• Criminaliteitsonderzoek - Methoden, bronnen, mogelijkheden en beperkingen

   Nieuwkamp, S.M.G. (Universiteit Twente - Instituut voor Maatschappelijke Veiligheidsvraagstukken (IPIT), 2001)
   Het onderzoeksproject beoogde om helderheid te verkrijgen in de vragen: 1. Welke soorten onderzoek kunnen in de praktijk bij politie en justitie worden onderscheiden? 2. Welke bronnen zijn voor deze onderzoeken feitelijk toegankelijk en hoe worden ze gebruikt? 3. Welke beperkingen zijn er aan de toegankelijkheid van de bronnen opgelegd? 4. Hoe functioneert het verkennend onderzoek, zoals bedoeld met de invoering van de wet BOB (art 126 gg Sv) in de praktijk? In het onderzoek zijn 20 onderzoeken van verschillend karakter betrokken.
  • Criminele beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur

   Winter, H.; Woestenburg, N.; Struiksma, N.; Akerboom, C.; Boxum, C. (Rijksuniversiteit Groningen - Pro Facto, 2017)
   De laatste jaren is er in de media dus de nodige aandacht voor het omkopen van lokale bestuurders en voor de wijze waarop criminelen lokale besluitvorming(sprocessen) proberen te beïnvloeden door middel van bedreiging of infiltratie. Die was echter vooral gestoeld op individuele gevallen en op impressies. Er is in Nederland nog geen diepgravend onderzoek gedaan naar de aard en omvang van de beïnvloeding door criminelen van het lokale openbaar bestuur. In dit onderzoek is daaraan gevolg gegeven door een grootschalig enquêteonderzoek uit te voeren onder bestuurders, raadsleden en ambtenaren in het lokale openbaar bestuur, aangevuld met verdiepende interviews.De centrale onderzoeksvraag van dit onderzoek is als volgt:Wat is de aard en omvang van de beïnvloeding van het lokale openbaar bestuur met een crimineel oogmerk, welke kwetsbaarheden kunnen hierbij aangewezen worden, in hoeverre heeft de beïnvloeding impact op besluitvorming(sprocessen) en de nati-onale veiligheid en welke maatregelen kunnen worden ontwikkeld of aangescherpt om beïnvloeding tegen te gaan?
  • Cry Wolf - een fenomeenonderzoek

   Bos, J.G.H.; Es, A.M.D. van; Vasterman, P. (COT Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement, 2011)
   Het Cry Wolf-effect is het effect dat optreedt wanneer regelmatig waarschuwingen voor een potentiële gebeurtenis worden gegeven, waarbij de daadwerkelijke gebeurtenis (meestal) uitblijft, waardoor het publiek het vertrouwen in en de geloofwaardigheid van het waarschuwingssysteem afneemt en de waarschuwing op zichzelf door het publiek geneutraliseerd wordt tot een punt waarop de waarschuwingen niet meer leiden tot de gewenste hangelingen bij het publiek. In deze verkenning wordt ingegaan op de kenmerken en achtergronden van waarschuwingen, alarm(isme), risicoperceptie en vals alarm en de wijze waarop mensen hiermee omgaan. Er is ook onderzoek gedaan naar het Copycat-effect (zie link hiernaast) INHOUD: 1. Inleiding 2. Het fenomeen Cry Wolf 3. Analyse casuïstiek Cry Wolf 4. Communicatie
  • Gericht handhaven en monitoren - Op zoek naar doelgroepen, non-compliance, risicofactoren en het zwarte circuit

   Ruimschotel, D.; Borgers, H. (Compliance Methodology Consultants (CMC)/T11 Company, 1999)
   Het doel van deze studie is het inventariseren van methoden om potentiële wetsovertreders te identificeren, in het kader van het project Monitoring Beleidsinstrumentele Wetgeving. Dit kunnen overtreders zijn in het witte, geregistreerde, circuit, of in het zwarte, niet geregistreerde circuit. De opbouw is als volgt.
  • Government policies and sex work realities - Human trafficking in the regulated sex industry

   Verhoeven, M.A. (Vrije Universiteit Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 2017)
   In the Netherlands selling sexual services for money is accepted by law under certain conditions. Some sex workers, however, are tricked out of their money by people using manipulation, fraud or coercion. This crime, the exploitation of sex workers, constitutes human trafficking.Several government agencies deal with the prevention and prosecution of human trafficking in the sex industry, and with the protection of victims. However, people who are identified as victims often decline the assistance that is offered to them. How can this be explained? Does it mean that the way in which human trafficking is dealt with fails to meet the needs and problems of sex workers?This dissertation explores these questions by zooming in on the red-light district in Amsterdam and reveals the relationships between pimps and sex workers, the informal economy and the criminal investigation of human trafficking. It shows that the perspective of sex workers on exploitation and on government policy is relevant for a better understanding of effective anti-trafficking policy. CONTENT: 1. General introduction 2. Between visibility and invisibility: sex workers and informal services in Amsterdam 3. Relationships between suspects and victims of human trafficking: exploitation of sex workers in Dutch trafficking cases and parallels to domestic violence 4. Human trafficking and criminal investigation strategies in the Amsterdam red-light district 5. Criminal investigation of human trafficking in the Netherlands 6. Sex work realities versus government policies: meanings of anti-trafficking initiatives for sex workers 7. General discussion
  • Indicatoren drugscriminaliteit - Verkenningsstudie naar een monitor drugscriminaliteit en daarop gerichte overheidsinterventies

   Abraham, M.; Nauta, O.; Hofstra, D.; Pluijm, M. (DSP-groep, 2022-07-13)
   Dit onderzoek laat zien dat in potentie een relevante basisset aan drugscriminaliteit-indicatoren beschikbaar is. Een deel van de indicatoren wordt bovendien al verzameld ten behoeve de Nationale Drug Monitor (NDM). Winst zit – naast allereerst het systematisch bijeen brengen van de aangemerkte indicatoren – vooral in het verbeteren van de kwaliteit van brondata van de indicatoren in deze basisset, voor verschillende drugsmarkten. Wel zal een mogelijke toekomstige monitor altijd gepaard dienen te gaan met flankerend kwalitatief onderzoek. Niet alles is immers meetbaar. Drugscriminaliteit is een complex fenomeen dat zich niet eenvoudig in cijfers laat vatten, en zich bovendien sneller ontwikkelt dan de data die daarover rapporteren. Daarbij typeert drugscriminaliteit zich als een mondiaal fenomeen waarvan Nederland slechts een onderdeel is. INHOUD: 1. Inleiding en aanpak, 2. Totstandkoming selectie indicatoren, 3. Een voorstel voor monitoring, 4. Conclusie.
  • Politie en wetenschap

   Unknown author (WODC, 1998)
   Dit keer presenteert de redactie geen nummer met onderzoeksverslagen en -analyses, maar een heus discussienummer. In zeven bijdragen wordt de samenwerking tussen politie en sociale wetenschappen aan een kritische beschouwing onderworpen. Hoewel er onmiskenbaar positieve kanten schuilen in de toenadering wetenschap — politie, zijn er wellicht ook negatieve aspecten te bespeuren. De volgende vragen zijn van belang: dreigt de wetenschapper ingekapseld te raken in het politiebedrijf? Bestaat er genoeg ruimte voor een onafhankelijke visie? Hoe ver kunnen criminologen en andere wetenschappers gaan in hun poging met de politie mee te denken en opsporingsdiensten te ondersteunen? Hebben zij voldoende oog voor de machtspositie van de politie? Een andere vraag is of de politie — ondanks de toegenomen openheid — werkelijk ontvankelijk is voor wetenschappelijke kennis en aanbevelingen. In hoeverre worden onderzoeksresultaten ook daadwerkelijk geïmplementeerd en benut? Omgekeerd kan men zich ook weer afvragen of de verwachtingen die de politie van wetenschappelijk onderzoek heeft, niet te hoog gespannen zijn.
  • Verkennende voorstudie Liquidaties

   Gestel, B. van; Verhoeven, M.A. (medew.) (WODC, 2017)
   De afgelopen jaren heeft in Nederland een reeks gewelddadige liquidaties plaatsgevonden. Hoewel liquidaties geen nieuw fenomeen zijn in Nederland (het aantal schommelde in de afgelopen decennia tussen de twintig en dertig per jaar), zijn er wel geluiden dat de aard van het delict verandert. De centrale probleemstelling van deze verkennende studie luidt: Welke recente ontwikkelingen doen zich voor ten aanzien van het fenomeen liquidaties, volgens sleutelinformanten van politie en justitie?Bij recente ontwikkelingen is gekeken naar motieven en de achtergrond van liquidaties, de samenstelling van dadergroepen, de uitvoering (modus operandi) en de facilitering van liquidaties. Voor deze verkennende studie zijn gesprekken gevoerd met twaalf sleutelinformanten, het betreft politie en -justitiefunctionarissen die vanuit de aard van hun werkzaamheden kennis hebben over liquidaties. Aanvullend hebben we drie interne politiedocumenten bestudeerd, die in hoofdzaak gebaseerd waren op operationele opsporingsinformatie. Daarnaast hebben we aanvullend informatie uit verschillende openbare journalistieke bronnen geraadpleegd. Informatie is vergaard in de periode april 2016 - november 2016.Deze voorstudie betreft geen analyse van ‘hard’ empirisch materiaal maar heeft een verkennend karakter en is in hoofdzaak gebaseerd op de kennis, ervaring en inschattingen van politie- en justitiefunctionarissen die belast zijn met de opsporing en vervolging van liquidaties. INHOUD: 1. Inleiding 2. Definities 3. Achtergrond, motieven en criminele context 4. Het criminele bedrijfsproces van liquidaties 5. Verruwing 6. Specialisatie en professionalisering 7. Tot slot
  • Verwevenheid georganiseerde misdaad en terrorisme bij verwerving van vuurwapens - Verkenning met behulp van SNA

   Slot, B.; Wanrooij, N. van; Bruinsma, M.; Sapulete, S. (Ecorys, 2017)
   Naar aanleiding van de toename van het gebruik van zware wapens bij liquidaties in Nederland en bij (dreiging van) jihadistische aanslagen is er verscherpte aandacht voor de opsporing daarvan. Volgens de minister van VenJ zijn Europese afspraken onontbeerlijk voor een effectieve aanpak van de handel in illegale vuurwapens. De minister heeft met zijn Europese collega’s afgesproken om met prioriteit maatregelen betreffende ontmanteling en deactivering te ontwikkelen. Bovendien wordt ingezet op intensivering van de informatie-uitwisseling tussen de lidstaten, bijvoorbeeld via Europol (Tweede Kamerstukken, Vergaderjaar 2014-2015, 29754, nr. 307 en Eerste Kamerstukken, Vergaderjaar 2015-2016, 34416 nr. A). In december 2015 heeft de Europese Commissie een actieplan gemaakt om het voor criminelen en terroristen nog lastiger te maken wapens en explosieven in handen te krijgen en te gebruiken, door de controle op illegaal bezit en illegale invoer in de Europese Unie (EU) te verscherpen. Op 18 november 2015 heeft de EU Commissie een voorstel gedaan tot wijziging van de Richtlijn 91/477/EEG van de Raad inzake de controle op de verwerving van en het voorhanden hebben van wapens. Het doel van voornoemde Richtlijn is de goede werking van de interne EU-markt in vuurwapens te verzekeren en de EU-burgers tegelijk een hoog niveau van veiligheid te garanderen. Dit onderzoek dient inzicht te verkrijgen op de verwevenheid van de georganiseerde criminaliteit en terroristische (jihadistische) groeperingen bij de verwerving van illegale vuurwapens. Het gaat o.a. in op de markt van illegale vuurwapens en het verwervingsproces van vuurwapens. INHOUD: 1. Inleiding 2. Literatuur 3. SNA als methode 4. Meerwaarde-verkenning SNA op dit thema 5. Illustratie aan de hand van casusanalyse 6. Beantwoording onderzoeksvragen 7. Bijlage I: Geraadpleegde literatuur en media 8. Bijlage II: Overzicht gesprekken 9. Bijlage III: Stappenplan SNA politie-systemen 10. Bijlage IV: SNA maten per subcomponent 11. Bijlage V: Samenstelling begeleidingscommissie