• Behoeften inventarisatie voor de ontwikkeling van financieel rechercheren in de Europese Unie

   Slot, B.; Swart, L. de; Deleanu, I.; Merkus, E.; Levi, M.; Kleemans, E. (ECORYS, 2015)
   De centrale vraag van het onderzoek luidt: In hoeverre is er behoefte bij de EU lidstaten aan nieuwe methodieken en de daarbij behorende tools van financieel rechercheren om hiermee de georganiseerde en ondermijnende criminaliteit tegen te gaan? Welke zijn de belangrijkste behoeften van de EU lidstaten op het gebied van financieel rechercheren? Deze studie richt zich op financieel rechercheren in de context van strafrechtelijke onderzoeken. Daarnaast vind er ook financieel onderzoek plaats in het kader van onder meer fiscale onderzoeken of onderzoeken ten behoeve van de sociale dienst. Dergelijke vormen van financieel onderzoek vallen buiten het kader van deze studie. De studie bouwt voort op onder meer: de bevindingen, conclusies en aanbevelingen van de ‘Fifth cycle of mutual evaluations on financial crime and financial investigation’, adopted by the Council on 26 October 2012 (doc. 14597/12), aanbevelingen van de Financial Action Task Force (FATF) ten aanzien van het financieel rechercheren, EU beleidsdocumenten en wetenschappelijk onderzoek.
  • Europa

   Limonard, B.R.; Sie Dhian Ho, M.; Holman, O.; Bruinsma, G.J.N.; Boerwinkel, A.M.C.; Grinten, P.M.M. van der; Smeulders, A.; Battjes, H.; Hert, P. de; Roos, Th. de (WODC, 2004)
   ARTIKELEN: 1. B.R. Limonard en M. Sie Dhian Ho - Een grondwet voor Europa;een beoordeling op hoofdpunten 2. O. Holman - De uitbreiding van de Europese Unie in historisch perspectief 3. G.J.N. Bruinsma - Misdaaddreigingen uit de nieuwe lidstaten van de EU 4. A.M.C. Boerwinkel en P.M.M. van der Grinten - Wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen 5. A. Smeulders - Het Europese Aanhoudingsbevel; consequenties voor de rechtspraktijk en mensenrechtelijke aspecten 6. H. Battjes - Het Europese asielrecht 7. P. de Hert - Het einde van de Europese rechtshulp; de geboorte van een Europese horizontale strafprocesruimte 8. P. de Hert en Th. de Roos - De positie van Nederland in het Europees strafrechtelijk landschap SAMENVATTING: Themanummer van JV tegen de achtergrond van het Nederlandse voorzitterschap van de Europese raad, tweede helft van 2004. Tijdens de Europese top op 5 november 2004 presenteert Nederland een Meerjarenprogramma, dat de politieke richtsnoeren moet geven voor de samenwerking op het terrein van Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ) voor de komende 5 jaar. In dit themanummer laat de redactie enerzijds zien wat er tot nu toe is bereikt op justitieel terrein en wat de gevolgen zijn voor de Nederlandse rechtspraktijk, en anderzijds ruimte geven aan (toekomst-)visies op Europa. Er is aandacht voor de nieuwe grondwet voor Europa en voor de vraag of de uitbreiding met tien lidstaten een kans of risico is (artikel Holman). Voorts een artikel over mogelijke export van criminaliteit vanuit de nieuwe lidstaten (Bruinsma) en in verschillende artikelen ruime aandacht voor de justitiële samenwerking, waarbij onder meer de vraag aan de orde komt of we met die samenwerking niet te hard van stapel lopen (De Hert De Roos).
  • Europees strafrecht

   Fijnaut, C.J.C.F.; Boer, M. den; Koers, J.; Kortenhorst, P.C.; Verrest, P.A.M.; Duijkersloot, A.P.W.; Widdershoven, R.J.G.M.; Nijboer, J.F.; Sprangers, W.J.J.M.; Corstens, G.J.M.; et al. (WODC, 2001)
   ARTIKELEN: 1. C.J.C.F. Fijnaut - Europol en Eurojust; politiële en justitiële samenwerking in strafzaken 2. M. den Boer - Bestrijding georganiseerde misdaad in Europa; een vergelijkend perspectief 3. J. Koers - Het E.U.-rechtshulpverdrag; wederzijdse samenwerking in strafzaken 4. P.C. Kortenhorst en P.A.M. Verrest - De magistrat de liaison; een pionier in de internationale samenwerking 5. A.P.W. Duijkersloot en R.J.G.M. Widdershoven - Europa en bestuurlijke handhaving; trends en uitdagingen 6. J.F. Nijboer - Recommendations; over het 'zachte' (straf)recht van de Raad van Europa 7. J.F. Nijboer en W.J.J.M. Sprangers - Forensische expertise; Europese harmonisatie 8. G.J.M. Corstens - Europees strafrecht; een Europees O.M. en het subsidiariteitsprincipe 9. A. Slotboom - Naar een strafrechtelijk Europa; de U.S.A. als leermodel SAMENVATTING: In dit nummer wordt de aandacht voornamelijk geconcentreerd op ontwikkelingen binnen het Europese strafrecht. Onder meer de volgende vragen komen aan bod: welke voor- en nadelen zijn verbonden met het tussenstatelijke en het bovenstatelijke spoor van Europeanisering? Waaruit bestaat eigenlijk de gemeenschappelijke vloer van het Europese strafrecht? Hoe dient de democratische en rechterlijke controle op de opsporingsinstanties vorm te krijgen?