• Herziening Toezicht Rechtspersonen - vuistregels voor het opstellen van scorefuncties

      Braak, S.W. van den; Choenni, S.; Verwer, S.E. (WODC, 2011)
      Het programma Herziening Toezicht Rechtspersonen (HTR) heeft als doel om een systematiek op te zetten waarmee tijdens de gehele levensloop van een rechtspersoon (van oprichting tot opheffing) actief getoetst kan worden of er een risico bestaat dat de rechtspersoon wordt gebruikt voor frauduleuze doeleinden. Hiertoe wordt het informatiesysteem HTR ontwikkeld dat data uit verschillende bronnen ophaalt, verwerkt en op basis hiervan  risicomeldingen afgeeft. Twee belangrijke aspecten van de automatische analyse zijn nader onderzocht. Het gaat hierbij, ten eerste, om de wijze waarop scores aan de indicatoren worden toegekend en, ten tweede, om de manier waarop deze scores met elkaar gecombineerd worden. INHOUD: 1. Inleiding 2. Scores toekennen aan risico-indicatoren 3. Scores van risico-indicatoren combineren tot één risicoscore 4. Een simulatiedatabase genereren 5. Discussie