dient de vraag beantwoord te worden in hoeverre welke (deel)onderwerpen reeds 'geregeld' zijn danwel nog regeling behoeven. Een en ander dient mede in het licht van het geheel van de gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam op het gebied van asiel en immigratie te worden geplaatst. 4) Wat zijn de consequenties van de gekozen wijze van 'recht maken' voor de kwaliteit van het aldus gevormde recht, met name in verband met de realiteit van de communautarisering van door het Verdrag van Amsterdam?