• De harmonisering van de straftoemeting in discussie - Een bijdrage aan de harmonisering van het strafvorderingsbeleid in het ressort Arnhem

   Kaaden, J.J. van der; Steenhuis, D.W. (WODC, 1976)
   INHOUD: 1. Inleiding 2. De resultaten van de eerste gespreksronde 3. De opzet van de tweede gespreksronde 4. De resultaten van de tweede gespreksronde 5. De literatuur over de straftoemeting SAMENVATTING: In dit rapport zullen eerst in het kort de resultaten van de eerste gespreksronde worden samengevat. Daarna volgen een beschrijving van de opzet van de tweede gespreksronde en een overzicht van de resultaten daarvan. Vervolgens worden deze gekoppeld aan datgene wat in de literatuur over het beslissingsproces van de straftoemeter bekend is. Een en ander wordt tenslotte in een aantal konklusies samengevat waarbij getracht wordt aan te geven op welke wijze door het Openbaar Ministerie zinvol aan de pogingen tot harmonisering inhoud kan worden gegeven.
  • Risicofactoren voor herhaald slachtofferschap - een literatuurscan

   Reemst, L. van; Fischer, T.; Dongen, S. van; Kouwenhoven, S. (medew.); Valkeman, S. (medew.) (Erasmus Universiteit Rotterdam - School of Law, 2013)
   Deze literatuurstudie richt zich op risicofactoren voor herhaald slachtofferschap (waaronder intimidatie en vergelding). Secundarie victimisatie wordt buiten beschouwing gelaten. De kennis over risicofactoren wordt in Nederland mogelijk ingezet door bij het opnemen van aangiften politieambtenaren een beoordeling te laten maken van het risico voor herhaald slachtofferschap van een slachtoffer door middel van een beoordelingsinstrument. Op basis daarvan kunnen gerichte maatregelen worden ingezet, zowel ter bescherming binnen het strafproces, als ter voorkoming van herhaald slachtofferschap. In een ander onderzoek is een inventarisatie gemaakt van de (wettelijke) maatregelen en de voorzieningen ter voorkoming van secundaire victimisatie en herhaald slachtofferschap (zie link hiernaast). INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoeksopzet 3. Vermogen 4. Geweld 5. Seksueel, partner- en familiegeweld 6. Geweld tegen mensen met een publieke taak 7. Risico op vergelding en intimidatie 8. Discussie en conclusie
  • Varianummer

   Unknown author (WODC, 1982)
   Dit nummer is het tweede en tevens laatste varia-nummer van de jaargang 1982. Het bevat vijf artikelen, waarvan vier in bewerkte vorm. Geopend wordt met twee bijdragen over een onderwerp dat ook in ons land (o.a. in de media) steeds meer aandacht krijgt en dat men in Amerika aanduidt met het woord 'vigilantism', een begrip waaronder de meest uiteenlopende vormen van zelfverdediging en eigenrichting gerekend worden.