• Geestelijke verzorging in detentie - visie van ingeslotenen op behoefte en aanbod

   Oliemeulen, L.; Luijtelaar, M. van; Shamma, Sara al; Wolf, J. (WODC, 2010)
   Doel van dit onderzoek is het verkrijgen van inzicht in: De behoefte van verschillende groepen ingeslotenen aan geestelijke verzorging;De aansluiting van de geboden geestelijke verzorging in de inrichtingen op de gearticuleerde vraag naar geestelijke verzorging van verschillende groepen;Belemmerende en bevorderende factoren bij het gebruik van geestelijke verzorging. De achtergronden, doelen, uitvoering en organisatie van geestelijke verzorging in detentie in Nederland. INHOUD: 1. Aanleiding en opzet van het onderzoek 2. Behoefte van ingeslotenen aan geestelijke verzorging, een literatuuroverzicht 3. Concept map; "Voor Godsdienst of levensovertuiging is nodig..." 4. Profiel ingeslotenen in de steekproef 5. Behoefte aan ondersteuning door godsdienst/levensovertuiging en geestelijke verzorging 6. Belemmerende en bevorderende factoren 7. Behoefte aan en aanbod van geestelijke verzorging 8. Samenvatting en conclusies
  • Godsdienst en criminaliteit

   Unknown author (WODC, 1990)
   Dit thema, dat overigens voor de Tweede Wereldoorlog de Nederlandse criminologie (o.a. Bonger en Kempe) sterk bezighield, is met name interessant vanuit de vraag of de sterk gestegen criminaliteit te maken heeft met de ontzuiling Van de Nederlandse samenleving. In het verlengde daarvan ligt de vraag of religieuze bewegingen in deze tijd (nog) een bijdrage (kunnen) leveren aan het criminaliteitsprobleem. Hoewel sprake is van een voortgaande ontkerkelijking lijkt het zinvol om vast te stellen dat nog ongeveer twee derde van de bevolking zich wel rekent tot een kerkelijke gezindte. In de tweede plaats is door de komst van immigranten de varieteit van religieuze stromingen toegenomen. Het hoofdstuk religie valt in de Nederlandse samenleving anno 1990 niet langer samen met het hoofdstuk christendom. Het seculariseringsproces is dus op zijn minst minder eenduidig dan wel wordt aangenomen.
  • Zelfredzaamheid gedetineerden - Mogelijkheden binnen de muren

   Molleman, T. (WODC, 2014)
   Om meer zicht te krijgen op acties en maatregelen ter bevordering van zelfredzaamheid in een penitentiaire setting heeft de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) het WODC gevraagd een studie uit te voeren waarin ervaringen met zelfredzaamheid bij gedetineerden in andere westerse landen worden onderzocht. Ook aanpalende sectoren zoals gesloten psychiatrische settings kunnen hierbij interessant zijn. In deze studie wordt niet alleen naar positieve of ‘wenselijke’ effecten van deze acties en maatregelen op het gebied van zelfredzaamheid gekeken, ook eventuele negatieve uitkomsten en neveneffecten worden gerapporteerd. De bevindingen van deze studie kunnen van waarde zijn bij de invulling van nieuwe (kostenbesparende) regimes. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode 3. Dagprogramma 4. (Self-)Management 5. Omgevingsfactoren 6. Technologische ontwikkelingen 7. Conclusie