• Behandeling van verslaafden aan heroïne - Een inventarisatie en evaluatie van bestaande behandelingsmogelijkheden

   Anjou, L.J.M. d' (WODC, 1978)
   Dit is het verslag van een literatuuronderzoek naar de behandeling van verslaafden aan heroïne.
  • Halfway houses en sluisinternaten - Psychologisch psychiatrisch bulletin, 8e jrg., nr. 1, mei 1975

   Bergeijk, G.A. van (red.); Deinema, C.H.A. (red.); Duintjer-Kleyn, M.R. (red.); Hooft, C. van der (red.); Houwink, R.H. (red.) (WODC, 1975)
   Er is behoefte gegroeid aan tussensituaties, tussenstations op de weg naar een geheel zelfstandig bestaan waar nog enige zorg of nazorg kan worden geboden, zoals de halfway houses en de sluisinternaten. Er zijn in deze richting verschillende experimenten geweest, die met wisselend succes zijn bekroond. Het leek nuttig om in dit themanummer een aantal relevante publikaties over dit onderwerp en de daarbij opgedane ervaringen samen te vatten. Er is literatuur verzameld over de laatste vijf jaar.
  • RETour Helmond - Resultaten van een nieuw reïntegratieproject voor gedetineerden

   Wartna, B.S.J.; Aidala, R.; Veer, P.N. van der (WODC, 1996)
   In oktober 1992 startte in Helmond een experiment met het zogenaamde RETour-project. RETour biedt gedetineerden hulp en begeleiding bij hun terugkeer naar de maatschappij. Het is een extramurale executiemodaliteit: de laatste twee tot vijf maanden van hun vrijheidsstraf bewonen de deelnemers een kamer in een van twee panden in het centrum van Helmond. Van daaruit volgen zij een individuele bepaald activiteitenprogramma gericht op vorming, scholing en werk. Voorafgaand aan hun verblijf worden er met de deelnemers afspraken gemaakt over de concrete invulling van de verschillende onderdelen van het programma. Bij onvoldoende inzet, overtreding van de huisregels of druggebruik kunnen de deelnemers worden (terug)geplaatst naar het huis van bewaring. Op verzoek van de dienst Justitiële Inrichtingen heeft het WODC onderzoek gedaan naar de resultaten van RETour. Centraal stond de vraag in hoeverre het project haar doelstelling ten aanzien van de deelnemers, i.c. hun maatschappelijke integratie, heeft weten te realiseren. Tot eind 1995 werden er onder meer interviews gehouden met deelnemers en projectmedewerkers; de diverse rapportages die over de deelnemers worden opgemaakt, werden geanalyseerd en (voorlopige) recidivegegevens werden opgevraagd bij de politie in Helmond. INHOUD: 1. Inleiding 2. Het RETour-project 3. Het onderzoek 4. De samenstelling van de deelnemersgroep 5. De resultaten 6. Conclusies en discussie