• Aanpak van illegale filesharing - wetgeving(sinitiatieven) in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk nader beschouwd

   Ringnalda, A.; Elferink, M.; Cock Buning, M. de (WODC, 2009)
   Dit onderzoek richt zich op een inventarisatie van de regelingen en initiatieven voor de aanpak van illegale filesharing in Duitsland, Frankrijk en Engeland. Onder illegale filesharing wordt in dit onderzoek verstaan: het kopiëren en downloaden alsmede het uploaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming van de rechthebbende.
  • Bedrijfseffecten wetsvoorstel reprorecht

   Alta, S.; Hoffius, R.; Kootstra, J. (B&A Groep, 2000)
   Het doel van het onderzoek is tot een beeld te komen hoe het bedrijfsleven mogelijk zal reageren op individuele afspraken inzake de uitvoering van de Wet Reprorecht. Wat is de verwachte administratieve belasting voor het Nederlands bedrijfsleven, rekening houdend met het slechtst denkbare scenario, te weten dat een bedrijf onvrijwillig individueel wordt belast met de uitvoering van de regelgeving? Uit het onderzoek blijkt dat reprorechtig kopiëren weinig aandacht heeft in het bedrijfsleven, zowel binnen bedrijven zelf als binnen de overkoepelende organisaties. Wel toont men zich bereid te betalen, hoewel men vraagtekens heeft bij de uitvoering van de regeling. De bedrijven zijn geneigd meer te betalen aan reprorecht wanneer dat in verhouding minder tijdsinvestering vraagt. Zo levert de toepassing van het totale aantal kopieën en het aantal medewerkers met het aantal apparaten een geringe administratieve belasting op (een half tot een heel uur per jaar). De onderzoekers concluderen dat de in de wetgeving voorgestelde methode de voorkeur van het bedrijfsleven heeft. Deze methode kan gebruikt worden voor individuele afspraken tussen de Stichting Reprorecht, maar zou ook heel goed deel uit kunnen maken van afgesloten centrale akkoorden. Ook in dat geval zal immers een verdeelsleutel opgenomen moeten worden voor individuele bedrijven.
  • Corruption and Corporate Crime

   Huberts, L.; Savona, E.U.; Gleason, G.; Vagg, J.; Punch, M.; Garsse, L. van; Garsse, L. van; Aertsen, I.; Peters, T.; Gramckow, H.; et al. (WODC, 1995)
   ARTICLES: 1. Editorial 2. Western Europe and public corruption: expert views on attention, extent and strategies - L. Huberts 3. Beyond criminal law in devising anticorruption policies: lessons from the Italian experience - E.U. Savona 4. Corruption, decolonization and development in Central Asia - G. Gleason 5. A fragmented organizational approach to fraud in a European context: the case of the United Kingdom public sector - A. Doig 6. Anti-fraud coordination in the EU 7. The policing of signs: trademark infringement and law enforcement - J. Vagg 8. (g.b.h.) Grievous business harm: exploring corporate violence - M. Punch 9. L. van Garsse, I. Aertsen and T. Peters on the (in)compatability of insurance and mediation; 9. Gramckow on comunity prosecution in the US and its relevance for Europe 10. Crime institute profile: Willem Pompe Penology Institute, University of Utrecht
  • Cybercrime

   Schuilenburg, M.; Luijf, H.A.M.; Prins, J.E.J.; Albertingk Thijm, Chr.A.; Kaspersen, H.W.K.; Stol, W.Ph. (WODC, 2004)
   ARTIKELEN: 1. M. Schuilenburg - De noodtoestand als regel; cyberkritische reflecties over de openbare ruimte 2. H.A.M. Luijf - De kwetsbaarheid van de ICT-samenleving 3. J.E.J. Prins - Technologie en de nieuwe dilemma's rond identificatie, anonimiteit en privacy 4. Chr.A. Albertingk Thijm - Peer-to-peer vs. auteursrecht 5. H.W.K. Kaspersen - Bestrijding van cybercrime en de noodzaak van internationale regelingen 6. W.Ph. Stol - Trends in cybercrime SAMENVATTING: Cybercrime ofwel computer- en internetcriminaliteit is in een luttel aantal jaren uitgegroeid tot een verschijnsel waarmee iedere computergebruiker bijna dagelijks wordt geconfronteerd. De gevolgen van bijvoorbeeld spam en (vooralsnog toegestane) spionagesoftware mogen dan meestal beperkt blijven en hacken wordt doorgaans als sport gezien, maar de technische vaardigheden die erachter schuilgaan, worden ook ingezet voor zeer schadelijke activiteiten. Te denken valt aan identiteitsroof, plundering van bankrekeningen en het verstoren van vitale infrastructuren als drinkwater- en elektriciteitsvoorzieningen. In dit nummer van Justitiele verkenningen treft u daarvan verschillende aansprekende voorbeelden.
  • Op weg naar evenwicht - een onderzoek naar zorgplichten op het internet

   Eijk, N.A.M. van; Engers, T.M. van; Wiersma, C.; Jasserand, C.A.; Abel, W. (Universiteit van Amsterdam - Instituut voor Informatierecht (IViR), 2010)
   Deze rapportage geeft antwoord op de volgende onderzoeksvragen: - Welke vormen van zorgplicht voor internetserviceproviders gelden in Nederland, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk of worden daar ontwikkeld? - Welke rol(len) vervult de nationale overheid daarbij? - Wat zijn de redenen voor de gekozen aanpak en wat zijn de ervaringen daarmee?
  • Veiligheid in cyberspace

   Koops, B.J.; Stol, W.Ph.; Leukfeldt, E.R.; Klap, H.; Prins, R.; Lodder, A.R.; Boer, L.J.M.; Maat, J.H.; Leeuw, H.B.M.; Wilsem, J. van (WODC, 2012)
   ARTIKELEN: 1. B.J. Koops - De dynamiek van cybercrimewetgeving in Europa en Nederland 2. W.Ph. Stol, E.R. Leukfeldt en H. Klap - Cybercrime en politie; een schets van de Nederlandse situatie anno 2012 3. R. Prins - Een veilige cyberwereld vraagt nieuw denken 4. A.R. Lodder en L.J.M. Boer - Cyberwar? What war? Meer in het bijzonder: welk recht? 5. J.H. Maat - Het lekken van geheimen in 'cyberspace' 6. H.B.M. Leeuw - Zin en onzin van het downloadverbod; actuele ontwikkelingen in digitale piraterij nader beschouwd 7. J. van Wilsem - Slachtofferschap van identiteitsfraude; een studie naar aard, omvang, risicofactoren en nasleep 8. E.R. Leukfeldt en W.Ph. Stol - De rol van internet bij fraudedelicten; internetfraudeurs en klassieke fraudeurs vergeleken 9. Internetsites. SAMENVATTING: In dit themanummer worden actuele ontwikkelingen rond 'digitale piraterij' nader geanalyseerd. Daarnaast is er aandacht voor cybercrimewetgeving, voor de vorderingen bij de politie bij de bestrijding van cybercrime en voor fraude met identiteit en internettransacties. Het lekken van geheimen in cyberspace komt eveneens aan bod, waarbij wordt teruggeblikt op de WikiLeaks-affaire. Voorts is er een artikel gewijd aan het fenomeen cyberwar.
  • Vernieuwende onderzoeksmethoden

   Custers, B.H.M.; Leeuw, H.B.M.; C.C.J.H. Bijleveld; Roks, R.A.; Gelder, J.L. van; Kogel, C.H. de; Cornet, L.J.M.; Vanderveen, G.; Andriessen, D.G. (WODC, 2016)
   ARTIKELEN: 1. B.H.M. Custers - Big Data in wetenschappelijk onderzoek 2. H.B.M. Leeuw - De evaluatie van digitaal beleid: Een Big Data case study 3. C.C.J.H. Bijleveld - Analysemethoden en technieken voor criminologisch onderzoek: Oude trends en nieuwe ontwikkelingen 4. R.A. Roks - In de h200d: Een eigentijdse etnografie 5. J.L. van Gelder - CRIME Lab: Pleidooi voor een nieuwe en vernieuwende criminologie 6. C.H. de Kogel en L.J.M. Cornet - Toepassingsmogelijkheden van Quantified Self-data: Enkele voorbeelden uit de forensisch psychiatrische praktijk 7. G. Vanderveen - Zal ik je eens wat laten zien? Over visuele onderzoeksmethoden 8. D.G. Andriessen - Via een andere methodologie naar een grotere relevantie van onderzoek SAMENVATTING: De sociale wetenschappen zijn decennialang gegijzeld door de tegenstelling tussen onderzoekers die kwantitatieve methoden gebruiken en zij die kwalitatief te werk gaan. Hoewel de discussie daarover wel zal voortduren, lijken toch de scherpe kantjes van dit debat wat afgesleten. Er lijkt een zekere mate van consensus te groeien dat beide benaderingen elkaar aanvullen en nodig hebben. Zoals een van de auteurs in dit themanummer het formuleert: ‘ Waar kwantitatieve methoden hard bewijs kunnen leveren, in die zin dat (...) getoetst kan worden of relaties als ‘niet toevallig’ mogen worden beschouwd, zijn kwalitatieve methoden veel beter in staat dan kwantitatieve methoden om de ‘waarom’-vraag te stellen’ (zie de bijdrage van Catrien Bijleveld). Een andere reden waarom de ‘kwanti-kwali-discussie’ wat lijkt uitgewoed, is de opkomst van allerlei nieuwe technologieën die veel meer variëteit hebben gebracht in methoden van wetenschappelijk onderzoek. En stuk voor stuk brengen die nieuwe methoden weer hun eigen dilemma’s en beperkingen met zich mee die niet goed passen in de aloude kwanti-kwali-discussie. Te denken valt aan toepassingen van Big Data, Google Trends, smartwatches, smartphones, internet, sociale media en virtual reality. Zo stuiten onderzoekers die gebruik maken van Big Data op het probleem dat er veel teveel (onverwachte) verbanden worden gevonden tussen variabelen. Hoe maak je onderscheid tussen verbanden die nieuwe inzichten bieden en correlaties die triviaal zijn? Verrassend genoeg blijkt menselijke intuïtie nog altijd onmisbaar (zie de bijdrage van Bart Custers). De auteurs in dit themanummer over vernieuwende onderzoeksmethoden is gevraagd om niet alleen de mogelijkheden en voordelen van deze methoden te beschrijven, maar ook stil te staan bij beperkingen en (ethische) dilemma’s.
  • Wat er speelt - de positie van makers en uitvoerend kunstenaars in de digitale omgeving

   Weda, J.; Akker, I.; Poort, J.; Rutten, P.; Beunen, A.; Risseeuw, P. (medew.) (Universiteit van Amsterdam - Stichting voor Economisch Onderzoek (SEO), 2011)
   In dit rapport staan de volgende vragen centraal: Wat zijn de meningen van individuele makers en uitvoerend kunstenaars over de digitale ontwikkelingen, mede in relatie tot bestaande vormen van distributie en de rol van het auteursrecht daarin? Wat vinden de makers van de (nieuwe) mogelijkheden tot het exploiteren van hun werk en hun relatie tot commerciële exploitanten, zoals uitgeverijen en platenmaatschappijen? Wat zijn de meningen van de makers over het functioneren en de rol van collectieve beheersorganisaties en de wijze waarop zij ingaan op digitale ontwikkelingen? INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek 3. Digitale distributie en exploitatie 4. Exploitatiecontracten 5. Filesharing, remixing en DRM 6. Collectieve beheersorganisaties 7. Profielen van makers en uitvoerend kunstenaars 8. Conclusie