• Forensisch assistenten - inzet, resultaten en ervaringen

   Kleuver, J. de; Soomeren, P. van (DSP-groep, 2013)
   In de periode van 2008-2011 werden in totaal 500 extra forensisch assistenten (foa’s) aangesteld als onderdeel van de forenische opsporing naar aanleiding van de Schiedammer Parkmoord.  Het doel van dit onderzoek is het geven van een overzicht van het aantal foa's dat aan het werk is en van de manier waarop zij worden ingezet. Verder werpt het onderzoek licht op de vraag in hoeverre de inzet van foa's bijdraagt aan de kwaliteit en efficiency van het forensisch-technisch plaats delict-onderzoek en in het bijzonder aan het oplossen van inbraken in woningen en bedrijven. INHOUD: 1. Onderzoeksaanpak 2. Beleidsreconstructie en -logica 3. Aantallen forensisch assistenten en taken 4. Meerwaarde forensisch assistenten 5. Aandachtspunten inzet forensisch assistenten 6. Conclusies
  • Inzicht in forensisch onderzoek naar dierenmishandeling

   Huberts, S.; Kluft, S.; Veen, S. van der; Wilms, P. (APE onderzoek & advies, 2019)
   De aandacht voor de bestrijding van dierenmishandeling is de afgelopen jaren toegenomen. Sinds 2011 is de aanpak van dierenmishandeling versterkt: de politie beschikt over speciale agenten die dierenwelzijn als aandachtsgebied hebben, er is een speciaal meldpunt voor dierenleed opgericht en wetgeving is verscherpt. In het regeerakkoord 2017-2021 is de afspraak gemaakt dat onderzocht wordt of het forensisch-pathologisch onderzoek bij dieren door het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) versterkt moet worden. De centrale probleemstelling van het onderzoek is: wat kan gezegd worden over de aanvraag en uitvoering, inclusief kwaliteit, van forensisch onderzoek naar dierenmishandeling en de rol van dit onderzoek in het strafrechtelijk proces? INHOUD: 1. Inleiding 2. Context 3. De huidige praktijk: forensisch onderzoek in de opsporing en vervolging van dierenmishandeling 4. Kwaliteitseisen voor forensisch onderzoek op dieren 5. Dierenmishandeling in het strafproces en de rol van forensisch onderzoek 6. Tot slot
  • Marktwerking in het forensisch onderzoek - een veldverkenning

   Koops, B.-J.; Leukfeldt, R.; Hoogenboom, B.; Stol, W. (Universiteit van Tilburg, Institute for Law, Technology, and Society, 2010)
   Het Nederlands Forensisch Instituut (NFI) verricht nagenoeg al het forensisch onderzoek voor politie, OM en rechtspraak. Politie, OM en rechtspraak kunnen als opdrachtgevers vrijelijk beschikken over de capaciteit van het NFI, tot het maximum is bereikt. De doelstelling van dit onderzoek is in kaart te brengen hoe het landschap van het forensisch onderzoek in Nederland er op dit moment uitziet en hoe het veld - politie, justitie, aanbieders van forensisch onderzoek, en wetenschappers op dit terrein - aankijkt tegen marktwerking op dit gebied. Deze doelstelling is vertaald naar de volgende vraagstelling die centraal staat in het onderzoek: kunnen particuliere en universitaire of HBO-instituten een rol spelen bij het forensisch-technisch onderzoek in Nederland, en zo ja, onder welke voorwaarden? INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergronden 3. Organisatie 4. De huidige borging van het forensisch onderzoek 5. Veldverkenning: argumenten en meningen over marktwerking in het forensisch onderzoek 6. Verbreding van het perspectief: de publiek-private veiligheidsmarkt 7. Conclusie en scenario's
  • Mededingingsrechtelijke analyse van de werkzaamheden van het Nederlands Forensisch Instituut - Onderzoek voor de Commissie Winsemius

   Ottow, A.; Gerbrandy, A.; Hessel, B.; Manunza, E.; Mombers, A. (Universiteit Utrecht - Faculteit Rechtsgeleerdheid, Economie, Bestuur & Organisatie (REBO), 2013)
   Dit onderzoek betreft de volgende twee kernvragen:Welke mededingingsrechtelijke ruimte biedt de bestaande wet- en regelgeving het NFI om aan commerciële derden diensten of producten te leveren?Welke mededingingsrechtelijke risico's zijn verbonden aan het leveren van producten en diensten door het NFI aan commerciële derden?Dit onderzoek dient als input voor het advies van de Commissie Winsemius - een onafhankelijke commissie ingesteld door de minister van V&J - dat betrekking zal hebben op de toekomst van de Nederlandse markt voor forensisch onderzoek en de rol van het NFI hierin. INHOUD: 1. Inleiding 2. Feitelijk en juridisch kader NFI 3. Essentiële begrippen: onderneming en diensten van algemeen economisch belang 4. Mededingingsrecht 5. Overheid en mededinging: de EU-regels betreffende staatssteun 6. Het NFI als onderneming en de kwalificatie van activiteiten als diensten van algemeen economisch belang 7. Toepassing van de mededingingsregels op activiteiten van het NFI 8. Toepassing van de staatssteunregels op activiteiten van het NFI 9. Conclusie: bevindingen en advies
  • Onderzoek productiviteit Forensisch Assistenten

   Goedvolk, M.R.; Grift, M. van de; Huitink, B.M.W.J. (Significant, 2010)
   De hoofdvraag van het onderzoek is: welke werkzaamheden voeren forensisch assistenten uit, welke opbrengsten levert deze inzet op, onder andere in termen van het aantal bezochte plaatsen delict (PD's), het aanbod van sporen (DNA, dacty en overig) en het aantal te verwerken sporen, en hoe vindt de verwerking van sporen plaats. Dit onderzoek is gestart onder projectbegeleiding van Directie Kennisontwikkeling voor Openbaar Bestuur en Veiligheid (BZK) en voortgezet onder projectbegeleiding van de afdeling Extern Wetenschappelijke Betrekkingen (WODC). INHOUD: 1. Achtergrond en aanleiding 2. Aantallen FA's en hun takenpakket 3. Het PD-bezoek en de resultaten daarvan 4. Ontwikkelingen bij ingezonden sporen 5. Conclusies en aanbevelingen
  • Op 't goede spoor - Naar een nieuw prognosemodel voor forensische producten binnen justitiële ketens

   Kruize, P.; Gruter, P. (Ateno, 2018)
   Sinds 1998 maakt het WODC ramingen van de behoefte in de justitiële ketens, het Prognosemodel Justitiële Ketens (PMJ). Het PMJ-model voorspelt capaciteitsbehoefte van de justitiële ketens. Het betreft ramingen van de instroom en uitstroom van diverse ketenpartners binnen de justitiële ketens (aantallen te behandelen zaken e.d.) en de capaciteitsbehoefte voor intramurele voorzieningen (aantal plaatsen in justitiële inrichtingen). Het uiteindelijke doel van het PMJ is om de werkelijkheid zo nauwkeurig mogelijk te benaderen. Het model wordt elk jaar geactualiseerd. Bijvoorbeeld D.E.G. Moolenaar, R. Decae, F.P. van Tulder en B.J. Diephuis, Capaciteitsbehoefte Justitiële Ketens t/m 2022; beleidsneutrale ramingen, WODC, Raad voor de Rechtspraak, 2017).Bij de schatting van NFI-producten in het huidige model zijn er twee belangrijke belemmeringen: de aanname van het verband tussen geregistreerde criminaliteit en NFI-producten onbekendheid van de werkelijke behoefte van de politie. Het onderzoek gaat in op de volgende vragen. Welke externe factoren (onafhankelijk van specifiek beleid) de behoefte bepalen aan forensisch onderzoek t.b.v. de forensische opsporing? En welke van deze factoren zouden moeten en kunnen worden opgenomen in het PMJ om de capaciteitsbehoefte aan forensisch onderzoek, uitgevoerd door het NFI, zo nauwkeurig mogelijk te voorspellen? INHOUD: 1. Inleiding 2. Het forensisch speelveld 3. Experts aan het woord over vraagfactoren 4. Forensische sporen in cijfers 5. Naar een prognosemodel forensische opsporing 6. Operationalisatie van het prognosemodel
  • Privatisering en publiek-private samenwerking

   Waard, J. de; Steden, R. van; Kruize, P.; Terpstra, J.; Loveday, B.; Struiksma, N.; Winter, H.B.; Vey Mestdagh, C.N.J. de; Zuijlen, T. van; Hoogenboom, A.B. (WODC, 2012)
   ARTIKELEN: 1. J. de Waard en R. van Steden - De opmars van de private veiligheidszorg; een nationaal en internationaal perspectief 2. P. Kruize - De rol van Falck in de Deense brandbestrijding 3. J. Terpstra - Particuliere beveiligers als publieke handhavers; de inzet van private boa's door gemeenten 4. B. Loveday - De privatisering van politietaken in Engeland en Wales 5. N. Struiksma en H.B. Winter - Marktwerking in het forensisch onderzoek: toekomst of toekomstmuziek? 6. C.N.J. de Vey Mestdagh en T. van Zuijlen - Private rechtspraak: online én offline een realiteit 7. Boekrecensie: Pleidooi voor kleine verhalen - A.B. Hoogenboom bespreekt 'Orde in veiligheid; een dynamisch perspectief' van M.B. Schuilenburg 8. Internetsites. SAMENVATTING: In dit themanummer wordt de trend naar uitbesteding van publieke taken in de justitieketen aan private partijen in beeld gebracht.