• Geschilbeslechtingsdelta 2014 - Over verloop en afloop van (potentieel) juridische problemen van burgers

   Voert, M.J. ter; Klein Haarhuis, C.M. (WODC, 2015)
   In 2004 en 2010 zijn de eerste twee Geschilbeslechtingsdelta-onderzoeken verschenen (zie links bij: Meer informatie). Daarin werden de civiel- en bestuursrechtelijke problemen van Nederlandse burgers beschreven, de aanpak die zij volgden om de problemen op te lossen en de resultaten die zij behaalden. Inmiddels zijn we weer ruim vijf jaar verder. In die tijd hebben maatschappelijke ontwikkelingen en wijzigingen in het rechtsbestel mogelijk geleid tot veranderingen in het patroon van het ontstaan en de afdoening van (potentieel) juridische problemen van burgers. Het onderzoek geeft inzicht in bepaalde aspecten van die toegankelijkheid en kwaliteit van het rechtsbestel. Doordat de studie nu voor de derde keer heeft plaatsgevonden, wordt het langzamerhand ook mogelijk eventuele veranderingen over de jaren waar te nemen. In het onderzoek staan de volgende vragen centraal: In welke mate komen (potentieel) civiel- en bestuursrechtelijke problemen voor onder de bevolking en welke factoren zijn daarop van invloed? Voor welke (gefaseerde) aanpak kiezen burgers? In hoeverre wordt gebruikgemaakt van rechtshulp, buitengerechtelijke geschiloplossing en de rechtspraak, en welke factoren zijn daarop van invloed? Hoe zijn de problemen afgelopen en wat zijn de resultaten van de gevolgde aanpak? Hoe evalueren burgers de gebruikte rechtshulp, mediation en procedures en wat zijn de attitudes van burgers ten opzichte van het functioneren van advocatuur en rechtspraak? In hoeverre zijn er bij de antwoorden op bovenstaande vragen veranderingen opgetreden in vergelijking met de metingen uit 2003 en 2009? INHOUD: 1. Inleiding 2. Ontwikkeling in het rechtsbestel en digitalisering 3. Het landschap van juridische problemen 4. De aanpak 5. Afloop en resultaten 6. Tevredenheid en vertrouwen 7. Slotbeschouwing
  • Geschilbeslechtingsdelta 2019 - Over verloop en afloop van (potentieel) juridische problemen van burgers

   Voert, M.J. ter; Hoekstra, M.S. (WODC, 2020-12)
   Het onderhavige onderzoek geeft inzicht in de ervaringen van Nederlandse burgers met het rechtssysteem: de Geschilbeslechtingsdelta. Het beschrijft de (potentieel) civiel- en bestuursrechtelijke problemen die Nederlandse burgers ervaren, de verschillende wegen die zij bewandelen om deze problemen aan te pakken, de door hen behaalde resultaten en hun evaluatie van geraadpleegde adviseurs en procedures. De eerste Geschilbeslechtingsdelta verscheen in 2003, in 2009 en 2014 is dit onderzoek herhaald. Het onderhavige onderzoek beschrijft de periode 2015-2019. Dit maakt het mogelijk om veranderingen over de tijd waar te nemen. In het onderzoek staan de volgende vragen centraal: In welke mate kwamen (potentieel) civiel- en bestuursrechtelijke problemen voor onder de bevolking en welke factoren waren daarop van invloed? Voor welke (gefaseerde) aanpak kozen burgers? In hoeverre maakten zij gebruik van rechtshulp, buitengerechtelijke geschiloplossing en de rechtspraak, en welke factoren waren daarop van invloed? Hoe zijn de problemen afgelopen en wat waren de resultaten en neveneffecten? Welke juridische en overige kosten hebben burgers gemaakt bij de aanpak van hun problemen, en welke factoren waren daarop van invloed? Hoe evalueerden burgers de gebruikte rechtshulp, mediation en (buiten)gerechtelijke procedures en hoe oordeelden burgers over de advocatuur en rechtspraak in het algemeen? In hoeverre zijn er in de antwoorden op de bovenstaande vragen veranderingen opgetreden in vergelijking met de metingen uit 2003, 2009 en 2014? Bij het beantwoorden van deze onderzoeksvragen kijken we naar juridische problemen van burgers met andere burgers, met bedrijven of met de overheid. Juridische problemen tussen bedrijven onderling of tussen bedrijven en de overheid vallen buiten de reikwijdte van dit onderzoek, evenals rechtshulp ingeschakeld door bedrijven in conflicten met burgers. (zie link hiernaast verwijst naar de vorige publicatie over de Geschilbeslechtingsdelta). INHOUD: 1. Inleiding 2. Onderzoeksmethode 3. Ontwikkelingen in het rechtsbestel en digitalisering 4. Het landschap van juridische problemen 5. De aanpak 6. Afloop, resultaten en neveneffecten 7. De kosten 8. Tevredenheid en vertrouwen 9. Conclusie en slotbeschouwing
  • Privacy en persoonsregistraties

   Unknown author (WODC, 1983)
   Eind 1981 werd door de toenmalige Minister van Justitie de Ruiter bij de Tweede Kamer ingediend het Ontwerp van een wet houdende regels ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer in verband met persoonsregistraties, kortweg Wet op de Persoonsregistraties. Dit langverwachte vervolg op het eindrapport van de Commissie Koopmans markeerde een belangrijke stap op weg naar de realisering van de in brede kringen gewenste privacy-beschermende maatregelen.
  • The governance of cybersecurity - A comparative quick scan of approaches in Canada, Estonia, Germany, the Netherlands and the UK

   Adams, S.A.; Brokx, M.; Dalla Corte, L.; Galic, M.; Koops, B.-J.; Leenes, R.; Schellekens, M.; Silva, K. e; Skorvánek, I. (Tilburg University - Tilburg Institute for Law, Technology, and Society (TILT), 2015)
   Cybersecurity is a particularly complex field, where multiple public and private actors must work together, often across state borders, not only to address current weaknesses, but also to anticipate and prevent or pre-empt a number of different kinds of threats. This report examines how public policy and regulatory measures are used to organise such processes in five countries: Canada, Estonia, Germany, the Netherlands and the UK. For each country an analysis was made of cybersecurity governance in three areas: botnet mitigation, protection of vital infrastructures and protection of identity infrastructures. The cases were selected to be diverse, and to cover the main aspects of cybersecurity (confidentiality, availability and integrity), different domains of government (law enforcement, national security, and service delivery), and different levels of private-actor involvement. CONTENT: 1. Introduction 2. The concept of cybersecurity governance 3. Case 1: botnet migration 4. Case 2: protection of vital infrastructures 5. Case 3: protection of identity infrastructures 6. Discussion and conclusion