• Advocaat bij politieverhoor 2017-2019

   Geurts, T.; Hoekstra, M.S.; Aidala, R. (medew.); Beenakkers, E.M.Th. (medew.); Lierop, L.E.H.P. van (medew.); Teeuwen, G. (medew.) (WODC, 2021-07-12)
   In deze rapportage wordt voortgebouwd op eerder onderzoek van Klein Haarhuis (2018). In dit eerdere onderzoek stond de opstartfase van het nieuwe recht centraal (de periode van 1 maart 2016 - 1 maart 2017) en de stand van zaken werd vooral beschreven vanuit de politieorganisatie. Bovendien konden zwaardere zaken maar beperkt worden meegenomen. Het onderhavige onderzoek belicht het nieuwe recht opnieuw, maar dan vooral vanuit het advocatenperspectief en één tot drie jaar na de invoering van het recht. Een wijziging in onderzoeksmethodiek zorgde ervoor dat we ditmaal meer van de zwaarste zaken in de analyse konden betrekken. Daarnaast is nog gekeken naar twee wijzigingen die gelijktijdig met de wettelijke verankering werden doorgevoerd, te weten de beperkte uitbreiding van bevoegdheden van de advocaat en de verlenging van de ophoudtermijn bij ernstigere strafbare feiten van zes naar maximaal negen uur. Het onderhavige onderzoek richt zich op verhoorbijstand voor meerderjarige verdachten van strafbare feiten waarvoor voorlopige hechtenis mogelijk is. Vooral voor deze onderzoeksonderwerpen bestaan er beleidsmatig gezien relevante kennislacunes. Onder verhoorbijstand rekenen we de door advocaten verleende bijstand tijdens het politiële verdachtenverhoor en het verhoor voor de inverzekeringstelling (ivs-verhoor). De volgende vier onderzoeksvragen staan in deze rapportage centraal: 1. Hoe verloopt de invoering van de Implementatiewet in termen van organisatie en werkprocessen? 2. Hoe pakt de implementatie van het recht op verhoorbijstand in de praktijk uit? 3. Welke rol heeft de advocaat tijdens het verhoor? 4. Hoe hebben de uitgaven aan (piket)vergoedingen voor consultatie- en verhoor-bijstand zich ontwikkeld? INHOUD: 1. Inleiding, 2. Achtergronden bij het onderzoek, 3. Organisatie en werkprocessen, 4. Effectuering van het recht, 5. Invulling van de advocatenrol, 6. Conclusie
  • Bestuursrechtelijke procedures en rechtsbijstand 2012 - Aantal bezwaarschriften, gerechtelijke procedures en afgegeven toevoegingen

   Voert, M. ter (WODC, 2014)
   Deze factsheet geeft ontwikkelingen weer van bestuursrechtelijke zaken met betrekking tot:afgehandelde bezwaarschriften bij zes landelijke overheidsorganen;het aantal afgehandelde gerechtelijke procedures;het aantal afgegeven toevoegingen op het gebied van het bestuursrecht.De gegevens (waar mogelijk over de periode 2005-2012) zijn gebaseerd op hoofdstuk 3 en 5 van de rapportage Civiel en Betuur 2012 (zie link bij: Meer informatie).
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2025 - Beleidsneutrale ramingen

   Moolenaar, D.E.G.; Kriege, A.G.; Tulder, F.P. van; Smit, P.R.; Diephuis, B.J. (WODC, 2020)
   Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2025. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte bij intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). INHOUD: 1. Inleiding, 2. Achtergrondfactoren, 3. Overtredingen, 4. Misdrijven, 5. Tenuitvoerlegging, 6. Reclassering, kinderbescherming en rechtsbijstand, 7. Civiel recht en bestuursrecht, 8. Nawoord.
  • Capaciteitsbehoefte justitiële ketens 2010 - Toelichting op de beleidsneutrale ramingen

   Moolenaar, D.; Huijbregts, G.; Velden, H. van de (WODC, 2005)
   In de afgelopen jaren zijn diverse ramingsrapporten verschenen, maar dit is het eerste rapport waarin over de hele justitiële veiligheidsketen wordt gerapporteerd. De ramingen die door het WODC worden gemaakt, zijn beleidsneutraal, dat wil zeggen dat ze uitgaan van gelijkblijvend beleid. INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrondfactoren 3. Opsporing 4. Vervolging meerderjarigen 5. Vrijheidsstraffen meerderjarigen 6. Minderjarige verdachten 7. Vervolging minderjarigen 8. Vrijheidsstraffen minderjarigen 9. Rechtsbijstand 10. Nawoord
  • Capaciteitsbehoefte justitiële ketens 2011 - Toelichting op de beleidsneutrale ramingen voor de veiligheidsketen

   Moolenaar, D.E.G. (WODC, 2006)
   Dit rapport beschrijft de beleidsneutrale ramingen van instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de veiligheidsketen en capaciteitsbehoefte voor extramurale en intramurale voorzieningen tot en met 2011. ‘Beleidsneutraal’ wil zeggen dat de ramingen uitgaan van gelijkblijvend beleid, waarbij 2004 het laatst bekende jaar is. Het effect van voorgenomen beleids- en wetswijzigingen na 2004 is niet in de ramingen verdisconteerd. Dus het Veiligheidsprogramma is slechts onderdeel van de ramingen voorzover het reeds in 2003 en 2004 effect heeft gehad. De focus van dit rapport ligt echter niet op de ramingen zelf, maar op de achtergronden daarvan. INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrondfactoren 3. Opsporing 4. Slachtofferzorg 5. Vervolging 6. Berechting 7. Tenuitvoerlegging 8. Reclassering 9. Vreemdelingenbeleid 10. Toegang rechtsbestel 11. Nawoord
  • Capaciteitsbehoefte justitiële ketens 2012 - Beleidsneutrale ramingen

   Moolenaar, D.E.G.; Leertouwer, E.C.; Tulder, F.P. van; Diephuis, B. (WODC, 2007)
   Wat zijn de te verwachten ontwikkelingen in de behoefte aan capaciteit tot en met het jaar 2012 van onder andere OM, rechtspraak, rechtsbijstand, CJIB gevangeniswezen (incl. vreemdelingenbewaring), tbs- en justitiële jeugdinrichtingen, taakstraffen (meerder- en minderjarigen) en Halt-afdoeningen en wat zijn de belangrijkste oorzaken daarachter? Dit periodieke onderzoek probeert een zo betrouwbaar en actueel mogelijk beeld te schetsen van de in de komende jaren te verwachten behoefte aan capaciteit in de justitieketen op basis van het prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ). INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrondfactoren 3. Opsporing 4. Slachtofferzorg 5. Vervolging 6. Rechtspraak 7. Tenuitvoerlegging 8. Reclassering 9. Vreemdelingenbewaring 10. Rechtsbijstand 11. Nawoord
  • Capaciteitsbehoefte justitiële ketens 2013 - Beleidsneutrale ramingen

   Moolenaar, D.E.G.; Diephuis, B.; Gammeren-Zoeteweij, M. van; Kalidien, S.; Leertouwer, E.C.; Tulder, F.P. van (WODC, 2008)
   Wat zijn de te verwachten ontwikkelingen in de behoefte aan capaciteit tot en met het jaar 2013 van onder andere OM, rechtspraak, rechtsbijstand, CJIB gevangeniswezen (incl. vreemdelingenbewaring), tbs- en justitiële jeugdinrichtingen, taakstraffen (meerder- en minderjarigen) en Halt-afdoeningen en wat zijn de belangrijkste oorzaken daarachter? Dit periodieke onderzoek probeert een zo betrouwbaar en actueel mogelijk beeld te schetsen van de in de komende jaren te verwachten behoefte aan capaciteit in de justitieketen op basis van het prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ). INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrondfactoren 3. Opsporing 4. Slachtofferzorg 5. Vervolging 6. Rechtspraak 7. Tenuitvoerlegging 8. Reclassering en Kinderbescherming 9. Vreemdelingenbewaring 10. Rechtsbijstand 11. Nawoord
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële ketens t/m 2014 - beleidsneutrale ramingen

   Moolenaar, D.E.G.; Diephuis, B.J.; Kalidien, S.N.; Leertouwer, E.C.; Tulder, F.P. van (WODC, 2009)
   Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2014. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte van de intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrondfactoren 3. Opsporing 4. Slachtofferzorg 5. Vervolging 6. Rechtspraak 7. Tenuitvoerlegging 8. Reclassering en Kinderbescherming 9. Vreemdelingenbewaring 10. Rechtsbijstand 11. Nawoord
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2015 - beleidsneutrale ramingen

   Moolenaar, D.E.G. (red.) (WODC, 2010)
   Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2015. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte van de intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). INHOUD: 1. Inleiding - D.E.G. Moolenaar 2. Achtergrondfactoren - D.E.G. Moolenaar en D. Jangbahadoer Sing 3. Opsporing - P.R. Smit 4. Slachtofferzorg - R. Decae 5. Vervolging - R. Decae 6. Rechtspraak - P.R. Smit, E.C. Leertouwer, F.P. van Tulder en B.J. Diephuis 7. Tenuitvoerlegging - S.N. Kalidien 8. Reclassering en Kinderbescherming - S.N. Kalidien 9. Vreemdelingenbewaring - D.E.G. Moolenaar 10. Rechtsbijstand - M. Temürhan 11. Gesloten jeugdzorg - D.E.G. Moolenaar 12. Gevoeligheidsanalyse - D.E.G. Moolenaar, E.C. Leertouwer en F.P. van Tulder 13. Nawoord - D.E.G. Moolenaar
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2019 - Beleidsneutrale ramingen

   Smit, P.R. (red.) (WODC, 2014)
   Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2019. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte voor intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). INHOUD: 1. Inleiding - P.R. Smit 2. Achtergrondfactoren - P.R. Smit 3. Opsporing - R.J. Decae 4. Slachtofferzorg - R.J. Decae 5. Vervolging - R.J. Decae 6. Rechtspraak - P.R. Smit, D.E.G. Moolenaar, F.P. van Tulder en B.J. Diephuis 7. Tenuitvoerlegging - R.J. Decae 8. Reclassering en kinderbescherming - P.R. Smit 9. Vreemdelingenbewaring - R.J. Decae 10. Rechtsbijstand - R.J. Decae 11. Nawoord - P.R. Smit
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2020 - Beleidsneutrale ramingen

   Smit, P.R. (red.) (WODC, 2015)
   Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2020. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte voor intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrondfactoren 3. Opsporing 4. Slachtofferzorg 5. Vervolging 6. Rechtspraak 7. Tenuitvoerlegging 8. Reclassering en kinderbescherming 9. Vreemdelingenbewaring 10. Rechtsbijstand 11. Nawoord
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2021 - Beleidsneutrale ramingen

   Smit, P.R.; Moolenaar, D.E.G.; Tulder, F.P. van; Diephuis, B.J. (WODC, 2016)
   Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2021. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte voor intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). INHOUD: 1. Inleiding 2.Achtergrondfactoren 3. Opsporing 4. Slachtofferzorg 5. Vervolging 6. Rechtspraak 7. Tenuitvoerlegging 8. Reclassering en kinderbescherming 9. Vreemdelingenbewaring 10. Rechtsbijstand 11. Nawoord
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2022 - Beleidsneutrale ramingen

   Moolenaar, D.E.G.; Decae, R.; Tulder, F.P. van; Diephuis, B.J. (WODC, 2017)
   Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2022. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte voor intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrondfactoren 3. Opsporing 4. Slachtofferzorg 5. Vervolging 6. Rechtspraak 7. Tenuitvoerlegging 8. Reclassering en Kinderbescherming 9. Vreemdelingenbewaring 10. Rechtsbijstand 11. Nawoord
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2023 - Beleidsneutrale ramingen

   Moolenaar, D.E.G.; Smit, P.R.; Decae, R.J.; Tulder, F.P. van; Diephuis, B.J. (WODC, 2018)
   Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2023. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte voor intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrondfactoren 3. Opsporing 4. Slachtofferzorg 5. Vervolging 6. Rechtspraak 7. Tenuitvoerlegging 8. Reclassering en Kinderbescherming 9. Rechtsbijstand 10. Nawoord
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële ketens t/m 2024 - Beleidsneutrale ramingen

   Moolenaar, D.E.G.; Decae, R.J.; Tulder, F.P. van; Smit, P.R.; Kriege, A.G. (WODC, 2019)
   Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2024. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte voor intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrondfactoren 3. WAHV-zaken 4. Overtredingen 5. Misdrijven 6. Tenuitvoerlegging 7. Reclassering, kinderbescherming en rechtsbijstand in strafzaken 8. Civiel recht en bestuursrecht 9. Nawoord
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2026 - Beleidsneutrale ramingen

   Moolenaar, D.E.G.; Kriege, A.G.; Diephuis, B.J. (WODC, 2021-06-17)
   De ramingen in dit rapport zijn gemaakt met het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ) versie 2020. Het PMJ bestaat uit twee onderdelen, namelijk een model voor de veiligheidsketen en een model voor het civiel- en bestuursrechtelijke deel van de justitiële keten. Het model voor de veiligheidsketen bevat onderdelen zoals onder andere opsporing, vervolging en berechting, straffen en maatregelen, vreemdelingenbewaring, gevangeniswezen, justitiële jeugdinrichtingen, reclassering, gesubsidieerde rechtsbijstand in strafzaken en slachtofferzorg. Het model voor civiel- en bestuursrechtelijke keten bevat de onderdelen civiele rechtspraak, bestuursrechtspraak en gesubsidieerde rechtsbijstand in civiele zaken en bestuurszaken. Dit rapport zal niet uitgebreid ingaan op alle onderdelen van het PMJ maar alleen de belangrijkste elementen eruit lichten. INHOUD: 1. Inleiding, 2. Achtergrondfactoren, 3. Overtredingen, 4. Misdrijven, 5. Tenuitvoerlegging, 6. Reclassering, kinderbescherming en rechtsbijstand, 7. Civiel recht en bestuursrecht, 8. Nawoord.
  • Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2027 - Beleidsneutrale ramingen

   Molenaar, D.E.G.; Tims, B.; Kriege, A.G.; Pol, B. van der (WODC, 2022-06-29)
   Dit rapport beschrijft de ramingen van de capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens tot en met 2027. Het gaat daarbij om ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte bij intramurale voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). De ramingen voor de civielrechtelijke en bestuursrechtelijke rechtspraak zijn de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) en de Raad voor de rechtspraak. De ramingen voor forensisch-psychiatrische centra (voorheen tbs-klinieken) zijn de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het WODC en de Dienst Justitiële Inrichtingen. Voor de overige ramingen is het WODC verantwoordelijk. De ramingen zijn ‘beleidsneutraal’. Dat wil zeggen dat de ramingen uitgaan van gelijk-blijvend beleid. De ramingen zijn gemaakt met het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ). Het PMJ bestaat uit twee onderdelen, namelijk een model voor de veiligheidsketen en een model voor het civiel- en bestuursrechtelijke deel van de justitiële keten.
  • Cijfers civielrechtelijke procedures en rechtsbijstand - Instroom (buiten)gerechtelijke procedures en afgegeven toevoegingen

   Voert, M. ter (WODC, 2014)
   Dit factsheet geeft ontwikkelingen weer van het beroep dat de afgelopen jaren is gedaan op (buiten)gerechtelijke procedures en gesubsidieerde rechtsbijstand. Het factsheet beperkt zich tot civielrechtelijke zaken en geeft een beknopt overzicht van:de instroom van zaken bij buitengerechtelijke procedures;de instroom van zaken bij gerechtelijke procedures;het aantal afgegeven toevoegingen op het gebied van het civiele recht.
  • Civielrechtelijke appelrechtspraak - Een cijfermatige verkenning

   Os, R. van; Smit, M. (WODC, 2016)
   Het onderzoek heeft tot doel cijfermatig inzicht te geven in de stand van zaken in Nederland in het civielrechtelijke hoger beroep. Het onderzoek brengt in beeld in wat voor soort zaken hoger beroep wordt ingesteld, door wie, waarom dat gebeurt en hoe die zaken verlopen. De onderzoeksvragen zijn beantwoord met behulp van analyse van geregistreerde gegevens van de Raad voor de rechtspraak en dossieronderzoek. INHOUD: 1. Inleiding 2. Hoger beroep civiel 3. Civielrechtelijk hoger beroep: instroom, uitstroom en doorlooptijden 4. Partijen, gronden voor civielrechtelijk appel en rechterlijk oordeel 5. Conclusie
  • Daling instroom civiele handelszaken onderzocht - Verslag wetenschappelijk forum, 1 mei 2014

   Eshuis, R.J.J. (red.); Tulder, F.P. van (red.) (WODC, 2014)
   Het aantal civiele rechtszaken is in de afgelopen decennia gestaag toegenomen. Het aantal handelszaken steeg van ruim 300.000 in het jaar 2000 tot bijna 700.000 in 2010. Rond de jaarwisseling 2009/2010 sloeg de trend om en begon de instroom van dit type zaken te dalen. Welke factoren zijn van invloed op het beroep op de civiele rechter? Al enige jaren proberen het WODC en de Raad voor de rechtspraak samen daar beter zicht op te krijgen, om prognoses te maken van het te verwachten beroep op de rechter en zo de begroting van de Rechtspraak beter te kunnen onderbouwen. In het voorjaar van 2014 verschenen publicaties van het WODC en van Raad voor de rechtspraak (Rvdr) met verschillende antwoorden op die vraag. WODC en Rvdr hebben hierin aanleiding gezien een ‘wetenschappelijk forum’ te organiseren, waarop drie onderzoeken werden gepresenteerd en bediscussieerd. INHOUD: 1. Inleiding 2. De drie onderzoeken 3. De referenten aan het woord 4. Reacties van de onderzoekers 5. Nawoord Leeuw en Van Dijk