• Beginselen digitaal - Digitalisering en de beginselen van de strafrechtspleging

   Dijkstra, M.; Joosten, S.; Stamhuis, E.; Visser, M. (Open Universiteit, 2016)
   De digitalisering heeft in de strafrechtspleging al behoorlijk grote veranderingen gebracht en dat zal in de toekomst eerder meer dan minder ingrijpend worden. In het strafrecht gelden echter fundamentele juridische waarden, veelal aangeduid met de term grondbeginselen, die bij het handelen en beslissen geëerbiedigd moeten worden. Voor het uitvoeren van deze studie is de volgende vraag centraal gesteld: Door welke informatietechnologische ontwikkelingen kan het handelen/beslissen van actoren in de Nederlandse strafrechtspleging veranderen? Welke positieve en negatieve aspecten brengen deze ontwikkelingen met zich mee ten aanzien van de werking van verdragsrechtelijke en (grond)wettelijke beginselen binnen de strafrechtspleging? INHOUD: 1. Vraagstelling en aanpak 2. Het kader voor een digitale strafrechtspleging 3. De digitale stukkenstroom in de strafrechtsketen 4. De strafvorderlijke beginselen en trends in de IT 5. Conclusie en discussie
  • Internationale straftribunalen

   Sluiter, G.; Herik, L.J. van den; Nollkaemper. A.; Nouwen, S.M.H.; Vlaming, F. de; Knoops, J.A.; Verrijn Stuart, H.; Pouligny, B. (WODC, 2006)
   ARTIKELEN: 1. G. Sluiter - Het Joegoslavië Tribunaal; een voorlopige balans 2. L.J. van den Herik - Het Rwanda Tribunaal: waardevolle exercitie of weggegooid geld? 3. A. Nollkaemper en S.M.H. Nouwen - 'Gemengde' tribunalen en hooggespannen verwachtingen 4. F. de Vlaming - Het geweld in voormalig Joegoslavië; tussen traditie, grote omwentelingen en kleine afrekeningen 5. J.A. Knoops - De medewerking van staten aan internationale straftribunalen en het beginsel van 'equality of arms' 6. H. Verrijn Stuart - Het Internationale Strafhof en de rol van slachtoffers 7. B. Pouligny - De vergeten aspecten van transnationale rechtspleging; over percepties van de overlevenden 8. Internetsites SAMENVATTING: Het internationaal strafrecht heeft zich de afgelopen tien jaar razendsnel ontwikkeld. In dit themanummers staat een onderdeel daarvan centraal: de berechting van oorlogsmisdrijven, genocide en misdrijven tegen de menselijkheid door internationale en geïnternationaliseerde straftribunalen. De oprichting van het Joegoslavië Tribunaal in 1993 blijkt achteraf het begin te zijn van een nieuwe trend. Andere ad hoc-tribunalen volgden. Er is kritiek op de hoge kosten, op de selectiviteit van vervolgingen, er bestaan twijfels over de effectiviteit van de rechtspleging en zorgen over de geringe betrokkenheid uit de landen die het strijdtoneel vormden. In de artikelen komen deze kwesties ruimschoots aan de orde.
  • Rechtsstatelijke waarborging van buitengerechtelijke geschiloplossing

   Bauw, E.; Kluiver, C.C. de; Simon Thomas, M.A.; Woude, W. van der; Brenninkmeijer, A.F.M.; Mourik, J. van (Universiteit Utrecht - Montaigne Centrum voor Rechtspleging en Conflictoplossing, 2017)
   Buitengerechtelijke of ook wel ‘Alternatieve’ geschiloplossing (‘ADR’) is sinds enkele decennia gestaag in opmars binnen ons rechtsbestel. In dit onderzoek staan de volgende onderzoeksvragen centraal: In hoeverre zijn de rechtsstatelijke kernwaarden onafhankelijke rechtsbescherming, legaliteit (rechtszekerheid en rechtsgelijkheid) en scheiding van machten gewaarborgd als het gaat om buitengerechtelijke geschiloplossing? Hoe zien de rechtsstatelijke ijkpunten eruit die dienen ter (verdere) versterking van de rechtsstatelijke waarborging? INHOUD: 1. Inleiding 2. Relevante rechtsstatelijke waarborgen 3. Alternatieve geschiloplossing in Nederland 4. Case Studies 5. Synthese: passende rechtsstatelijke waarborgen voor ADR?