• Banqueroute - Risico-analyse van misbruik van financiële diensten door criminele organisaties

   Bruin, B.; Egten, C.A. van; Gunst, M.G.J. de; Postema, A.; Schaap, C.D. (Ernst & Young Consulting, 1999)
   In deze publicatie worden de resultaten beschreven van het onderzoek naar:het misbruik dat criminele organisaties kunnen maken van de financiële diensten van financiële dienstverleners;het misbruik dat criminele organisaties kunnen maken van de diensten die faciliterende dienstverleners verlenen ten behoeve van het verkrijgen van een financiële dienst;de getroffen maatregelen om het misbruik tegen te gaan, het beoordelen van de effectiviteit van deze maatregelen alsmede het voorstellen van mogelijke aanvullende maatregelen.
  • Bestrijding van ondernemersfraude

   Unknown author (WODC, 1988)
   Het eerste nummer van deze jaargang staat in het teken van ondernemersfraude. Fraude is door de criminoloog Hoefnagels het delict van de jaren tachtig genoemd. Nu heeft dit delict daarbij in deze tijd veel 'concurrentie' van andere delictvormen. Een feit is echter dat in de pers met grote regelmaat verslag wordt gedaan van meer of minder grote fraude-zaken. In dat licht wordt wel gesteld dat het 'fraudebewustzijn' is toegenomen; dit lijkt zowel bij het publiek als bij de potentiele daders het geval te zijn. Met de verschijning van het Ismo-rapport in 1985 is de bestrijding van fraude in Nederland eerst goed van de grond gekomen. Desondanks kunnen vele problemen bij de bestrijding van fraude door ondernemingen worden gesignaleerd.
  • Combating organized crime - A study on undercover policing and the follow-the-money strategy

   Kruisbergen, E.W. (Vrije Universiteit Amsterdam, 2017)
   This thesis presents empirical evidence on two counterstrategies to organized crime in the Netherlands: the criminal justice approach and the financial approach ('follow the money'). For the criminal justice approach, it focuses on a specific method of criminal investigation: undercover policing. For the financial approach, it looks into what organized crime offenders actually do with their money as well as the efforts of law enforcement agencies to confiscate criminal earnings. CONTENT: 1. General introduction 2. Undercover policing: assumptions and empirical evidence Infiltrating organized crime groups: theory, regulation and results of a last resort method of investigation 3. Profitability, power, or proximity? 4. Organized crime offenders investing their money in legal economy 5. Explaining attrition: investigating and confiscating the profits of organized crime 6. Conclusion and discussion
  • De kredietcrisis

   Wolters, W.G.; Huisman, W.; Slot, B.M.J.; Mecking, E.; Unger, B.; Schoenmaker, D.; Raaij, W.F. van; Duijn, J.J. van; Zuidhof, P.W. (WODC, 2009)
   ARTIKELEN: 1. W.G. Wolters - Spelen met financiële risico's in een onzekere wereld 2. W. Huisman - Kredietcrisis en organisatiecriminaliteit: vier mogelijkheden 3. B.M.J. Slot - Elke crisis haar eigen crimineel 4. E. Mecking - De kredietcrisis en de lessen van Kondratieff; een doemscenario 5. B. Unger - Wie is verantwoordelijk voor de financiële crisis? 6. D. Schoenmaker - Financieel toezicht op Europees niveau 7. W.F. van Raaij - De economische crisis en het herstel van vertrouwen 8. Boekrecensie: J. J. van Duijn over 'Animal spirits: how human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism' van G.A. Akerlof en R.J. Shiller 9. Boekrecensie: P.W. Zuidhof over 'Op naar de volgende crisis! Over het verleidende vermogen van de financiële markt' van O. Velthuis en L. Noordegraaf-Eelens SAMENVATTING: In dit themanummer is gekozen voor een brede benadering van het fenomeen kredietcrisis. Zo komt de relatie tussen kredietcrisis en criminaliteit aan de orde en wordt aandacht besteed aan financiële zwendel in heden en verleden en aan de (verschuivende) grenzen tussen moreel, immoreel en crimineel handelen. Het onderwerp 'vertrouwen' komt in verschilende bijdragen aan bod, evenals de gevolgen van de kredietcrisis voor de inrichting van het toezicht op de financiële sector. Om een en ander in een context te plaatsen zijn ook enkele meer economisch getinte bijdragen opgenomen waarin wordt ingegaan op de mogelijke oorzaken van de crisis.
  • De toekomst verkennen en voorspellen

   Meijnders, M.; Gooijer, L.; Duijnhoven, H.; Braak, S. van den; Choenni, S.; Pruyt, E.; Joseph, R.; Kuijt, J. van de; Luijk, D. van; Wiegman, A.; et al. (WODC, 2019)
   ARTIKELEN: 1. Minke Meijnders, Leendert Gooijer en Hanneke Duijnhoven - Toekomstige risico’s voor de nationale veiligheid 2. Susan van den Braak en Sunil Choenni - Voorspellen met big-datamodellen. Over de valkuilen voor beleidsmakers 3. Erik Pruyt - Systeemmodelleren in het justitie- en veiligheidsdomein 4. Regina Joseph, Marieke Klaver, Judith van de Kuijt en Diederik van Luijk - Over Cyber Forecasting-toernooien. Naar een effectiever gebruik van gekwantificeerde voorspellingen 5. Andrea Wiegman - Netwerk-trendwatchen als verkenningstool voor nieuwe vormen van financiële misdaad 6. Boekrecensie: Met de kennis van morgen - Bob van der Vecht over Met de kennis van morgen – Toekomstverkennen voor de Nederlandse overheid van Patrick van der Duin & Dhoya Snijders (red.) SAMENVATTING: Het verkennen of voorspellen van de toekomst in enigerlei vorm is bij veel overheidsorganisaties steeds vaker een onderdeel van het proces van beleidsvorming. Strategic Foresight is het vakgebied waarbinnen de verschillende technieken om tot voorspellingen te voorkomen zijn ontwikkeld. Zowel kwalitatieve als kwantitatieve methoden worden ingezet. In dit themanummer van Justitiële verkenningen kijken we vanuit verschillende invalshoeken naar het raakvlak van toekomstverkenningen met justitie en veiligheid. Daarbij ligt de nadruk op verkenningen voor de iets langere termijn. In een aantal bijdragen komen concrete toekomstverkenningen aan bod en worden toegepaste methoden beschreven. Andere gaan in op wetenschappelijke ontwikkelingen, of zijn meer beschouwend.
  • De WED op de Helling - Een onderzoek naar de wenselijkheid de Wet op de economische delicten te herzien

   Gritter, E.; Knigge, G.; Kwakman, N.J.M. (WODC, 2005)
   De probleemstelling die in dit onderzoek centraal staat is: Biedt de Wet Economische Delicten (WED) nog een kader voor de strafrechtelijke handhaving van belangrijke delen van het ordeningsrecht dat: - dogmatisch verantwoord is - systematisch en coherent is geordend - recht doet aan de relatie tot andere, met name bestuurlijke handhavingsinstrumenten.  Met andere woorden: heeft de WED zoals die nu is vormgegeven, nog wel bestaansrecht? INHOUD: 1. Terreinverkenning en probleemstelling 2. Kenmerken en bijzonderheden van de WED 3. De WED in het perspectief van de rechtsontwikkeling 4. De WED op de helling
  • Euroshore - Protecting the EU financial system from the exploitation of financial centres and offshore facilities by organised crime

   Levi, M. (ed.) (University of Trento - Transcrime, 2000)
   The aim of the research reported here was to foster the development of the promising path of 'organised crime prevention' that the European Union has undertaken with its Action Plan and the Forum Towards a European Strategy to Prevent Organised Crimee held in the Hague on 4-5 November 1999. Its rationale is that there is a broad area of regulatory measures that could be used to hamper the growth of organised crime. This action, if properly pursued, would be less costly and more effective In' terms of reducing the amount of organised crime than crime control action alone, with which, however, it should be combined. Acting on the regulation of the markets in' filtrated and exploited by organised crime requires understanding and explanation of why and how the demand of organised crime is matched by opportunities which facilitate its development. The policy implications of this understanding should be a re-regulation of the mechanisms that produce such opportunities.
  • Evaluatie Wet controle op rechtspersonen

   Homburg, G.; Zoetelief, I.; Ljujic, V. (Regioplan beleidsonderzoek, 2021-08-25)
   De Wet controle op rechtspersonen (Wcr) is op 1 juli 2011 in werking getreden. De wet heeft tot doel om met doorlopend toezicht de aanpak van misbruik van rechtspersonen te verbeteren. De uitvoering van de Wcr is belegd bij de afdeling Toezicht op Rechtspersonen, Analyse, Controle en Kennisgeving (TRACK) van Justis, de screeningsautoriteit van het ministerie van Justitie en Veiligheid (JenV). Het doel van de evaluatie van de Wcr is drieledig: 1. het bieden van inzicht in de mate waarin de inrichting van de Wcr kan bijdragen aan zijn doelstellin-gen (planevaluatie); 2. nagaan in welke mate de Wcr wordt uitgevoerd zoals beoogd (procesevaluatie); 3. onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor de verbetering van de huidige uitvoering van de Wcr en de benutting van de TRACK-producten. INHOUD: 1. Evaluatie Wcr: doel en vraagstelling, 2. De beleidslogica van de Wcr, 3. De uitvoering van de Wcr, 4. Kosten en tarieven, 5. Conclusie.
  • Fraude

   Friedrichs, D.O.; Brummelkamp, G.W.; Huisman, W.; Flikweert, T.; Onna, J.H.R. van; Kemp, F.; Schuyt, C.J.M.; Groot, W.; Maassen van den Brink, H.; Fenger, M.; et al. (WODC, 2014)
   ARTIKELEN: 1. D.O. Friedrichs - Kapitalistische banken als criminele ondernemingen: de casus Wall Street 2. G.W. Brummelkamp, W. Huisman en T. Flikweert - Drie drijvende krachten achter bedrijfscriminaliteit; een empirisch onderzoek naar fraude in het midden- en kleinbedrijf 3. J.H.R. van Onna - Patronen in de criminele ontwikkeling van fraudeurs 4. F. Kemp - Faillissementsfraude: een hardnekkig fenomeen; pleidooi voor een preventieve aanpak 5. C.J.M. Schuyt - Als je merkt dat niemand het merkt; over fraude in de wetenschap 6. W. Groot en H. Maassen van den Brink - Oorzaken van fraude in de zorgsector 7. M. Fenger en W. Voorberg - Het bestrijden van uitkeringsfraude: mogelijkheden en moeilijkheden 8. Internetsites. SAMENVATTING: In dit themanummer wordt een meer algemene definitie gehanteerd van fraude: opzettelijke misleiding om een voordeel te behalen ten koste van anderen. Hierin zitten drie basisbestanddelen. Allereerst moet de misleiding opzettelijk zijn: het kan ook zijn dat men ongewild en onbewust een foute voorstelling van zaken geeft. Zo is regelgeving soms dermate ingewikkeld dat het niet naleven ervan zowel voordelen als nadelen oplevert voor de overtreder. Het tweede aspect van de definitie draait om misleiding: men zet anderen op het verkeerde been door een valse voorstelling van zaken te geven. Dat kan actief door een leugen te vertellen of door bepaalde veranderingen in de eigen situatie niet te melden. Ten derde moet het bedrog ten eigen voordele strekken. Vaak zal het dan om het binnenharken van geld van anderen gaan. Maar een dergelijke gedraging kan ook draaien om het verwerven of verkrijgen van een vooraanstaande (markt)positie. Deze factoren komen aan de orde in de artikelen over diverse vormen van fraude.
  • Georganiseerde criminaliteit en rechtshandhaving op St. Maarten

   Verhoeven, M.A.; Bokhorst, R.J.; Leeuw, F.L.; Bogaerts, S.; Schotborgh - Van de Ven, P.C.M.; Allen, R.M. (medew.); Leeuwen, B. van (medew.) (WODC, 2007)
   Dit is een onderzoek naar het vóórkomen van georganiseerde criminaliteit op St. Maarten en de mate waarin de rechtshandhaving voor de bestrijding van georganiseerde criminaliteit is toegerust. Aan de orde komen o.a. drugshandel, financieel-economische criminaliteit en mensensmokkel. Verder wordt de samenwerking tussen verschillende rechtshandhavingsinstanties, het kennis en expertise niveau en de capaciteit van de betrokken instanties belicht. INHOUD: 1. Inleiding 2. Karakteristieken van St. Maarten 3. Van migratie naar mensensmokkel 4. Mensenhandel 5. Drugscriminaliteit 6. Financiële criminaliteit 7. Illegale wapenhandel en terrorisme 8. Rechtshandhaving gericht op de bestrijding van georganiseerde criminaliteit 9. Conclusies en aanbevelingen
  • High-tech crime, soorten criminaliteit en hun daders - Een literatuurinventarisatie

   Hulst, R.C. van der; Neve, R.J.M. (WODC, 2008)
   Dit rapport doet verslag van een verkennend en inventariserend literatuuronderzoek over de verschillende verschijningsvormen, daders en georganiseerde netwerken van high-tech crime. Daarnaast zijn de lacunes in de literatuur in kennis over daders en de te verwachten ontwikkelingen op het gebied van high-tech crime geïnventariseerd. INHOUD: 1. Inleiding 2. High-tech crime nader beschouwd 3. Kenmerken van daders 4. Georganiseerde high-tech crime 5. Conclusie en discussie
  • Insurance and Crime

   Lemaître, A.; Litton, R.; Niemi, H.; Spencer, J.; Ward, D.; Bacher, J.-L. (WODC, 1995)
   ARTICLES: 1. Editorial, 2. The role of the insurance industry in piloting private sector security and prevention policy - A. Lemaître 3. Crime and insurance: a functional approach - R. Arnold 4. Moral hazard and insurance fraud - R. Litton 5. Insurance fraud - H. Niemi 6. Economics, crime and the market: the role of household content insurance - J. Spencer and D. Ward 7. Insurance, fraud and justice - J.-L. Bacher 8. The potential value of international comparisons; 9. The future VAT system in the European Union 10. Crime institute profile: Centre for Penal and Criminological Research (CPCR), Section of Penal Sciences, University of Athens
  • Malafide activiteiten in de vastgoedsector - Een exploratief onderzoek naar aard, actoren en aanpak

   Ferwerda, H.; Staring, R.; Vries Robbé, E. de; Bunt, J. van de (WODC, 2007)
   In dit rapport wordt verslag gedaan van een verkennend en exploratief onderzoek met als doel een beschrijving te geven van de malafide activiteiten binnen de vastgoedsector in ons land. In onderhavig onderzoek wordt ingegaan op malafide activiteiten binnen de deelsector woningen in de steden Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht (G4). Drie onderzoeksvragen staan centraal: Wat is de aard van de malafide activiteiten in de vastgoedsector in de grote gemeenten en welke ontwikkelingen zijn op dit punt te verwachten? Welke actoren en welke samenwerkingsverbanden spelen een rol bij deze activiteiten? Welke mogelijkheden bestaan en ontbreken er voor een betere aanpak van deze malafide praktijken?
  • Misbruik van politieke en economische macht

   Unknown author (WODC, 1981)
   Vorig jaar hebben de Verenigde Naties een congres georganiseerd rond het thema 'crime and the abuse of power'. Niet eerder was aan dit toch gevoelige thema zoveel aandacht besteed. Deze aflevering van Justitiële Verkenningen is aan dit zelfde thema gewijd. Naast het inleidende artikel van dr. P. van Reenen bestaat deze aflevering uit een viertal bewerkingen van buitenlandse artikelen.
  • Nulmeting wetswijziging bestrijding financieel-economische criminaliteit

   Wilms, P.; Veen, S. van der; Kluft, S.; Huisman, W. (APE onderzoek & advies, 2018)
   De nulmeting staat ten dienste aan de evaluatie van de wet in 2020. De evaluatie in 2020 moet zich richten op de uitvoerbaarheid, resultaten en effectiviteit van die onderdelen die de wet wijzigt in de strafrechtsketen bij de bestrijding van financieel-economische criminaliteit. De probleemstelling die ten grondslag ligt aan de nulmeting is drieledig: Wat was de situatie in de praktijk van 2014 op die onderdelen van opsporen, vervolgen en bestraffen van financieel-economische criminaliteit die door de wet werden gewijzigd? Op welke wijze worden de wetswijzigingen geacht bij te dragen aan het opsporen, vervolgen en bestraffen van financieel-economische criminaliteit? Welke noodzakelijke gegevens ontbreken om in 2020 de wet te evalueren op uitvoerbaarheid, resultaat en effectiviteit en moeten voor deze evaluatie worden bijgehouden? INHOUD: 1. Inleiding 2. Achtergrond en beoogde werking van de wet 3. Indicatoren 4. Beschikbare gegevens 5. Implicaties voor de evaluatie 2020
  • Opzet enquête financieel-economische criminaliteit en computercriminaliteit

   Sikkel, D. (WODC, 2010)
   In deze rapportage wordt een verslag gedaan van de ontwikkeling van een meetinstrument voor slachtofferschap van computercriminaliteit en financieel-economische criminaliteit. INHOUD: 1. Inleiding 2. Mogelijke doelstellingen van de enquête 3. Vormen van criminaliteit 4. Statistische gegevens en trends 5. Kwaliteit 6. Opzet enquêtes
  • Organized crime in the economic and financial sectors of Russia and its impact on Western Europe

   Sinuraja, T. (WODC, 1996)
   This literature study focuses on the economical and financial aspects of organized crime of Russia and its impact on Western Europe. The first chapter focuses on the activities of organized crime in the economic sector of Russia taking the aluminium and oil businesses as examples. The second chapter gives information about the activities of organized crime in the financial sector, with the emphasis on different types of fraud and money laundering. The impact of these activities on Western Europe is the subject of chapter 3. INHOUD: 1. Introduction 2. Organized crime in the economic sector of Russia 3. Organized crime in the financial sector of Russia 4. Impact on Western Europe 5. Conclusion
  • Over accountants

   Unknown author (WODC, 1998)
   Met de bevindingen van de commissie Van Traa in het achterhoofd hecht Justitie er groot belang aan dat de vrije beroepen een steentje bijdragen aan de bestrijding van financiele criminaliteit. Net als van notarissen wordt van accountants verwacht dat ze zich opstellen als onafhankelijke vertrouwenspersonen. Decennia-lang werd er op aangedrongen dat accountants misstanden bij de politie zouden moeten melden. Na moeizame discussies is in 1994 de Verordening op fraudemelding tot stand gekomen. Het standpunt dat accountants aan publieke belangen dienen te beantwoorden, is onlangs ook verwoord door een werkgroep die deel uit maakt van de operatie Marktwerking, Deregulering en Wetgevingskwaliteit (MDW) die door het kabinet in 1994 in gang is gezet. De werkgroep oordeelde onder andere dat er een strikte scheiding diende te komen tussen controleren en adviseren door openbare accountants. Verder zou de wettelijke regeling van het beroep beperkt dienen te worden tot de verplichte controle. De aanbevelingen van de MDW-werkgroep zijn door de landelijke beroepsorganisaties, het Nivra en de NOvAA, niet in dank afgenomen. De keuzevrijheid van accountants zou worden beperkt en efficiënte marktwerking zou juist worden belemmerd. Deze reacties roepen een aantal vragen op. Is het beeld van de accountant als een vertrouwenspersoon met een sterk publieke orientatie wel reeel? Is het wel reeel te verwachten dat openbare accountants afzien van het lucratieve advieswerk? De feitelijke ontwikkelingen van de beroepsgroep wijzen in ieder geval in een andere richting. Accountantskantoren werpen zich op de vrije markt en leggen zich steeds minder toe op hun eigen vak, het controlewerk. Bij de grote kantoren groeit de omzet van organisatie- en fiscale advieswerk ieder jaar sneller. Dat doet op zijn beurt de vraag rijzen in welke mate het predicaat 'onafhankelijkheid' accountants nog toevalt. In hoeverre is de onafhankelijke status waarop de koopman-accountant zich beroept een holle frase aan het worden?
  • Preventieve maatregelen horizontale fraude

   Tromp, N.; Snippe, J.; Bieleman, B.; Bie, E. de (INTRAVAL - Bureau voor onderzoek & advies, 2010)
   De doelstelling van dit onderzoek is het verschaffen van informatie over verschillende fraudevormen waarmee het Nederlandse bedrijfsleven te maken heeft, welke preventieve maatregelen reeds tegen deze fraudevormen worden genomen en welke preventieve maatregelen in de toekomst nog genomen zouden kunnen worden. INHOUD: 1. Inleiding 2. Horizontale fraude 3. Faillissementsfraude 4. Verzekeringsfraude 5. Identiteitsfraude 6. Preventiemogelijkheden volgens experts 7. Samenvatting en conclusies
  • 't Neemt toe, men weet niet hoe - Scenariostudie financieel-economische criminaliteit 2010

   Unknown author (Ernst & Young Forensic Services, 2001)
   Deze scenariostudie is verricht in opdracht van de Stuurgroep Financiële Instellingen van het Nationaal Platform Criminaliteitsbeheersing. Deze stuurgroep richt zich voornamelijk op horizontale fraude en de publiek-private samenwerking. Onderzoek naar financieel-economische criminaliteit beperkt zich in deze studie tot deze horizontale fraude. Hier is te denken aan: fraude met betaalmiddelen als optisch leesbare overschrijvingen, kredietfraude, fraude met creditcards, verzekeringsfraude en fraude met het mobiele telefoonnet. De centrale vraagstelling die ten grondslag ligt aan deze scenariostudie luidt:welke maatschappelijke ontwikkelingen zullen het komend decennium domineren?wat zijn de (mogelijke) gevolgen van deze maatschappelijke ontwikkelingen voor de aard en omvang van financieel-economische criminaliteit?wat zijn de (mogelijke) consequenties van veranderingen in de aard en omvang van financieel-economische criminaliteit voor het toezicht en de handhaving?welke toekomstbeelden (scenario's) kunnen worden geconstrueerd?elke beleidsmatige dilemma's kunnen worden geformuleerd?