• Ex ante evaluatie van videoconferencing in het strafrecht en vreemdelingenbewaringszaken - Analyse van kosten en baten

   Ende, M. van der; Rienstra, S.; Slob, A.; Uwland, A. (WODC, 2007)
   De probleemstelling van deze evaluatie is: wat zijn de potentiële kosten en baten van de introductie van videoconferencing in de justitiële keten en wat zijn de mogelijke niet-kwantificeerbare aspecten. De nadruk ligt hierbij op de financieel-economische analyse, van de niet-financiële aspecten wordt een eerste inventarisatie gemaakt. Deze analyse heeft alleen betrekking op apparatuur, die door de rechtbanken, penitentiaire inrichtingen en detentiecentra wordt aangeschaft.
  • Optimale beveiliging van justitiabelen bij penitentiair verblijf en vervoer - Verkennend onderzoek naar mogelijke discrepanties, differentiaties, oplossingen en kosten

   Vogelvang, B.O.; Jong, B.J. de; Sondorp, J.E. (Van Montfoort, 2016)
   In voorliggende rapportage staat de probleemstelling centraal wat de wetenschap en buitenlandse ervaringen leren over de samenhang van verschillende beveiligingsniveaus met recidive, geweldsgebruik tijdens en na de detentie en ontvluchtingen. Daarnaast wordt op basis van deze kennis en ervaring een uitspraak gedaan over het vraagstuk of justitiabelen in de Nederlandse Penitentiaire Inrichtingen onder een optimaal beveiligingsniveau beveiligd en vervoerd worden, waarbij de aanwijzingen voor samenhang van verschillende niveaus van beveiliging met recidive en geweldsgebruik tijdens en na de detentie de basis vormen. Ook de kostenaspecten van de beveiliging worden meegenomen. INHOUD: 1. Inleiding en onderzoeksvragen 2. Onderzoekverantwoording 3. Wetenschappelijk onderzoek naar beveiligingsniveaus in de PI 4. Buitenlandse ervaringen 5. Detentiedifferentiatie bij verblijf: in de praktijk 6. Vervoer van justitiabelen in de praktijk 7. Conclusies