• Klachten tegen niet-vervolging (artikel 12 Sv-procedure) - Doorlooptijden, instroom, verwachtingen van klagers en het belang van procedurele rechtvaardigheid

      Lent, L. van; Boone, M.M.; Bos, K. van den; Ansems, L.F.M. (medew.); Lipman, S.A. (medew.); Versteegt, L. (medew.) (Universiteit Utrecht - Montaigne Centrum, 2016)
      Het voorliggende rapport bestaat uit twee deelrapporten. In het eerste deelrapport wordt verslag gedaan van het kwalitatieve onderzoek naar de maatregelen die zijn genomen om de doorlooptijd van artikel 12 Sv_procedures te verkorten, dan wel artikel 12 Sv_klachten te voorkomen, alsmede wat de beoogde en wat de feitelijke werking is (geweest) van de genomen maatregelen. Ten tweede zijn door middel van kwantitatief onderzoek de verwachtingen van burgers die een artikel 12 Sv_klacht indienen nagegaan alsmede de ervaringen van klagers in de artikel 12 Sv_procedure. In dit onderzoek gaat onze aandacht uit naar de vraag hoe eerlijk en rechtvaardig burgers die slachtoffer of anderszins rechtstreeks belanghebbende zijn, zich behandeld en bejegend voelen door de overheid, in dit geval de politie, het OM en het gerechtshof. De mate waarin belanghebbenden oordelen dat zij gedurende de behandeling van hun zaak op een eerlijke en rechtvaardige wijze zijn behandeld wordt in dit verslag aangeduid met de ervaren procedurele rechtvaardigheid. INHOUD: 1. Achtergrond en doel van het onderzoek 2. Opzet en uitvoering van het onderzoek 3. De artikel 12 Sv-procedure in theorie en praktijk 4. Doorlooptijden 5. Instroom 6. Meting T0 - bij aanvang artikel 12 Sv-procedure 7. Meting T1 - 8 maanden na starten art. 12 Sv-procedure 8. Toetsende statistische analyses