• Culturele diversiteit

   Hofstede, G.; Cliteur, P.B.; Manen, N.F. van; Willemse, H.M.; Backbier, E.H.F.; Maris van Sandelingenambacht, C.W.; Galenkamp, M.; Rutten, S.W.E.; Örücü, E.; Bovenkerk, F. (WODC, 2002)
   ARTIKELEN: 1. G. Hofstede - Culturele diversiteit in de Nederlandse samenleving 2. P.B. Cliteur - Dat zeg jij! Ploerten en heiligen heb je in iedere cultuur 3. N.F. van Manen - Integratie of identiteit; een onvermijdelijke keuze 4. H.M. Willemse en E.H.F. Backbier - Etnische botsingen met de strafwet 5. F. Bovenkerk - Multiculturele misdaad en Nederlands Strafrecht 6. C.W. Maris van Sandelingenambacht - 'Ik heb mijn namus gezuiverd'; over eerwraak en cultureel verweer 7. M. Galenkamp - 'De multiculturele samenleving in het geding; op zoek naar fundamenten 8. S.W.E. Rutten - Nederlands recht op een multiculturele grondslag 9. E. Örücü - Waar wet en cultuur elkaar ontmoeten; cultureel pluralisme, juridisch pluralisme en pragmatisme SAMENVATTING: Wetgeving en wetshandhaving behoren tot de kerntaken van Justitie. En wetten zijn codificaties van normen en waarden van groepen. Het hart van culturen kan gevonden worden in de normen en waarden van die culturen. In deze zin heeft Justitie ten diepste te maken met cultuur. Dit themanummer van Justitiële verkenningen handelt over culturele diversiteit en recht en betreft de fundamentele vraag of en in hoeverre Nederland op rechtsgebied rekening moet houden met de aanwezigheid van sterk groeiende bevolkingsgroepen afkomstig uit vreemde culturen.
  • Eergerelateerd geweld in Groot-Brittannië, Duitsland en Turkije - Een overzicht van informatie inzake aard, omvang en aanpak

   Kromhout, M.H.C. (red); Rijn, A.S. van; Beenakkers, E.M.Th.; Kulu-Glasgow, I. (WODC, 2007)
   In 2006 heeft de Minister voor Vreemdelingenzaken en Integratie een beleidsprogramma ‘eergerelateerd geweld’ naar de Tweede Kamer gestuurd, dat zich richt op ‘een verdere ontwikkeling van maatschappelijke preventie, het vergroten van de mogelijkheden (mogelijk) eergerelateerd geweld te signaleren bij de juiste instanties, het adequaat bieden van hulp en opvang van slachtoffers en een strafrechtelijke aanpak van de daders’. Om hierbij te kunnen leren van inzichten en ervaringen die in het buitenland zijn opgedaan heeft het WODC een inventariserend literatuuronderzoek uitgevoerd, gericht op Groot-Brittannië, Duitsland en Turkije. Het blijkt dat in deze landen, net als in Nederland, de aandacht voor eergerelateerd geweld van betrekkelijk recente datum is en dat nog slechts in beperkte mate sprake is van overheidsbeleid op dit terrein. Overheidsmaatregelen, maar bijvoorbeeld ook activiteiten van hulpverleningsinstanties, zijn nog nauwelijks wetenschappelijk geëvalueerd. INHOUD: 1. Inleiding 2. Eergerelateerd geweld in Groot-Britannië 3. Eergerelateerd geweld in Duitsland 4. Eergerelateerd geweld in Turkije 5. Conclusies en discussie
  • Eerwraak of eergerelateerd geweld? - Naar een werkdefinitie

   Ferwerda, H.B.; Leiden, I. van (WODC, 2005)
   Het concrete doel van dit onderzoek was het ontwikkelen van een heldere, werkbare definiëring van het fenomeen; een werkdefinitie. Daarbij gaat het om een beschrijving van de eerwraakproblematiek met betrekking tot uitingsvormen, aanleidingen en risico-indicaties. Uit het onderzoek komt naar voren dat het verstandig is om af te stappen van het begrip eerwraak en in het vervolg te spreken van het ruimere begrip eergerelateerd geweld.
  • Evaluatie strafrechtelijke aanpak eergerelateerd geweld - eindrapportage

   Loef, L.; Aalst, M. van; Dijk, B. van (medew.) (DSP-groep, 2012)
   Het beleidsprogramma strafrechtelijke aanpak Eergerelateerd Geweld (EGG) is na een looptijd van vijf jaar per 1 januari 2011 beëindigd. In de evaluatie wordt nagegaan wat er binnen het strafrechtelijke traject is gedaan om de aan het begin van het programma geformuleerde doelstellingen dichterbij te brengen. Naast de beoogde vergroting van de weerbaarheid van slachtoffers en risicogemeenschappen beslaan de geformuleerde doelen vooral het terrein van deskundigheidsbevordering van hulpverleners en politie en communicatie en samenwerking tussen verschillende betrokken instanties. INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoeksaanpak 3. Strafrechtelijke aanpak eergerelateerd geweld 4. Uitrol landelijke methode LEC EGG 5. Randvoorwaarden 6. Samenwerking 7. Deskundigheidsbevordering 8. Registratie 9. Beschrijving aanpak eergerelateerd geweld in vijf regio's 10. Beoordeling en vergelijking van aanpak in vijf regio's 11. Conclusie
  • Gender (h)erkennen in recht en criminaliteit

   Althoff, M.; Janssen, J.; Grundetjern, H.; Sandberg, S.; Jansen, S.; Sanberg, R.; Keuzenkamp, S.; Pohlkamp, I. (WODC, 2013)
   ARTIKELEN: 1. M. Althoff en J. Janssen - Wat heeft het allemaal om het lijf? Over het belang van het begrip gender 2. H. Grundetjern en S. Sandberg - Drugsdealers, gender en straatkapitaal 3. S. Jansen - Herken de homo; over het beoordelen van de geloofwaardigheid van seksuele gerichtheid in asielzaken 4. J. Janssen en R. Sanberg - Als de nood aan de man komt; slachtofferschap van mannen bij eergerelateerd geweld 5. S. Keuzenkamp - Ik ben geen freak! Het leven van transgenders in Nederland 6. I. Pohlkamp - Discriminatie van transgenders door politie en justitie 7. Internetsites. SAMENVATTING: In dit themanummer staat de vraag centraal wat genderanalyse ons kan leren op het terrein van recht, criminaliteit en veiligheidszorg. In hoeverre leiden maatschappelijke verwachtingen met betrekking tot delinquent gedrag tot stereotiepe voorstellingen? Wordt bepaald gedrag van mannen bijvoorbeeld wel en van vrouwen niet geaccepteerd, of omgekeerd? Of werpen genderspecifieke verwachtingen en daarop gebaseerde sociale rollen barrières op bij het aanspraak maken op rechten of het trachten het leven naar eigen inzicht in te richten? Aan de hand van deze vragen wordt inzichtelijk gemaakt welke meerwaarde het begrip gender heeft bij de analyse van maatschappelijke vraagstukken.
  • Huiselijk geweld

   Römkens, R.; Bogaerts, S.; Veen, H.C.J. van der; Knaap, L.M. van der; Valk, P. van der; Vaan, K.B.M. de; Schreijenberg, A.; Tierolf, B.; Koenraadt, F.; Liem, M.; et al. (WODC, 2010)
   ARTIKELEN: 1. R. Römkens - Omstreden gelijkheid; over de constructie van (on)gelijkheid van vrouwen en mannen in partnergeweld 2. H.C.J. van der Veen en S. Bogaerts - Het landelijke onderzoek huiselijk geweld 2010; de methode en de belangrijkste resultaten 3. L.M. van der Knaap en S. Bogaerts - Mannen en vrouwen als plegers van huiselijk geweld 4. P. van der Valk - Strafrecht en huiselijk geweld 5. K.B.M. de Vaan en A. Schreijenberg - Bij dreiging ingrijpen; de Wet tijdelijk huisverbod in de praktijk 6. B. Tierolf - Trauma's bij kinderen als gevolg van huiselijk geweld 7. F. Koenraadt en M. Liem - Fataal huiselijk geweld; doding van eigen kind, partner of ouder 8. J. Janssen - Overeenkomsten én verschillen tussen huiselijk en eergerelateerd geweld 9. C.H. de Kogel, M.H.C. Kromhout en M. Smit - Maatschappelijke preventie van eergerelateerd geweld 10. Internetsites. SAMENVATTING: Behalve aan partnergeweld wordt in dit themanummer aandacht besteed aan de gevolgen van huiselijk geweld voor kinderen, aan gezinsdodingen en aan eergerelateerd geweld. Ook de bestrijding van huiselijk geweld komt aan de orde in artikelen over de strafrechtelijke aanpak en over de ervaringen met de Wet tijdelijk huisverbod, die nu een jaar van kracht is.
  • Turkije

   Landman, N.; Yesilkagit, A.K.; Bruinessen, M.M. van; Akinbingöl, Ö.F.; Yesilgöz, Y.; Eck, C.M. van; Os, N.A.N.M. van; Akgündüz, A. (WODC, 2000)
   ARTIKELEN: 1. Dr. N. Landman - Alles weer onder controle? Turkije en zijn islam 2. Drs.A.K. Yesilkagit - Militairen, islam en secularisme; identiteitspolitiek in Turkije 3. Prof. dr. M.M. van Bruinessen - Homogene natie of multi-etnische samenleving? Turkije en de Koerdische kwestie 4. Dr. Ö.F. Akinbingöl - De Zwarte Driehoek; politie, politici en de drugsmaffia in Turkije 5. Dr. Y. Yesilgöz - Strafrechtelijk bedrijf en criminaliteit in Turkije; enkele indrukken en observaties 6. Delegatie Joseph R. Crowley Programma / Raad van mensenrechtenadvocaten - Staatsveiligheidsrechtbanken in Turkije; eerlijke procesvoering ondermijnd 7.. Dr. C.M. van Eck - Eerwraak in Turkije; protest tegen de ‘traditiemoorden’ 8.. Dr. N.A.N.M. van Os - Vrouwenstrijd in Turkije; van het late Osmaanse Rijk tot heden 9.. Dr. A. Akgündüz;- Turkije en internationale migratie sinds 1923 SAMENVATTING: Dit nummer wil niet de integratieproblematiek onder de aandacht brengen. Veeleer wil het zicht bieden op de politieke en religieuze ontwikkelingen in Turkije zelf en de eventuele repercussies daarvan op de Turkse bevolking elders in Europa. Is er een Turks fundamentalisme in opkomst zoals velen beweren? Is Turkije de narcostaat waarvoor velen haar houden? Hoe zit het rechtssysteem in elkaar? In hoeverre worden de mensenrechten met voeten getreden, met name in de omgang met de Koerden? Welke spanningen tussen traditie (eerwraak bijvoorbeeld) en moderniteit (vrouwenemancipatie bijvoorbeeld) treden op de voorgrond? Dat zijn de vragen die in dit nummer uitvoerig aan de orde worden gesteld.