• A Century of Juvenile Justice

   Trépanier, j.; Weijers, I.; Schuler-Springorum, H.; Beaulieu, L.; Cesaroni, C.; Giller, H.; Hees, A. van (WODC, 1999)
   ARTICLES: 1. Editorial 2. Jean Trépanier - Juvenile Courts after 100 Years: Past and Present Orientations 3. Ido Weijers - The Double Paradox of Juvenile Justice 4. Horst Schuler-Springorum - Juvenile Justice and the Shift to the Left 5. Lucien Beaulieu and Carla Cesaroni - The Changing Role of the Youth Court Judge 6. Henry Giller - From Centre Stage to Spear Carrier: The Repositioning of the English Juvenile Court 7. Current Issues: Alma van Hees - Halt: Early Prevention and Repression; Recent developments and Research
  • Aansprakelijkheid van toezichthouders - Een analyse van de aansprakelijkheidsrisico's voor toezichthouders wegens inadequaat handhavingstoezicht en enige aanbevelingen voor toekomstig beleid

   Dam, C.C. van (WODC, 2006)
   In de afgelopen decennia zijn er steeds meer toezichthouders gekomen (NMA, OPTA etc.). Zij houden vaak in het algemeen belang toezicht op activiteiten waar grote financiële belangen in het spel zijn. Het is daarom niet denkbeeldig dat deze toezichthouders voor grote bedragen aansprakelijk worden gesteld indien zij bijvoorbeeld een bepaalde activiteit verbieden. Denk bijvoorbeeld aan een overname of fusie. Verder wordt de overheid bij rampen naast de directe veroorzaker(s) steeds vaker mede aansprakelijk gesteld voor de schade (Enschede, Bovenkarspel). De reden daarvoor is dat de overheid, anders dan de directe veroorzaker, voldoende verhaal biedt. De aansprakelijkheid van de overheid wordt dan veelal gebaseerd op onvoldoende toezicht en handhaving. Het onderzoek inventariseert de voor- en nadelen van diverse vormen van aansprakelijkheid van toezichthouders en onderzoekt of er redenen zijn de aansprakelijkheid van toezichthouders en overheid bij onvoldoende toezicht en handhaving in het algemeen te beperken of te limiteren.
  • Algemeen bestuursrecht 2001 - Rechtsvergelijkende bestuursrechtspraak; een bespreking van de stelsels van Frankrijk, Duitsland, Denemarken en Engeland

   Waard, B.W.N. de; Bok, A.J.; Gilhuis, P.C. (Katholieke Universiteit Brabant - Centrum voor Procesrecht, 2001)
   In het kader van de voorbereiding van de besluitvorming van de Herziening; Rechterlijke Organisatie Derde Fase is onderzoek verricht naar de organisatie van de bestuursrechtspraak in enkele omringende landen. Drie aandachtpunten hierbij zijn:In welke gevallen moet in bestuursrechtelijke zaken beroep in één dan wel in twee instanties worden opengesteld?Aan welke en hoeveel colleges wordt het hoger beroep in bestuursrechtelijke zaken opgedragen?Welke voorzieningen zijn nodig met het oog op de rechtseenheid zowel binnen het bestuursrecht als tussen bestuurs- en privaat- en strafrecht?Daarnaast is de vraag aan de orde: wat is de wenselijkheid van de invoering van een soort conclusie, naar analogie van de advisering door het OM, over hoe een zaak bij de hoogste rechter in bestuursrechtelijke zaken moet worden beslist?
  • Alternatieve sancties voor jeugdigen - Meningen en verwachtingen: 1e deelrapport

   Laan, P. van der; Lindt, H. van; Erftemeijer, L. (medew.); Mertens, M. (medew.); Nabben, A. (medew.); Osterhaus, M. (medew.); Vermeer, M. (medew.) (WODC, 1983)
   Dit is het eerste rapport van het onderzoekproject “Alternatieve sancties voor jeugdigen”. De alternatieve sancties kennen twee vormen: werkprojecten of dienstverlening en leerprojecten. In dit rapport wordt verslag van het eerste deel van het onderzoek. Dit eerste deel bestaat uit een peiling onder personen en instanties die mogelijkerwijs betrokken raken bij alternatieve sancties voor jeugdigen. Hun werd naar meningen en verwachtingen gevraagd aangaande een aantal aspecten van deze alternatieve sancties. INHOUD: Deel I: Verslag van het vooronderzoek 1. Kader 2. Resultaten Deel II: Enige leerprojecten 1. Leerprojecten in Engeland 2. Leerprojecten in de Verenigde Staten 3. Leerprojecten in Nederland 4. Literatuur
  • Alternatieve sancties voor minderjarigen

   Unknown author (WODC, 1983)
   Maart van dit jaar zijn in ons land de experimenten Alternatieve Sancties voor Minderjarigen van start gegaan onder leiding van de Werkgroep Slagter. Wetenschappelijke begeleiding van deze experimenten geschiedt door de Coördinatiecommissie Wetenschappelijk Onderzoek Kinderbescherming (CWOK). Aanleiding genoeg om in afwachting van de eindresultaten van dit onderzoek een themanummer van Justitiële Verkenningen aan dit onderwerp te wijden.
  • Alternatieve strafrechtelijke sancties

   Unknown author (WODC, 1976)
   De gevangenisstraf draagt niet bij tot een afname van de criminaliteit. Bovendien stigmatiseert zij de delinquent en kost zij de staat veel geld. Dit alles heeft teweeggebracht, dat in en buiten Nederland de roep om alternatieven steeds luider is geworden. In dit themanummer wordt getracht om verschillende pogingen die tot nu toe zijn verricht om met name de korte onvoorwaardelijke vrijheidsstraf terug te dringen eens duidelijk op een rij te zetten, zodat wellicht de toegang tot het onderwerp eenvoudiger wordt. In aansluiting op het inleidende artikel zijn buitenlandse artikelen in verkorte vorm weergegeven.
  • Bejegening van getraumatiseerde slachtoffers van mensenhandel ten behoeve van coherente of consistente getuigenverklaringen - Een internationaal verkennende studie

   Klerx-van Mierlo, F.; Youngs, D.; Oostinga, M.; Mergaerts, L.; VanDale, D.; Velden, P. van der (International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) - Tilburg University, 2014)
   Eén van de omstandigheden die waarheidsvinding bij rechtszaken in verband met mensenhandel in de weg kan staan is dat er sprake is van geheugenproblemen. De vraag is of de bewijskracht van getuigenverklaringen van slachtoffers van mensenhandel kan worden verbeterd. Hiertoe wordt nagegaan in welke situaties en bij welke personen zich een vergelijkbare problematiek voordoet en hoe daar – ten behoeve van een succesvolle rechtsgang - mee wordt omgegaan. Dit biedt mogelijk aanknopingspunten voor de (strafrechtelijke) aanpak van mensenhandel. Het algemene doel van dit onderzoek is 'Inzicht bieden in de wijze waarop (mogelijke) de bewijskracht van getuigenverklaringen van slachtoffers van mensenhandel met een psychotrauma kan worden verbeterd, teneinde de opsporing en vervolging van mensenhandel te verbeteren.' Het onderzoek bestaat voornamelijk uit interviews met vertegenwoordigers van groepen experts (politie, officieren van justitie en hulpverleners in Nederland, België en Engeland) en een korte literatuurreview. INHOUD: 1. Samenvatting 2. Summary 3. Inleiding 4. Methoden 5. Theoretische achtergrond trauma en geheugen 6. Korte review epidemiologische studies naar klachten slachtoffers mensenhandel 7. Expertinterviews Nederland 8. Expertinterviews Engeland 9. Expertinterviews België 10. Eindconclusies
  • Bestrijding van ondernemersfraude

   Unknown author (WODC, 1988)
   Het eerste nummer van deze jaargang staat in het teken van ondernemersfraude. Fraude is door de criminoloog Hoefnagels het delict van de jaren tachtig genoemd. Nu heeft dit delict daarbij in deze tijd veel 'concurrentie' van andere delictvormen. Een feit is echter dat in de pers met grote regelmaat verslag wordt gedaan van meer of minder grote fraude-zaken. In dat licht wordt wel gesteld dat het 'fraudebewustzijn' is toegenomen; dit lijkt zowel bij het publiek als bij de potentiele daders het geval te zijn. Met de verschijning van het Ismo-rapport in 1985 is de bestrijding van fraude in Nederland eerst goed van de grond gekomen. Desondanks kunnen vele problemen bij de bestrijding van fraude door ondernemingen worden gesignaleerd.
  • Bijzondere verhoormethoden - Een literatuurverkenning

   Beenakkers, E.M.Th. (WODC, 1998)
   Dit is een literatuurverkenning van verhoormethoden, en met name van verhoormethoden voor 'bijzondere situaties'. Hierbij moet gedacht worden aan situaties waarin een verdachte zwijgt, of anderszins heel moeilijk aanspreekbaar is en het gaat om een ernstig misdrijf. In dit rapport wordt o.a. beschreven welke verhoormethoden in bijzondere situaties voorkomen in de literatuur. Of deze methoden incidenteel of regelmatig worden toegepast. Betreft het dan bepaalde delicten in het bijzonder. En zijn er case-studies op dit terrein bekend? INHOUD: 1. Inleiding en verantwoording 2. Verhoormethoden 3. Beschrijving van de situatie in enkele landen 4. Conclusie
  • Buurtpreventie

   Unknown author (WODC, 1985)
   Van de burgerwachten die november 1984 in enkele steden de kop opstaken, zijn er inmiddels weinig of geen meer overgebleven. Wel heeft het korte bestaan van deze in de meeste gevallen onwettige burgerinitiatieven het denken over andere — legale — vormen van inschakeling van de bevolking bij de misdaadpreventie binnen zeer korte tijd beinvloed. Reden voor de redactie van Justitiele Verkenningen om een themanummer te wijden aan het onderwerp buurtpreventie.
  • Communicerende grondslagen van extraterritoriale rechtsmacht - onderzoek naar de grondslagen van extraterritoriale rechtsmacht in België, Duitsland, Engeland en Wales en Nederland met conclusies en aanbevelingen voor de Nederlandse (wetgevings-)praktijk

   Klip, A.H.; Massa, A.-S. (WODC, 2010)
   In het wetsvoorstel partiële wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enkele aanverwante wetten wordt voorgesteld om de extraterritoriale rechtsmacht voor strafbare feiten, omschreven in het Raad van Europa Verdrag inzake bestrijding van mensenhandel, op drie punten uit te breiden. De regeling van de extraterritoriale rechtsmacht is vaak uitvloeisel van uitvoeringswetgeving. Het is nodig om de territoriale rechtsmacht in breder verband aan een nader onderzoek te onderwerpen waarbij de vergelijking met buitenlandse stelsels voor de hand ligt. Het rapport is als volgt ingedeeld. Allereerst worden de onderzocht landen afzonderlijk besproken. Hierin komt zowel de stand van het recht als de wijze waarop in de praktijk omgaat met extraterritoriale rechtsmacht aan de orde. In hoofdstuk 6 staat de betekenis van het volkenrecht voor de extraterritoriale rechtsmacht centraal. Bij de conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 7 wordt ook een mogelijk alternatief scenario voor de rechtsmachtregeling aangeboden. De bijlagen 1-4 geven per land een overzicht van de delicten waarvoor extraterritoriale rechtsmacht geldt. INHOUD: 1. Inleiding 2. Extraterritoriale rechtsmacht in België 3. Extraterritoriale rechtsmacht in Duitsland 4. Extraterritoriale rechtsmacht in Engeland en Wales 5. Extraterritoriale rechtsmacht in Nederland 6. Extraterritoriale rechtsmacht in internationaal recht 7. Conclusies en aanbevelingen
  • Criminal Justice and Social Policy

   Boutellier, H.; Gilling, D.; Wacquant, L.; Pease, K.; Ballergeau, E.; Schaut, C.; Goris, P.; Grier, A.; Thomas, T. (WODC, 2001)
   ARTICLES: 1. Editorial 2. Hans Boutellier - The Convergence of Social Policy and Criminal Justice 3. Daniël Gilling - Community - Safety and Social Policy 4. Loïc Wacquant - The Penalisation of Poverty and the Neo-Liberal Project 5. Ken Pease - Distributive Justice and Crime 6. Evelyne Ballergeau and Christine Schaut - Social Work and the Security Issue in the Netherlands and Belgium 7. Peter Goris - Community Crime Prevention and the 'Partnership Approach': A Safe Community for Everyone? 8. Angela Grier and Terry Thomas - Current Issues: The Employment of Ex-offenders and the UK's Criminal Record Bureau
  • Criminaliteit en leeftijd: Varianummer

   Unknown author (WODC, 1986)
   De Nederlandse bevolking wordt ouder. In hoeverre zal deze ontwikkeling ook haar weerslag hebben op het justitiele apparaat? Deze vraag hangt nauw samen met een andere, namelijk in hoeverre crimineel gedrag vooral is voorbehouden aan jongeren, ongeacht bepaalde maatschappelijke omstandigheden. Wanneer criminaliteit een typisch jeugdige aangelegenheid is, kan dit betekenen dat in de toekomst minder personen met justitie in aanraking zullen komen, met alle beleidsmatige consequenties van dien. Wanneer echter algemene maatschappelijke factoren een grotere rol spelen dan leeftijd, dan kan de strafrechtelijke pralctijk in de toekomst op meer oudere personen rekenen. In de VS wordt in dit verband reeds gesproken van de categorie 'bejaarde criminelen'. Hoe het ook zij, aanleiding genoeg voor de redactie van Justitiele Verkenningen om enkele artikelen te verzamelen, die deze problematiek vanuit verschillende invalshoeken belichten.
  • De juridische status van polygame huwelijken in rechtsvergelijkend perspectief

   Boele-Woelki, K.; Curry-Sumner, I.; Schrama, W.; Braat, B. (medew.); Budzikiewicz, C. (medew.); Jeppesen-de Boer, C. (medew.) (WODC, 2009)
   Een aantal Tweede Kamerfracties heeft vorig jaar vragen gesteld over de erkenning van polygame huwelijken in Nederland. Het voltrekken en aangaan van polygame huwelijken is in Nederland verboden. In de beantwoording van de Kamervragen is uiteen gezet dat huwelijken die in het buitenland zijn gesloten wel erkend worden, omdat zij niet beschouwd worden als in strijd met de Nederlandse openbare orde; de Nederlandse rechtssfeer is dan onvoldoende betrokken. Doel van dit onderzoek is om op basis van een rechtsvergelijkend onderzoek naar de erkenning van polygame huwelijken in een viertal Europese rechtsstelsels inzicht te verkrijgen in hoeverre de Nederlandse benadering hiervan afwijkt.
  • De maatregel van terbeschikkingstelling van de regering

   Unknown author (WODC, 1975)
   Dit themanummer is gewijd aan de maatregel van T.B.R. De redactie van Justitiële verkenningen heeft geprobeerd een gevarieerd beeld te geven van de vraagstukken rondom de zorg voor de geestelijk gestoorde delinquenten. Aan de bewerkingen van de Nederlandse artikelen gaat een inleidende beschouwing vooraf, waarin aandacht besteed wordt aan de Nederlandsewetgeving van nu en in de toekomst, direct gevolgd door een overzicht van de behandelingsinrichtingen en hun werkwijze. Ten slotte zijn nog enige bewerkingen van buitenlandse artikelen opgenomen over dit onderwerp.
  • De nieuwe veiligheidscultuur

   Swaaningen, R. van; Hughes, C.; Hörnqvist, M.; Stangeland, P.; Body-Gendrot, S.; Hebberecht, P. (WODC, 2004)
   ARTIKELEN: 1. R. van Swaaningen: Veiligheid in Nederland en Europa; een sociologische beschouwing aan de hand van David Garland 2. C. Hughes: Besturen via misdaad en geweld? Publiek-private samenwerking bij de aanpak van criminaliteit en geweld in Engeland en Wales 3. M. Hörnqvist: Veiligheid en overheidsgeweld 4. P. Stangeland: Openbare veiligheid in Spanje sinds 11 maart 2004 5. S. Body-Gendrot: Stedelijk geweld in Frankrijk 6. P. Hebberecht: Het Belgische preventie- en veiligheidsbeleid SAMENVATTING: Dit themanummer van Justitiële verkenningen over ‘de nieuwe veiligheidscultuur’ heeft een wat ander karakter dan gebruikelijk. De artikelen zijn bewerkte (en zo nodig vertaalde) versies van papers die eind augustus 2004 zijn gepresenteerd op het seminar ‘Public safety in Europe’ aan de Erasmusuniversiteit Rotterdam. Sociaal wetenschappers uit verscheidene Europese landen discussieerden daar over de ontwikkelingen in het denken over openbare veiligheid, criminaliteitsbestrijding en preventiebeleid. Als een rode draad door dit themanummer lopen de begrippen en analyses van de Britse wetenschapper David Garland, zoals uiteengezet in zijn boek The culture of control. Belangrijke tendenzen in de nieuwe veiligheidscultuur zijn populisme, een vervaging van het onderscheid tussen misdrijven en relatief onschuldige verstoringen van de openbare orde, het geloof dat ‘gevangenisstraf helpt’, de nadruk op preventie, de nadruk op 'accountability' in de werkwijze van justitiële uitvoeringsorganisaties, alsook het betrekken van niet-strafrechtelijke actoren, zoals welzijns- en buurtorganisaties en scholen bij de strijd tegen criminaliteit.
  • De regeling en rechtsgevolgen van vermissing in rechtsvergelijkend perspectief

   Schrama, W.; Jonker, M.; Jeppesen-de Boer, C. (Universiteit Utrecht - Utrecht Centre for European Research into Family Law (UCERF), 2017)
   Er bestaat een samenstel van wettelijke en praktische maatregelen om tegemoet te komen aan de problematiek van de achterblijvers van vermiste personen. De centrale vraagstelling van dit onderzoek is: Welke beleids- en wettelijke maatregelen bestaan er voor (achterblijvers van) vermiste personen in Nederland, België, Denemarken, Duitsland en Engeland & Wales en kunnen deze maatregelen een oplossing bieden voor de gesignaleerde knelpunten (van achterblijvers) in Nederland? Zijn er eventueel andere mogelijkheden om deze knelpunten op te lossen? INHOUD: 1. Inleiding 2. De rechtspositie van vermisten in rechtsvergelijkende perspectief - Nederland, - België, - Denemarken, - Duitsland, - Engeland & Wales 3. Rechtsvergelijking 4. Rechtsvergelijkende synthese en analyse 5. Gesignaleerde oplossingen 6. Conclusies
  • De vervolging in kinderzaken

   Unknown author (WODC, 1975)
   Dit themanummer van Justitiële verkenningen is gewijd aan de vervolging in kinderstrafzaken. Naast de bewerkingen van een Amerikaans en een Engels artikel, zijn twee artikelen opgenomen die speciaal voor dit nummer zijn geschreven. Eén daarvan heeft betrekking op een onderzoek in België en is van de hand van dr. J. Junger-Tas, tot voor kort verbonden aan het Studiecentrum voor Jeugdrnisdadigheid te Brussel. Het andere werd geschreven door F.C.W. Voorberg-Riedeman en is gebaseerd op haar doctoraalscriptie criminologie aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Aan de artikelen gaat een inleidende literatuurstudie vooraf.
  • De wetgeving en de toepassing van de wet t.a.v. de strafbaarheid van voorbereidingshandelingen en samenspanning in enkele landen van de Europese Gemeenschap

   Barendse-Hoornweg, E.J.M.; Docter-Schamhardt, B.J.W. (WODC, 1989)
   Aandacht wordt onder meer besteed aan het grensgebied tussen voorbereidingshandelingen en poging, verschillende vormen van daderschap in relatie tot voorbereidingshandelingen en samenspanning en aan strafbare samenspanning en de verboden rechtspersoon in Nederland en de ons omringende landen.
  • De zucht naar vrijheid - Een onderzoek naar de strafbaarstelling van het schenden van bijzondere voorwaarden en het elektronisch toezicht en van het ontvluchten uit detentie

   Meijer, S.; Hirsch Ballin, M.F.H.; Cupido, M.; Piekhaar, Y.R.S. (Vrije Universiteit Amsterdam - Faculteit der Rechtsgeleerdheid, 2019)
   Het doel van dit rechtsvergelijkende onderzoek is het verkrijgen van antwoord op de vraag of, en zo ja hoe en waarom, het schenden van bijzondere voorwaarden en elektronisch toezicht en het ontvluchten uit detentie zelfstandig strafbaar is gesteld in Frankrijk, België, Duitsland, Engeland en Wales en Canada, teneinde bij te dragen aan de besluitvorming over een eventuele strafbaarstelling hiervan in de Nederlandse wet. INHOUD: 1. Inleiding 2. Nederland 3. Frankrijk 4. België 5. Duitsland 6. Engeland en Wales 7. Canada 8. Rechtsvergelijking 9. Conclusies