• Herstelgerichte cursussen in detentie - Evaluatie van Puinruimen, SOS en DAPPER

   Zebel, S.; Vroom, M.; Ufkes, E.G. (Universiteit Twente - Faculty of Behavioural, Management and Social sciences (BMS), 2016)
   Binnen het justitiedomein krijgen slachtoffers, daders en andere betrokkenen de laatste jaren meer mogelijkheden om op een persoonlijke wijze te reageren op misdrijven en te werken aan herstel van (im)materiele schade. Herstelgericht werken met daders binnen een detentieomgeving past in deze ontwikkeling. Hierbij is het doel om een bewustwordings- en herstelproces op gang te brengen onder daders die veroordeeld zijn voor een delict. Deze manier van werken sluit aan bij een van de pijlers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) die in Nederland belast is met het detineren van strafrechtelijk veroordeelden: insluiten , herstellen en voorkomen. DJI streeft de komende jaren naar een meer herstelgerichte gevangeniscultuur: een meer open en herstelgericht klimaat in de inrichtingen (onder gedetineerden en het personeel), zodat er meer en betere mogelijkheden ontstaan om slachtoffer- en herstelgericht te werken. Ten behoeve van dit streven van DJI zijn er in dit onderzoek drie herstelgerichte cursussen geëvalueerd die worden gegeven in detentie: Puinruimen, SOS en DAPPER. Daarbij is in grote mate samengewerkt met ontwikkelaars, uitvoerders en andere betrokkenen bij deze cursussen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Planevaluatie: methoden van onderzoek 3. Planevaluatie: bevindingen 4. Verkennende procesevaluatie: methoden van onderzoek 5. Verkennende procesevaluatie: bevindingen en discussie 6. Conclusie en discussie 7. Referenties
  • In de grondverf zetten - planevaluatie van de prétherapie voor zedendelinquenten in PI Breda

   Nagtegaal, M.H.; Mulder, J. (2009)
   Het primaire doel van de planevaluatie is nagaan op welke assumpties de prétherapie in PI Breda gestoeld is en wat het plan van aanpak van de prétherapie is. De veronderstelde werkzame mechanismen achter het programma worden ontrafeld en er is uitgezocht op welke criminogene factoren het programma zich richt. INHOUD: 1. Inleiding en methoden 2. De behandeling 3. Veronderstelde werkzame mechanismen 4. Evaluatie van de behandeling
  • Mindfulness in detentie - Plan- en procesevaluatie

   Bouw, J.C.; Huijbregts, S.C.J.; Scholte, E.M. (medew.); Swaab-Barneveld, J.T. (medew.) (Universiteit van Leiden, afdeling Orthopedagogiek, 2017)
   Training Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) is een geprotocolleerde groepstraining met als doel het reduceren van stress. Er wordt momenteel in zes inrichtingen met de training gewerkt. MBSR beoogd de veranderingsbereidheid (responsiviteit) van gedetineerden te beïnvloeden, afname van psychische klachten en agressie te bewerkstelligen en stress te verminderen door het beter leren omgaan met ongemak en onbehagen. Daarmee kan de training bijdragen aan duurzame gedragsbeïnvloeding en re-integratie. Daarnaast is de veronderstelling dat MBSR een positief effect kan hebben op het afdelingsklimaat en het voorkomen van incidenten (veiligheid) binnen de inrichting. De doelstelling van dit onderzoek was om, ter voorbereiding op een uitvoerige effect-evaluatie, na te gaan wat reeds bekend is over de werkzame mechanismen van de Mindfulness en de MBSR-training (planevaluatie) binnen de detentiesituatie van de penitentiaire inrichtingen wordt uitgevoerd zoals beoogd (procesevaluatie). INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoeksopzet 3. Veronderstelde werkingsmechanismen en effecten MBSR in het algemeen 4. Empirische evidentie voor de werkingsmechanismen van MBSR in het justitiedomein 5. Instrumentarium om Mindfulness en de effecten van Mindfulness te meten 6. Werving en selectie van deelnemers 7. Uitvoering van de MBSR-training in detentie 8. Vervolgactiviteiten en ervaringen 9. Conclusie en discussie
  • New sanctioning options

   Junger-Tas, j.; Aertsen, I.; Peters, T.; McElrea, F.W.M.; Leschied, A.W.; Cunningham, A.; Kerezsi, K.; Valkova, J.; Lazerges, C.; Balduyck, J.-P.; et al. (WODC, 1998)
   ARTICLES: 1. Editorial 2. Josine Junger-Tas - Recent Trends in Sentencing Policies in The Netherlands 3. Ivo Aertsen and Tony Peters - Mediation and Restorative Justice in Belgium 4. F.W.M. McElrea - The New Zealand Model of Family Group Conferences 5. Alan W. Leschied and Alison Cunningham - Alternatives to Custody for High-Risk Young Offenders: The Multisystemic Therapy Approach 6. Klára Kerezsi - Costs of Alternative Sanctions in Hungary 7. Jana Valkova - Some Remarks on the Implementation of Community Sanctions and Measures 8. Current Issues: Christine Lazerges and Jean-Pierre Balduyck - Response to Juvenile Delinquency: Report to the French Prime Minister 9. Commentaries on the White Paper “No More Excuses” 10. Sturla Falck - Rights of the Child 11. Barry Krisberg - A Blame Culture 12. Lode Walgrave - Trying to Pick up the Pieces 13. Catrien C.J.H. Bijleveld - Methodological Issues in the Study of Domestic Victimisation Prevalence 14. Crime Institute Profile: Max Planck Institute for Foreign and International Criminal Law
  • Procesevaluatie Cova-2

   Poppel, J. van; Tackoen, I.; Moors, H.; Verhaeghe, P. (medew.) (WODC, 2005)
   Veel (ex-)gedetineerden hebben problemen op het gebied van cognitieve vaardigheden. Een in Engeland effectief gebleken programma (ETS) is vertaald en in Nederland ingevoerd. Het onderzoek houdt zich bezig met de vraag hoe de invoering van ETS-Cova (Enhanced Thinking Skills-cognitieve vaardigheden) op de verschillende pilot-locaties van de testfase is verlopen, of ETS-Cova op de pilot-locaties wordt uitgevoerd zoals bedoeld in de programmahandleiding en of de juiste doelgroep wordt bereikt. Daarnaast brengt het onderzoek de mogelijke knelpunten in kaart die zich hebben voorgedaan bij de invoering van ETS-Cova bij de pilot-projecten en die zich voordoen tijdens de uitvoering van het programma.
  • Procesevaluatie testfase Enhanced Thinking Skills-training cognitieve vaardigheden (ETS-Cova) - Eerst denken, dan doen!

   Poppel, J. van; Tackoen, I.; Bogaerts, S. (medew.); Verhaeghe, P. (medew.) (WODC, 2004)
   Het onderzoek geeft antwoord op de vraag hoe de invoering van ETS-Cova (Enhanced Thinking Skills-cognitieve vaardigheden) op de verschillende pilot-locaties van de testfase is verlopen, of ETS-Cova op de pilot-locaties wordt uitgevoerd zoals bedoeld in de programmahandleiding en of de juiste doelgroep wordt bereikt. Daarnaast zijn knelpunten die zich hebben voorgedaan bij de invoering van ETS-Cova bij de pilot-projecten en die zich voordoen tijdens de uitvoering van het programma in kaart gebracht.
  • Procesevaluatie van de prétherapie voor zedendelinquenten in PI Breda

   Nagtegaal, M.H.; Mulder, J. (WODC, 2010)
   In de Penitentiaire Inrichting (PI) Breda (Huis van Bewaring) bestaat sinds de jaren negentig een speciale afdeling voor zedendelinquenten. De afdeling is bedoeld (primaire doelstelling) om deze kwetsbare groep delinquenten een beschermde plaats binnen de PI te bieden. In de loop der jaren (sinds 1997) is gestart met het bieden van een (beperkt) behandelaanbod (secundaire doelstelling), dat bekend is geworden als ‘prétherapie bij zedendelinquenten’. In de prétherapie worden eerste inzichten (motivatie, vergroten van de sociale vaardigheden) gegeven aan de delinquent om beter voorbereid deel te nemen aan een therapeutisch vervolgprogramma om tot gedragsverandering te komen. Prétherapie is geen compleet behandelaanbod, maar een opstap om de zedendelinquent ‘behandelbaar’ te maken. Het primaire doel van deze procesevaluatie is het onderzoeken van de manier waarop het programma in de praktijk wordt uitgevoerd en in hoeverre dat overeenkomt met de plannen zoals deze op papier staan. Uit deze procesevaluatie moet daarnaast duidelijk worden of alle processen verlopen zoals voorzien. INHOUD: 1. Inleiding 2. De prétherapie in de praktijk 3. Slot
  • Procesevaluatie van YOUTURN: instroomprogramma en stabilisatie- en motivatieperiode - fasen 1 en 2 van de basismethodiek in justitiële jeugdinrichtingen

   Hendriksen-Favier, A.; Place, C.; Wezep, M. van (Trimbos- instituut, 2010)
   In dit rapport wordt verslag gedaan van de procesevaluatie van fasen 1 en 2 van YOUTURN, een basismethodiek voor alle jongeren die wegens delictgedrag in een justitiële jeugdinrichting verblijven. De basismethodiek is erop gericht jongeren te helpen bij A) het ontwikkelen van competenties en aanleren van vaardigheden om taken te vervullen, waarvoor zij zich in het dagelijks leven gesteld zien en B) het ontwikkelen van moreel besef en verantwoordelijk gedrag en elkaar hierbij te helpen. INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoeksopzet 3. Programma-integriteit 4. Motivatie en tevredenheid van jongeren 5. Tevredenheid, knelpunten en verbetermogelijkheden 6. Conclusie en discussie
  • Programma-evaluatie van Den Engh - Opvoeden en overleven in een groep

   Heerwaarden, Y. van; Hilhorst, N.; Slabbèrtje, A.; Hermanns, J. (medew.); Klooster, E. (medew.) (WODC, 2005)
   In Den Engh verblijven licht verstandelijk gehandicapte jongeren die met justitie in aanraking zijn gekomen. Het zijn zowel jongeren met een strafrechtelijke maatregel (PIJ) als een civielrechtelijke maatregel (OTS of voogdij met gesloten uithuisplaatsing). Voor deze groep heeft Den Engh 160 plaatsen beschikbaar. Daarnaast heeft Justitie sinds 2003 36 extra plaatsen in Den Engh beschikbaar gesteld voor jeugdige veelplegers. De programma-evaluatie richtte zich specifiek op de zogenoemde Socio Groeps Strategie (SGS-methodiek) voor de doelgroep licht verstandelijk gehandicapte jongeren. Het experimentele programma voor veelplegers dat een afgeleide is van de SGS-methodiek is nog in ontwikkeling. Om die reden is dat onderdeel in dit onderzoek slechts in beschrijvende zin meegenomen en nog niet getoetst.
  • Recidivemeting onder de deelnemers aan de Sociale Vaardigheidstraining voor groepen van het Leger des Heils

   Laan, A.M. van der; Knaap, L.M. van der; Wartna, B.S.J. (WODC, 2005)
   Het onderzoek maakt gebruik van de, in het kader van de WODC-Recidivemonitor ontwikkelde, methodiek voor recidivemetingen en biedt zicht bieden op de recidive na deelname aan de groepstraining “Sociale Vaardigheden” van het Leger des Heils. Tevens geeft dit onderzoek een indruk van de recidive in deze groep ten opzicht van een vergelijkingsgroep. Verder biedt het onderzoek zicht op de vraag welke achtergrondkenmerken een rol spelen bij het al dan niet vóórkomen van recidive.