• De vrouw bij de politie

   Unknown author (WODC, 1980)
   Deze negende aflevering is in zijn geheel gewijd aan de vrouw bij de politie. Dat de verschijningsdatum van dit themanummer ongeveer is samengevallen met het 15 november j.l. door de V.V.A.O. georganiseerde congres Vrouw en Recht berust niet helemaal op toeval. In de eerste plaats wordt vooral de laatste tijd steeds meer aandacht geschonken, zowel door de overheid als het bedrijfsleven aan het vrouwelijk deel van de Nederlandse beroepsbevolking. Dit uit zich niet alleen in nieuwe wettelijke regelingen, zoals de Wet gelijke behandeling man en vrouw, ook wordt er langzamerhand een begin gemaakt met wetenschappelijk onderzoek waarin het accent gelegd wordt op de positie van de vrouw in bepaalde beroepssectoren.
  • Seksuele kindermishandeling en Justitie

   Unknown author (WODC, 1989)
   Klaarblijkelijk is het seksueel misbruiken van kinderen niet het werk van enkele mannen, maar is een groot deel van de mannelijke bevolking in het geding. Opmerkelijk is dat het delict zich mag verheugen in een zeer wispelturige aandacht. De publieke opinie wordt heen en weer geslingerd tussen morele verontwaardiging en scepsis; tussen de positie van het slachtoffer en die van de beschuldigde ouder(s). Met dit themanummer van Justitiële Verkenningen wordt een nieuwe publikatie toegevoegd aan de boekenkast die reeds over dit onderwerp volgeschreven is. Toch lijkt het wenselijk om het onderwerp nog eens 'rustig' vanuit een justitieel gezichtspunt te belichten. Hoe moeten we de plotselinge aandacht ervoor begrijpen? Welke gevallen komen bij de politie? Wat is de rol van de Raad voor de Kinderbescherming? Wat is de getuigenis van een kind eigenlijk waard?
  • Straffen in een moderne samenleving - Josine Junger-Tas symposium

   Unknown author (WODC, 1994)
   Voor het WODC is 1994 een bijzonder jaar. Het wetenschappelijk centrum van het ministerie van Justitie viert dan onder deze naam zijn twintigjarig bestaan en sluit een proces van interne verzelfstandiging in vertrouwen af. Bovendien draagt in 1994 het hoofd van het WODC, dr. Josine Junger-Tas, haar functie over aan prof. dr. H.G. van de Bunt. Ter ere van Josine Junger-Tas, die een zo belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de — ook internationaal — goede naam en faam van het WODC, is een symposium georganiseerd over Straffen in de moderne samenleving. Na het anti-autoritarisme en het abolitionisme van de jaren zestig en zeventig, is vanaf het begin van de jaren tachtig een kentering opgetreden in het denken over straffen. Straffen 'mag' weer en de rechtvaardiging van strafrechtelijke sancties wordt niet meer uitsluitend gezocht in de resocialiserende werking ervan, maar opnieuw ook in onschadelijkmaking en vergelding. Tegen deze achtergrond komen in dit themanummer, waarin de voordrachten van de symposiumdag zijn opgenomen, onder meer de volgende vragen aan de orde: welke functie heeft straffen in de opvoeding; kan de gevangeniscapaciteit worden ontlast door in meer gevallen dan thans alternatieve sancties op te leggen; zijn, onder meer daartoe, richtlijnen voor straftoemeting nodig; hoe moet het gevangenisbeleid er uitzien; en worden de mogelijkheden van het strafrecht niet overschat?
  • Varianummer

   Unknown author (WODC, 1979)
   Deze Jv bevat een aantal vertaalde buitenlandse artikelen over uiteenlopende onderwerpen.
  • Verkrachting

   Unknown author (WODC, 1979)
   In deze aflevering wordt de lezer geconfronteerd met vijf (afzonderlijke) artikelen, alle gewijd aan het onderwerp verkrachting. Dit laatste is dan ook het enige dat de bijdragen aan dit nummer met elkaar gemeen hebben. De artikelen zijn geschreven vanuit een volkomen verschillende invalshoek.
  • Vrouw en recht

   Unknown author (WODC, 1997)
   Uitgangspunt in onze rechtsstaat is dat ieder persoon voor de wet gelijk is. Het is echter de vraag hoeveel realiteitswaarde dit uitgangspunt heeft. Immers de posities en omstandigheden waarin mensen zich bevinden zijn in meer of mindere mate ongelijk. Onder het mom van gelijke rechten en plichten weten velen hun bestaan zo in te richten dat minder aantrekkelijke taken anderen toevallen. Orwell schreef het al: 'sommigen zijn meer gelijk dan anderen'. Kortom, formele gelijkstelling is weliswaar verworven, maar de ongelijkheid woekert onderhuids voort. Om die sluipende verschillen te expliciteren achten velen het begrip 'gender' zeer geschikt. Gender duidt op het 'sociale geslacht': hoe worden mensen tot man en vrouw gemaakt? Veel begrippen en theorieën die een plaats hebben gevonden in het recht, hebben een 'genderlading'. De belangstelling voor vrouwenemancipatie is de laatste jaren enigszins weggeëbt. Dat heeft waarschijnlijk te maken met de successen die op het terrein van emancipatie zijn geboekt. Ook het feit dat de Emancipatieraad dit jaar is opgeheven is door velen opgevat als teken dat het proces van vrouwenemancipatie voltooid zou zijn. Inderdaad, vrouwen zijn in het onderwijs en het arbeidsproces in toenemende mate succesvol. Vrouwen grijpen hun kans en participeren op allerlei niveau's in de maatschappij. Maar, zo zeggen velen: nog altijd op mannelijke voorwaarden. Ondanks alle verbeteringen aangaande zorgverlof, deeltijdbanen en kinderopvang blijven mannelijke normen domineren.
  • Vrouwenmishandeling

   Unknown author (WODC, 1982)
   Deze aflevering staat in het teken van het thema vrouwenmishandeling ongeveer tegelijkertijd met het ter perse gaan van dit nummer werd in Kijkduin door het Ministerie van Sociale Zaken een studieconferentie belegd over sexueel geweld tegen vrouwen en meisjes (7 en 8 juni 1982).