• Aan de grenzen van het meetbare - De methodologische kwaliteit van internationale studies naar de omvang van aan prostitutie gerelateerde mensenhandel met nadruk op Noordwest Europa

   Lensvelt-Mulders, G.; Lugtig, P.; Bos, P.; Elevelt, A.; Helms, A. (Universiteit voor Humanistiek (UvH), 2016)
   De aanleiding voor deze literatuurstudie was een motie van Segers/van der Staaij, waarin gevraagd werd om een wetenschappelijke vergelijking te maken van het prostitutiebeleid tussen landen in Noordwest-Europa en het effect van dat beleid op de omvang van mensenhandel in de betreffende landen. De onderzoeksvraag in deze studie luidt: Wat is er bekend over de relatie tussen prostitutiebeleid in Noordwest-Europa en de omvang van mensenhandel en wat valt er vanuit wetenschappelijk oogpunt te zeggen over de kwaliteit van de bestaande onderzoeken waarop de conclusies over deze relatie zijn gebaseerd? Om een zo goed mogelijk inzicht in bovengenoemde relatie(s) te krijgen, is dit onderzoek specifiek gericht op landen in Noordwest-Europa: Nederland, België, Noorwegen, Zweden, Finland, Denemarken, Duitsland en Groot Brittannië. Deze landen dekken samen de belangrijkste, voor vergelijkend onderzoek relevante, vormen van prostitutiebeleid, en hebben een infrastructuur die in principe het best mogelijke onderzoek naar de omvang van mensenhandel mogelijk maakt. INHOUD: 1. Inleiding in de probleemstelling 2. Internationale beleidscontext 3. Methodologie van het onderzoek 4. Resultaten 5. Conclusies en methodologisch advies
  • Aan handen en voeten gebonden - Mis(ver)standen rond BDSM-scenes en de toereikendheid van zorg en recht

   Kruize, P.; Gruter, P. (Ateno Bureau voor criminaliteitsanalyse, 2014)
   BDSM is een containerbegrip en omvat de fenomenen bondage, discipline, dominantie, submissie, sadisme en masochisme. De probleemstelling die in dit onderzoek aan de orde komt is:Wat is de aard en omvang van BDSM-beoefening in Nederland?In welke mate en op welke wijze is er sprake van misstanden in de BDSM-wereld en in het bijzonder ten aanzien van jonge en/of kwetsbare personen?In welke mate volstaat het bestaande instrumentarium voor recht en zorg om adequaat te reageren bij (seksueel) misbruik in de BDSM-wereld? En wat kunnen we in Nederland leren van de wijze waarop in de ons omringende landen (België, Duitsland en Verenigd Koninkrijk) hiermee wordt omgegaan? INHOUD: 1. Inleiding 2. Methoden van onderzoek 3. BDSM-scene(s) 4. Visies op misbruik bij BDSM 5. Misbruikervaringen bij BDSM 6. Zorgkaders voor BDSM-beoefenaars 7. Strafrechtelijke kaders bij BDSM 8. Opsporingen en vervolging bij BDSM 9. Conclusies
  • Aanpak van illegale filesharing - wetgeving(sinitiatieven) in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk nader beschouwd

   Ringnalda, A.; Elferink, M.; Cock Buning, M. de (WODC, 2009)
   Dit onderzoek richt zich op een inventarisatie van de regelingen en initiatieven voor de aanpak van illegale filesharing in Duitsland, Frankrijk en Engeland. Onder illegale filesharing wordt in dit onderzoek verstaan: het kopiëren en downloaden alsmede het uploaden van auteursrechtelijk beschermd materiaal zonder toestemming van de rechthebbende.
  • Arbeid in de gevangenis

   Unknown author (WODC, 1978)
   Draagt — al dan niet verplichte en/of betaalde — arbeid in de gevangenis bij tot resocialisatie van gedetineerden? Of staat zij deze juist in de weg en moet arbeid daarom voornamelijk worden gezien als tijdverdrijf? Deze en dergelijke vragen komen aan de orde in dit themanummer over arbeid in de gevangenis. De korte inleiding wordt gevolgd door een uitgebreid literatuuroverzicht. Verder vindt U drie buitenlandse artikelen over verschillende aspecten van arbeid in de gevangenis, en gezien de raakvlakken van het thema arbeid met dat van onderwijs en vorming voor gedetineerden, is in aansluiting daarop ook een Amerikaans artikel opgenomen over studieverlof voor gedetineerden. Tot slot een overzicht van de soorten bedrijven in Nederlandse gevangenissen, en hun bezetting.
  • Arbeidsmarktpositie van ex-gedetineerden in Nederland, andere Europese landen en de Verenigde Staten - Literatuuronderzoek

   Netburg, C.J. van (WODC, 1996)
   In het kader van deze literatuurverkenning is in binnen- en buitenlandse publikaties gezocht naar informatie over de arbeidspositie van ex-gedetineerden. Om een duidelijk beeld te krijgen is ook gekeken naar de achtergronden van deze groep voordat zij in detentie gingen. Naast de situatie in Nederland is gekeken naar de situatie in Duitsland, Frankrijk, Zweden, Griekenland, Groot-Brittannië en de Verenigde Staten.
  • Bad thoughts - towards an organised crime harm assessment and prioritation system (OCHAPS)

   Dorn, N.; Bunt, H. van de (WODC, 2010)
   The overall purpose of this paper is to give conceptual support to the Ministry of Justice and the Public Prosecutor's Office in understanding the impact of organised crime on society. CONTENT: 1. Introduction and overview 2. Hurts to victims - how to conceptualise, what metrics? 3. Threat: neutralisation of guardians, public and private 4. Systemic damage: essential yet challenging 5. Renewed emphasis on effectiveness / amenability / efficiency 6. Cross-cutting issues 7. Relation between international and dutch approaches 8. Conclusions and recommendations
  • Bedreigde identiteiten - De wisselwerking tussen anti-islambewegingen en de radicale islam

   Klandermans, B.; Stekelenburg, J. van; Duijndam, C.; Honari, A.; Muis, J.; Slootman, M.; Welschen, S.; Klein, O.; Mahieu, G. (Vrije Universiteit - Faculteit der Sociale Wetenschappen, 2016)
   In het onderzoek zijn de volgende vragen beantwoord: Hoe ziet de wisselwerking tussen het anti-islamveld en het radicale-islamveld eruit in de verschillende landen? In welke mate leidt die wisselwerking tot polarisatie en tot radicalisering van denkbeelden en actierepertoires? Is hierbij sprake van escalatie? Welke de-escalerende maatregelen nemen de overheden in de bestudeerde landen? Het uitgevoerde onderzoek omvatte een verkenning van de wetenschappelijke literatuur, een vergelijkende analyse van vier landen (Verenigd Koninkrijk, Duitsland, België en Frankrijk), expertinterviews en een analyse van relevante inhoud op sociale media (Facebook en Twitter). INHOUD: 1. Introductie 2. Methode 3. Analytisch kader: wisselwerking tussen actoren 4. Verenigd Koninkrijk 5. Frankrijk 6. Duitsland 7. België-Vlaanderen 8. Voor en na 'Parijs': een twitteranalyse 9. Preventie en de-escalatie 10. Slothoofdstuk: verschillen en overeenkomsten in de mobilisatie van aanhangers van anti-islam- en radicale-islambewegingen 11. Referenties
  • Bestrijding van discriminatie naar ras - enkele ervaringen met de bestrijding van raciale discriminatie in andere landen

   Duijne-Strobosch, A.J. van (WODC, 1983)
   In dit onderzoek wordt de nadruk gelegd op specifiek voor de bestrijding van discriminatie opgerichte organisatie. Daarnaast - en gedeeltelijk in verband daarmee - zullen ook wettelijke maatregelen en belangrijke rechterlijke uitspraken aan de orde komen.
  • Binnen beeld buiten - Een evaluatie van zorgconferenties bij langverblijvers (15+) in de tbs

   Wolf, M.J.F. van der; Reef, J.; Gunnink, L.; Hertzberger, J.; Doekhie, J.V.O.R. (Universiteit Leiden - Instituut voor Strafrecht en Criminologie, 2022-05-06)
   Dit onderzoek heeft als doel de gehouden zorgconferenties in het kader van het Project 15-plus, als veelbelovende oplossing voor het ervaren probleem van langverblijvers in de tbs, te evalueren. INHOUD: 1. Inleiding, 2. Kenmerken van langverblijvers – verslag van een dossierstudie, 3. Waardering van betrokkenen – verslag van een interviewstudie, 4. Buitenlandse inzichten – verslag van een vergelijkend onderzoek, 5. Beleidsimplicaties en vroegsignalering – verslag van expertmeetings, 6. Conclusies, discussie en aanbevelingen.
  • Cameratoezicht in het publieke domein in EU-landen

   Meijer, B. (WODC, 2000)
   Het gebruik van camera’s in het publieke domein staat op dit moment sterk in de belangstelling. Diverse steden hebben camera’s in het publieke domein geplaatst of zijn van plan dit te gaan doen. In Nederland is er echter weinig kennis beschikbaar over de voorwaarden, regelgeving en effecten van cameratoezicht in het publieke domein. Daarom is er behoefte aan een literatuurstudie naar de aspecten van cameratoezicht in het publieke domein in landen van de Europese Unie waar men reeds ervaringen hiermee heeft opgedaan. Hierbij staat een aantal onderzoeksvragen centraal. Het gaat om het doel van cameratoezicht, de voorwaarden, de uitvoering en de effecten. Om deze vragen te beantwoorden is telefonisch contact gezocht met de ministeries van Binnenlandse Zaken of Justitie (of beiden) in de diverse landen. Hieruit bleek dat in Groot-Brittannië, Ierland, Frankrijk, België en Finland cameratoezicht in het publieke domein was en dat informatie hieromtrent aanwezig was. Naar deze landen is nader onderzoek verricht. Omdat geschreven informatie niet altijd aanwezig bleek te zijn, is er ook gebruik gemaakt van mondelinge informatie. Naast het analyseren van de literatuur over cameratoezicht in het publieke domein hebben verscheidende telefonische interviews plaatsgevonden met experts op dit gebied in de desbetreffende landen en is er een bezoek gebracht aan het ‘Home Office’ en een cameraproject in Groot-Brittannië. INHOUD: 1. Inleiding 2. Het doel van cameratoezicht 3. Voorwaarden voor cameratoezicht 4. De uitvoering van cameratoezicht 5. De effecten van cameratoezicht 6. Samenvatting en conclusies
  • Citius, altius, fortius – Sneller, hoger, sterker - Wat we van Engeland en Duitsland kunnen leren in het kader van modernisering strafvordering

   Klip, A.H.; Peristeridou, C.; Vocht, D.L.F. de (Universiteit Maastricht - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 2019)
   Het onderzoek is gebaseerd op de volgende probleemstelling: “Wat kan worden geleerd van een vergelijking van de werking in de praktijk van de regeling van het strafprocesrecht en haar werking in Engeland en in Duitsland?”Bijzondere aandacht gaat hierbij uit naar drie aspecten: - De wens om sneller tot een rechterlijke of buitengerechtelijke afdoening van strafbare feiten te komen (versnelling), - De aanpassing van het strafproces aan de digitalisering van de samenleving en - De vereenvoudiging van procedures.Het onderzoek beoogt voorbeelden te verkennen en te beschrijven die laten zien hoe in Engeland en Duitsland een sneller, digitaler en eenvoudiger strafproces wordt gerealiseerd. INHOUD: 1. Inleiding 2. Het Engelse en het Duitse strafrechtsysteem 3. Versnelling, digitalisering en vereenvoudiging 4. Constateringen
  • Community Justice and Community Policing

   Gramckow, H.; Wyvekens, A.; Boutellier, H.; Goris, P.; Aronowitz, A.A.; Jansen, F.E.; Bruinsma, G.J.N.; Tutt, N.; Dubois, P.; Normandeau, A.; et al. (WODC, 1997)
   ARTICLES: 1. Editorial 2. Heike Gramckow - Community prosecution in the United States 3. Anne Wyvekens - Mediation and proximity; community justice centres in Lyons, France 4. Hans Boutellier - Right to the community; neighbourhood justice in the Netherlands 5. Peter Goris - Justice closer to communities; two tracks in Belgian justice policy 6. Alexis A. Aronowitz - Progress in community policing 7. Frederik E. Jansen and Gerben J.N. Bruinsma - Community policing of organized crime: a new direction 8. Norman Tutt - Restorative justice in practice 9. Pierre Dubois and André Normandeau - Professional community policing in Canada: a new social contract 10. Lode Walgrave - Declaration of Leuven 11. Crime institute profile - Scandinavian Research Council for Criminology
  • Controlling organised crime - Organisational changes in the law enforcement and prosecution services of the EU member states

   Boer, M. den (ed.); Doelle, P. (ed.) (European Institute of Public Administration, 1999)
   In order to ensure optimal comparability between the research findings, a joint standard questionnaire4 was designed. One of the main reference points in the questionnaire was a series of EU legal instruments, which have been adopted in the field of justice and home affairs cooperation (Title VI Treaty on European Union). In particular the recommendations of the 1997 High Level Group Action Plan on Organised Crime — which pertain to the creation of national contact points and national coordination centres — offered both a functional and comparative perspective on the adaptation of national law enforcement structures to the threat of organised crime. The questionnaire covered the following fields:General characteristics of the national criminal justice systems, in particular the organisational structures of the police service and the prosecution service;Reorganisation or structural adaptation flowing from or related to the EU legal instruments (e.g. the 1997 EU Action Plan on Organised Crime, the 1991 EC Money Laundering Directive);Reorganisation relevant to the control of organised crime, but not directly related to European influences (e.g. flowing from national parliamentary inquiries);Main structures for international cooperation, in particular the organisation of international information and intelligence flows;Multidisciplinary cooperation structures with bodies other than police or prosecution (e.g. customs service, intelligence service, special investigation services, financial intelligence units, private investigation departments, and private security companies);Accountability systems and authorisation procedures relating to the investigation of organised crime cases;The rationale, the acceptance and the expected effectiveness of the reorganisation or reforms within the police and/or prosecution service.
  • Corruption and Corporate Crime

   Huberts, L.; Savona, E.U.; Gleason, G.; Vagg, J.; Punch, M.; Garsse, L. van; Garsse, L. van; Aertsen, I.; Peters, T.; Gramckow, H.; et al. (WODC, 1995)
   ARTICLES: 1. Editorial 2. Western Europe and public corruption: expert views on attention, extent and strategies - L. Huberts 3. Beyond criminal law in devising anticorruption policies: lessons from the Italian experience - E.U. Savona 4. Corruption, decolonization and development in Central Asia - G. Gleason 5. A fragmented organizational approach to fraud in a European context: the case of the United Kingdom public sector - A. Doig 6. Anti-fraud coordination in the EU 7. The policing of signs: trademark infringement and law enforcement - J. Vagg 8. (g.b.h.) Grievous business harm: exploring corporate violence - M. Punch 9. L. van Garsse, I. Aertsen and T. Peters on the (in)compatability of insurance and mediation; 9. Gramckow on comunity prosecution in the US and its relevance for Europe 10. Crime institute profile: Willem Pompe Penology Institute, University of Utrecht
  • Crime environments and situational prevention

   Brantingham, P.; Tilley, N.; Titus, R.M.; Cromwell, P.; Dunham, R.; Akers, R.; Lanza-Kaduce, L.; Mattson, M.; Rengert, G.; Hesseling, R.; et al. (WODC, 1995)
   ARTICLES: 1. Editorial 2. P. Brantingham and P. Brantingham - Criminality of place: crime generators and crime attractors 3. N. Tilley - Seeing off the danger: threat, surveillance and modes of protection 4. R.M. Titus - Activity theory and the victim 5. P. Cromwell, R. Dunham, R. Akers and L. Lanza-Kaduce - Routine activities and social control in the aftermath of a natural catastrophe 6. M. Mattson and G. Rengert - Danger, distance, and desirabiliby: perceptions of inner city neighbourhoods 7. R. Hesseling - Theft from cars: reduced or displaced? 8. A. Hirschfield, K.J. Bowers and P.J.B. Brown - Exploring relations between- crime and disadvantage on Merseyside 9. T. Bennett - Identifying, explaining, and targeting burglary 'hot spots' 10. V. Jammers - Commercial robbery in the Netherlands: crime analysis in practice 11. M. Natarajan, R.V. Clarke and B.D. Johnson - Telephones as facilitators of drug dealing: a research agenda 12. Crime institute profile: Institute of Criminology, Faculty of Law in Llubljana, Slovenia
  • Crime Prevention by Early Intervention

   Le Blanc, M.; Tremblay, R.E.; Craig, W.M.; Farrington, D.P.; Doreleijers, Th.A.H.; Moser, F.; Rollet, C.; Junger-Tas, J.; Tutt, N.; Ierland (WODC, 1997)
   ARTICLES: 1. Editorial 2. Marc Le Blanc - Identification of potential juvenile offenders 3. Richard E. Tremblay and Wendy M. Craig - Developmental juvenile delinquency prevention 4. David P. Farrington - Early prediction of violent and non-violent youthful offending 5. Françoise Moser and Theo A.H. Doreleijers - An explorative study of juvenile delinquents with attention-deficit/hyperactivity disorder 6. Catherine Rollet - The early intervention of juvenile crime: some historical landmarks 7. Josine Junger-Tas - The future of a preventive policy towards juveniles 8. Norman Tutt - Home and away: a new social policy for children in Ireland 9. Crime institute profile - WODC
  • Criminal Justice and Social Policy

   Boutellier, H.; Gilling, D.; Wacquant, L.; Pease, K.; Ballergeau, E.; Schaut, C.; Goris, P.; Grier, A.; Thomas, T. (WODC, 2001)
   ARTICLES: 1. Editorial 2. Hans Boutellier - The Convergence of Social Policy and Criminal Justice 3. Daniël Gilling - Community - Safety and Social Policy 4. Loïc Wacquant - The Penalisation of Poverty and the Neo-Liberal Project 5. Ken Pease - Distributive Justice and Crime 6. Evelyne Ballergeau and Christine Schaut - Social Work and the Security Issue in the Netherlands and Belgium 7. Peter Goris - Community Crime Prevention and the 'Partnership Approach': A Safe Community for Everyone? 8. Angela Grier and Terry Thomas - Current Issues: The Employment of Ex-offenders and the UK's Criminal Record Bureau
  • Criminal victimization in seventeen industrialized countries - Key findings from the 2000 International Crime Victims Survey

   Kesteren, J. van; Mayhew, P.; Nieuwbeerta, P. (NSCR, 2000)
   The International Crime Victimisation Survey (ICVS) is the most far-reaching programma of fully standardised sample surveys looking at householders’ experience of crime in different countries. The first ICVS took place in 1989, the second in 1992, the third in 1996 and the fourth in 2000. Surveys have been carried out in 24 industrialised countries since 1989, and in 46 cities in developing countries and countries in transition. This report deals with seventeen industrialised countries which took part in the 2000 ICVS. The results in this report relate mainly to respondents’ experience of crime in 1999, the year prior to the 2000 survey. Those interviewed were asked about crimes they had experienced, whether or not reported to the police. CONTENT: 1. Introduction 2. Victimisation rates 3. Individual risk factors 4. Reporting crime and the police 5. Attitudes to crime 6. Conclusions
  • Criminalistiek in Nederland

   Unknown author (WODC, 1989)
   In de berichtgeving over misdaad, opsporing en bewijsvoering treft men met grote regelmaat termen aan als vingerafdrukken, bloedonderzoek, technische recherche, gerechtelijke sectie en daderprofielen. Al deze termen verwijzen naar de technische aspecten van het justitiele apparaat, en zijn samen te vatten onder de noemer criminalistiek (het geheel der kennis omtrent en de leer van de praktijk der misdaden; Van Dale 1984). De gehanteerde methoden vormen als het ware een voorwaarde voor het gerechtelijk functioneren maar staan op zichzelf eigenlijk nauwelijks in de publieke belangstelling. Gezien de cruciale rol die dergelijk technisch onderzoek speelt bij opsporing en bewijsvoering lijkt deze geringe aandacht niet terecht. Nieuwe ontwikkelingen op dit terrein (misdaadanalyse, DNA-onderzoek en dergelijke) vormden voor de JV-redactie aanleiding om een aantal specialisten te vragen verslag te doen van (ontwikkelingen op) hun vakgebied.
  • Cross-border Crime

   Killias, M.; Duyne, P.C. van; Levi, M.; Savona, E.U.; Joutsen, M.; Ruyver, B. de; Bruggeman, W.; Zanders, P.; Ruimschotel, D.; Stablová, R.; et al. (WODC, 1993)
   ARTICLES: 1. Editorial 2. Will open borders result in more crime? A criminological statement - M. Killias 4. Organized crime markets in a turbulent Europe - P.C. van Duyne 5. Mafia money-laundering versus Italian legislation - E.U. Savona 6. The extent of cross-border crime in Europe: the view from Britain - M. Levi 7. The potential for the growth of organized crime in Central and Eastern Europe - M. Joutsen 8. Cross-border crime in Belgium - B. de Ruyver, W. Bruggeman and P. Zanders 9. Ambiguities between criminal policy and scientific research: the case of fraud against the EC - D. Ruimschotel 10. Varia: R. Stablová and Z. Kasparová on the actual drug problem in the Czech Republic; 11. Boutellier about another European journal on the crime problem; 12. International congress on cross-border crime and international cooperation 13. Crime Institute's profile: Centre for the Study of Public Order