• Bedreigingen en intimidaties van burgemeesters in relatie tot de bestuurlijke aanpak

   Klein Kranenburg, L.; Doeschot, F. ten; Bouwmeester, J.; Andringa, W. (I&O Research, 2020)
   Het doel van het onderzoek is het bieden van inzicht in de aard en omvang van de bedreigingen en intimidaties tegen burgemeesters, alsook in het aantal aangiften, vervolgingen en veroordelingen. Tevens dient het onderzoek inzicht te geven in de mogelijke relatie tussen de mate waarin burgemeesters gebruikmaken van het instrumentarium onder de noemer van ‘bestuurlijke aanpak’ en het zich voordoen van bedreigingen en intimidaties tegen hen. In dit onderzoek staan de volgende twee vragen centraal: Wat is in de periode vanaf 2010 de aard en omvang van het aantal bedreigingen en intimidaties tegen burgemeesters, hoe vaak doen zij daarvan aangifte, hoe vaak wordt er een verdachte opgepakt en hoe vaak vindt er vervolging en veroordeling plaats? In hoeverre is er wel of niet een relatie tussen de bestuurlijke aanpak en het zich voordoen van bedreigingen en intimidaties tegen burgemeesters, uitgesplitst naar de aard van de bedreiging of intimidatie en naar het type dader? INHOUD: 1. Inleiding 2. Bestuurlijke aanpak 3. Slachtofferschap en strafrechtelijke reactie 4. Relatie tussen inzet OOV-bevoegdheden en bedreiging/intimidatie 5. Conclusies en slotbeschouwing
  • De escortbranche - Toezicht, handhaving en naleving

   Struiksma, N.; Huberts, S.; Boxum, Ch.; Snippe, J.; Sytstra, M. (Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, 2016)
   Op 10 november 2009 is een voorstel van wet voor de Wetsvoorstel regulering prostitutie en bestrijding misstanden seksbranche (Wrp) ingediend dat zich richt op het verkleinen van lokale en regionale verschillen, het verkrijgen van meer zicht en grip op de seksbranche door bedrijfsmatige prostitutie onder een vorm van regulering te brengen en het vergemakkelijken van toezicht en handhaving. Wanneer de Wrp wordt aangenomen zullen alle gemeenten een vergunningplicht moeten invoeren voor seksbedrijven, waaronder ook escortbedrijven. Sommige gemeenten kennen al jaren een vergunningplicht, ook voor escortbedrijven. Dit betekent echter niet dat ook alle escortbedrijven en zelfstandig werkende escorts een vergunning aanvragen. Ten tijde van de uitvoering van dit onderzoek is de Wrp nog steeds niet aangenomen. De centrale onderzoeksvraag van het onderzoek luidt als volgt: Welke vormen van toezicht en handhaving worden toegepast op de escortbranche, wat waren de resultaten, knelpunten en neveneffecten, op welke manier kunnen gemeenten de naleving van regels binnen de escortbranche bevorderen en welke good practices’ bestaan er op het gebied van toezicht en handhaving op dit terrein? INHOUD: 1. Inleiding 2. Begripsbepaling 3. Beleid en juridisch kader 4. Aard en omvang 5. Toezicht 6. Handhaving 7. Naleving 8. Conclusies
  • Grensoverschrijdende inning van bestuurlijke boetes - Een verkennend onderzoek naar ervaringen in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en mogelijkheden voor internationale samenwerking

   Metselaar, A.J.; Adriaanse, P.C.; Houdijker, F.M.J. (medew.); Jansen, O.J.D.M.L. (medew.); Ouden, W. den (medew.); Voermans, W.J.M. (medew.); Geertjes, G.J.A. (medew.) (Universiteit van Leiden, 2014)
   In dit rapport wordt verslag gelegd van een quick scan naar de resultaten die een aantal andere Europese landen hebben met het grensoverschrijdend innen van bestuurlijke boetes en de vraag onder welke juridische condities en in welke mate desgewenst internationale oplossingen voor problemen kunnen worden gevonden. INHOUD: 1. Inleiding 2. Juridische kaders voor grensoverschrijdende inning 3. Grensoverschrijdende inning in België 4. Grensoverschrijdende inning in Duitsland 5. Grensoverschrijdende inning in het Verenigd Koninkrijk 6. Mogelijke grondslagen voor internationale samenwerking 7. Beantwoording van de onderzoeksvragen en slotbeschouwingen
  • Handhaving jegens overheden - Rapport voor de commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke Handhaving

   Drupsteen,Th.G.; Leeuw, S.D.M. de; Snijhorst, R.; Tang-van Loenen, P.H. van der (Rijksuniversiteit Leiden - Vakgroep staats- en bestuursrecht, 1997)
   In dit rapport komen de volgende onderzoeksvragen aan de orde: - hoe verhoudt zich het toezicht door hogere bestuursorganen (bijv. het Rijk) tot de decentralisatie van overheidstaken? - welke problemen en mogelijkheden zijn er bij de handhaving jegens organen die ressorteren onder de centrale overheid? - wat is de rol van inspecties zoals de Arbeidsinspecties en de Inspectie van de Milieuhygiene (vgl. het idee van een bestuurlijk openbaar ministerie)? - beschikken de bestuurlijke controleorganen over voldoende onderzoeksbevoegdheden teneinde overtredingen van overheden aan het licht te kunnen brengen? Voordat de comrnissie ingaat op deze aandachtspunten, neemt zij een standpunt in over het vraagstuk van de strafrechtelijke inununiteit van overheidslichamen.
  • Handhaving milieuregelgeving afvalstoffen

   Addink, G.H.; Backes, Ch.; Teesing, N. (medew.); Valk, E.J. de (medew.); Veldkamp, A. (medew.) (Universiteit Utrecht - Instituut voor Staats- en bestuursrecht, 1997)
   Deze studie is verricht ten behoeve van de Commissie Bestuursrechtelijke en Privaatrechtelijke Handhaving (Commissie Michiels). Het doel van dit onderzoek is inzicht te verkrijgen in de meer specifieke handhavingspraktijk van de Afvalstoffenmilieuregelgeving en de daaromtrent levende opvattingen.
  • Handhaving van het bouwvergunningvereiste - Een onderzoek naar het contra legem verlenen van bouwvergunningen

   Hille, M.G.F.; Hoitink, J.E.; Janssen, A.F.J.M. (DHV Milieu en Infrastructuur, 1997)
   Empirisch onderzoek is verricht om in kaart te brengen hoe het feitelijk is gesteld met de verlening van bouwvergunningen en vrijstelling door gemeentebesturen. Tevens is literatuuronderzoek verricht om een analyse te maken van de problematiek en de oplossingen die daarvoor in het verleden zijn aangedragen. Gekeken is in hoeverre overtreding van wettelijke regels plaatsvindt bij de behandeling van bouwaanvragen door gemeentebesturen en/of-ambtenaren. Daarnaast is gekeken om welke type schendingen het gaat, om welke redenen de schendingen plaatsvinden en of hiertegen wordt opgetreden en zo ja, door wie. Conclusies en aanbevelingen sluiten deze rapportage af.
  • Samen sterk met maatwerk - Een onderzoek naar de samenwerking tussen gemeenten bij de handhaving van milieurecht en ruimtelijk bestuursrecht

   Blomberg, A.B.; Michiels, F.C.M.A. (medew.) (Vrije Universiteit - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 1997)
   Het onderzoek bouwt voort op een onderzoek naar de effectiviteit van de milieurechtshandhaving dat door de Vrije Universiteit is verricht voor het ministerie van VROM. Daarin is geconstateerd dat er verschillende ambtelijke/bestuurlijke samenwerkingsvormen bestaan op het vlak van de handhaving van het milieurecht. De in dat onderzoek verkregen kennis en inzichten omtrent succes en falen in bedoelde samenwerkingsvormen worden in het onderhavige onderzoek verdiept. Tevens is het onderzoeksterrein uitgebreid tot het ruimtelijk bestuursrecht.