• Asielbeleid onder druk

   Unknown author (WODC, 1998)
   De laatste tiental jaren is het Nederlandse en Europese asielbeleid aanzienlijk restrictiever geworden. Verscherpte controles aan de grenzen, een stringent visabeleid, sancties voor vervoerders die ongedocumenteerde migranten aan boord nemen, op al die manieren wordt geprobeerd de wassende migratiestroom te keren. Sommigen spreken over een 'vesting Europa' die zijn grenzen hermetisch zou afsluiten. De restrictieve maatregelen zijn echter niet in staat gebleken om tal van andere problemen goed aan te pakken. Wat betekent dat voor het beleid? Moeten we de toevlucht blijven nemen tot noodscenario's zoals de gedwongen terugkeer van grote groepen migranten naar in alle haast veilig verklaarde landen? Of zouden we moeten zoeken naar meer structurele oplossingen, een Europese of zelfs mondiale aanpak?
  • Coffeeshops en cannabis

   Bunt, H.G. van de; Ooyen-Houben, M.M.J. van; Bieleman, B.; Snippe, J.; Korf, D.J.; Brink, W. van den; Maris van Sandelingenambacht, C.W.; Dufour, R.; Croes, M.T.; Ruyver, B. de; et al. (WODC, 2006)
   ARTIKELEN: 1. H.G. van de Bunt - Hoe stevig zijn de fundamenten van het cannabisbeleid 2. M.M.J. van Ooyen-Houben - Hoe werkt het Nederlandse drugsbeleid? Een evaluatieve verkenning van een decennium drugsbeleid 3. B. Bieleman en J. Snippe - Coffeeshops en criminaliteit 4. D.J. Korf - De normalisering van cannabisgebruik 5. W. van den Brink - Hoe schadelijk zijn softdrugs? 6. C.W. Maris van Sandelingenambacht - Extase; drugs en het schadebeginsel 7. R. Dufour - Drugs; van oorlog naar regulering 8. M.T. Croes - Peace on drugs? 9. B. de Ruyver - Drugs in de Lage Landen; de Belgische kant van het verhaal 10. T. Blom - Coffeeshops, gedoogbeleid en Europa 11. Boekrecensie - I. de Haen-Marshall over 'Dealing with drugs in Europe' - T. Boekhout van Solinge 12. Internetsites SAMENVATTING: Het Nederlandse gedoogbeleid ten aanzien van softdrugs is nog altijd uniek in Europa en in de wereld. De bestrijding van softdruggebruik en -handel is misschien niet overal een prioriteit van justitie en politie, maar er is geen sprake van dat andere landen het gedoogbeleid zouden willen overnemen. Het liberale softdrugsbeleid lijkt in Nederland zelf nog altijd op ruime steun te rekenen. In brede kring wordt dit beleid gezien als de beste manier om het gebruik van softdrugs te reguleren en de gezondheidsrisico's voor gebruikers te beperken. Maar de vraag is gerechtigd of de vooronderstellingen die ten grondslag liggen aan het gedoogbeleid nog wel kloppen. Vanuit zeer verschillende invalshoeken gaan auteurs in op deze vraag.
  • Decision making on the Balkan Route and the EU-Turkey Statement

   Kuschminder, K.; Dubow, T.; Üstübici, A.; Kirisçioglu, E.; Engbersen, G.; Mitrovic, O.; Içduygu, A. (Maastricht University - Maastricht Graduate School of Governance (MGSoG), 2019)
   In 2015, there were higher than normal migration flows from Turkey to Greece and then via the Western Balkans to other European Union (EU) countries, leading to what has been termed Europe’s ‘refugee crisis’. The primary research question guiding this study is: How can the fluctuations in migration flows on the Balkans route from January 2015-December 2018 be explained? The core sub-questions guiding this research are: What explanations are there for the sharp decrease in the number of refugees and migrants on the Balkans route even before the EU-Turkey Statement came into effect? What are the decision making factors of refugees and migrants when choosing to leave Turkey before and after the EU-Turkey Statement? To what extent do policy interventions impact refugees and migrants’ decision-making regarding routes and destination choices? CONTENT: 1. Introduction 2. The Western Balkans Route to Europe and the EU-Turkey Statement 3. Conceptual framework for examining refugees and migrants' decision making 4. Methodology 5. Afghans' and Syrians' decision making in Turkey and on the Western Balkans Route 6. The interaction of policies and decision making 7. Conclusion
  • Drugs and Crime

   Pearson, G.; Dorn, N.; Grob, P.J.; Eisner, M.; Gonzáles Zorilla, C.; Doorn, J. van; Joutsen, M.; Scherpenzeel, R. (WODC, 1993)
   ARTICLES: 1. Editorial 2. Pharmacology and fashion; the uses and misuses of cultural relativism in drug policy analysis - G. Pearson 3. Subsidiarity, police cooperation and drug enforcement; some structures of policy-making in the EC - N. Dorn 4. The needle park in Zürich; the story and the lesson to be learned - P.J. Grob 5. Policies towards open drug scenes and street crime; the case of the City of Zürich - M. Eisner 6. Drugs and criminal policy in Spain (1982-1992) - C. Gonzáles Zorilla 7. Drug trafficking networks in Europe - J. van Doorn 8. Varia: M. Joutsen on the UN Crime Prevention and Criminal Justice Programme; 9. Scherpenzeel on the UN and computerization of criminal justice information; 10. European Drug Questions; 11. the IXth International Workshop for Juvenile Criminology 12. Crime Institute's profile: Cesdip
  • Justitie en politie in buitenlandse missies

   Taylor, V.I.; Bloembergen, M.; Sollie, H.; Haveman, R.H.; Fijnaut, C.; Lek, R.; Bouten, A. (WODC, 2010)
   ARTIKELEN: 1. V.I. Taylor - De opbouw van de rechtsstaat in Afghanistan; een bezinning op tien jaar buitenlandse hulp 2. M. Bloembergen - Winning the hearts and minds in Nederlands-Indië; koloniale politie als opbouwmissie 3. H. Sollie - Agenten met een vredesmissie; ervaringen van Nederlandse politiefunctionarissen 4. R.H. Haveman - Juridische ontwikkelingssamenwerking in Rwanda 5. C. Fijnaut - De integratie van de politiële en justitiële samenwerking in het buitenlands beleid van de Europese Unie 6. R. Lek - Capaciteitsopbouw door Justitie in het buitenland 7. A. Bouten - De rule of law-opbouwmissie in Kosovo 8. Internetsites SAMENVATTING: In dit themanummer is de aandacht gericht op de pogingen tot capaciteitsopbouw en hervorming van justitie en politie in postconflictlanden en alle daarbij behorende dilemma's. Ook komen de ervaringen met justitiële en juridische ontwikkelingshulp in andere landen aan de orde, zoals in Oost-Europa. De artikelen vormen een mix van wetenschappelijke beschouwingen en persoonlijke observaties van uitgezonden deskundigen.
  • Migratiedruk

   Unknown author (WODC, 1994)
   'Nederland is vol'. Weinig andere slogans hebben de laatste tijd de publieke discussie zo bepaald. Tijdens die discussie was af en toe een morele paniek bespeurbaar die in de Nederlandse media niet vaak voorkomt. Sommigen zien steeds meer `horden' vreemdelingen Nederland binnenkomen. `Dit jaar 100.000 asielzoekers' kopte een grote ochtendkrant op 10 maart en verwees voor dat aantal naar het ministerie van Justitie. Navraag leerde dat Justitie rekening houdt met de komst van 55.000 tot 60.000 vluchtelingen. In deze aflevering wijzen enige auteurs erop dat de situatie veel minder alarmerend is dan doorgaans wordt aangenomen. Zij gaan in op vragen als: welke ontwikkelingen zijn gaande in het Nederlandse en Europese vreemdelingenbeleid? Welke argumenten geven daarbij de doorslag? Hoewel de migratiedruk groot is, zo wordt geconstateerd, is er geen sprake van chaos. Door bij voorbeeld studie te maken van netwerken zijn migratiestromen in kaart te brengen en daarmee in redelijke mate te voorspellen en te beheersen.
  • Toekomst van de rechtshandhaving

   Bunt, H.G. van de; Hoogenboom, A.B.; Fijnaut, C.; Velthoven, B.C.J. van; Hughes, G.; McLaughlin, E.; Muncie, J.; Schnabel, P. (WODC, 2002)
   ARTIKELEN: 1. .G. van de Bunt - Nota Criminaliteitsbeheersing; investeren in meer van hetzelfde 2. A.B. Hoogenboom - De Matrix; over de toekomst van misdaad en de inlichtingenfunctie van de politie 3. C. Fijnaut - De aanslagen van 11 september 2001 en de reactie van de Europese Unie 4. B.C.J. van Velthoven - Pakkansen, strafmaten, en het ‘marktmodel’ van Ehrlich; economische invalshoeken voor het criminaliteitsonderzoek 5. G. Hughes, E. McLaughlin en J. Muncie - Aan de rand van de afgrond; de toekomst van misdaadbestrijding en publieke veiligheid 6. P. Schnabel - Vervelende feiten; criminaliteit onder allochtone jongensSAMENVATTING: De diversiteit in het aanbod aan documenten die de criminaliteitssituatie over vijf à tien jaar tot onderwerp hebben heeft de redactie gesterkt in de overtuiging dat het zinvol is om een themanummer te wijden aan de toekomst van de rechtshandhaving. Voor het gemak hebben ook wij het jaar 2010 als ijkpunt genomen. Vanuit verschillende invalshoeken wordt een blik geworpen op relevante maatschappelijke ontwikkelingen die hun schaduw zullen werpen op de rechtshandhaving in dat jaar.
  • Vervolgevaluatie van de Wet biometrie vreemdelingenketen

   Winter, H.; Bex-Reimert, V.; Geertsema, B.; Hollenberg, S.; Krol, E. (Rijksuniversiteit Groningen - Faculteit rechtsgeleerdheid, 2019)
   De toegang, toelating, uitzetting van en het toezicht op vreemdelingen is in Nederland geregeld in de Vreemdelingenwet 2000 (hierna: Vw 2000). Met de Wet van 11 december 2013 tot wijziging van de Vreemdelingenwet 2000 in verband met de uitbreiding van het gebruik van biometrische kenmerken in de vreemdelingenketen in verband met het verbeteren van de identiteitsvaststelling van de vreemdeling (hierna: Wet biometrie vreemdelingenketen, Wbvk) is per 1 maart 2014 de Vw 2000 gewijzigd. De Wbvk voorziet in een uitbreiding van het gebruik van biometrie in de vreemdelingenketen. De afname en verwerking van een gezichtsopname en tien vingerafdrukken van in beginsel alle vreemdelingen in alle vreemdeling-rechtelijke processen is mogelijk gemaakt. Daarnaast kunnen deze biometrische gegevens centraal in de vreemdelingenadministratie (de Basisvoorziening Vreemdelingen, afgekort BVV) worden opgeslagen en kunnen zij worden geraadpleegd. In 2016 heeft een eerste evaluatie van de Wet Biometrie plaatsgevonden (Zie link bij: Meer informatie). Dit onderzoek is een vervolg van deze evaluatie. De probleemstelling van het onderzoek bestaat uit twee onderdelen:In welke mate bereikt de Wbvk zijn doelen?Hoe verhoudt de wet zich tot de Europese ontwikkelingen tot implementatie van informatiesystemen waarin biometrie wordt opgeslagen? INHOUD: 1. Inleiding 2. Beleidsreconstructie 3. Juridisch kader 4. Procesevaluatie 5. Kwaliteit en betrouwbaarheid van de biometrische gegevens 6. Gebruik van biometrie in de vreemdelingenketen 7. Analyse 8. Europeesrechtelijke ontwikkelingen 9. Samenvatting en conclusies
  • Vorming van Europees immigratie en asielrecht

   Boeles, P.; Fernhout, R.; Gerritsma, E.T.; Kuijpers, A.M.; Tax, B.E.C.M.; Vrouenraets, M.J.A. (Katholieke Universiteit Nijmegen - Centrum voor Migratierecht, 1999)
   Het onderzoek was gericht op de vraag: Wat wordt het gemeenschappelijk asiel- en immigratiebeleid van de Europese Unie in ontwikkeling? De onderzoekvragen waren de volgende: 1) Op welke wijze en in hoeverre vindt er harmonisatie plaats, en wat is het effect van de gekozen vorm van harmonisatie voor de samenhang van het rechtsgebied, de effectiviteit van de uitvoering, de bescherming van de belangen van de lidstaten en de bescherming van de rechten van individuen? 2) Hebben besluiten op het gebied van asiel en immigratie in de verschillende lidstaten tot specifieke wets- of beleidswijzigingen geleid? 3) Op basis van het meerjarig werkprogramma van de Raad dient de vraag beantwoord te worden in hoeverre welke (deel)onderwerpen reeds 'geregeld' zijn danwel nog regeling behoeven. Een en ander dient mede in het licht van het geheel van de gevolgen van de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam op het gebied van asiel en immigratie te worden geplaatst. 4) Wat zijn de consequenties van de gekozen wijze van 'recht maken' voor de kwaliteit van het aldus gevormde recht, met name in verband met de realiteit van de communautarisering van door het Verdrag van Amsterdam?