• Aard en omvang van criminele bestedingen - Eindrapportage

   Unger, B.; Ferwerda, J.; Koetsier, I.; Gjoleka, B.; Saase, A. van; Slot, B.; Swart, L. de (Universiteit Utrecht - Faculteit Recht, Economie Bestuur en Organisatie (REBO), 2018)
   Doel van het onderzoek is om inzicht te bieden in waar geld wordt besteed en hoeveel er jaarlijks in Nederland witgewassen wordt. Hierbij moet rekening worden gehouden met a) de aard en omvang van de bestedingen van uit criminaliteit verkregen inkomsten die (de diverse categorieën) criminelen doen, b) de wijze waarop en de plaatsen waar deze inkomsten neerslaan in de economie en c) de geschatte omvang van het bedrag dat in Nederland is witgewassen als gevolg van in Nederland gepleegde criminaliteit. Daarnaast is d) indicatief nagegaan in welke mate de relatieve omvang van het witwasgeld dat in de Nederlandse economie wordt ingebracht vanuit het buitenland is gewijzigd sinds de laatste schatting uit 2006 en e) in welke mate dat bedrag ook in Nederland neerslaat. INHOUD: 1. Inleiding 2. Bestedingsgedrag van criminelen 3. De omvang van witwassen 4. De effecten van witwassen 5. Discussie omvang witwassen 6. Conclusies en aanbevelingen 7. Literatuurlijst
  • Afschrikking en generale preventie

   Berghuis, A.C.; Suurmond, G.; Velthoven, B.C.J. van; Ultee, W.C.; Voorde, J.M. ten; Pligt, J. van der; Koomen, W.; Harreveld, F. van; Elffers, H,; Tonry, M. (WODC, 2008)
   ARTIKELEN: 1 A.C. Berghuis - De olifant in de kamer; generale preventie en criminaliteitstrends 2. G. Suurmond en B.C.J. van Velthoven - Werkt gevangenisstraf echt niet? Criminologen als struisvogels 3. W.C. Ultee - Minder misdrijven: door overheidsingrijpen of zelfbescherming? 4. J.M. ten Voorde - Strafrechtstheoretische bespiegelingen over afschrikking en generale preventie 5. J. van der Pligt, W. Koomen en F. van Harreveld - Bestraffen: een overzicht , een mythe en nieuwe varianten 6. H. Elffers - Afschrikking en het aanleren van normen; de theorie van Kelman toegepast op het strafrecht 7. M. Tonry - Onderzoek naar afschrikking; de noodzaak om klein te denken als we iets nieuws willen leren 8. Internetsites SAMENVATTING: Dit themanummer gaat in op de vraag of het straf- en vervolgingsbeleid (mede) heeft bijgedragen aan de opmerkelijke daling van de criminaliteit in Nederland in de afgelopen jaren. Zou de tot voor kort gestage stijging van het aantal gedetineerden in Nederland en het hardere strafbeleid in het algemeen daar iets mee te maken hebben?
  • Afwegingsinstrument 'Veiligheid en economie'

   Knoop, J. van der (WODC, 2009)
   Bij het invoeren van maatregelen ter verbetering van de veiligheid botsen de betreffende organisaties nog wel eens op economische belangen. Er bestaat nu nog geen instrument waarmee een afweging tussen deze twee belangen kan worden gemaakt. Dit rapport doet verslag van een onderzoek naar een analytisch instrument om de kwaliteit van de keuze van veiligheidsmaatregelen tegen criminaliteit en overlast te verhogen.
  • Arbeidsmigratie naar Nederland - de invloed van gender en gezin

   Wijkhuijs, L.J.J.; Jennissen, R.P.W. (WODC, 2010)
   Het Nederlandse arbeidsmigratiebeleid is selectief en met name gericht op de toelating van hoogopgeleide arbeidsmigranten en het restrictief toelaten van laagopgeleide arbeidsmigranten. De relatie met gezinsmigratie is daarbij onderbelicht. In dit onderzoek staan de volgende vragen centraal: Welke redenen zijn te geven voor het feit dat meer mannelijke dan vrouwelijke arbeidsmigranten naar Nederland komen? In welke mate leidt recente arbeidsmigratie tot gezinsmigratie, en in hoeverre draagt deze gezinsmigratie ertoe bij dat arbeidsmigranten langer in Nederland blijven? Hoe is het gesteld met de economische integratie van recente arbeidsmigranten en hun gezinsleden? INHOUD: 1. Inleiding 2. Seksespecifieke factoren in arbeidsmigratie: theoretische overwegingen 3. Vrouwelijke arbeidsmigranten in Nederland 4. De rechten van gezinsleden en de seksespecifieke instroom van arbeidsmigranten 5. Verbanden tussen arbeidsmigratie en gezinsmigratie 6. De economische integratie van recente arbeidsmigranten en de gezinsmigranten die hen zijn gevolgd 7. De belangrijkste bevindingen op een rij
  • Cocaïnehandel in Nederland - Impressies van deelnemers aan drugsdistributienetwerken

   Gruter, P.; Mheen, D. van de (WODC (subsidie), 2005)
   De centrale vraag in dit onderzoek is: Welke structuren en werkwijzen zijn kenmerkend voor de distributieketen van cocaïnehandel in Nederland, gezien vanuit het perspectief van de actoren op de verschillende handelsniveaus. En, welke achtergrondfactoren verklaren de deelname van deze personen aan de cocaïnehandel? Samen met deel 1 gepubliceerd.
  • Continuïteit in de bekostiging van politie, openbaar ministerie en rechtspraak

   Koopmans, C.; Vlaanderen, M.; Rougoor, W.; Folmer, T.; Grootelaar, H.; Duijneveldt, I. van; Berg, P. van den (medew.); Hers, J. (medew.); Kruijf, J. de (medew.); Verheuvel, N. (SEO Economisch onderzoek, 2021-05)
   De afgelopen tien jaar hebben bezuinigingen en extra financiële middelen tot problemen geleid bij politie, openbaar ministerie en rechtspraak. Het is van belang dat de wijze van bekostiging blijft aansluiten bij de kostenstructuur en de rollen van de drie organisaties. De bekostiging kan zich meer dan nu richten op de strafrechtketen als geheel en op bredere maatschappelijke effecten zoals preventie van criminaliteit. Als vertrekpunt fungeerde een startnotitie van het WODC met de volgende probleemstelling: • “Wat zijn de hoofd- of basisafspraken omtrent de bekostigingssystematiek van politie, OM en de rechtspraak sedert 2010, in welke mate is daarin sprake van continuïteit en wat is de onderliggende beleidstheorie daaromtrent, en wat is daarin de rol van de bijzondere kenmerken van de betrokken organisaties: de politie als ‘sui-generis’ organisatie, de rechtsstatelijke positie van het OM en de onafhankelijkheid van de rechtspraak? Is er in deze hoofdafspraken ook aandacht voor afstemming ten opzichte van elkaar in de keten?” • “Welke fluctuaties (bezuinigingen en investeringen) hebben zich voorgedaan in de bekostiging van politie, OM en rechtspraak sedert 2010 en welke visie/doelstellingen/beleidsafwegingen lagen daaraan ten grondslag, wat kan gezegd worden over de realisatie daarvan, en wat waren de consequenties voor de organisaties en de ketensamenwerking?” • “Zijn er in de begrotingssystematiek op andere beleidsterreinen concrete voorbeelden te vinden die kunnen bijdragen aan vergroting van de continuïteit van de bekostiging? • Wat zijn de ervaringen met een tweetal ketenbrede programma’s in het strafrecht, te weten ZSM en de digitalisering van de keten? • Welke betekenis hebben de bevindingen, ook die onder twee en drie, voor de mogelijkheden om te komen tot het beter borgen in de toekomst van de continuïteit van beleid en bekostiging van deze organisaties, teneinde de rechtsstaat duurzaam te versterken?” INHOUD: 1. Inleiding 2. Economische theorie van bekostigings-systemen 3. Bekostiging politie, OM en Rechtspraak 2010-2020 4. Ketensamenwerking 5. Verkenning alternatieve bekostigingssystematieken 6. Bevindingen, conclusies en aanbevelingen.
  • De economie van het drugsbestaan - Criminaliteit als expressie van levensstijl en loopbaan

   Grapendaal, M.; Leuw, Ed.; Nelen, J.M. (WODC, 1991)
   In dit rapport wordt een onderzoek beschreven onder drugverslaafden in Amsterdam. De doelstelling van het onderzoek is inzicht te verkrijgen in het economische gedrag van opiaatgebruikers. Deze algemene doelstelling is geconcretiseerd aan de hand van de volgende onderzoeksvragen: - Op welke wijze(n) verwerven regelmatige opiaatgebruikers hun inkomsten en hoe verhouden die zich tot elkaar? - Op welke wijze(n) besteden regelmatige opiaatgebruikers hun inkomsten en hoe verhouden die zich tot elkaar? - Welke rol speelt het verstrekt krijgen van methadon in het economische gedrag van regelmatige opiaatgebruikers? - Welke functies vervullen criminaliteit en/of heroine en andere drugs in het dagelijks bestaan van de gebruiker? - Bestaat er in dit opzicht enige relatie met de levensgeschiedenis van de gebruiker? Het onderzoek is gemengd kwantitatief/kwalitatief van aard. De relatie criminaliteit - druggebruik komt aan de orde: niet alleen wordt op bais van literatuur ingegaan op het empirische bewijsmateriaal daaromtrent, ook wordt uitgebreid stilgestaan bij de theorievorming rond deze relatie.
  • De groeimarkt van kansspelen

   Unknown author (WODC, 1996)
   Gokken kan op een groeiende populariteit rekenen. In Nederland wordt jaarlijks 3,8 miljard gulden uitgegeven aan legale kansspelen, hetgeen ongeveer 250 gulden per inwoner betekent. Daarmee staat Nederland inmiddels vijfde op de Europese gokranglijst. Zuinigheid, matiging en afkeer van gokken hebben plaatsgemaakt voor een liberaal-pragmatisch besef dat de kansspelmarkt uitermate lucratief is en fondswerving begunstigt. Het eind van de groei is nog niet in zicht: deelname aan gokspelletjes via telefoon en televisie wordt steeds gemakkelijker; de digitale casino komt onder ieders handbereik. Deze wildgroei heeft mogelijk een hoge prijs: verder toenemende gokverslaving. De laatste jaren hebben een kentering te zien gegeven: om verslaving tegen te gaan hebben gemeenten de groei van speelautomaten aan banden gelegd. De nota Kansspelen herijkt gaat nog een stap verder. Het kabinet wil een algeheel verbod op speelautomaten in laagdrempelige locaties zoals snackbars, buurthuizen en sportkantines. Gemeenten kunnen zelf bepalen of ze deze automaten ook in hoogdrempelige locaties zoals cafés gaan weren. Voor de loterijen en casinospelen zijn de gevolgen van de nota minder ingrijpend. Reclame moet worden verminderd en het aantal kansspelen wordt bevroren op het huidige niveau. Maar ook nu laat de kritiek van de kanspelbranche zich raden: er zal 'kapitaalvlucht' ontstaan naar het illegale gokwezen en naar buitenlandse loterijen. De begunstigden van de kansspelen, sport en lichamelijke opvoeding, het goede doel (van Unicef tot Wereld Natuur Fonds), maar ook de schatkist, zijn de verliezers. Dat maakt de positie van de overheid er niet makkelijker op, zeker als ze zelf als gokbaas fungeert. De overheid reguleert en kanaliseert maar profiteert dankbaar van de omzet.
  • De kosten en baten van het justitiële systeem

   Unknown author (WODC, 1984)
   In de Verenigde Staten valt reeds enkele jaren een toename te constateren van economisch georienteerde artikelen over misdaad en strafrechtspleging. Voor strafrechtsfunctionarissen worden speciale cursussen georganiseerd over economisch verantwoord bezuinigen. In Europa staat deze benaderingswijze nog in de kinderschoenen. Met dit themanummer wordt beoogd het economisch denken over de strafrechtspleging in Nederland te stimuleren.
  • De kredietcrisis

   Wolters, W.G.; Huisman, W.; Slot, B.M.J.; Mecking, E.; Unger, B.; Schoenmaker, D.; Raaij, W.F. van; Duijn, J.J. van; Zuidhof, P.W. (WODC, 2009)
   ARTIKELEN: 1. W.G. Wolters - Spelen met financiële risico's in een onzekere wereld 2. W. Huisman - Kredietcrisis en organisatiecriminaliteit: vier mogelijkheden 3. B.M.J. Slot - Elke crisis haar eigen crimineel 4. E. Mecking - De kredietcrisis en de lessen van Kondratieff; een doemscenario 5. B. Unger - Wie is verantwoordelijk voor de financiële crisis? 6. D. Schoenmaker - Financieel toezicht op Europees niveau 7. W.F. van Raaij - De economische crisis en het herstel van vertrouwen 8. Boekrecensie: J. J. van Duijn over 'Animal spirits: how human psychology drives the economy, and why it matters for global capitalism' van G.A. Akerlof en R.J. Shiller 9. Boekrecensie: P.W. Zuidhof over 'Op naar de volgende crisis! Over het verleidende vermogen van de financiële markt' van O. Velthuis en L. Noordegraaf-Eelens SAMENVATTING: In dit themanummer is gekozen voor een brede benadering van het fenomeen kredietcrisis. Zo komt de relatie tussen kredietcrisis en criminaliteit aan de orde en wordt aandacht besteed aan financiële zwendel in heden en verleden en aan de (verschuivende) grenzen tussen moreel, immoreel en crimineel handelen. Het onderwerp 'vertrouwen' komt in verschilende bijdragen aan bod, evenals de gevolgen van de kredietcrisis voor de inrichting van het toezicht op de financiële sector. Om een en ander in een context te plaatsen zijn ook enkele meer economisch getinte bijdragen opgenomen waarin wordt ingegaan op de mogelijke oorzaken van de crisis.
  • De markt van misdaad en straf

   Unknown author (WODC, 1988)
   Criminaliteit kost de Nederlandse samenleving jaarlijks miljarden guldens. Toch staat in het denken over criminaliteit over het algemeen 'de moraal' voorop. De discussie over de bestrijding ervan wordt vooral gevoerd in termen van rechtvaardigheid en normhandhaving. Hoewel er altijd wel sprake is geweest van prioriteiten gegeven de beschikbare middelen, lijkt het justitiële apparaat echter in toenemende mate onder bezuinigingsdruk te staan. De 'economie' dringt zich steeds meer aan het strafrecht op, terwijl de verwachtingen over zijn daadkracht alleen maar lijken te groeien. Ook politie en justitie krijgen te maken met de 'meer-minder paradox': meer doen met minder geld. Tegen deze achtergrond wordt in dit themanummer de criminaliteit eens vanuit een economisch perspectief benaderd.
  • De staat van bestuur van Aruba - een onderzoek naar de deugdelijkheid van bestuur en de rechtshandhaving

   Weenink, A.W.; Klein Haarhuis, C.M.; Bokhorst, R.J.; Smit, M. (WODC, 2011)
   In dit onderzoek staan twee vragen centraal: Welke inspanningen op het gebied van goed bestuur (in het bijzonder wat betreft rechtshandhaving en rechtshandhavende instanties) heeft de Arubaanse regering zich getroost sinds de totstandkoming van het uit 1993 daterende Protocol Aruba-Nederland? In hoeverre hebben deze inspanningen resultaten opgeleverd? Welke zijn de actuele, sterke en zwakke punten op de terreinen van bestuur en rechtshandhaving, in het bijzonder op het snijvlak van beide, waarbij goed bestuur noodzakelijk is voor een adequate rechtshandhaving? INHOUD: 1. Inleiding 2. De aanpak van het onderzoek 3. De staat van bestuur en rechtshandhaving in de jaren negentig 4. Ontwikkelingen in de Arubaanse economie en overheidsfinanciën 5. De relatie tussen Staten en regering 6. De relatie tussen waarborginstituties en regering 7. Integriteitsvraagstukken in het bestuur 8. De vreemdelingenketen 9. Rechtshandhaving en bestuur 10. Analyse en conclusies
  • Drug situation 2007 - the Netherlands - Report to the EMCDDA

   Laar, M. van; Cruts, G.; Gageldonk, A. van; Croes, E.; Ooyen-Houben, M. van; Meijer, R.; Ketelaars, T. (WODC, 2008)
   Each year, national centres of expertise in the member states of the European Union (Focal points) draw up a report on the drug situation in their respective countries. These national reports are prepared according to the guidelines provided by the European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (EMCDDA).
  • Eerste trendrapportage notariaat - Toegankelijkheid, continuïteit, kwaliteit en integriteit van het notariaat

   Voert, M. ter; Ewijk, M. van (WODC, 2004)
   Dit onderzoek maakt onderdeel uit van het onderzoek ‘trendrapportage notariaat’. In verband met beleidsvorming en beleidsverantwoording is periodiek inzicht nodig in de mate waarin een goede uitoefening van de notariële kernfunctie is gewaarborgd. Na vrijlating van de notariële tarieven is het nodig zicht te houden op de ontwikkelingen van die tarieven. Uit de 'Eerste trendrapportage notariaat' geeft een beeld van de notariële beroepsuitoefening in het bijzonder aspecten als kwaliteit, integriteit, toegankelijkheid (tarief en spreiding van aanbod) en continuïteit. De toegankelijkheid van het aanbod aan notariële diensten is de afgelopen jaren toegenomen. Zowel in termen van het aantal vestigingen van kantoren, zelfstandige kantoren, als het aantal notarissen. De groei van het aanbod is de laatste jaren wel afgevlakt. De vraag naar notariële diensten neemt vanaf 2002 weer toe, zowel in de familiepraktijk, als in de onroerend goedpraktijk. INHOUD: 1. Inleiding 2. Methode van onderzoek 3. Toegankelijkheid van het notariaat 4. Continuïteit van het notariaat 5. Kwaliteit en integriteit 6. Conclusie
  • Euroshore - Protecting the EU financial system from the exploitation of financial centres and offshore facilities by organised crime

   Levi, M. (ed.) (University of Trento - Transcrime, 2000)
   The aim of the research reported here was to foster the development of the promising path of 'organised crime prevention' that the European Union has undertaken with its Action Plan and the Forum Towards a European Strategy to Prevent Organised Crimee held in the Hague on 4-5 November 1999. Its rationale is that there is a broad area of regulatory measures that could be used to hamper the growth of organised crime. This action, if properly pursued, would be less costly and more effective In' terms of reducing the amount of organised crime than crime control action alone, with which, however, it should be combined. Acting on the regulation of the markets in' filtrated and exploited by organised crime requires understanding and explanation of why and how the demand of organised crime is matched by opportunities which facilitate its development. The policy implications of this understanding should be a re-regulation of the mechanisms that produce such opportunities.
  • Faillissement

   Berends, A.; Huls, N.; Niemeijer, E.; Jungmann, N.; Beltzer, R.M.; Knegt, R.; Vriesendorp, R.D.; Galen, R.J. van; Weel, B.J. ter (WODC, 2000)
   ARTIKELEN: 1. Mr. drs. A. Berends - Faillissementsrecht; een balsturig onderdeel van het recht 2. Prof. dr. N. Huls - Naar een economische faillissementsfilosofie; niet terug- maar vooruit kijken 3. Mr. dr. E. Niemeijer, drs. N. Jungmann - Problematische schuldsituaties; van faillissement naar schuldsanering van natuurlijke personen 4. mr. drs. R.M. Beltzer, dr. R. Knegt - Faillissementen en het afvloeien van personeel; over misbruik van het faillissementsrecht 5. Prof. mr. R.D. Vriesendorp - De rechter-commissaris bij insolventies; onpartijdige rechter of betrokken commissaris 6. Mr. R.J. van Galen - Het Nederlandse faillissement; lessen uit het buitenland 7. Drs. B.J. ter Weel - De economie van het faillissement; 'creatieve destructie' onder kleine startende bedrijven Bijlagen: 1. Faillissementen: enige kerngegevens 2. Faillissementsfraude SAMENVATTING: Dit nummer poogt de problematiek van het faillissement in kaart te brengen. Bovendien worden tal van hervormingsvoorstellen gepresenteerd. Na een lange periode van windstilte – de Faillissementswet stamt uit 1896 – is het insolventierecht nu volop in beweging. Opmerkelijk is dat de Wet schuldsanering natuurlijke personen (WSNP) die in 1998 werd geïntroduceerd, door velen als lichtend voorbeeld wordt gezien. De WSNP kan worden omschreven als een nieuw type sociaal beleid dat zwakke belangen beoogt te verdedigen. De schuldsaneringsregeling wil voorkomen dat schuldenaars hun hele leven met schuld blijven zitten en poogt een nieuwe start aan te moedigen (na een periode van strikte aflossing volgt kwijtschelding van het restant van schulden).
  • Georganiseerde criminaliteit in Nederland - Tweede rapportage op basis van de WODC-monitor

   Kleemans, E.R.; Brienen, M.E.I.; Bunt, H.G. van de; Kouwenberg, R.F.; Paulides, G.; Barensen, J. (WODC, 2002)
   Naar aanleiding van de Parlementaire Enquêtecommissie Opsporingsmethoden heeft de minister van Justitie aan de Tweede Kamer toegezegd om - in navolging van de studie van de onderzoeksgroep Fijnaut - periodiek te rapporteren over de aard van de georganiseerde criminaliteit in Nederland en de daarin te onderkennen ontwikkelingen. De WODC-monitor georganiseerde criminaliteit vormt de concrete invulling van deze toezegging. INHOUD: 1. Inleiding 2. Strategische posities in criminele netwerken 3. Criminele activiteiten en modus operandi 4. Criminele geldstromen 5. Slotbeschouwing
  • Georganiseerde criminaliteit in Nederland: daders, verwevenheid en opsporing - Rapportage in het kader van de vijfde ronde van de Monitor Georganiseerde Criminaliteit

   Kruisbergen, E.W.; Roks, R.A.; Kleemans, E.R.; Kouwenberg, R.F. (medew.); Knol, D. (medew.); Nabi, S.S. (medew.); Fiorito, T. (medew.); Leukfeldt, E.R. (medew.); Ruitenburg, T. van (medew.) (WODC, 2019)
   Dit rapport is het resultaat van de meest recente, vijfde ronde van de monitor georganiseerde criminaliteit. Om dieper op bepaalde thema’s in te kunnen gaan, is ervoor gekozen om de vijfde ronde uit te laten monden in drie afzonderlijke deelrapporten. In oktober 2017 is het eerste deelrapport verschenen (Van Wingerde & Van de Bunt, 2017). Dat rapport richtte zich op de strafrechtelijke afhandeling van georganiseerde criminaliteit, met name de geëiste en opgelegde straffen. Het tweede deelrapport verscheen in 2018 en behandelde het gebruik van ICT (informatie- en communicatietechnologie) door dadergroepen in de georganiseerde criminaliteit (Kruisbergen e.a., 2018). In het derde deelrapport staan daders centraal. Het behandelt de volgende onderwerpen: de criminele carrière van daders in de georganiseerde criminaliteit; hoe de verwevenheid van daders met hun omgeving hen in staat stelt hun criminele activiteiten af te schermen; en de opsporing van de daders. Georganiseerde criminaliteit kan haar schadelijke werking alleen maar hebben wanneer daders de aanpak in zekere zin weten te trotseren. Dat ‘trotseren’ kan bestaan uit het langdurig buiten beeld blijven van de opsporing, maar het betreft ook daders die ondanks intensieve aandacht van justitie en politie doorgaan met criminele activiteiten. Het ‘trotseren’ wordt bovendien mogelijk gemaakt doordat de omgeving van daders hen faciliteert of op zijn minst niet te veel hindert. INHOUD: 1. Inleiding 2. Criminele carrières in de georganiseerde criminaliteit 3. De afscherming van daders en hun criminele activiteiten 4. Opsporing van georganiseerde criminaliteit 5. Slotbeschouwing
  • Georganiseerde misdaad in het Nederlandse internationale wegtransport

   Bovenkerk, F.; Lempens, A. (Universiteit Utrecht - Willem Pompe Instituut, 1996)
   In Nederland zijn tal van ogenschijnlijk bonafide firma's die als dekmantel dienen voor illegale handel. Vooral de sector van het wegtransport is kwetsbaar voor penetratie door de georganiseerde misdaad. Door overname van bedrijven kan illegaal verkregen vermogen worden geinvesteerd en kan men via deze firma's eigen aan- en afvoerlijnen beheersen. Doel van dit onderzoek is om beter zicht te krijgen in de aard, omvang en sociale functie van de georganiseerde misdaad, en in de voordelen van modern recherchewerk alsook in de beperkingen daarvan. Die zijn ten dele gelegen in moeilijkheden rond de begripsbepaling van wat georganiseerde misdaad is. Een ander doel is om in de praktijk te ervaren op welke wijze wetenschap en politie- en justitieonderzoek naar georganiseerde misdaad zinvol kunnen samengaan. Het onderzoek bestond uit literatuurstudie en het afnemen van interviews.
  • Goud

   Arnold, I.J.M.; Rovers, B.; Siegel, D.; Theije, M. de; Heemskerk, M.; Mecking, E.; Garrett, J.R. (WODC, 2011)
   ARTIKELEN: 1. I.J.M. Arnold - Goud als geld 2. B. Rovers - Als de goudduivels langskomen; overvallen op juweliers 3. D. Siegel - Valse, gestolen en gesmokkelde Russische juwelen 4. M. de Theije en M. Heemskerk - Groot en klein goud in Suriname; de informalisering en ordening van de goudwinning 5. E. Mecking - Goud, geld en gezag 6. J.R. Garrett - Manipulatie van de gouden standaard door de Bank of England 7. Internetsites. SAMENVATTING: Goud oefent al eeuwenlang een grote aantrekkingskracht uit op mensen, maar is de laatste jaren wel heel erg populair. In dit themanummer is er enerzijds aandacht voor de achtergronden van en verklaringen voor de recente monetaire en economische ontwikkelingen en de rol van goud daarin. Anderzijds wordt gekeken naar enkele gevolgen van deze ontwikkelingen voor de machtspositie van overheden en centrale banken ten opzichte van individuele burgers en bedrijven. Ook de goudsector zelf, de juweliers en de goudhandel komen aan bod met onderwerpen als overvallen, vervalsing van goudmerken, goudsmokkel en conflicten rond en regulering van goudwinning.