• Handschriftenonderzoek in het kader van terrorismebestrijding - Quick scan landenstudie

      Flight, S.; Wiebes, C. (Sander Flight - Onderzoek & Advies, 2016)
      In het licht van de recente aanslagen in met name Parijs is de vraag gerezen of in de ons omringende landen, maar ook de Verenigde Staten en Australië, een trend is te zien waarbij handschriftonderzoek naast het oplossen van “klassieke” misdaden zoals o.a. fraude en afpersing, ook in het kader van terrorismebestrijding wordt ingezet. Er zijn recent ook signalen ontvangen vanuit Australië dat handschriftonderzoek bij terreurbestrijding op geïntensiveerde wijze is ingezet. De probleemstelling van dit onderzoek is: “In welke mate en op welke wijze(n) maken organisaties in Nederland en een aantal andere landen, ten behoeve van opsporing en vervolging van terrorisme, gebruik van handschriftonderzoek? Is daarbij sprake van een afnemend, gelijkblijvend of toenemend belang van deze vorm van onderzoek?” INHOUD: 1. Inleiding 2. Handschriftonderzoek: algemeen 3. Handschriftonderzoek ten behoeve van terrorismebestrijding 4. Trends 5. Van behoefte naar vraag 6. Samenvatting